Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdsystem FM (Vårdsystem Försvarsmakten)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdsystem FM (Vårdsystem Försvarsmakten)"— Presentationens avskrift:

1 Vårdsystem FM (Vårdsystem Försvarsmakten)
Presentation av försvarets vårdsystem Copyright © Försvarets Bildbyrå Copyright © Autotech SPS AB M ,

2 Kontrollbok En samlingspärm för:
blanketter och anpassade publikationer till materielen uppföljning och redovisning av utförda tillsyner och reparationer och viss drift. Finns till större objekt och kvalificerad materiel, t.ex. fordon, pjäser, stabs- och sambandshytter, elverk, radarstationer. M M ,

3 Kontrollbok Flikregister A5
Felrapport Vårdkort Materielvårdsschema Smörjschema Uppföljningslista Bevakningskort Reparationsjournal Tillbehörslista Registreringsbevis/Komponentförteckning Besiktningsprotokoll Åtgärder vid olycka M M ,

4 Kontrollbok Flikregister A6
Felrapport Vårdkort Materielvårdsschema/ Smörjschema Uppföljningslista Bevakningskort Reparationsjournal Tillbehörslista/Komponent- förteckning Åtgärder vid olycka M M ,

5 Kontrollbok Förande av kontrollbok
Brukare fyller i: Felrapport Vårdkort eller Materielvårdsschema Uppföljningslista Skadeanmälnings- blanketten. Brukare ansvarar dessutom för att kontrollboken alltid följer materielen. M M ,

6 Kontrollbok Förande av kontrollbok
Ansvarigt befäl/arbetsledare kontrollerar/följer upp: Felrapport Vårdkort eller Materielvårdsschema Bevakningskort eller digitala uppföljnings- system. Ansvarigt befäl/arbetsledare bevakar även tidpunkt för nästa grundtillsyn, kontrollbesiktning, grundtillsynssmörjning eller motsvarande. M M ,

7 Kontrollbok Förande av kontrollbok
Förråds-/teknisk personal antecknar tillsyn i: Bevakningskort M

8 Kontrollbok Förande av kontrollbok
Personal vid reparationsenhet antecknar i: Reparationsjournal Komponentförteckning M

9 Kontrollbok Förande av kontrollbok
Särskilt utbildad personal antecknar i: Bevakningskort M

10 Felrapport Brukare antecknar de fel och brister som denne inte kan eller får avhjälpa. Karl And Bandvagn 3 Fläktrem hårt sliten, bör bytas 10 Dålig parkeringsbroms M

11 Felrapport Brukare anmäler upptäckta fel och brister till ansvarigt befäl eller arbetsledare, överlämnar originalet av Felrapporten. Kopian ska sitta kvar i kontrollboken! Karl And Bandvagn 3 Fläktrem hårt sliten, bör bytas 10 Dålig parkeringsbroms M

12 Felrapport Brukare stryker de fel som är avhjälpta och tar ut Felrapporten när alla fel är avhjälpta. Karl And Bandvagn 3 Fläktrem hårt sliten, bör bytas 10 Dålig parkeringsbroms M

13 Felrapport Ansvarigt befäl eller arbetsledare beslutar om, när och av vem som felet ska avhjälpas. Karl And Bandvagn 3 Fläktrem hårt sliten, bör bytas Dålig parkeringsbroms Åtgärdas av MV Sthlm, S. Nilsson M

14 Felrapport Ansvarigt befäl eller arbetsledare bedömer hur allvarligt rapporterat fel är och beslutar om materielen ska beläggas med användningsförbud. Karl And Bandvagn 3 Fläktrem hårt sliten, bör bytas 10 Dålig parkeringsbroms M

15 Felrapport Ansvarigt befäl eller arbetsledare antecknar eventuellt användningsförbud på Felrapporten. Karl And Bandvagn 3 Fläktrem hårt sliten, bör bytas 10 Dålig parkeringsbroms Användningsförbud, S. Nilsson M

16 Vårdkort Brukare fyller i behovsstyrt och kalenderstyrt intervall, samt övriga, för materielen viktiga, kalibrerings/ inställningsvärden. Bandvagn 206 M

17 Vårdkort Brukare antecknar vilka punkter, enligt Materielvårds- schema, som är utförda. Bandvagn 206 , 8 M

18 Vårdkort Brukare signerar att vården är utförd och att ifyllda värden är korrekta. Bandvagn 206 , 8 Karl And M

19 Vårdkort Ansvarigt befäl eller arbetsledare kontrollerar, genom stickprov, att vården är utförd och att ifyllda värden är rimliga. Bandvagn 206 , 8 Karl And M

