Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdsystem FM (Vårdsystem Försvarsmakten) Presentation av försvarets vårdsystem Copyright © Försvarets Bildbyrå Copyright © Autotech SPS AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdsystem FM (Vårdsystem Försvarsmakten) Presentation av försvarets vårdsystem Copyright © Försvarets Bildbyrå Copyright © Autotech SPS AB."— Presentationens avskrift:

1 Vårdsystem FM (Vårdsystem Försvarsmakten) Presentation av försvarets vårdsystem Copyright © Försvarets Bildbyrå Copyright © Autotech SPS AB

2 Introduktion Kontrollbok M K2 Kontrollbok En samlingspärm för:  blanketter och anpassade publikationer till materielen  uppföljning och redovisning av utförda tillsyner och reparationer och viss drift. Finns till större objekt och kvalificerad materiel, t.ex. fordon, pjäser, stabs- och sambandshytter, elverk, radarstationer

3 Introduktion Kontrollbok M K Kontrollbok Flikregister A5  Felrapport  Vårdkort  Materielvårdsschema  Smörjschema  Uppföljningslista  Bevakningskort  Reparationsjournal  Tillbehörslista  Registreringsbevis/Komponentförteckning  Besiktningsprotokoll  Åtgärder vid olycka

4 Introduktion Kontrollbok M K4  Felrapport  Vårdkort  Materielvårdsschema/ Smörjschema  Uppföljningslista  Bevakningskort  Reparationsjournal  Tillbehörslista/Komponent- förteckning  Åtgärder vid olycka Kontrollbok Flikregister A6

5 Introduktion Kontrollbok M K5 Kontrollbok Förande av kontrollbok Brukare fyller i:  Felrapport  Vårdkort eller Materielvårdsschema  Uppföljningslista  Skadeanmälnings- blanketten. Brukare ansvarar dessutom för att kontrollboken alltid följer materielen

6 Introduktion Kontrollbok M K6 Kontrollbok Förande av kontrollbok Ansvarigt befäl/arbetsledare kontrollerar/följer upp:  Felrapport  Vårdkort eller Materielvårdsschema  Bevakningskort eller digitala uppföljnings- system Ansvarigt befäl/arbetsledare bevakar även tidpunkt för nästa grundtillsyn, kontrollbesiktning, grundtillsynssmörjning eller motsvarande.

7 Introduktion Kontrollbok M K7 Kontrollbok Förande av kontrollbok Förråds-/teknisk personal antecknar tillsyn i:  Bevakningskort

8 Introduktion Kontrollbok M K8 Kontrollbok Förande av kontrollbok Personal vid reparationsenhet antecknar i:  Reparationsjournal  Komponentförteckning

9 Introduktion Kontrollbok M K9 Kontrollbok Förande av kontrollbok Särskilt utbildad personal antecknar i:  Bevakningskort

10 Introduktion Kontrollbok M K10 Felrapport Brukare antecknar de fel och brister som denne inte kan eller får avhjälpa. Karl And Bandvagn Fläktrem hårt sliten, bör bytas 10Dålig parkeringsbroms

11 Introduktion Kontrollbok M K11 Felrapport Brukare anmäler upptäckta fel och brister till ansvarigt befäl eller arbetsledare, överlämnar originalet av Felrapporten. Kopian ska sitta kvar i kontrollboken! Karl And Bandvagn Fläktrem hårt sliten, bör bytas 10Dålig parkeringsbroms

12 Introduktion Kontrollbok M K12 Felrapport Brukare stryker de fel som är avhjälpta och tar ut Felrapporten när alla fel är avhjälpta. Karl And Bandvagn Fläktrem hårt sliten, bör bytas 10Dålig parkeringsbroms

13 Introduktion Kontrollbok M K13 Ansvarigt befäl eller arbetsledare beslutar om, när och av vem som felet ska avhjälpas. Karl And Bandvagn Fläktrem hårt sliten, bör bytas 10Dålig parkeringsbroms Åtgärdas av MV Sthlm, S. Nilsson Felrapport

14 Introduktion Kontrollbok M K14 Felrapport Ansvarigt befäl eller arbetsledare bedömer hur allvarligt rapporterat fel är och beslutar om materielen ska beläggas med användningsförbud. Karl And Bandvagn Fläktrem hårt sliten, bör bytas 10Dålig parkeringsbroms

15 Introduktion Kontrollbok M K15 Felrapport Ansvarigt befäl eller arbetsledare antecknar eventuellt användningsförbud på Felrapporten. Karl And Bandvagn Fläktrem hårt sliten, bör bytas 10Dålig parkeringsbroms Användningsförbud, S. Nilsson

16 Introduktion Kontrollbok M K16 Vårdkort Brukare fyller i behovsstyrt och kalenderstyrt intervall, samt övriga, för materielen viktiga, kalibrerings/ inställningsvärden. Bandvagn

17 Introduktion Kontrollbok M K17 Vårdkort Brukare antecknar vilka punkter, enligt Materielvårds- schema, som är utförda. Bandvagn ,

18 Introduktion Kontrollbok M K18 Vårdkort Brukare signerar att vården är utförd och att ifyllda värden är korrekta. Bandvagn , 8Karl And

19 Introduktion Kontrollbok M K19 Ansvarigt befäl eller arbetsledare kontrollerar, genom stickprov, att vården är utförd och att ifyllda värden är rimliga. Bandvagn , 8Karl And Vårdkort

20 Introduktion Kontrollbok M K20 Vårdkort Ansvarigt befäl eller arbetsledare signerar att vården är kontrollerad. Bandvagn , 8Karl And S.Nilsson

21 Introduktion Kontrollbok M K21 Materielvårdsschema Daglig tillsyn Brukare utför daglig tillsyn enligt Materielvårdsschema daglig tillsyn och Smörjschema, utan särskild order, i anslutning till användning av materielen

22 Introduktion Kontrollbok M K22 Materielvårdsschema Daglig tillsyn Brukare skriver Felrapport på de fel och brister som denne inte kan eller får avhjälpa. Karl And Bandvagn Fläktrem hårt sliten, bör bytas 10Dålig parkeringsbroms

23 Introduktion Kontrollbok M K23 Materielvårdsschema Särskild tillsyn Brukare utför särskild tillsyn enligt Materielvårdsschema särskild tillsyn och Smörjschema, på order från ansvarigt befäl eller arbetsledare KA Karl And KA

24 Introduktion Kontrollbok M K24 Materielvårdsschema Särskild tillsyn Brukare skriver Felrapport på de fel och brister som denne inte kan eller får avhjälpa. Karl And Bandvagn Fläktrem hårt sliten, bör bytas 10Dålig parkeringsbroms

25 Introduktion Kontrollbok M K25 Materielvårdsschema Särskild tillsyn Brukare antecknar, i Materielvårdsschemats kryssrutor, alternativt på Vårdkortet, utförd vård. Bandvagn , 8Karl And S.Nilsson

26 Introduktion Kontrollbok M K26 Materielvårdsschema Särskild tillsyn Ansvarigt befäl eller arbetsledare kontrollerar, genom stickprov, att vården är utförd och att ifyllda värden är rimliga samt signerar att vården är kontrollerad Karl And Lars Asp KA

27 Introduktion Kontrollbok M K27 Materielvårdsschema Grundtillsyn Särskilt utbildad personal antecknar, på Bevaknings- kortet, utförd grundtillsyn. BV Fd ME/I1Kjell Lytborg Fd ME/I1Kurt Hedlund Ibruk FörsE STO Sven Nilsson Kb MV KäOlle Lindkvist Gt MV KäOlle Lindkvist Sm MV KäBo Holm

28 Introduktion Kontrollbok M K28 Materielvårdsschema Förrådstillsyn Förråds-/teknisk personal antecknar, på Bevakningskortet, utförd förrådstillsyn. BV Fd ME/I1Kjell Lytborg Fd ME/I1Kurt Hedlund Ibruk FörsE STO Sven Nilsson Kb MV Kä Olle Lindkvist Gt MV Kä Olle Lindkvist Sm MV KäBo Holm

29 Introduktion Kontrollbok M K29 Smörjschema Brukare utför smörjning enligt anvisningar i Smörjschema

30 Introduktion Kontrollbok M K30 Smörjschema Brukare bevakar att nästa smörjning enligt tid- eller km- intervall i kolumn Särskild tillsyn utförs i tid

