Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningsstämma Välkommen 27:e oktober 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningsstämma Välkommen 27:e oktober 2010"— Presentationens avskrift:

1 Föreningsstämma Välkommen 27:e oktober 2010

2 Program Del 1 18.30 Året som gått Vad händer innevarande läsår Del 2
19.30 Årsmötesförhandlingar 20.30 Kvällen avslutas Samt Niornas kafé serverar (vinsten går till vårens skolresa) - korv & bröd 15 kr - frukt 5 kr - läsk 10 kr - kaffe & kaka 10 kr Filmvisning för alla barn

3 Del 1 - agenda Introduktion 1. Verksamhetsåret 2009-2010
2. Styrelseåret 3. Föräldraombudsmannen 4. F.d. elever 5. Kommunens planer 6. Innevarande läsår 7. Ordförande har ordet

4 1. Elevresultatet Årets avgångsklass var inte bara den största sedan starten, den var dessutom bäst vad gäller resultat Två elever gjorde all time high! 20% hade ett genomsnittsbetyg på över 300 poäng (av 320 möjliga) Samtliga nior kom in på sina förstahandsval Alla elever i årskurs 3 och årskurs 5 genomförde de nationella proven i svenska och matematik - och årskurs 5 även i engelska. Samtliga klarade målen. Resultaten för de nationella proven i årskurs 9 visade att mer än hälften av eleverna nådde betyget VG eller MVG.

5 1. Lokaler Skolans verksamhet har i huvudsak skett i våra egna lokaler
Slöjdämnena samt hemkunskap har hållits på Tångvallaskolan Idrotten har utövats i St. Knuts gymnastikhall Under höstterminen var Bildundervisningen förlagd till Tångvalla

6 1. Nyckeltal Omsättning 17,9 miljoner
40 anställda = 35 heltidstjänster 70 barn gick på förskolan Elevantalet i skolan ökade från 148 till 151 60 familjer stod i kön till förskolan per den 30 juni

7 1. Ledningsgruppen Ewa Quick och Monica Ekholm representerar förskolan och ansvarar för förskolans pedagogik och personal Sofia Henderup-Larsson och rektor leder den pedagogiska utvecklingen Johan Öman ansvarar för systematiskt miljöarbete och brandskyddsarbete Ledningsgruppens arbete har i huvudsak inneburit förberedelser för införandet av Skolportalen

8 1. Jämställdhet, mångfald, tillgänglighet
Projektstart våren 2009 med bidrag av Europeiska Social Fonden Under läsåret gick all personal en utbildning i projektarbete Alla har också deltagit i en föreläsningsserie om jämställdhet och mångfald Ledningsgruppen har genomgått en ledarskapsutbildning Föreläsning om att bli accepterad och acceptera andra människor, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning för 8:or och 9:or

9 1. Föräldrarådet System för arbetsfördelning för familjer Skolportalen
Alla familjer får ett individuellt kort med beskrivning av uppgifter och när jobbet skall vara gjort. Över 50% har genomfört sysslan Skolportalen Testkörning och implementering i samarbete med ledningsgruppen

10 1. Elevrådet Bidrog i uppstarten av Friends
Tog fram årets skolklädeskollektion Delaktig i utvärderingen av skolmaten

11 1. Friends Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Alla elever och pedagoger har genomgått deras kurser om mobbing och arbetat med likabehandlingsplanen. De elever som valdes till kompisstödjare fick en fördjupad utbildning. Idag har vi en kompisstödjare i varje årskurs från årskurs 3.

12 2. Styrelseåret

13 2. sfmontessori.se I takt med att användandet av digitala medier ökar och blivit en integrerade del i vår vardag har också kravet på att skolans hemsida skall fungera som verktyg ökat radikalt. Resultatet utifrån gemensam workshop: elever, föräldrar och pedagoger. hemsidan beskriver, informerar och rapportera om den dagliga verksamheten och det långsiktiga arbetet Testkörning under september Synpunkter och goda idéer är välkomna Kontaktperson Johan Aronsson

14 Vad tycker vi om vår nya hemsida?

15 2. Ta hand om konflikter Konflikter är en del av vår vardag och skall tas hand om Stor utmaning på en liten ort Vi arbetar med att ta fram ett material som ska guida och förenkla för alla - pedagoger, föräldrar, barn och ungdomar Alla intressegrupper behöver vara delaktiga i arbetet Resultat Riktlinjer om hur vi ska uppföra oss mot och prata med varandra Verktyg i form av t.ex. handbok, ”körkort” Implementering från ht 2011

16 2. Kalendarium Skolans aktiviteter påverkar varandra och behöver synkas mot varandra, både sinsemellan och inom resp. område Målet är att tydligt åskådliggöra vad som görs, underlätta för arbetsprocesser och budgetarbete Arbetet har utförts under budgetåret och avslutades under våren.

17

18 2. Aktiva elever Vi kan öka elevernas möjligheter att prova på olika aktiviteter; fysiska, kulturella eller annat Genomföra 2-3 olika prova på aktiviteter per termin, vilket initialt görs via samarbete med Aktiv Ungdom Det ska vara aktiviteter som är lite svårare att komma i kontakt med men ska vara enkelt att delta VT-10 genomfördes Judo & Serieteckning HT-10 ska teater och en ytterligare aktivitet erbjudas Nästa steg: utvärdering och ev. överlämnande till verksamheten

19 3. Föräldraombudsmannen
En lugnt år Resursen finns både plus och minus Konfidentiellt Informationen kan användas för att förbättra Ny person i nya styrelsen Information/kontaktuppgifter kommer finnas på hemsidan inom kort

20 Linnea Ekegren Rebecca Renée
4. F.d. elever Linnea Ekegren Rebecca Renée

21 5. Kommunens planer Beslut om Skanörs skola skall bli friskola är ej taget. Ny pedagogisk plan har antagits i kommunfullmäktige Ny detaljplan för bostäder och verksamhetslokaler med mera norr om Clemensagervägen i Falsterbo

22 6. Vad gör vi i år Ny struktur för förskolan Satsning på fritids
Alla pedagoger stannar till fem Mycket nytt material Nya läroplaner att implementera och synka med vår pedagogik Nya skollag att förhålla oss till Nya rön om inlärning att ta del av

23 7. Vad som hänt under mina tre år som ordförande

24 7. Utgångsläge – HT 2007 Huvuduppgifter
Kärnvärden var fastställda – hur förankra dessa? Hur skapa större intresse för föreningsstämman? Instifta föräldrarombudsman Översyn av arbetsform Hur planera arbetet/använda resurserna. Övergripande för verksamheten Bygglov/Ombyggnad Ovanvåning Sponsring Söka EU-bidrag för fortbildning

25 7. Resultat Huvuduppgifter Kärnvärden – genomsyrar verksamheten idag.
Ta Ansvar – Tänk Kunskap – Var snäll – Våga prova Hur skapa större intresse för Årsstämman? Inkastare/Utskick/Mail/Filmvisning/Fika. Instifta föräldrarombudsman - Charlotte Bluhme Översyn av verksamheten Delat upp i styrelse- resp. arbetsmöten (max 2h) Övergripande för verksamheten Bygglov/Ombyggnad Ovanvåning – KLART Sponsring – Kunskapssponsring. EU-bidrag för fortbildning – SFM+2 skolor fick 1,8 milj.

26 7. Under resans gång Fastställa skolans vision
Förenkla styrelsearbetet Öka föräldrarengagemang Utveckla hemsidan Servera bättre mat Ekonomisk stabilitet i verksamheten ..och ha kul

27 7. Vad uppnådde vi? Fastställa visionen - ”Vi skapar framtidens Världsmedborgare” med fokusområden ”Globalisering, IT, Kreativitet och Livsbalans” Förenkla styrelsens arbetet – Kalendarium Öka föräldrarengagemang - Ständigt arbetet t ex Gula lapparna, Nattvandring Utveckla hemsidan - plattformen klar Servera bättre mat - Ständig process med elev- och föräldrarinflytande Ekonomisk stabilitet i verksamheten – uppnått mål med 5% buffert ..och ha kul - på varje möte & den årliga styrelsemiddagen

28 7. Viktigt i verksamheten
EFS-projektet som SFM drivit Tjänsten IT-ansvarig införs (Musik=Bonus) Funktionen ledningsgrupp har bildats Projektarbete som ny arbetsmodell

29 7. Stafettpinnen Ta hand om konflikter Översyn av föreningens stadgar
Chef/bollplank till rektor

30

31 Del 2 - dagordning 1. Val av ordförande vid föreningsstämman
2. Val av protokollförare vid föreningsstämman 3. Val av två justeringsmän att, jämte ordföranden, justera protokollet vid föreningsstämman 4. Fastställande av dagordningen 5. Frågan om föreningsstämman har blivit behörigen utlyst 6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning 7. Framläggande av revisionsberättelsen 8. Beslut om verksamhetsårets resultat 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Val av styrelseordförande 11. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 12. Val av revisorer och revisorsuppleanter 13. Val av valberedning 14. Förslag till förändring av stadgar 15. Övriga frågor

32 Årsredovisning

33 Valberedningens förslag till styrelse 10/11
Ordförande Per Nimér ordförande nyval 1 år Ordinarie ledamöter och suppleanter Johan Lundgren, ledamot vald till 2011 Daniel Krook, ledamot vald till 2011 Kristian Hedberg, ledamot vald till 2011 Synnöve Frick ledamot omval 2 år Stefan Solfors ledamot nyval 2 år Thérèse von Rosen ledamot nyval 2 år Pär Myhrman, 1:e suppleant nyval 1 år Ingela Sjölin, 2:e suppleant nyval 1 år Revisorer Bengt R Andersson, Bengt R Anderssons revisionsbyrå AB, omval 1 år Per Mattisson, Bengt R Anderssons revisionsbyrå AB, omval 1 år

34 Val av valberedning Sittande valberedning Helen Berg Kirkegaard
Birgitta Bessfelt Peder af Ugglas Praxis Avgående ordförande övergår till valberedning En representant från skolan En föräldrarepresentant

35 Förslag till förändring av stadgar
§3 Medlemmar §4 Medlemskap i föreningen §5 Kölista och intagning §7 Medlemsavgift och medlemsstöd §9 Revisorer §13 Rösträtt

36 Tack för idag!


Ladda ner ppt "Föreningsstämma Välkommen 27:e oktober 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser