Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Minskning av pesticidhalter i overfladevand i Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Minskning av pesticidhalter i overfladevand i Skåne"— Presentationens avskrift:

1 Minskning av pesticidhalter i overfladevand i Skåne
Jenny Kreuger & Eskil Nilsson SLU, Uppsala & VISAVI AB, Lund Planteproduktion 2004 Herning, Danmark 14 januari 2004

2 Innehåll Vemmenhögsprojektet - bakgrund Resultat
Vad gjorde lantbrukarna? Sammanfattning

3 Vemmenhögsprojektet Undersökning av pesticider i ytvatten (overfladevand) från ett avrinningsområde i Skåne Start 1990, nu 14 års data

4 Bakgrund Lämna de väl kontrollerade förhållandena under vilka de flesta tidigare studier hade genomförts (t.ex. lab, lysimetrar, rutförsök) Undersöka källor, spridningsvägar och halter i verklig fält situation Fr o m 1995 minska halterna genom åtgärdsprogram

5 Avrinningsområdet Arealen omfattar 900 ha (9 km2), varav % jordbruksmark; moränlättlera Stor del av arealen täckdikad, samlar in både ytavrinning och dräneringsvatten Alla lantbrukare intervjuas årligen om driften, inkl. användningen av bekämpningsmedel Insamling av vattenprover sedan 1990, ffa under sommarmånaderna (Maj-Sep/Nov)

6 Använda mängder i området

7 Resultat pesticidhalter
90% minskning av pesticidhalterna (tidsviktad medelkoncentration maj-september)

8 Resultat Max halt för enskilda pesticider upp till 200 µg/l (veckomedelvärde) under de första åren (minskat till max 8 µg/l under senare år) Liten påverkan från vindavdrift Under första åren höga halter utan föregående nederbörd – spill/olyckshändelser Halter på upp till µg/l i ytvatten från dagvattenbrunnar på gårdsplaner

9 Åtgärder – i området November 1994 – Eskil Nilsson möte med lantbrukarna, information om säker hantering och användning av pesticider Vintern 1994/95 – personligt besök på 1/3 av gårdarna med rådgivning anpassad till lokala förutsättningar på gården Separata möten med försäljare av pesticider, samma information som till lantbrukarna Möten men lantbrukarna har fortsatt, återkoppling om projektets utveckling och ny information om säker hantering av pesticider

10 Vilka råd gav Eskil 1994? Säker förvaring
Säker plats för fyllning och rengöring av sprututrustning Biobädd

11 Eskils råd (forts.) Skyddsavstånd till overfladevand, ytvattenintag (både i fält och på gårdsplaner) och brunnar Öppna sår i landskapet

12 Eskils råd (forts.) Alternativ till pesticidanvändning på gårdsplaner
Skönhetsvård

13 Generella åtgärder ny lagstiftning med bl a strängare krav på säker hantering av pesticider och skyddsavstånd till vatten ett 5-årigt myndighetsprogram (REKO) med ekonomiskt stöd till lantbrukare om uppfyller miljökrav 1999 – Miljöledning Betodling (MBO), ett handelskontrakt mellan betodlare och Danisco med miljökrav

14 Resultat ur ett åtgärdsperspektiv

15 Diskussion Tidigare, rådgivning på pesticidområdet i direkt motsats till dagens miljömål Inom Vemmenhögsprojektet har lantbrukarna gradvis informerats om nya miljökrav – har lett till förändrade rutiner och attityder med återkoppling till konkreta mätresultat Nyckelfråga – att förklara hur “normal” användning av pesticider kan orsaka förorening på µg/l-nivå Ingen negativ pubicitet Ekonomiska incitament

16 Sammanfattning Vemmenhög
En minskning (ca 90%) av halter och total belastning under de gångna 14 åren Ingen minskning av använda mängder Ökad medvetenhet hos lantbrukarna - förbättrade rutiner vid hantering och besprutning, ”Eskil effekten”

17 Typområden på jordbruksmark
PESTICIDÖVERVAKNING Typområden på jordbruksmark Start 2002 Ytvatten Grundvatten Sediment Odlingsåtgärder Västergöt-land Östergötland Halland Skåne

18 Resultat jordbruksbäckar 2002

19 Transportförluster 2002 V-götland Ö-götland Halland Skåne
Använd mgd analyserade pesticider (kg) 354 475 844 1472 Trsp mgd (kg) 0,697 0,741 0,718 0,834 Förlust (%) 0,20% 0,16% 0,09% 0,06%

20 Slutsatser Viktigt med information för korrekt hantering och spridning av pesticider för att minimera riskerna för miljön Viktigt att ha kunskap och kontroll över pesticiders uppträdande i miljön - kräver övervakning, forskning och försök

21 Projektfinansiering från:
Swedish National Chemicals Inspectorate Swedish Environmental Protection Agency County Government Board in Scania county Environmental Foundation of the Scania county council DuPont de Nemours (Agro) A/S Association of Swedish Plant and Wood Protection Industries Federation of Swedish Farmers Swedish Board of Agriculture

22 För information om pesticidövervakning besök vår hemsida: www. mv. slu
För information om pesticidövervakning besök vår hemsida: (SLU/Markvetenskap/Vattenvårdslära) Där finns information om projekt, rapporter i pdf-format, samt möjlighet att göra sökning i en pesticiddatabas Undersökningarna och databasen finansieras fr 2001 av Naturvårdsverket


Ladda ner ppt "Minskning av pesticidhalter i overfladevand i Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser