Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarskap Kort historik Personlighet Organisation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarskap Kort historik Personlighet Organisation"— Presentationens avskrift:

1 Ledarskap Kort historik Personlighet Organisation
Utvecklande ledarskap Ledarskap i indirekt form Ledarskap under stark stress Beslutsfattande under stress Praktiska råd

2 Stress Stress och prestation Stressreaktionens natur
Stress finns i betraktarens öga Bemästringsmekanismer Arbete och stress Personlighet och stress Individuella aspekter av stresshantering

3 Missnöje högt Låg omtänksamhet Medium omtänksamhet medium Hög omtänksamhet lågt medium låg hög Styrning

4 Personlighetsdimensioner Enskilda tankar, känslor och handlingar
Personlighetsdrag Vanor Enskilda tankar, känslor och handlingar

5 Organisationskarakteristika
Komplexitet - Horisontell differentiering - Vertikal differentiering - Fysisk differentiering Formalisering Ömsesidiga beoenden mellan subsystem och processer Beroende av yttervärlden

6 Stressreaktionen Fysiologiska och mototriska förändringar
Kognitiva förändringar Emotionella förändringar

7 STRESSOR TOLKNING Är det hotfullt? Vad kan jag göra? HANTERING Problem-inriktad Känsloinriktad Planering Positivt tänkande Informationssökande Självkontroll Handlingar Spänningsreducering Önsketänkande Distansering Flykt/undvikande EFFEKT Somatisk Omedelbar Psykologisk Socialt-funktionsmässig Lång sikt

8 Yttre stressorer SNDC Arbetsrelaterade Arbetsbelastning
Självbestämmande/kontroll Stimulans/nyinlärning Relationer

9 Självbild SNDC Överensstämmelse mellan Ideal Verklig Självbild Spegel

10 Inom oss själva Hälsorelaterade beteenden
Inre frid, vila och avkoppling Sund självhävdelse, förmåga att säga Nej, etc Frihet från överdrivna krav på sig själv

11 Stressorer för ledare När de vanliga rutinerna inte räcker till
Inledande kunskapsbrist Stark tidspress Hantering av parallella tidsskalor Svåra beslut Media och nyfikna Starka känslomässiga intryck Fysisk fara Rädsla att inte räcka till

12 Rationellt beslutsfattande
Värdering av situationen Överblick över mål Överblick över handlingsalter-nativ Värdering av handlingsalternativ Implementeringsförberedelser Formellt beslut

13 Igenkänningsbaserat beslutsfattande
Igenkänning av situationen Värdering av handlingsalter- nativ – ett i taget Mental simulering

14 Organisations- karakteristika
LEADERSKAP UNDER STARK STRESS Uppgiftsinriktat ledarskap Relationsinriktat ledarskap Situationell anpassning Vardagligt ledarskap Tillitsskapande ledarskap Övningar Ledarkarakteristika Allmänna personrelaterade Yrkesrelaterade Organisations- karakteristika Struktur och värden Medlemmar BAKOMLIGGANDE FÖRHÅLLANDEN

15 Ledarkarakteristika Generellt personrelaterade Yrkesrelaterade
Fysisk och psykisk styrka Självförtroende, personlighet och självkännedom Social kompetens Etik, moral och värden Yrkesrelaterade Personlig uppgiftsrelaterad kompetens Social uppgiftsrelaterad kompetens Omtänksamhetsrelaterad kompetens Identifikation och engagemang

16 Organisationskarakteristika
Struktur och värden Fysisk-tekniska förhållanden Administrativa förhållanden Grundläggande värden Medlemmar Generella, personrelaterade karakteristika Yrkesrelaterade karakteristika Gruppsammanhållning

17 Vardagligt ledarskap Tillitsskapande ledarskap Övningar Synlighet
Respektfullt bemötande Högt i tak Värden, moral och uppriktighet Kompetens Övningar Erfarenhetsplattform En falsk känsla av säkerhet

18 Ledarskap under stark stress
Uppgiftsinriktat ledarskap Stanna upp och överblicka situationen Proaktivt tänkande Risker med övermod Bemästring av egna känsloreaktioner Tydlighet mot högre chefer Relationsinriktat ledarskap Tydlig ledarroll Motivera gruppmedlemmarna inför uppgifter Individuell omtanke genom aktivering Krishantering efter den akuta situationen

19 Förberedelser Kognitiv struktur; egen roll och uppgift liksom enhetens roll och uppgift Färdigheter; problem- och känsloinriktade färdigheter Relationer; team building Relationer; familj och vänner

20 Under stressfulla uppgifter
Utveckla ett “kontrollsystem” med nära vänner Uppmuntra varandra – undvik kritik Under väntan – gör något fysiskt Ät och drick ofta i små kvantiteter Använd humor och tänk positivt Tag djupa andetag när spänningen stiger Tag pauser

21 Hemma igen Släpp fram dina upplevelser och reaktioner Vila
Ät och sov ordentligt under den första veckan Återgå till de vardagliga rutinerna så fort som möjligt Familj och vänner – dubbelriktat lyssnande/pratande

22 Ledarskap - Groupthink
Tag inte tidigt ställning för ett visst handlingsalternativ Uppmuntra gruppmedlemmana att deltaga aktivt Utse någon till “djävulens advokat” Framhåll betydelsen av att man fattar ett klokt beslut Arbeta systematiskt

23 Hög stress Överdriven strävan mot samstämmighet Groupthink symptom Suboptimalt beslutsfattande

24 Groupthink symptom Typ I. Överskattning av gruppen
Illusion om osårbarhet Övertro på att gruppen står för det moraliskt goda Typ II. Trångsynthet Kollektiva rationaliseringar Stereotypa uppfattningar om andra Typ III. Trångsynthet Självcencur Grupptryck mot avvikare

25 Hantering av stress Våra känslor påverkar oss på olika sätt i olika situationer. Tänk på hur du påverkas av känslor när du leder akuta insatser! Ge exempel på hur känslor kan ha en positiv eller en negativ effekt på ditt ledarskap! Ge exempel på “personliga knep” du använder för att hantera stress!

26 Förebyggande åtgärder
Lednings- och organisationsnivå Policy Urval Syn på ledarskap Syn på risktagande Ledningsrutiner under insatser Utbildning Allmän ledarutveckling Stressrelaterad Övningar

27 Förebyggande åtgärder
Gruppnivå Team building Individnivå Mental träning Avslappningsträning Visualseringsträning Stressträning Fysisk och psykisk balans

28 Efterinsatser Gruppnivå Kamratstöd Avlastningssamtal Debriefing
Lednings- och organisationsnivå Stress och krishanteirng Gruppnivå Kamratstöd Avlastningssamtal Debriefing Individnivå Fysisk träning Avslappning Skriva-av-sig Individuell kristerapi


Ladda ner ppt "Ledarskap Kort historik Personlighet Organisation"

Liknande presentationer


Google-annonser