Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarskap •Kort historik •Personlighet •Organisation •Utvecklande ledarskap •Ledarskap i indirekt form •Ledarskap under stark stress •Beslutsfattande under.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarskap •Kort historik •Personlighet •Organisation •Utvecklande ledarskap •Ledarskap i indirekt form •Ledarskap under stark stress •Beslutsfattande under."— Presentationens avskrift:

1 Ledarskap •Kort historik •Personlighet •Organisation •Utvecklande ledarskap •Ledarskap i indirekt form •Ledarskap under stark stress •Beslutsfattande under stress •Praktiska råd

2 Stress •Stress och prestation •Stressreaktionens natur •Stress finns i betraktarens öga •Bemästringsmekanismer •Arbete och stress •Personlighet och stress •Individuella aspekter av stresshantering

3 Missnöje medium lågt låg medium högt hög Låg omtänksamhet Medium omtänksamhet Hög omtänksamhet Styrning

4 Personlighetsdimensioner Personlighetsdrag Vanor Enskilda tankar, känslor och handlingar

5 Organisationskarakteristika •Komplexitet - Horisontell differentiering - Vertikal differentiering - Fysisk differentiering •Formalisering •Ömsesidiga beoenden mellan subsystem och processer •Beroende av yttervärlden

6 Stressreaktionen •Fysiologiska och mototriska förändringar •Kognitiva förändringar •Emotionella förändringar

7 STRESSOR TOLKNING Är det hotfullt? Vad kan jag göra? HANTERING Problem-inriktadKänsloinriktad PlaneringPositivt tänkande InformationssökandeSjälvkontroll HandlingarSpänningsreducering Önsketänkande Distansering Flykt/undvikande EFFEKT SomatiskOmedelbar Psykologisk Socialt-funktionsmässigLång sikt

8 SNDC Yttre stressorer Arbetsrelaterade •Arbetsbelastning •Självbestämmande/kontroll •Stimulans/nyinlärning •Relationer

9 SNDC Självbild Överensstämmelse mellan • Ideal •Verklig Självbild •Spegel

10 Inom oss själva •Hälsorelaterade beteenden •Inre frid, vila och avkoppling •Sund självhävdelse, förmåga att säga Nej, etc •Frihet från överdrivna krav på sig själv

11 Stressorer för ledare •När de vanliga rutinerna inte räcker till •Inledande kunskapsbrist •Stark tidspress •Hantering av parallella tidsskalor •Svåra beslut •Media och nyfikna •Starka känslomässiga intryck •Fysisk fara •Rädsla att inte räcka till

12 Rationellt beslutsfattande •Värdering av situationen •Överblick över mål •Överblick över handlingsalter- nativ •Värdering av handlingsalternativ •Implementeringsförberedelser •Formellt beslut

13 Igenkänningsbaserat beslutsfattande •Igenkänning av situationen •Värdering av handlingsalter- nativ – ett i taget •Mental simulering

14 Situationell anpassning • Uppgiftsinriktat ledarskap • Relationsinriktat ledarskap LEADERSKAP UNDER STARK STRESS Vardagligt ledarskap • Tillitsskapande ledarskap • Övningar Ledarkarakteristika •Allmänna personrelaterade •Yrkesrelaterade Organisations- karakteristika •Struktur och värden •Medlemmar BAKOMLIGGANDE FÖRHÅLLANDEN

15 Ledarkarakteristika Generellt personrelaterade •Fysisk och psykisk styrka •Självförtroende, personlighet och självkännedom •Social kompetens •Etik, moral och värden Yrkesrelaterade •Personlig uppgiftsrelaterad kompetens •Social uppgiftsrelaterad kompetens •Omtänksamhetsrelaterad kompetens •Identifikation och engagemang

16 Organisationskarakteristika Struktur och värden •Fysisk-tekniska förhållanden •Administrativa förhållanden •Grundläggande värden Medlemmar •Generella, personrelaterade karakteristika •Yrkesrelaterade karakteristika •Gruppsammanhållning

17 Vardagligt ledarskap Tillitsskapande ledarskap •Synlighet •Respektfullt bemötande •Högt i tak •Värden, moral och uppriktighet •Kompetens Övningar •Erfarenhetsplattform •En falsk känsla av säkerhet

18 Ledarskap under stark stress Uppgiftsinriktat ledarskap •Stanna upp och överblicka situationen •Proaktivt tänkande •Risker med övermod •Bemästring av egna känsloreaktioner •Tydlighet mot högre chefer Relationsinriktat ledarskap •Tydlig ledarroll •Motivera gruppmedlemmarna inför uppgifter •Individuell omtanke genom aktivering •Krishantering efter den akuta situationen

19 Förberedelser •Kognitiv struktur; egen roll och uppgift liksom enhetens roll och uppgift •Färdigheter; problem- och känsloinriktade färdigheter •Relationer; team building •Relationer; familj och vänner

20 Under stressfulla uppgifter •Utveckla ett “kontrollsystem” med nära vänner •Uppmuntra varandra – undvik kritik •Under väntan – gör något fysiskt •Ät och drick ofta i små kvantiteter •Använd humor och tänk positivt •Tag djupa andetag när spänningen stiger •Tag pauser

21 Hemma igen •Släpp fram dina upplevelser och reaktioner •Vila •Ät och sov ordentligt under den första veckan •Återgå till de vardagliga rutinerna så fort som möjligt •Familj och vänner – dubbelriktat lyssnande/pratande

22 Ledarskap - Groupthink •Tag inte tidigt ställning för ett visst handlingsalternativ •Uppmuntra gruppmedlemmana att deltaga aktivt •Utse någon till “djävulens advokat” •Framhåll betydelsen av att man fattar ett klokt beslut •Arbeta systematiskt

23 Hög stress Överdriven strävan mot samstämmighet Groupthink symptom Suboptimalt beslutsfattande

24 Groupthink symptom •Typ I. Överskattning av gruppen 1.Illusion om osårbarhet 2.Övertro på att gruppen står för det moraliskt goda •Typ II. Trångsynthet 1.Kollektiva rationaliseringar 2.Stereotypa uppfattningar om andra •Typ III. Trångsynthet 1.Självcencur 2.Grupptryck mot avvikare

25 Hantering av stress •Våra känslor påverkar oss på olika sätt i olika situationer. Tänk på hur du påverkas av känslor när du leder akuta insatser! •Ge exempel på hur känslor kan ha en positiv eller en negativ effekt på ditt ledarskap! •Ge exempel på “personliga knep” du använder för att hantera stress!

26 Förebyggande åtgärder •Lednings- och organisationsnivå •Policy Urval Syn på ledarskap Syn på risktagande Ledningsrutiner under insatser •Utbildning Allmän ledarutveckling Stressrelaterad Övningar

27 Förebyggande åtgärder •Gruppnivå Team building •Individnivå Mental träning Avslappningsträning Visualseringsträning Stressträning •Fysisk och psykisk balans

28 Efterinsatser Stress och krishanteirng Gruppnivå Kamratstöd Avlastningssamtal Debriefing Individnivå Fysisk träning Avslappning Skriva-av-sig Individuell kristerapi Lednings- och organisationsnivå


Ladda ner ppt "Ledarskap •Kort historik •Personlighet •Organisation •Utvecklande ledarskap •Ledarskap i indirekt form •Ledarskap under stark stress •Beslutsfattande under."

Liknande presentationer


Google-annonser