Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västerås stad Skolverksamheter går från analog till digital skola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västerås stad Skolverksamheter går från analog till digital skola."— Presentationens avskrift:

1 Västerås stad Skolverksamheter går från analog till digital skola

2 Undersökning bland lärare om hur datorn påverkar arbetet i skolan 2011 gav bilden

3 Undersökningen om hur datorn påverkar arbetet i skolan 2011 visade •84% av eleverna upplever att de lär sig bättre •84% av eleverna upplever att skolarbetet blir lättare •89% av eleverna upplever att skolarbetet blir roligare

4 Erfarenheter under utvecklingsresan har lärt oss: •Vikten av att ha rutiner för hantering av teknikproblem •Att elever kan surfa säkert med webbfilter •Att vi har riktlinjer, regler och gör stickprovskontroller •Att vi kontinuerligt jobbar med utbildning och problemlösning

5 Elevens ansvar och förmån •Ta ansvar för sin dator •Följa stadens riktlinjer för användningen och skolans regler •Eleven är administratör på sin egen dator •Lärande i skolan och på fritiden •Ladda batteriet hemma under natten •Ta med datorn till skolan varje dag

6 Skolans ansvar •Tillhandahålla datorer till elever •Tillhandahålla allriskförsäkring för datorn •Genomföra stickprovskontroller för att säkra att riktlinjer för användning följs •Hantera eventuella skador

7 Elevens dator (Mac) •Mac Book 13,3” •Mjukvara iWorks, iLife, Microsoft Office 2011 för Mac •Strömadapter •Support 0771 199519 •Kolla gärna här om du vill fylla på mer fakta om datorn http://proarosteam.vasteras.se/nyaskolan/Teknikdo kument/Teknisk%20specifikation%201- 1%20datorer.pdf

8 Du får låna en dator av oss En kartong med ett väldigt värdefullt innehåll SPARA!!!

9 Vi packar upp Macbook Ström- sladd ”Duckhead” Återställningsskivor

10 Men vad är nu detta?!! Klistermärks- kludd Big no no!!

11 Skötselavtal Läs noga igenom så att du vet vad som gäller!

12 Om datorn •Datorn är under hela utbildningstiden Skolans egendom. •Datorn kan endast erbjudas att lösas ut om leasingtiden för denna har utgått, d.v.s. när dator är fullt avskriven, vilket inträffar efter 36 månader. •En fakturaavgift kommer då att tas ut med 300 kr. Vill eleven inte anta erbjudande om att lösa ut dator återlämnas denna till skolan. •Om eleven inte fullföljer utbildningen skall datorn lämnas tillbaka till skolan.

13 Ansvar •Eleven har personligt ansvar för datorn. Datorn skall hållas under uppsikt, förvaras på säkert sätt och hanteras varsamt. Datorn skall tas med hem efter skoldagens slut, den får ej lämnas kvar i skolan. Eleven har möjlighet att använda datorn för privat bruk. Håll koll på dina saker!! Akta för stötar!!

14 Ansvar forts… •Genom undertecknande av detta avtal förbinder du dig att följa skolans IT regler och proAros riktlinjer för elevernas IT-användning och är medveten om att vid regelöverträdelser förbehåller sig skolan rätten att återta lånedatorn, alternativt stänga av dig från vissa tjänster. •Skolan förbehåller sig även rätten att övervaka din kommunikation på nätverket och vid misstanke om brott mot gällande lagstiftning/regler kontrollera innehållet på datorns hårddisk.

15 Begränsningar •Datorn skall användas med aktsamhet och skötas i enlighet med de anvisningar och råd som lämnas. Eleven får inte utan skolans skriftliga medgivande överlåta eller på annat sätt överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan. •Datorns återställningsbarhet som finns i grundkonfigurationen får inte ändras eller manipuleras. Eleven får inte manipulera eller sprida den av skolan tillhandahållna programvaran. För program som installeras av eleven utöver grundinstallationen har innehavaren skyldighet att anskaffa legala licenser.

16 Skadestånd •Om datorn på grund av oaktsamhet, vårdslöshet, skadas eller förloras kan eleven bli skyldig att ersätta skolan för skadan med skäligt belopp, beräknat utifrån datorns marknadsvärde i oskadat skick.

17 Försäkring Allriskförsäkring för elevdatorer inom proAros 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för bärbar elevdator reglerat i särskilt avtal, Avtal om elevdator, med skolan överenskommit att disponera under den tid elev är inskriven i skolans verksamhet. 2. När försäkringen gäller Försäkringen gäller från och med den dag elev mottagit datorn och upphör att gälla 36 månader senare (följer leasingavtalet som skolan har).

18 Försäkring forts… 3. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i hela världen. 4. Försäkrad egendom •Specificerad dator enligt särskilt avtal, Avtal om elevdator •För datorer uttagna under 2009 tillämpas gällande försäkring från leverantören. •I de fall 2009 års försäkring begränsar möjlighet till ersättning tillämpas 2010 års interna försäkring.

19 Försäkring forts… 4.1. Undantagen egendom Ersättning lämnas inte för: •tillbehör samt program eller annan mjukvara som ej fanns med vid leverans • förbrukningsmaterial 5. Vad försäkringen gäller för Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av försäkrad egendom. 6. Aktsamhetskrav För försäkringen gäller följande aktsamhetskrav: •om datorn lämnas utan uppsikt skall den förvaras i låst utrymme

20 Försäkring forts… •datorn får ej förvaras i nattparkerat fordon (med nattparkering avses tiden mellan kl. 20.00 - 08.00). Vid tillfällig förvaring i fordon under övrig tid måste datorn låsas in i insynsskyddat utrymme. •datorn får ej lämnas synligt kvar i tillfällig bostad (t ex lägenhet, hotellrum, passagerarhytt m m), utan måste låsas in i resväska, skåp, låda eller liknande när elev/medarbetare lämnar den tillfälliga bostaden. Även den tillfälliga bostaden skall vara låst.

21 Försäkring forts…  Om aktsamhetskraven vid inträffad skada inte är uppfyllda gäller försäkringen endast om elev/medarbetare kan visa att skadan skulle ha inträffat och fått samma omfattning även om kraven uppfyllts.

22 Försäkring forts… 7. Undantag Försäkringen gäller under förutsättning att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållanden i övrigt. Försäkringen gäller inte för skada eller förlust: • som kan ersättas genom garantiåtaganden, reklamation eller dylikt. • genom slitage, repor, korrosion, förbrukning, åldersförändring, försummat underhåll eller beläggning • genom handhavandefel vid användande av program som installerats eller var under installation

23 Försäkring forts… •som kan avhjälpas genom normal service, justering eller skada som beror på felaktig installation eller reparation •följdskada som orsakats av försäkrad dator •skada p g a bristande emballering vid transport •skada till följd av datavirus 8. Ersättningsregler •skadad dator ersätts med reparation eller likvärdigt dator, med likvärdig avses en dator med ålder, skick och prestanda motsvarande det som anges i särskilt avtal, avtal om elevdator. •ersättning är maximerad till datorns nyanskaffningsvärde •ersatt dator är Västerås stads egendom

24 Försäkring forts… 9. Självrisk Självrisken är 10% av nyanskaffningsvärdet för likvärdig dator. 10. Skaderapportering •Anmälan om förlust eller skada görs omedelbart till den av skolan utsedd kontaktperson •Vid stöld eller förlust av datorn skall detta polisanmälas. Skolan ansvarar för polisanmälan och skaderapportering i enlighet med gällande rutiner.

25 IT-riktlinjer (utdrag) •En grundläggande utgångspunkt är att datorer, nätverk och IT- system som elever får tillgång till genom skolan ska användas i utbildningssyfte. •IT-utrustningen får inte användas för att hämta, lagra eller sprida information i strid mot gällande lagstiftning, till exempel hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring, förtal, ofredande, dataintrång eller upphovsrättsbrott. Dessa riktlinjer gäller även användning som på etiska, moraliska, driftssäkerhetsmässiga eller andra grunder är otillåten. •All användning av e-post, Internet med mera kan följas upp i efterhand på individnivå med hjälp av den funktion för loggning som finns inbyggt i IT-system och nätverk.