20 Vårdkort Ansvarigt befäl eller arbetsledare signerar att vården är kontrollerad. Bandvagn 206 , 8 Karl And S.Nilsson M

21 Materielvårdsschema Daglig tillsyn
Brukare utför daglig tillsyn enligt Materielvårdsschema daglig tillsyn och Smörjschema, utan särskild order, i anslutning till användning av materielen. M M ,

22 Materielvårdsschema Daglig tillsyn
Brukare skriver Felrapport på de fel och brister som denne inte kan eller får avhjälpa. Karl And Bandvagn 3 Fläktrem hårt sliten, bör bytas 10 Dålig parkeringsbroms M M ,

23 Materielvårdsschema Särskild tillsyn
Brukare utför särskild tillsyn enligt Materielvårdsschema särskild tillsyn och Smörjschema, på order från ansvarigt befäl eller arbetsledare. KA KA KA Karl And KA KA KA KA M M ,

24 Materielvårdsschema Särskild tillsyn
Brukare skriver Felrapport på de fel och brister som denne inte kan eller får avhjälpa. Karl And Bandvagn 3 Fläktrem hårt sliten, bör bytas 10 Dålig parkeringsbroms M M ,

25 Materielvårdsschema Särskild tillsyn
Brukare antecknar, i Materielvårdsschemats kryssrutor, alternativt på Vårdkortet, utförd vård. Bandvagn 206 , 8 Karl And S.Nilsson M M ,

26 Materielvårdsschema Särskild tillsyn
Ansvarigt befäl eller arbetsledare kontrollerar, genom stickprov, att vården är utförd och att ifyllda värden är rimliga samt signerar att vården är kontrollerad. Karl And KA KA KA Lars Asp KA KA M M ,

27 Materielvårdsschema Grundtillsyn
Särskilt utbildad personal antecknar, på Bevaknings- kortet, utförd grundtillsyn. BV Fd ME/I1 Kjell Lytborg Fd ME/I1 Kurt Hedlund Ibruk FörsE STO Sven Nilsson Kb MV Kä Olle Lindkvist Gt MV Kä Olle Lindkvist Sm MV Kä Bo Holm M M ,

28 Materielvårdsschema Förrådstillsyn
Förråds-/teknisk personal antecknar, på Bevakningskortet, utförd förrådstillsyn. BV Fd ME/I1 Kjell Lytborg Fd ME/I1 Kurt Hedlund Ibruk FörsE STO Sven Nilsson Kb MV Kä Olle Lindkvist Gt MV Kä Olle Lindkvist Sm MV Kä Bo Holm M M ,

29 Smörjschema Brukare utför smörjning enligt anvisningar i Smörjschema.
M ,

30 Smörjschema Brukare bevakar att nästa smörjning enligt tid- eller km- intervall i kolumn Särskild tillsyn utförs i tid. M M ,

31 Smörjschema Brukare antecknar, på Vårdkortet alt. i Materielvårds- schemats kryssrutor, utförd smörjning. Bandvagn 206 , 8 Karl And S.Nilsson M M ,

32 Smörjschema Ansvarigt befäl eller arbetsledare bevakar att nästa smörjning enligt tid- eller km-intervall i kolumn Grundtillsyn utförs i tid. M M ,

33 Smörjschema Ansvarigt befäl eller arbetsledare kontrollerar genom stickprov att smörjningen är utförd. M M ,

34 Smörjschema Särskilt utbildad personal Utför smörjning enligt Smörjschema kolumn Grundtillsyn, samt punkter markerad med i kolumn Särskild tillsyn. M M ,

35 Smörjschema Särskilt utbildad personal antecknar, på Bevakningskortet, utförd GT-smörjning. BV Fd ME/I1 Kjell Lytborg Fd ME/I1 Kurt Hedlund Ibruk FörsE STO Sven Nilsson Kb MV Kä Olle Lindkvist Gt MV Kä Olle Lindkvist Sm MV Kä Bo Holm M M ,

36 Uppföljningslista Brukare antecknar antalet skjutna skott, drifttimmar eller annat uppföljt värde, samt bestyrker detta. PV PJÄS BV cm I1/FO44 LT Nilsson ELVERK 1500W 358 Karl And Oljebyte (+) 7 (=) 11 10 M M ,

37 Uppföljningslista Brukare överför från fulltecknad lista, summan av utförd verksamhet till en ny lista. Den fulltecknade listan ska sitta kvar i kontrollboken. M M ,