31 Introduktion Kontrollbok M K31 Smörjschema Brukare antecknar, på Vårdkortet alt. i Materielvårds- schemats kryssrutor, utförd smörjning. Bandvagn , 8Karl And S.Nilsson

32 Introduktion Kontrollbok M K32 Ansvarigt befäl eller arbetsledare bevakar att nästa smörjning enligt tid- eller km-intervall i kolumn Grundtillsyn utförs i tid. Smörjschema

33 Introduktion Kontrollbok M K33 Smörjschema Ansvarigt befäl eller arbetsledare kontrollerar genom stickprov att smörjningen är utförd

34 Introduktion Kontrollbok M K34 Särskilt utbildad personal Utför smörjning enligt Smörjschema kolumn Grundtillsyn, samt punkter markerad med i kolumn Särskild tillsyn. Smörjschema

35 Introduktion Kontrollbok M K35 Smörjschema Särskilt utbildad personal antecknar, på Bevakningskortet, utförd GT-smörjning. BV Fd ME/I1Kjell Lytborg Fd ME/I1Kurt Hedlund Ibruk FörsE STO Sven Nilsson Kb MV KäOlle Lindkvist Gt MV Kä Olle Lindkvist Sm MV KäBo Holm

36 Introduktion Kontrollbok M K36 Uppföljningslista Brukare antecknar antalet skjutna skott, drifttimmar eller annat uppföljt värde, samt bestyrker detta. PV PJÄS BV cmI1/FO LT Nilsson ELVERK 1500W358Karl And 10-02Oljebyte (+) 7 (=)

37 Introduktion Kontrollbok M K37 Uppföljningslista Brukare överför från fulltecknad lista, summan av utförd verksamhet till en ny lista. Den fulltecknade listan ska sitta kvar i kontrollboken

38 Introduktion Kontrollbok M K38 Uppföljningslista Brukare bevakar när nästa verksamhetsstyrda tillsyn eller smörjning ska ske. PV PJÄS BV cmI1/FO LT Nilsson ELVER Karl And 10-02Oljebyte (+) 7 (=) 1110

39 Introduktion Kontrollbok M K39 Uppföljningslista Ansvarigt befäl eller arbetsledare kontrollerar att listan förs enligt anvisningarna. PV PJÄS BV cmI1/FO LT Nilsson ELVER Karl And 10-02Oljebyte (+) 7 (=) 1110

40 Introduktion Kontrollbok M K40 Uppföljningslista Ansvarigt befäl eller arbetsledare kontrollerar intervall för nästa verksamhetsstyrda tillsyn eller smörjning PV PJÄS BV cmI1/FO LT Nilsson ELVERK 1500W358Karl And 10-02Oljebyte (+) 7 (=) 1110

41 Introduktion Kontrollbok M K41 Uppföljningslista Särskilt utbildad personal byter listorna vid grundtillsyn

42 Introduktion Kontrollbok M K42 Uppföljningslista Särskilt utbildad personal rapporterar in summorna i uppföljningssystemen

43 Introduktion Kontrollbok M K43 Bevakningskort Brukare anmäler till ansvarigt befäl eller arbetsledare behov av smörjning enligt Smörjschema kolumn Grundtillsyn på materiel som uppnår tid-eller km- intervallet mellan ordinarie grundtillsyner år BV

44 Introduktion Kontrollbok M K44 Bevakningskort Ansvarigt befäl eller arbetsledare planerar och beställer grundtillsyn, besiktning m.m. efter intervall enligt Bevakningskortet och Materielvårdsschema grundtillsyn år BV

45 Introduktion Kontrollbok M K45 Bevakningskort Ansvarigt befäl eller arbetsledare beställer vid behov smörjning enligt Smörjschema kolumn Grundtillsyn på materiel som uppnår tid- eller km-intervallet mellan ordinarie grundtillsyner

46 Introduktion Kontrollbok M K46 Bevakningskort Ansvarigt befäl eller arbetsledare bevakar att inte fordon beläggs med automatiskt körförbud på grund av överskridet besiktningsintervall enligt gällande regelverk BV Fd ME/I1Kjell Lytborg Fd ME/I1Kurt Hedlund Ibruk FörsE STO Sven Nilsson Kb MV KäOlle Lindkvist Gt MV Kä Olle Lindkvist Sm MV KäBo Holm

