Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Förebygg.nu 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Förebygg.nu 2011"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Förebygg.nu 2011

2 Meningsfulla föräldramöten
NIKOLAUS KOUTAKIS ÖREBRO UNIVERSITET enter for Developmental Research

3 Föräldramöten är viktiga…
Föräldrar är viktiga för elevers ambitionsnivå, prioriteringar och måluppfyllelse i skolan. Elever som smidigt tar sig igenom skolan har mycket bättre förutsättningar för att få ett bra liv. Prevention i all ära men skolan är viktigast.

4 Skollagen och läroplanen betonar föräldrars viktiga roll.

5 Skollagen, 1 kap. 4§ Syftet med utbildningen inom skolväsendet ...
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

6 Ur läroplanen för grundskolan
2.8 REKTORNS ANSVAR Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att ... i formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ,

7 Föräldrar är viktiga för barnens motivation, ambitionsnivå och skolprestation
Rankas som viktigare än hänsyn till lärstilar, klassstorlek, och mentorskap. Särskilt viktigt är föräldrars medverkan och engagemang i sina barns skola samt deras förväntningar och ambitioner (eng. aspirations) på sina barn. Dessa aspekter är betydligt viktigare än föräldrars övervakning av läxor, medverkan i skolakiviteter, kontakt med skolan, en kontrollerande och sträng föräldrastil. (Hattie, 2009)

8 Föräldrar är viktiga för barnens motivation, ambitionsnivå och skolprestation
Faktorer som visat sig vara negativt relaterade till elevers skolprestationer är att ge gratifikationer, övervaka läxarbete (jmf. uppmuntra, stötta) negativ kontroll samt att dra in förmåner vid dåliga prestationer (Hattie, 2009)

9 Föräldrar är viktiga för barnens motivation, ambitionsnivå och skolprestation
”the higher the hopes and expectations of parents with respect to the educational attainment of their child, the higher the student´s own educational expectations and ultimately the students academic achievement” (Hong and Ho, 2005, s 40)

10 Mot bakgrund av detta kan man förvänta sig att skolor har genomtänkta strategier för att skapa bärande relationer till föräldrar

11 Spridning i kvalitet på skolans ordinarie föräldramöten
Är det så? Spridning i kvalitet på skolans ordinarie föräldramöten bra dålig

12 Forskningasperspektiv: meningsfulla föräldramöten borde premieras av alla seriösa skolledare

13 Föräldraengagemang avtar över tid

14 Hur ofta ber dina föräldrar dig att berätta om sånt som hänt en vanlig skoldag? (Ofta eller mycket ofta) % Barnens ålder

15 Hur ofta ber du dina barn berätta om vad som hänt en vanlig skoldag
Hur ofta ber du dina barn berätta om vad som hänt en vanlig skoldag? (Ofta eller mycket ofta), Föräldrarapport % Barnens ålder

16 Brukar dina föräldrar känna till vilka läxor du har eller när du har prov? (alltid eller nästan alltid) % Barnens ålder

17 Brukar du känna till vilka läxor ditt barn har eller när de har prov
Brukar du känna till vilka läxor ditt barn har eller när de har prov? (alltid eller nästan alltid) Föräldrarapport % Barnens ålder

18 Rationellt Olyckligt att vänta på att föräldrar skall bli blasé innan man försöker engagera dem på nytt. Smid medan järnet är varmt.

19 Föräldrars ambitioner minskar med barnets ökande ålder
Föräldrar till barn som nyss startat skolan har höga förväntnigar på sitt barn och skattar utbildning som mycket viktigt för barnens framtid. 2/3 förväntar sig utmärkelser eller akademisk examen. Vid slutet av grundskolan hade föräldrars förväntningar reviderats och man tyckte det viktigaste är att de får ett jobb. Clinton m.fl, 2007

20 Koppling måluppfyllelse i skolan och samverkan med hemmet
Kausalitet vs. bi-direktionalitet

21 Gäller inte endast måluppfyllelse
Skoltrivsel Självkänsla Normbrytande beteende sk. alkohol och droganvändande

22 Perspektiv på aktörer i skolan:
Föräldrar måluppfyllelse Elev Skola

23 I skolan säger man ofta att föräldrarna är viktiga resurser för skolan
På vilket sätt behandlar man föräldrar som en viktig resurs? Kan man se föräldramöten som främjande, eller t.o.m. som förebyggande?