38 Uppföljningslista Brukare bevakar när nästa verksamhetsstyrda tillsyn eller smörjning ska ske. PV PJÄS BV cm I1/FO44 LT Nilsson ELVER Karl And Oljebyte (+) 7 (=) 11 10 M M ,

39 Uppföljningslista Ansvarigt befäl eller arbetsledare kontrollerar att listan förs enligt anvisningarna. PV PJÄS BV cm I1/FO44 LT Nilsson ELVER Karl And Oljebyte (+) 7 (=) 11 10 M M ,

40 Uppföljningslista Ansvarigt befäl eller arbetsledare kontrollerar intervall för nästa verksamhetsstyrda tillsyn eller smörjning. PV PJÄS BV cm I1/FO44 LT Nilsson ELVERK 1500W 358 Karl And Oljebyte (+) 7 (=) 11 10 M M ,

41 Uppföljningslista Särskilt utbildad personal byter listorna vid grundtillsyn. M M ,

42 Uppföljningslista Särskilt utbildad personal rapporterar in summorna i uppföljningssystemen. M M ,

43 Bevakningskort Brukare anmäler till ansvarigt befäl eller arbetsledare behov av smörjning enligt Smörjschema kolumn Grundtillsyn på materiel som uppnår tid-eller km- intervallet mellan ordinarie grundtillsyner. 1 år BV M M ,

44 Bevakningskort Ansvarigt befäl eller arbetsledare planerar och beställer grundtillsyn, besiktning m.m. efter intervall enligt Bevakningskortet och Materielvårdsschema grundtillsyn. 1 år BV M M ,

45 Bevakningskort Ansvarigt befäl eller arbetsledare beställer vid behov smörjning enligt Smörjschema kolumn Grundtillsyn på materiel som uppnår tid- eller km-intervallet mellan ordinarie grundtillsyner. M M ,

46 Bevakningskort Ansvarigt befäl eller arbetsledare bevakar att inte fordon beläggs med automatiskt körförbud på grund av överskridet besiktningsintervall enligt gällande regelverk. BV Fd ME/I1 Kjell Lytborg Fd ME/I1 Kurt Hedlund Ibruk FörsE STO Sven Nilsson Kb MV Kä Olle Lindkvist Gt MV Kä Olle Lindkvist Sm MV Kä Bo Holm M M ,

47 Bevakningskort Ansvarigt befäl eller arbetsledare bevakar att materiel som inte genomgått återkommande besiktning inom föreskrivet intervall enligt gällande regelverk, beläggs med användningsförbud. BV Fd ME/I1 Kjell Lytborg Fd ME/I1 Kurt Hedlund Ibruk FörsE STO Sven Nilsson Kb MV Kä Olle Lindkvist Gt MV Kä Olle Lindkvist Sm MV Kä Bo Holm Magnus Johansson Bandvagn - Användningsförbud (sen. datum GT överskridet) M M ,

48 Bevakningskort Förråds-/teknisk personal antecknar när materielen ställts i förråd för långtidsförvaring. BV Fd ME/I1 Kjell Lytborg M M ,

49 Bevakningskort Förråds-/teknisk personal antecknar när åtgärder är utförda på materielen under långtidsförvaring. BV Fd ME/I1 Kjell Lytborg Fd ME/I1 Kurt Hedlund M M ,

50 Bevakningskort Förråds-/teknisk personal antecknar när materielen tagits i bruk efter långtidsförvaring. BV Fd ME/I1 Kjell Lytborg Fd ME/I1 Kurt Hedlund Ibruk FörsE STO Sven Nilsson M M ,

51 Bevakningskort Förråds-/teknisk personal kontrollerar om materielen har automatiskt körförbud eller användningsförbud när den tas i bruk. BV Gt MV Kä Christina Wall Fd ME/I1 Kjell Lytborg Fd ME/I1 Kurt Hedlund Ibruk FörsE STO Sven Nilsson >90 dagar? M M ,

52 Bevakningskort Särskilt utbildad personal skriver in erforderliga uppgifter i bevakningskortets registerdel. BV 1 år 1 år M M ,

53 Bevakningskort Särskilt utbildad personal antecknar när grundtillsyn är utförd på materielen. BV Fd ME/I1 Kjell Lytborg Fd ME/I1 Kurt Hedlund Ibruk FörsE STO Sven Nilsson Kb MV Kä Olle Lindkvist Gt MV Kä Olle Lindkvist M M ,

54 Bevakningskort Särskilt utbildad personal antecknar när föreskrivna besiktningar och kontroller är utförda på materielen. BV Fd ME/I1 Kjell Lytborg Fd ME/I1 Kurt Hedlund Ibruk FörsE STO Sven Nilsson Kb MV Kä Olle Lindkvist Gt MV Kä Olle Lindkvist M M ,

