Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykiatrisk sjukdom under barnafödande perioden Susanne von Schreeb Bitr öl KK Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykiatrisk sjukdom under barnafödande perioden Susanne von Schreeb Bitr öl KK Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge."— Presentationens avskrift:

1 Psykiatrisk sjukdom under barnafödande perioden Susanne von Schreeb Bitr öl KK Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

2 Nomenklatur  Postpartum blues 80%  PPD postpartum depression  8%  PPP postpartumpsykos  1‰  inom 2 veckor efter förlossningen, dramatiska svängningar och hög suicidrisk  nära besläktade med bipolär sjukdom, 1-2% kan förebyggas genom tidig identifiering av riskgrupper och adekvat profylaktisk behandling

3 Postpartumblues  Psykisk påverkan av hormonomställningen vid partus  50-80%  Peak dag 3-4  Ebbar ut spontant dag 8  Allvarlig reaktion indicerar postpartumdepression

4 Epidemiologi •Affektiv sjukdom: -Depressioner -Bipolärsjukdom -Ångestsyndrom, GAD -Tvångssyndrom,OCD  Schizofreni  Personlighets störningar

5 Depressioner 2:1 under fertil ålder, biologiskfaktor?  50% recidivrisk under graviditet  >2-3 depressioner bör ha uppföljning med profylaxbehandling: avlastning frikostig ss, KBT, SSRI  Ångestnivån stiger under graviditeten med maximum i tredje trimestern, faller efter partus  Använd skattningskalor för att detektera recidiv vid utsättning eller utvärdera insatt behandling

6 Depressioner forts  Depressioner  Sjukdoms perioden är förlängd under postpartum året  Frekvensen (beh krävande) är ca 8% dvs samma som bland kvinnor i fertil ålder Etiologin skiljer mellan antepartum och postpartum depressioner.  Antepartum: samma lowsocioeconomic profile & social stressors som icke gravid dvs ung, outbildad, flerföderska  Postpartum : less suppotive spouse

7 Bipolärsjukdom  Arbetsför  Stabil relation  Optimera graviditets utfall genom att förutsätta och diskutera barnönskan vid debut/diagnos  förutsättningarna ökar avsevärt om graviditeten planeras efter att sjukdomen stabiliserats och medicineringen är optimerad  Egen och Anhörig utbildning  Strukturerad livsföring med regelbundna måltider undvika sömnbrist och stress  Profylaxbehandla mot postpartum psykos  Bipolära har 25% suicidrisk vid depression!!!!

8 Schizofreni  1%, Lika vanligt hos män o kvinnor.  Genomsnittsålder för debut hos kvinnor är 25-30 år, dvs motsvarande ålder som tidpunkt för första barnet  Sällan arbetsföra  Sjd medför bristande känslomässig förmåga o en emotionell avtrubbning som försämras med åren :  grava brister i föräldraskapet - 50% mister vårdnaden  normal barnönskan, gravida i samma utsräckning som övriga befolkningen -effektiva p-skydd minskar lidandet  Instabila relation: ofta med sjuk partner/ asylsökande  Socialt utanförskap, isolering, sexuellt utnyttjad/övergrepp  Oplanerad graviditet

9 Schizofreni forts  Signifikant riskökning för tillväxthämning, prematuritet, intrauterin fosterdöd och plötslig spädbarnsdöd  mycket vårdkrävande för såväl förlossnings- som BB-personal- god vårdplanering under graviditeten underlättar för båda parter.

10 Ingen psykofarmaka ska utsättas akut pga gravidtet!  Viktigt med avvägda åtgärder - av behandlingsansvarig läkare som planerar tätare uppföljning  SSRI  Benzodiazepin  Antipsykotika  Antiepileptika

11 Neuroleptika  Ingen ökad missbildningsfrekvens för Haloperidol (Haldol),eller Trilafon (perphenazin)  Tidigare resultat försämrad foster tillväxt och extrapyramidalabiverkningar pp, en långtidsuppföljning har ej påvisat påverkan på motoriken  Kompatibla med amning, låg utsöndring.  Olanzapin

12 Litium  1:a Hjärtmissbildningar 5,1%, av relativt mild art- riktat Ul i v20  Rekommenderas till gravida med hög risk för återfall i bipolär eller svår recidiverande unipolär affektiv  Litium går över i bröstmjölk i relativt hög grad amning, i utvalda fall efter samråd mellan barnläkare och psykiater.  Profylax mot psykos postpartum

13 Antiepileptikum  Valproat - 1:a: missbildningsrisken ca 9 %, 2:a & 3:e f ö rsenad CNS-utveckling  Riskerna med karbamazepin ä r l ä gre  Lamotrigin i doser under 200 mg har inte visats ge ö kad total missbildningsrisk. L ä kemedelsverket varnade i juni 2006 f ö r att data fr å n en studie i Nordamerika tydde p å att lamotrigin givet under den f ö rsta trimestern kunde ö ka risken f ö r l ä ppgomspalt. Denna risk hade dock inte p å visats i andra unders ö kningar.  Inget av dem r ä knas som kontraindicerat under amning, men kr ä ver s ä rskild uppm ä rksamhet och samarbete med barnl ä kare..

