Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gerry Larsson.  Stressorer för ledare och team  Ledarskapsmodeller  Praktiskt ledarskap under stress.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gerry Larsson.  Stressorer för ledare och team  Ledarskapsmodeller  Praktiskt ledarskap under stress."— Presentationens avskrift:

1 Gerry Larsson

2  Stressorer för ledare och team  Ledarskapsmodeller  Praktiskt ledarskap under stress

3 • När de vanliga rutinerna inte räcker till • Inledande kunskapsbrist • Stark tidspress • Hantering av parallella tidsskalor • Svåra beslut • Media och nyfikna • Starka känslomässiga intryck • Fysisk fara • Rädsla att inte räcka till

4 •Tvetydiga data •Tidsbrist •Risker •Intuitivt beslutsfattande •Ensamhet Beslutsproblem

5  Situationer där det finns mer än en rätt sak att göra och där de är ömsesidigt uteslutande (dvs väljer man ett alternativ så väljer man samtidigt bort andra).  Situationer där man är medveten om det moraliskt riktiga agerande som situationen kräver, men inte kan agera på ett sådant sätt pga institutionella hinder.

6 Katastrof/Humanitär krissituation Kontextuella förhållanden som påverkar insatsen Tolkning av kontextuella förhållanden Beslutsstrategi Överväganden Uppgiftens utfall utifrån vald handling Moralisk stress reaktion

7

8  Tendenser att generalisera  Tendenser att dra förhastade slutsatser  Tendenser att överskatta eller underskatta problem  Tendenser att tappa nyanser, att tänka i termer av antingen - eller  Försämrad koncentrationsförmåga  Försämrat minne Hög stress - tankeverksamhet

9  Värdering av situationen  Överblick över mål  Överblick över handlingsalternativ  Värdering av handlingsalternativ  Implementeringsförberedelser  Formellt beslut

10  Igenkänning av situationen  Värdering av handlingsalternativ – ett i taget  Mental simulering

11 Hög stress Överdriven strävan mot samstämmighet Groupthink symptom Suboptimalt beslutsfattande

12 Groupthink symptom Typ I. Överskattning av gruppen 1.Illusion om osårbarhet 2.Övertro på att gruppen står för det moraliskt goda Typ II. Trångsynthet 1.Kollektiva rationaliseringar 2.Stereotypa uppfattningar om andra Typ III. Grupptryck 1.Självcensur 2.Grupptryck mot avvikare

13 Ledarskap - Groupthink •Tag inte tidigt ställning för ett visst handlingsalternativ •Uppmuntra gruppmedlemmana att deltaga aktivt •Utse någon till “djävulens advokat” •Arbeta systematiskt

14 Utseende och kroppsspråk Tidigare erfarenhet Trygg/otrygg framtoning Fack- kompetens Social Kompetens/ lyssna Chefs- kompetens Stöd/empatiFöredöme Konfrontation Uppmuntra delaktighet och kreativitet Skapa gemensam målbild DelegeraArbetsstruktur Personliga egenskaper Erfarenhet och kompetens Kommunikation Relationsrelaterade karakteristiska Individrelaterade karakteristiska Ledarskap

15  Deltagare med olika kompetenser samlas av en uppdragsgivare  Deltagarna har ingen eller begränsad tidigare erfarenhet av att arbeta tillsammans  Deltagarna kommer sannolikt inte att arbeta tillsammans igen i framtiden  Uppgifterna är komplexa och innebär hög grad av ömsesidiga beroenden - kontinuerligt samarbete krävs  Uppgifterna har en tydlig tidsmässig slutpunkt  Kvaliteten i uppgiftslösningen får stora konsekvenser

16  Värd - gäst förhållande, dels logistiskt, dels professionellt  Rättvis fördelning av uppgifter  Kunskapens auktoritet råder  Kreativt skapande av en mix av ◦ etablerad praxis ◦ egen lokal praxis

17 OrganisationFörsvarsmaktenRäddningsverketSocialstyrelsen Central nivå ledning i Sverige Fältnivå i Sydostasien

18 Stab Fält Situations- förståelse 1 Situations- förståelse 2 Situations- förståelse 3 Situations- förståelse 1 Situations- förståelse 2 Situations- förståelse 3 Initial fas Vad-är-detta- fas Kontrollöver- tagandefas

19  Tillit & sammanhållning  Moralisk stress  Skam söka hjälp  Syn på individen i kombination med syn på psykiska problem  Bad is stronger than good