47 Introduktion Kontrollbok M K47 BV Fd ME/I1Kjell Lytborg Fd ME/I1Kurt Hedlund Ibruk FörsE STO Sven Nilsson Kb MV KäOlle Lindkvist Gt MV Kä Olle Lindkvist Sm MV KäBo Holm Bevakningskort Ansvarigt befäl eller arbetsledare bevakar att materiel som inte genomgått återkommande besiktning inom föreskrivet intervall enligt gällande regelverk, beläggs med användningsförbud Magnus Johansson Bandvagn Användningsförbud (sen. datum GT överskridet)

48 Introduktion Kontrollbok M K48 Bevakningskort Förråds-/teknisk personal antecknar när materielen ställts i förråd för långtidsförvaring. BV Fd ME/I1Kjell Lytborg

49 Introduktion Kontrollbok M K49 Bevakningskort Förråds-/teknisk personal antecknar när åtgärder är utförda på materielen under långtidsförvaring. BV Fd ME/I1Kjell Lytborg Fd ME/I1Kurt Hedlund

50 Introduktion Kontrollbok M K50 Bevakningskort Förråds-/teknisk personal antecknar när materielen tagits i bruk efter långtidsförvaring. BV Fd ME/I1Kjell Lytborg Fd ME/I1Kurt Hedlund Ibruk FörsE STO Sven Nilsson

51 Introduktion Kontrollbok M K51 Bevakningskort Förråds-/teknisk personal kontrollerar om materielen har automatiskt körförbud eller användningsförbud när den tas i bruk. BV Gt MV KäChristina Wall Fd ME/I1Kjell Lytborg Fd ME/I1Kurt Hedlund Ibruk FörsE STO Sven Nilsson >90 dagar?

52 Introduktion Kontrollbok M K52 Bevakningskort Särskilt utbildad personal skriver in erforderliga uppgifter i bevakningskortets registerdel år BV år

53 Introduktion Kontrollbok M K53 Bevakningskort Särskilt utbildad personal antecknar när grundtillsyn är utförd på materielen. BV Fd ME/I1Kjell Lytborg Fd ME/I1Kurt Hedlund Ibruk FörsE STO Sven Nilsson Kb MV KäOlle Lindkvist Gt MV KäOlle Lindkvist

54 Introduktion Kontrollbok M K54 Bevakningskort Särskilt utbildad personal antecknar när föreskrivna besiktningar och kontroller är utförda på materielen. BV Fd ME/I1Kjell Lytborg Fd ME/I1Kurt Hedlund Ibruk FörsE STO Sven Nilsson Kb MV KäOlle Lindkvist Gt MV KäOlle Lindkvist

55 Introduktion Kontrollbok M K55 Reparationsjournal Personal vid reparationsenhet antecknar utförda väsentliga reparationer på materielen. BV Rep. Parkeringsbroms TO MF Fordon införd Byte växellåda till: MV Sth, Bo Holm

56 Introduktion Kontrollbok M K56 Reparationsjournal Personal vid reparationsenhet antecknar nummer på införda TO MF BV Rep. Parkeringsbroms TO MF Fordon införd Byte växellåda till: MV Sth, Bo Holm

57 Introduktion Kontrollbok M K57 Reparationsjournal Personal vid reparationsenhet antecknar, vid byte av väsentlig komponent, det nya individnumret i reparationsjournal BV Rep. Parkeringsbroms TO MF Fordon införd Byte växellåda till: MV Sth, Bo Holm

58 Introduktion Kontrollbok M K58 Tillbehörslista Brukare använder listan vid inventering av förnödenheterna

59 Introduktion Kontrollbok M K59 Tillbehörslista Brukare använder listan för att få en överblick över ingående tillbehör (gäller främst för materiel med en stor mängd tillbehör)

60 Introduktion Kontrollbok M K60 Registreringsbevis/Komponentförteckning Brukare hämtar vid behov tekniska data från Registreringsbeviset

61 Introduktion Kontrollbok M K61 Registreringsbevis/Komponentförteckning Brukare kontrollerar vid behov att nummersatta enheter har rätt individnummer enligt Komponentförteckningen