26 IT-riktlinjer forts… •Det är inte tillåtet att använda någon annans användaridentitet eller att låna ut sin användaridentitet. Internetanvändning, nedladdning och lagring •Eleverna får tillgång till Internet för att det ger möjligheter och stöd i undervisning eller i självständiga studier. Avsikten är att denna resurs ska användas för elevernas utbildning och att det ska finnas en koppling till skolverksamheten. •Webbplatser med vissa typer av olagligt eller olämpligt innehåll får inte besökas. Det är heller inte tillåtet att ladda ner, lagra eller sprida material med den här typen av olagligt eller olämpligt innehåll.

27 IT-riktlinjer forts… Exempel på material med olagligt eller olämpligt innehåll är: •Våld •Rasistiskt •Politiskt •Pornografiskt •Upphovsrättskyddat •Diskriminerande •Kränkande Vid användning av material som normalt är otillåtet ska eleven alltid informera sin lärare.

28 IT-riktlinjer forts… •Det är förbjudet att i eller via proAros nätverk ladda ned, sprida eller lagra upphovsrättskyddat material utan rättighetsinnehavarens tillstånd. •Rättighetshavare är i utgångsläget den som skapat exempelvis ett stycke musik, en film eller ett konstverk, men upphovsrätten kan överlåtas till en annan person. •Utrymmeskrävande filer, som till exempel musik, filmer eller spel får inte för privat bruk laddas ner, lagras eller spridas i eller via proAros nätverk. •Det är förbjudet att sprida virus eller annan skadlig programvara. Det är heller inte tillåtet att försöka utnyttja felkonfigurationer, programfel eller på annat sätt manipulera IT- systemen. Om nedladdning och/eller installation av program behövs för undervisningen ska skolan tillfrågas först. Den som installerar program utöver grundinstallationen har skyldighet att på egen hand skaffa legala licenser.

29 IT-riktlinjer forts… E-post och kommunikation •Eleverna får tillgång till ett konto för e-post för att det ger möjligheter och stöd i undervisning eller i självständiga studier. Avsikten är att denna resurs ska användas för elevernas utbildning och att det ska finnas en koppling till skolverksamheten. •E-posten får användas för privata syften men bara i enlighet med dessa riktlinjer. Det betyder att innehållet i e-post eller andra kommunikationskanaler inte får vara av den karaktär som definieras som olämplig under rubriken ”Internetanvändning, nedladdning och lagring” i dessa riktlinjer.

30 IT-riktlinjer forts… •E-post, chat och andra kommunikationskanaler får inte användas för kommersiella, politiska eller andra syften som strider mot Västerås stads skolverksamheter. Vid användning ska ett vårdat språk användas och alla former av kränkningar och personangrepp är förbjudna. •Det är förbjudet att skicka spam, kedjebrev eller andra för undervisningen obefogade massutskick. •Varje elev ansvarar för att den egna inkorgen, skickat- mappen och skräppostkorgen rensas med jämna mellanrum. Stora bifogade filer i e-post ska så långt som möjligt undvikas.

31 Säkerhetskopiera ditt arbete http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26811 Först måste du installera programmet. Gå till adressen nedan. Ladda ner programmet och installera på din dator.

32

33

34

35 Nu kan du komma åt mappen från vilken dator som helst genom att logga in på e-posten (skolmejlen alltså): http://www.outlook.com/live.vasteras.sehttp://www.outlook.com/live.vasteras.se 6. Klicka på SkyDrive och därefter på ”Visa synkroniserade mappar”

36

37 Frågor Johan Ejdeblom Avdelningschef Kristiansborgsskolan Tfn: 39 76 32 E-post: johan.ejdeblom@vasteras.sejohan.ejdeblom@vasteras.se Tomas Johansson Vaktmästare Kristiansborgsskolan Tfn: 39 76 37 E-post: tomas.johansson@vasteras.setomas.johansson@vasteras.se


Ladda ner ppt "Västerås stad Skolverksamheter går från analog till digital skola."

Liknande presentationer


Google-annonser