20

21 Högre organisatorisk nivå Mellanliggande organisatorisk nivå Lägre organisatorisk nivå Idéer/mentala modeller av Före- bild Länk Tillit Engagemang för VAD Delaktighet Image-orienterad påverkan Handlingsinriktad påverkan VAD att göra HUR få det gjort Brist på tillit Omdefinition av VAD Lydnad nödvändig Filter

22 Övergripande fokus: Arbetsmiljö- och ledarskapsperspektiv Policies - Urval - Utbildning - Team building Mental träning - avslappning - Ledning av krishantering - Kamratstöd - Avlastnings- samtal - Avslappning - Skriva-av-sig - Kristerapi

23  Policy ◦ Urval ◦ Syn på risktagande vs. säkerhet ◦ Rutiner vid insatser ◦ Planering  Utbildning ◦ Ledarutveckling ◦ Kompetensutveckling av personal ◦ Stressrelaterad, inklusive övningar

24 Organisationens återhämtningsmiljö Funktionell återhämtning OgynnsamGynnsam Ogynnsam Gynnsam Emotionell återhämtning Bristande empati och bristande organisatorisk kompetens Stark uppgifts- orientering men bristande omsorg om de enskilda individerna Stark individ- orientering men bristande uppgifts orientering Kompetent, utvecklande och inkännande ledarskap

25  God sammanhållning och tillit  Lagutveckling  God fysisk och psykisk balans  Mental träning ◦ Avslappningsträning ◦ Visualiseringsträning ◦ Stressträning

26 Vardagligt ledarskap Tillitsskapande ledarskap •Synlighet •Respektfullt bemötande •Högt i tak •Värden, moral och uppriktighet •Kompetens Övningar •Erfarenhetsplattform •En falsk känsla av säkerhet

27 Ledarskap under stark stress Uppgiftsinriktat ledarskap •Stanna upp och överblicka situationen •Proaktivt tänkande •Risker med övermod •Bemästring av egna känsloreaktioner •Tydlighet mot högre chefer Relationsinriktat ledarskap •Tydlig ledarroll •Motivera gruppmedlemmarna inför uppgifter •Individuell omtanke genom aktivering •Krishantering efter den akuta situationen

28  Utveckla ett “kontrollsystem” med nära vänner  Uppmuntra varandra – undvik kritik  Under väntan – gör något fysiskt  Ät och drick ofta i små kvantiteter  Använd humor och tänk positivt  Tag djupa andetag när spänningen stiger  Tag pauser

29 Rädsla-inriktade Slappna av nu och andas lugnt. En sak i sänder så klarar du det. Det är normalt att bli oroad av det här. Skatta din oro från 0 till 10 och se hur den förändras. Aggressivitets-inriktade Håll dej lugn nu Håll dej till saken så har du kontroll över läget Ta ett djupt andetag och slappna av

30 Ont om tid – ca 10-20 sek Triggern Avspänd kroppshållning Balans – ”stå stadigt” Positiv tänkande Modell – identifikation Akut (mindre än 5 sek) 1)Tanke – stopp 2)Tänk inåt (centrering) 3)Tänk utåt – tekniktanke bild av bra prestation symbol/musik som utlöser bra känsla 4)Agera!

31  Lednings- och organisationsnivå ◦ Ledning av kris- och stresshanteringsinsatser  Gruppnivå ◦ Kamratstöd ◦ Avlastningssamtal  Individnivå ◦ Fysisk träning ◦ Avslappning, sömn och vila ◦ Prata-av-sig ◦ Skriva-av-sig ◦ Professionell hjälp/terapi

32 Gruppen TryggOtrygg Trygg Optimala förutsätt- ningar för kvalitet i samtalet Ledaren avgör nivån OtryggGruppen avgör nivån Förutsättningar för kvalitet i samtalet saknas Ledaren

33 Händelse Arbetsgrupp Enskild individ (endast en är drabbad) Avlastande samtal erfarenhetsutbyte 1-3 gånger Avlastande samtal - fördjupat Enskilt samtal Remiss psykoterapeutisk stöd

34

35  Larsson, G. (2010). Ledarskap under stress. Malmö: Liber.


Ladda ner ppt "Gerry Larsson.  Stressorer för ledare och team  Ledarskapsmodeller  Praktiskt ledarskap under stress."

Liknande presentationer


Google-annonser