62 Introduktion Kontrollbok M K62 Registreringsbevis/Komponentförteckning Reparations-/teknisk personal hämtar vid behov tekniska data från Registreringsbeviset

63 Introduktion Kontrollbok M K63 Registreringsbevis/Komponentförteckning Reparations-/teknisk personal antecknar nya individnummer i Komponentförteckningen vid byte av komponent

64 Introduktion Kontrollbok M K64 Registreringsbevis/Komponentförteckning Särskilt utbildad personal kontrollerar vid kontrollbesiktning och trafiksäkerhetskontroll att fordonet överensstämmer med Registreringsbeviset

65 Introduktion Kontrollbok M K65 Besiktningsprotokoll Särskilt behörig personal: Besiktningsman sätter in en kopia på det skrivna protokollet.

66 Introduktion Kontrollbok M K66 X Åtgärder vid olycka Skadeanmälningsblankett Fyll noga i alla uppgifter på framsidan. Om andra fordon är inblandade i olyckan, gör det tillsammans med motparten. Bo Larsson, Granv. 14, Kungsängen, Tel STH, Kungsängen, Granv. 14 x Livgardet

67 Introduktion Kontrollbok M K67 Åtgärder vid olycka Skadeanmälningsblankett Tag originalet själv, ge eventuell motpart kopian X Bo Larsson, Granv. 14, Kungängen, Tel STH, Kungängen, Granv. 14 x Livgardet

68 Introduktion Kontrollbok M K68 Åtgärder vid olycka Skadeanmälningsblankett Fyll noga i alla uppgifter på baksidan. Det är särskilt viktigt att notera eventuella personskador. Inga Smärtor i nacke: Jan Karlsson, Nygatan 22, BORÅS

69 Introduktion Kontrollbok M K69 Åtgärder vid olycka Skadeanmälningsblankett Brukare lämnar originalet av skadeanmälan till ansvarigt befäl eller arbetsledare X Bo Larsson, Granv. 14, Kungängen, Tel STH, Kungängen, Granv. 14 x Livgardet

70 Introduktion Kontrollbok M K70 En hjälpande hand

71 Introduktion Kontrollbok M K71 Felrapport

72 Introduktion Kontrollbok M K72 Vårdkort

73 Introduktion Kontrollbok M K73 Materielvårdsschema Daglig tillsyn

74 Introduktion Kontrollbok M K74 Materielvårdsschema Särskild tillsyn

75 Introduktion Kontrollbok M K75 Materielvårdsschema Särskild tillsyn

76 Introduktion Kontrollbok M K76 Materielvårdsschema Grundtillsyn

77 Introduktion Kontrollbok M K77 Materielvårdsschema Grundtillsyn

78 Introduktion Kontrollbok M K78 Materielvårdsschema Förrådstillsyn

79 Introduktion Kontrollbok M K79 Materielvårdsschema Förrådstillsyn

80 Introduktion Kontrollbok M K80 Smörjschema

81 Introduktion Kontrollbok M K81 Uppföljningslista

82 Introduktion Kontrollbok M K82 Uppföljningslista

83 Introduktion Kontrollbok M K83 Bevakningskort

84 Introduktion Kontrollbok M K84 Bevakningskort

85 Introduktion Kontrollbok M K85 Reparationsjournal

86 Introduktion Kontrollbok M K86 Tillbehörslista

87 Introduktion Kontrollbok M K87 Tillbehörslista

88 Introduktion Kontrollbok M K88 Registreringsbevis/Komponentförteckning

89 Introduktion Kontrollbok M K89 Registreringsbevis/Komponentförteckning

90 Introduktion Kontrollbok M K90 Besiktningsprotokoll

91 Introduktion Kontrollbok M K91 Åtgärder vid olycka Skadeanmälningsblankett

92 Introduktion Kontrollbok M K92 Åtgärder vid olycka Skadeanmälningsblankett

93 Introduktion Kontrollbok M K93 Åtgärder vid olycka Skadeanmälningsblankett


Ladda ner ppt "Vårdsystem FM (Vårdsystem Försvarsmakten) Presentation av försvarets vårdsystem Copyright © Försvarets Bildbyrå Copyright © Autotech SPS AB."

Liknande presentationer


Google-annonser