14 ECT  Ingen kontraindikation under graviditet  Riskerna hör samman med anestesi o aspirationsrisk  Fosterövervakning med CTG före o efter from v 24  Aspirationsrisken ökar mot slutet av gravidieten

15 Benzodiasepiner  Enstaka doser är OK  Kontinuerlig behandling är förenat med:  Fostermissbildning, 1:a trimestern - gomspalt 0,7%,  Förlossning: Hypotoni, lågt apgar, minskad sugförmåga o abstinens symtom  KBT ger utmärkta verktyg att hantera ångest, svårt att påbörja när ångesten tagit över hela tillvaron

16 SSRI  Utsättnings symtom - övergående och ofarliga tex:  Tremor,ökad muskeltonus,ökat gråtande,irritabilitet  Utspädningseffekt  doshöjning från v 33,  normaldos återställs vid partus.  Utsättning av SSRI  50% recidivrisk under graviditet  regelbunden uppföljning tom postpartumåret.  Undvik NSRI tex Remuron

17 Depressionens påverkan på barnet intrauterint  försämrad cirkulation till placenta och ökad risk för tillväxthämning  förhöjda cortisolnivåer hos barnet vilket leder till ökad stresskänslighet senare i livet.  prematuritet  Suicidrisk  12% ingen annan kontakt än sin ordinarie barnmorska dvs 88% fick ej adekvat vård

18 Depressionens påverkan på mamman under graviditeten  Sämre bindning försämrad anknytning  Ökad risk för PPD  Ökad risk för relations konflikt och separation

19 Love matters  ”Kärlek” är en viktig ingrediens i skapandet av nya individer  Tillit  Empati  Förmåga till långvariga relationer

20 Graviditetens psykologi  Fusion  Differentiering  Separation

21 Graviditet och föräldraskap kräver förmåga till nyanpassning - att ge upp kontrollen

22 Patientfall Hormonellt utl ö st Depression 35 å rig tidigare frisk professionell musiker Tillkomst av å ngest vid Menarche Senare sv å r PMS Debut av depression -96 i samband med f ö rsta graviditeten – S ö kte aldig hj ä lp, ” Trodde att jag var en d å lig person ”, ” avvaktade med ny graviditet i 9 å r -97 Ny graviditet Successivt tilltagande å ngest som tillslut blev kontinuerlig, sl ä ppte ibland nattetid. Tilltagande depression. Vaknade en dag och upplevde att å ngesten var s å stark att jag inte kommer att ö verleva detta, Inlagd psyk from v 32 till f ö rlossningen, insattes p å SSRI, Zoloft 100mg. Hade ingen tilltro till psykofarmaka innan jag p å b ö rjade behandlingen. Planerad f ö r ECT, men avb ö jde. M å dde bra postpartum fick bra uppf ö ljning inom Ö VP -08 Ny graviditet har valt att sluta med konserter, of ö renligt med å ngesten ä r nu ” hemmafru ” klarar sista graviditeten v ä sentligen ua Heriditet: Pappa var sv å rt pl å gad av å ngest sj ä lvmedicinerade med alkohol

23 Patientfall M å ng å rig Schizofreni V ä l omh ä ndertagen av fast psykiatriker p å psykos mottagning som k ä nner patienten sen flera å r. Socialt : Examen fr å n universitets utbildning, har ej kunnat arbeta senaste å ren.Egen l ä genhet, sjukdoms insikt. 2 tidigare barn yngsta fosterhemsplacerat, ä ldsta myndig med eget boende. Samanboende med nuvarande BF som ä r psykiskt frisk, fullmakt skriven f ö r omh ä ndertagande av barnet i h ä ndelse av psykos isamband med f ö rlossnings v å rd tid Gynekologiskt: IIIg/IIp 86 VE, -89 PN ” f ö tt i duschen ”. Ö nskar ” naturlig f ö rlossning ” helst hemf ö rlossning, BF ö nskar sjukhus f ö rlossning, vilket pat accepterar F ö rs ö k att s ä nka medicinering under graviditeten lett till att pat blev psykotisk (kataton) m å r nu bra psykiskt Stark ö nskan att amma trots medicinering med Seroquel 100mg 2+0+3 ANIMA Psykosomatiska enheten, Sociala myndigheter

24 Vidareläsning


Ladda ner ppt "Psykiatrisk sjukdom under barnafödande perioden Susanne von Schreeb Bitr öl KK Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge."

Liknande presentationer


Google-annonser