24 Föräldramötet är skolans viktigaste fönster till föräldrar
K + A = B känsla+attityd=beteende

25 Strukturerade föräldramöten: Interaktiva
Strukturerade föräldramöten: Interaktiva. - föräldrar finner lösningar och ser möjligheter, de stödjer varandra Tips och råd Eftertanke och Gemensamma överenskommelser

26 Frågor utifrån strävansmål
KUNSKAPER Hur kan vi som föräldrar bidra till att våra barn: utvecklar nyfikenhet och lust att lära utvecklar sitt eget sätt att lära utvecklar tillit till sin egen förmåga känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra

27 Övriga diskussionsfrågor
Hur kan vi hjälpa våra barn när de upplever stress? Vägledning/gränssättning. – Hur gör man? Hur gör ni när en konflikt uppstår? Hur samtalar man med sitt barn om faror som lockar? Hur kan vi hjälpa våra barn att uppskatta olikheter? Hur kan vi samarbeta kring gemensamma överenskommelser t.ex. datoranvändning, mobiltelefon, utetider

28 Innehåll Inledning och bakgrund
Inspirerat från Vägledande samspel - ICDP Struktur för mötet Förberedelser - kallelse, plats för mötet Genomförande Samtalsmetod/Lösningsfokuserad pedagogik Förslag på teman Exempel på metoder Frågeställningar Avslutning Utvärdering/reflektion Föräldrabrev Bilagor Pratmanus – se separat i manualen När man arbetar med grupper är det några saker som är bra att tänka på: Lita på gruppen, blir det tyst så är det för att det behövs, som gruppledare kan man vila id et och inte bli stressad för då är risken att man går in och tar över så det blir en monolog istället för en dialog. Gruppledaren har aldrig svaren, du behöver inte veta allt. Använd dig av gruppen, ställ frågor som: -Vad tycker ni andra?, -Det var en intressant vinkling – är det fler som tänker likadant? Gå med i motståndet om någon är arg för något på skolan – säg saker som: -Det är jättebra att du tar upp det här, är det fler som har tänkt på detta? Finns det någon som har en lösning på hur vi tillsammans kan lösa detta? Lars Erikson tel 28 28

29 Varför en metod / manual?
dålig bra helt OK bra

30 Utvärderingsresultat
Respondenter: Pedagoger & Föräldrar N= 42, 288 Experimentell design

31 Resultat i korthet, kraftiga programeffekter
Pedagoger som utbildats i metoden och som använt den kände en större tillfredställelse med sin insats på föräldramötet, samt anser att de närvarande föräldrarna stärkts i sin känsla av att vara betydelsefulla, i större utsträckning än kontrollgruppens pedagoger.

32 Resultat i korthet, kraftiga programeffekter
Föräldrar i experimentgruppen skattade det senaste föräldramötet över lag som bättre än kontrollgruppen. Särskilt uppmärksammades aspekter som att bjudas in att komma till tals, att man tar till vara föräldrars åsikter, relevant innehåll samt en god kontakt med andra närvarande föräldrar, och lärare.

33 Föräldrar och pedagoger gillar metoden
Förutsättningar för att de kommer till nästa föräldramöte och nästa och … Förutsättningar för att föra ut information om var föräldrar kan göra för att skapa goda förutsättningar för sina barn

34 Hur skulle det påverka måluppfyllelsen och prosocialt beteende?
Hur tror ni att skolans måluppfyllelse skulle påverkas om denna nedåtgående trenden i föräldraengagemang bryts? Hur ofta ber dina föräldrar dig att berätta om sånt som hänt en vanlig skoldag Brukar dina föräldrar känna till vilka läxor du har eller när du har prov? Hur skulle det påverka måluppfyllelsen och prosocialt beteende?

35 nikolaus.koutakis@oru.se ÖREBRO UNIVERSITET
enter for Developmental Research


Ladda ner ppt "Välkomna till Förebygg.nu 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser