Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyströmska skolan Söderköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyströmska skolan Söderköping"— Presentationens avskrift:

1 Nyströmska skolan Söderköping http://www.nystromska.soderkoping.se/

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Carol Collier Kuhlthau  Elevernas perspektiv  ”The uncertainty principle”  ”Fokuseringen av ämnet utgör vändpunkten. Man gör ämnet till sitt”  Inlärningsteori för att förklara modellen (Bruner, Dewey, Kelley)  Konkret samarbetsmodell för lärare och bibliotekarie

15 Information Search Process Carol Collier Kuhlthau Rutgers University http://www.scils.rutgers.edu/~kuhlthau/index.htmlwww.scils.rutgers.edu/~kuhlthau/index.html

16

17 Kuhlthaus teoretiska bakgrund till modellen:

18 Studiecirkel för lärare  Lätt att genomföra på en arbetsplats, inga transporter, billigt  Effektivt, roligt, utnyttja varandras kompetens, stimulerar samarbete  Kompetensutveckling på den egna arbetsplatsen, där många kan vara med, gör att det lättare och snabbare går att pröva och genomföra nya idéer.

19

20 Tidsaxel för Informations- Söknings-Processen (ISP) Introduktion Välja ämne Sondera Finna fokus Samla information Färdigställa arbetet Ge uppdrag Söka fokus ------------------------------------------------------------------------- KÄNSLOR: Osäkerhet Optimism Förvirring Klarhet Säkerhet Lättnad/Nöjd Frustration Självförtroende /Missnöjd Tvivel TANKAR: Vaga------------------------------Fokuserade Ökat intresse----------------------- HANDLINGAR: Letar efter relevant information--------Söker målmedvetet, väljer ut Undersöker, Inventerar Dokumenterar

21 Osäkerhetsprincipen “ K ä nslor av os ä kerhet, f ö rvirring och frustration h ä nger samman med de f ö rsta vaga och oklara tankarna om ä mnesomr å den och problem- st ä llningar. N ä r kunskapsniv å n stiger b ö rjar man f ö rst å och reflektera och samtidigt k ä nner man hur sj ä lvf ö rtroendet ö kar. Os ä kerhet som beror p å bristande kunskap och bristande f ö rst å else s ä tter ig å ng informations- s ö kningsprocessen och blir ocks å en drivkraft. ”

22 VIKTIGT!  Granska och analysera olika källor för att förstå en komplex fråga  Att finna olika infallsvinklar  Att genomskåda värderingar

23 Att initiera en forskningsuppgift. Läraren  Inviga eleverna i hur lärandeprocessen ser ut  Presentera uppgiften så att ramarna blir tydliga  Se till att eleverna blir medvetna om att de har ett informationsbehov  Skapa en kontext  Skapa en publik  Skapa ett positivt arbetsklimat

24 Bibliotekariens uppgift vid starten  Samarbeta med läraren vid planering av uppgifterna. Vara en del av lärarteamet.  Vara en resurs när det gäller frågor om informationsförsörjning när forsknings- uppgiften presenteras av läraren.  Genom att vara delaktig, aktiv och informerad ha möjlighet att ge eleverna bra och relevant stöd i deras arbetsprocess.

25 Kapitel 4. Hur man utformar ett fokus  Uppgiften i den fjärde fasen – Känslor hos elever som formulerar sitt fokus – Ta beslut – Kriterier för att utforma ett fokus – En synvinkel eller ett tema? – Spara tid och möda – Skjuta upp valet av fokus – Utforma sitt fokus – Behov att återvända till tidigare steg – Vändpunkten i informationssökningsprocessen – Aha-upplevelsen – Bearbeta och finslipa ett fokus – Hur man utformar sitt fokus – Strategier för att komma fram till ett fokus – Rollfördelningen mellan läraren och skolbibliotekarien  Aktivitet 4–1: Tidsaxel för informationssökningsprocessen (ISP) Aktivitet 4–2: Hur man kan göra listor över varje möjligt fokus Aktivitet 4–3: Hur man kan utforma sitt fokus Aktivitet 4–4: Hur man gör en översikt över material till ett fokus Aktivitet 4–5: Gruppdiskussioner Aktivitet 4–6: Handledarsamtal om fokus Aktivitet 4–7: Besluta sig för ett fokus

26 Viktigt för att finna fokus  Sonderande sökning  Personlig loggbok  Källjournal  Relax! Read! Reflect!  Tala och skriva ger idéer  Fråga! Diskutera! Be om hjälp!

27 Våra lärare säger +….  Skriftlig instruktion A och O  Gott om tid för läsning och reflektion genom skrivande och diskuterande ger mycket högre kvalitet på arbetet och elevernas inlärningsresultat.  Känslokurvan har gjort att eleverna vågar tala mer om sina problem  Bättre och roligare samarbete med lärarkollegor och bibliotekarier

28 Våra elever säger…. +  Varför fick vi inte lära oss det här i ettan…?  Jag blev bara mer och mer intresserad!  Det är första gången jag förstod att det är viktigt och roligt att använda flera källor.  Nu söker jag alltid i bibblan och på hemsidan när jag ska göra en uppgift.

29 Bibliotekariens +…  Mer involverad i skolarbetet  Bättre kontakt med lärarna  Bättre kontakt med eleverna  Bibliotekets pedagogiska funktion förstärks

30 Kuhlthau: ”Processmodellen är en modell för lärande som integrerar ämnesinnehåll med de färdigheter som behövs när man ska närma sig verkliga problem i verkliga sammanhang i en tid som präglas av ett överflöd av information”.


Ladda ner ppt "Nyströmska skolan Söderköping"

Liknande presentationer


Google-annonser