Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Minskning av pesticidhalter i overfladevand i Skåne Jenny Kreuger & Eskil Nilsson SLU, Uppsala & VISAVI AB, Lund Planteproduktion 2004 Herning, Danmark.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Minskning av pesticidhalter i overfladevand i Skåne Jenny Kreuger & Eskil Nilsson SLU, Uppsala & VISAVI AB, Lund Planteproduktion 2004 Herning, Danmark."— Presentationens avskrift:

1 Minskning av pesticidhalter i overfladevand i Skåne Jenny Kreuger & Eskil Nilsson SLU, Uppsala & VISAVI AB, Lund Planteproduktion 2004 Herning, Danmark 14 januari 2004

2 Innehåll  Vemmenhögsprojektet - bakgrund  Resultat  Vad gjorde lantbrukarna?  Sammanfattning

3 Vemmenhögsprojektet Undersökning av pesticider i ytvatten (overfladevand) från ett avrinningsområde i Skåne Start 1990, nu 14 års data

4 Bakgrund  Lämna de väl kontrollerade förhållandena under vilka de flesta tidigare studier hade genomförts (t.ex. lab, lysimetrar, rutförsök)  Undersöka källor, spridningsvägar och halter i verklig fält situation  Fr o m 1995 minska halterna genom åtgärdsprogram

5 AvrinningsområdetAvrinningsområdet  Arealen omfattar 900 ha (9 km 2 ), varav 95% jordbruksmark; moränlättlera  Stor del av arealen täckdikad, samlar in både ytavrinning och dräneringsvatten  Alla lantbrukare intervjuas årligen om driften, inkl. användningen av bekämpningsmedel  Insamling av vattenprover sedan 1990, ffa under sommarmånaderna (Maj-Sep/Nov)

6 Använda mängder i området

7 Resultat pesticidhalter  90% minskning av pesticidhalterna ( tidsviktad medelkoncentration maj-september)

8 Resultat  Max halt för enskilda pesticider upp till 200 µg/l (veckomedelvärde) under de första åren (minskat till max 8 µg/l under senare år)  Liten påverkan från vindavdrift  Under första åren höga halter utan föregående nederbörd – spill/olyckshändelser  Halter på upp till 2 000 µg/l i ytvatten från dagvattenbrunnar på gårdsplaner

9 Åtgärder – i området  November 1994 – Eskil Nilsson möte med lantbrukarna, information om säker hantering och användning av pesticider  Vintern 1994/95 – personligt besök på 1/3 av gårdarna med rådgivning anpassad till lokala förutsättningar på gården  Separata möten med försäljare av pesticider, samma information som till lantbrukarna  Möten men lantbrukarna har fortsatt, återkoppling om projektets utveckling och ny information om säker hantering av pesticider

10 Vilka råd gav Eskil 1994?  Säker förvaring  Säker plats för fyllning och rengöring av sprututrustning Biobädd

11 Eskils råd (forts.)  Skyddsavstånd till overfladevand, ytvattenintag (både i fält och på gårdsplaner) och brunnar Öppna sår i landskapet

12 Eskils råd (forts.)  Alternativ till pesticidanvändning på gårdsplaner Skönhetsvård

13 Generella åtgärder Generella åtgärder  1997 - ny lagstiftning med bl a strängare krav på säker hantering av pesticider och skyddsavstånd till vatten  1998-99 - ett 5-årigt myndighetsprogram (REKO) med ekonomiskt stöd till lantbrukare om uppfyller miljökrav  1999 – Miljöledning Betodling (MBO), ett handelskontrakt mellan betodlare och Danisco med miljökrav

14 Resultat ur ett åtgärdsperspektiv

15 Diskussion  Tidigare, rådgivning på pesticidområdet i direkt motsats till dagens miljömål  Inom Vemmenhögsprojektet har lantbrukarna gradvis informerats om nya miljökrav – har lett till förändrade rutiner och attityder med återkoppling till konkreta mätresultat  Nyckelfråga – att förklara hur “normal” användning av pesticider kan orsaka förorening på µg/l-nivå  Ingen negativ pubicitet  Ekonomiska incitament

16 Sammanfattning Vemmenhög  En minskning (ca 90%) av halter och total belastning under de gångna 14 åren  Ingen minskning av använda mängder  Ökad medvetenhet hos lantbrukarna - förbättrade rutiner vid hantering och besprutning, ”Eskil effekten”

17 Östergötland Västergöt- land Halland Skåne PESTICIDÖVERVAKNING Typområden på jordbruksmark • Start 2002 • Ytvatten • Grundvatten • Sediment • Odlingsåtgärder

18 Resultat jordbruksbäckar 2002

19 Transportförluster 2002 V-götlandÖ-götlandHallandSkåne Använd mgd analyserade pesticider (kg) 3544758441472 Trsp mgd (kg) 0,6970,7410,7180,834 Förlust (%)0,20%0,16%0,09%0,06%

20 Slutsatser  Viktigt med information för korrekt hantering och spridning av pesticider för att minimera riskerna för miljön  Viktigt att ha kunskap och kontroll över pesticiders uppträdande i miljön - kräver övervakning, forskning och försök

21 Projektfinansiering från:  Swedish National Chemicals Inspectorate  Swedish Environmental Protection Agency  County Government Board in Scania county  Environmental Foundation of the Scania county council  DuPont de Nemours (Agro) A/S  Association of Swedish Plant and Wood Protection Industries  Federation of Swedish Farmers  Swedish Board of Agriculture

22 För information om pesticidövervakning besök vår hemsida: www.mv.slu.se/vv (SLU/Markvetenskap/Vattenvårdslära) www.mv.slu.se/vv Där finns information om projekt, rapporter i pdf-format, samt möjlighet att göra sökning i en pesticiddatabas Undersökningarna och databasen finansieras fr 2001 av Naturvårdsverket


Ladda ner ppt "Minskning av pesticidhalter i overfladevand i Skåne Jenny Kreuger & Eskil Nilsson SLU, Uppsala & VISAVI AB, Lund Planteproduktion 2004 Herning, Danmark."

Liknande presentationer


Google-annonser