55 Reparationsjournal Personal vid reparationsenhet antecknar utförda väsentliga reparationer på materielen. BV Rep. Parkeringsbroms TO MF Fordon införd Byte växellåda till: MV Sth, Bo Holm M M ,

56 Reparationsjournal Personal vid reparationsenhet antecknar nummer på införda TO MF. BV Rep. Parkeringsbroms TO MF Fordon införd Byte växellåda till: MV Sth, Bo Holm M M ,

57 Reparationsjournal Personal vid reparationsenhet antecknar, vid byte av väsentlig komponent, det nya individnumret i reparationsjournal. BV Rep. Parkeringsbroms TO MF Fordon införd Byte växellåda till: MV Sth, Bo Holm M M ,

58 Tillbehörslista Brukare använder listan vid inventering av förnödenheterna. M M ,

59 Tillbehörslista Brukare använder listan för att få en överblick över ingående tillbehör (gäller främst för materiel med en stor mängd tillbehör). M M ,

60 Registreringsbevis/Komponentförteckning
Brukare hämtar vid behov tekniska data från Registreringsbeviset. M M ,

61 Registreringsbevis/Komponentförteckning
Brukare kontrollerar vid behov att nummersatta enheter har rätt individnummer enligt Komponentförteckningen. M M ,

62 Registreringsbevis/Komponentförteckning
Reparations-/teknisk personal hämtar vid behov tekniska data från Registreringsbeviset. M M ,

63 Registreringsbevis/Komponentförteckning
Reparations-/teknisk personal antecknar nya individnummer i Komponentförteckningen vid byte av komponent. M M ,

64 Registreringsbevis/Komponentförteckning
Särskilt utbildad personal kontrollerar vid kontrollbesiktning och trafiksäkerhetskontroll att fordonet överensstämmer med Registreringsbeviset. M M ,

65 Besiktningsprotokoll
Särskilt behörig personal: Besiktningsman sätter in en kopia på det skrivna protokollet. M

66 Åtgärder vid olycka Skadeanmälningsblankett
Fyll noga i alla uppgifter på framsidan. Om andra fordon är inblandade i olyckan, gör det tillsammans med motparten. STH, Kungsängen, Granv. 14 X x Bo Larsson, Granv. 14, Kungsängen, Tel Livgardet M M ,

67 Åtgärder vid olycka Skadeanmälningsblankett
Tag originalet själv, ge eventuell motpart kopian. X Bo Larsson, Granv. 14, Kungängen, Tel STH, Kungängen, Granv. 14 x Livgardet M M ,

68 Åtgärder vid olycka Skadeanmälningsblankett
Fyll noga i alla uppgifter på baksidan. Det är särskilt viktigt att notera eventuella personskador. Inga Smärtor i nacke: Jan Karlsson, Nygatan 22, BORÅS M M ,

69 Åtgärder vid olycka Skadeanmälningsblankett
Brukare lämnar originalet av skadeanmälan till ansvarigt befäl eller arbetsledare. X Bo Larsson, Granv. 14, Kungängen, Tel STH, Kungängen, Granv. 14 x Livgardet M M ,

70 En hjälpande hand M M ,

71 Felrapport M M ,

72 Vårdkort M M ,

73 Materielvårdsschema Daglig tillsyn
M ,

74 Materielvårdsschema Särskild tillsyn
M ,

75 Materielvårdsschema Särskild tillsyn
M ,

76 Materielvårdsschema Grundtillsyn
M ,

77 Materielvårdsschema Grundtillsyn
M ,

78 Materielvårdsschema Förrådstillsyn
M ,

79 Materielvårdsschema Förrådstillsyn
M ,

80 Smörjschema M M ,

81 Uppföljningslista M M ,

82 Uppföljningslista M M ,

83 Bevakningskort M M ,

84 Bevakningskort M M ,

85 Reparationsjournal M M ,

86 Tillbehörslista M M ,

87 Tillbehörslista M M ,

88 Registreringsbevis/Komponentförteckning
M ,

89 Registreringsbevis/Komponentförteckning
M ,

90 Besiktningsprotokoll
M M ,

91 Åtgärder vid olycka Skadeanmälningsblankett
M ,

92 Åtgärder vid olycka Skadeanmälningsblankett
M ,

93 Åtgärder vid olycka Skadeanmälningsblankett
M ,


Ladda ner ppt "Vårdsystem FM (Vårdsystem Försvarsmakten)"

Liknande presentationer


Google-annonser