Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarskap och team-prestationer under stress KTC-dagar i Örebro 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarskap och team-prestationer under stress KTC-dagar i Örebro 2011"— Presentationens avskrift:

1 Ledarskap och team-prestationer under stress KTC-dagar i Örebro 2011
Gerry Larsson

2 Disposition Stressorer för ledare och team Ledarskapsmodeller
Praktiskt ledarskap under stress

3 Stressorer för ledare När de vanliga rutinerna inte räcker till
Inledande kunskapsbrist Stark tidspress Hantering av parallella tidsskalor Svåra beslut Media och nyfikna Starka känslomässiga intryck Fysisk fara Rädsla att inte räcka till

4 Beslutsproblem Tvetydiga data Tidsbrist Risker
Intuitivt beslutsfattande Ensamhet

5 Moralisk stress Situationer där det finns mer än en rätt sak att göra och där de är ömsesidigt uteslutande (dvs väljer man ett alternativ så väljer man samtidigt bort andra). Situationer där man är medveten om det moraliskt riktiga agerande som situationen kräver, men inte kan agera på ett sådant sätt pga institutionella hinder.

6 Tolkning av kontextuella förhållanden
Katastrof/Humanitär krissituation Kontextuella förhållanden som påverkar insatsen Tolkning av kontextuella förhållanden Beslutsstrategi Överväganden Uppgiftens utfall utifrån vald handling Moralisk stress reaktion

7

8 Hög stress -tankeverksamhet
Tendenser att generalisera Tendenser att dra förhastade slutsatser Tendenser att överskatta eller underskatta problem Tendenser att tappa nyanser, att tänka i termer av antingen - eller Försämrad koncentrationsförmåga Försämrat minne

9 Rationellt beslutsfattande
Värdering av situationen Överblick över mål Överblick över handlingsalternativ Värdering av handlingsalternativ Implementeringsförberedelser Formellt beslut

10 Igenkänningsbaserat beslutsfattande
Igenkänning av situationen Värdering av handlingsalternativ – ett i taget Mental simulering

11 Hög stress Överdriven strävan mot samstämmighet Groupthink symptom Suboptimalt beslutsfattande

12 Groupthink symptom Typ I. Överskattning av gruppen
Illusion om osårbarhet Övertro på att gruppen står för det moraliskt goda Typ II. Trångsynthet Kollektiva rationaliseringar Stereotypa uppfattningar om andra Typ III. Grupptryck Självcensur Grupptryck mot avvikare

13 Ledarskap - Groupthink
Tag inte tidigt ställning för ett visst handlingsalternativ Uppmuntra gruppmedlemmana att deltaga aktivt Utse någon till “djävulens advokat” Arbeta systematiskt

14 Individrelaterade karakteristiska Relationsrelaterade karakteristiska
Personliga egenskaper Erfarenhet och kompetens Kommunikation Ledarskap Utseende och kroppsspråk Tidigare erfarenhet Chefs- kompetens Stöd/empati Föredöme Delegera Arbetsstruktur Trygg/otrygg framtoning Fack- kompetens Social Kompetens/ lyssna Konfrontation Uppmuntra delaktighet och kreativitet Skapa gemensam målbild

15 Snabb tillit - kännetecken
Deltagare med olika kompetenser samlas av en uppdragsgivare Deltagarna har ingen eller begränsad tidigare erfarenhet av att arbeta tillsammans Deltagarna kommer sannolikt inte att arbeta tillsammans igen i framtiden Uppgifterna är komplexa och innebär hög grad av ömsesidiga beroenden - kontinuerligt samarbete krävs Uppgifterna har en tydlig tidsmässig slutpunkt Kvaliteten i uppgiftslösningen får stora konsekvenser

16 Bidragande faktorer Värd - gäst förhållande, dels logistiskt, dels professionellt Rättvis fördelning av uppgifter Kunskapens auktoritet råder Kreativt skapande av en mix av etablerad praxis egen lokal praxis

17 Organisation Försvarsmakten Räddningsverket Socialstyrelsen Central nivå ledning i Sverige Fältnivå i Sydostasien

18 Stab Fält Situations- förståelse 1 Situations- förståelse 2
Initial fas Vad-är-detta- fas Kontrollöver- tagandefas

19 Ledarskapets betydelse
Tillit & sammanhållning Moralisk stress Skam söka hjälp Syn på individen i kombination med syn på psykiska problem Bad is stronger than good

20

21 Idéer/mentala modeller av
Högre organisatorisk nivå Idéer/mentala modeller av Före- bild Länk Tillit Engagemang för VAD Delaktighet Image-orienterad påverkan Handlingsinriktad VAD att göra HUR få det gjort Brist på tillit Omdefinition av Lydnad nödvändig Filter Mellanliggande organisatorisk nivå Lägre organisatorisk nivå

22 Övergripande fokus: Arbetsmiljö- och ledarskapsperspektiv
Policies Urval Utbildning - Ledning av krishantering - Kamratstöd Avlastnings- samtal - Team building - Avslappning Skriva-av-sig Kristerapi Mental träning avslappning

23 Förebyggande åtgärder – Lednings- och organisationsnivå
Policy Urval Syn på risktagande vs. säkerhet Rutiner vid insatser Planering Utbildning Ledarutveckling Kompetensutveckling av personal Stressrelaterad, inklusive övningar

24 Organisationens återhämtningsmiljö
Funktionell återhämtning Ogynnsam Gynnsam Ogynnsam Bristande empati och bristande organisatorisk kompetens Stark uppgifts- orientering men bristande omsorg om de enskilda individerna Emotionell återhämtning Gynnsam Stark individ- orientering men bristande uppgifts Kompetent, utvecklande och inkännande ledarskap

25 Förebyggande åtgärder – Grupp- och individnivå
God sammanhållning och tillit Lagutveckling God fysisk och psykisk balans Mental träning Avslappningsträning Visualiseringsträning Stressträning

26 Vardagligt ledarskap Tillitsskapande ledarskap Övningar Synlighet
Respektfullt bemötande Högt i tak Värden, moral och uppriktighet Kompetens Övningar Erfarenhetsplattform En falsk känsla av säkerhet

27 Ledarskap under stark stress
Uppgiftsinriktat ledarskap Stanna upp och överblicka situationen Proaktivt tänkande Risker med övermod Bemästring av egna känsloreaktioner Tydlighet mot högre chefer Relationsinriktat ledarskap Tydlig ledarroll Motivera gruppmedlemmarna inför uppgifter Individuell omtanke genom aktivering Krishantering efter den akuta situationen

28 Under stressfulla uppgifter
Utveckla ett “kontrollsystem” med nära vänner Uppmuntra varandra – undvik kritik Under väntan – gör något fysiskt Ät och drick ofta i små kvantiteter Använd humor och tänk positivt Tag djupa andetag när spänningen stiger Tag pauser

29 Exempel på positiva self-statements
Rädsla-inriktade Slappna av nu och andas lugnt. En sak i sänder så klarar du det. Det är normalt att bli oroad av det här. Skatta din oro från 0 till 10 och se hur den förändras. Aggressivitets-inriktade Håll dej lugn nu Håll dej till saken så har du kontroll över läget Ta ett djupt andetag och slappna av

30 Tillämpning – akuta lägen
Ont om tid – ca sek Triggern Avspänd kroppshållning Balans – ”stå stadigt” Positiv tänkande Modell – identifikation Akut (mindre än 5 sek) Tanke – stopp Tänk inåt (centrering) Tänk utåt – tekniktanke bild av bra prestation symbol/musik som utlöser bra känsla Agera!

31 Efterinsatser Lednings- och organisationsnivå Gruppnivå Individnivå
Ledning av kris- och stresshanteringsinsatser Gruppnivå Kamratstöd Avlastningssamtal Individnivå Fysisk träning Avslappning, sömn och vila Prata-av-sig Skriva-av-sig Professionell hjälp/terapi

32 Avlastande samtal Gruppen Ledaren Trygg Otrygg
Optimala förutsätt- ningar för kvalitet i samtalet Ledaren avgör nivån Gruppen avgör nivån Förutsättningar för kvalitet i samtalet saknas Ledaren

33 Avlastande samtal erfarenhetsutbyte 1-3 gånger
Händelse Arbetsgrupp Enskild individ (endast en är drabbad) Avlastande samtal erfarenhetsutbyte 1-3 gånger Avlastande samtal erfarenhetsutbyte 1-3 gånger Avlastande samtal - fördjupat Enskilt samtal Avlastande samtal - fördjupat Enskilt samtal Remiss psykoterapeutisk stöd

34 Design Bosnienstudien

35 Litteraturförslag Larsson, G. (2010). Ledarskap under stress. Malmö: Liber.


Ladda ner ppt "Ledarskap och team-prestationer under stress KTC-dagar i Örebro 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser