Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AME:s Jobbtrappa   AME.s Jobbtrappa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AME:s Jobbtrappa   AME.s Jobbtrappa."— Presentationens avskrift:

1 AME:s Jobbtrappa AME.s Jobbtrappa

2 Innehåll . Allmän information om modellen - Trappan 3   Jobbtrappa AME i bild 4 De 6 stegen 5 Steg 1-4 på Arbetscentrum 6 Steg 1 - Utredning och kartläggning AME- besök med utredning och kartläggning 7-8 Fördjupad kartläggning på AC 9 Steg 2 - Lättare arbetsträning AME- sekreterarens arbete och uppdrag AC- Planeringsdokument 12 Steg 3 - Arbetsträning AME- sekreterarens arbete och uppdrag 13 AC- Planeringsdokument 14 Steg 4 - Självständigt arbete AME- sekreterarens arbete och uppdrag 15 AC- Planeringsdokument 16 Steg Extern praktik/Externt arbete AME- sekreterarens arbete och uppdrag 17 Jobb i AME- huset Arbetsuppgifter på Arbetscentrum Schema för arbetstagare 22

3 Allmän information om modellen: Trappan
Allmän information om modellen: Trappan . De personer som kommer till AME på remiss skall få stöd och hjälp att komma ut i någon form av arbete och självförsörjning. Vägen till arbete kan beskrivas som en trappa med olika trappsteg. En del personer behöver lång tid på sig i varje trappsteg medan andra kan hoppa över flera steg. Behovet av stöd på vägen är också individuellt. När en person kommit på remiss till enheten gör arbetsmarknadssekreteraren en utredning och en arbetsplan tillsammans med personen. Beroende på personens arbetsförutsättningar bestäms i vilket steg i trappan han/hon bör börja sin väg ut till arbete. Många gånger kan praktik/arbetsträning och arbetsrehabilitering ske på Arbetscentrum. Där finns möjlighet att träna på att ha ansvar för både större och mindre arbetsuppgifter och med större och mindre stöd av arbetshandledare. I denna pärm beskrivs arbetsmodellen utifrån både arbetsmarknadssekreterarens och arbetshandledarnas arbete med personen. Här finns också beskrivningar av de arbetsuppgifter som finns inom verksamheten.

4 AME: Jobbtrappa (bild)
AME: Jobbtrappa (bild) Praktik, anställningar med subvention eller lön… Försörjningsstöd, Sjukersättning…

5 De 6 stegen Steg 1- Ame besök med utredning och arbetsplan.
De 6 stegen Steg 1- Ame besök med utredning och arbetsplan. AME- sekreterarnas utredning och arbetsplan för alla som kommit på remiss till arbetsmarknadsenheten. Steg 2- Lättare Arbetsträning Personen kan erbjudas ”Lättare arbetsträning” när han/hon står långt från arbete och behöver mycket stöd av arbetshandledare. Detta steg kan också vara en del i utredningen. Arbetshandledare och handläggare undersöker personens förmåga att klara arbetstider, arbetsplanering, ta instruktioner, fungera socialt med mera. Lättare arbetsträning innebär: enklare arbetsuppgifter på AC med mycket stöd av arbetshandledare. Steg 3- Arbetsträning Personen är redo för ”Arbetsträning” när han/hon behöver mindre stöd av arbetshandledaren. Detta steg innebär arbetsträning på AC eller om det är lämpligt och möjligt på annan arbetsplats. Personen har ett schema för arbetsuppgifter som sträcker sig över flera dagar i taget. Personen tar själv ett större ansvar för att planera sin arbetsvecka. Steg 4- Självständigt arbete Personen är redo för ”Självständigt arbete” när han/hon klarar att planera och ta ansvar för minst en hel veckas arbetsuppgifter. Självständigt arbete innebär hel eller deltidsarbete i AME- huset som städare, vaktmästare, tvätteri eller något annat arbete. Om det är möjligt och lämpligt kan arbetet förläggas på annan arbetsplats. Jobbet har en tydlig arbetsbeskrivning. Personen tar eget och allt större ansvar för att själv sköta sina arbetsuppgifter. Stöd från handledare vid behov. Deltar i den gemensamma samvaron och fikar på sin arbetsplats/AC. Steg 5-6 Extern praktik/Externt arbete Personen är redo för praktik eller arbete utanför Arbetscentrum och AME- huset när han/hon klarar att planera sitt arbete, arbeta självständigt, fungera socialt, passar tider och ha god närvaro.

6 Steg 1-4 på Arbetscentrum
Steg 1-4 på Arbetscentrum STEG 1 Fördjupad kartläggning (Flik 2, sid 6) STEG 2 Kom igång (Flik 3, sid 8) STEG 3 Arbeta på (Flik 4, sid 10) STEG 4 Jobbet (Flik 5, sid 12)

7 Steg 1 AME- besök med utredning/kartläggning
AME- kontoret Steg 1 AME- besök med utredning/kartläggning Utredning och kartläggning (4-6 veckor) Arbetsmarknadssekreterare påbörjar utredning/kartläggning med syfte att få fram information om yrkes- och erfarenhetsbakgrund, personens uppfattning om förmågor, erfarenheter och hinder. Syftet med utredningsfasen är att klargöra den remitterade personens arbetsförutsättningar och bedöma vilken insats/vilket steg som är lämpligt att starta i. Arbets- och handlingsplan med del och delmål En sammanfattning av nuläget och en handlingsplan med mål och delmål görs tillsammans med personen. Målet är alltid att så snabbt som möjligt komma ut i självförsörjning, genom arbete, studier eller annat. Handläggaren beskriver vilka metoder och redskap som finns att erbjuda. Jobbsök CV och ansökningsbrev upprättas tillsammans med personen. Finns betyg och intyg? Om inte kan man ordna fram det? Finns referenter? Om inte kan man ordna fram det?

8 Steg 1 forts Dataverkstaden och Arbetscentrum
AME- kontoret Steg 1 forts Dataverkstaden och Arbetscentrum Om fördjupad kartläggning behövs i utredningsskedet kan båda verkstäderna användas för att undersöka personens förmåga att klara arbetstider, egen arbetsplanering, ta instruktioner, fungera socialt med mera. Den information som framkommer, ligger sedan till grund för den bedömning och arbets-/handlingsplan som görs.  Bedömning I vilket steg i trappan bör personen placeras? Vilka åtgärder skall erbjudas? Behövs arbetsträning eller är personen redo att gå ut i arbete? Uppföljning Mål och delmål följs upp regelbundet, under den tid personen är inskriven på AME

9 Steg 1 Fördjupad kartläggning på AC
Arbetscentrum Steg 1 Fördjupad kartläggning på AC Vilka insatser behövs Vad kan han/hon göra Vad behövs göras Vilka förmågor/hinder har han/hon Vad finns det för önskemål Behov av språkträning -        Beskrivning av ovanstående frågor:

10 Steg 2 Lättare arbetsträning
AME- kontoret Steg 2 Lättare arbetsträning Lättare arbetsträning erbjuds personer som bedömts stå långt från arbete och som behöver mycket stöd av arbetshandledare. Arbetsträningen förläggs på Arbetscentrum (sällan på andra arbetsplatser). Behövs fördjupad kartläggning/utredning kan detta steg också vara lämpligt. Innehåll Arbetsträning med enklare arbetsuppgifter och med mycket stöd av arbetshandledare Täta besök/uppföljningar med handläggare och arbetshandledare Mycket stöd och coachning Arbetsmarknadssekreterarens roll Individuellt och vid behov ansvara för: Kontakt, stöd och coachning Sekretessupphöranden Stöd och information i kontakten med andra myndigheter såsom AF, FK och soc. Kontakt med AF, så länge som personen är i åtgärd hos AME. Information om A-kassan och hjälp med ansökan om medlemskap. Studierådgivning Bedöma behov av extra språkträning och/eller yrkessvenska Uppföljningar Rapportering till remittent.

11 AME- kontoret Steg 2 forts Fördjupad kartläggning/utredning och information till uppföljning Arbetshandledare och handläggare undersöker personens förmåga att klara av sina arbetstider, arbetsplanering, ta instruktioner, fungera socialt med mera. Den information som framkommer, ligger till grund för bedömning om de pågående insatserna är bra och om personen kan gå vidare till nästa steg eller om han/hon har mer att träna på.

12 Steg 2 Kom Igång på AC Arbetsuppgifter som kan utföras:
Arbetscentrum Steg 2 Kom Igång på AC Lätt arbetsträning med mycket stöd Närvaro samt passa tider Prova på olika arbetsuppgifter Behov av språkträning? Arbetsuppgifter som kan utföras:

13 AME- kontoret Steg 3 Arbetsträning Personen är redo för ”Arbetsträning” när han/hon är mer självgående och har behov av mindre stöd av arbetshandledaren. Innehåll Detta steg innebär arbetsträning på AC eller om det är lämpligt och möjligt på annan arbetsplats. Personen har arbetsuppgifter som ger en försmak av arbetsmarknadens jobb och krav. Hon/han har ett schema för flera dagar i taget och tar själv ett större ansvar för att planera sin arbetsvecka. Arbetsmarknadssekreterarens roll i detta steg Stöd och coachning Stöd och information i kontakten med andra myndigheter såsom AF, FK och soc. Kontakt med AF, så länge som personen är i åtgärd hos AME. Information om A-kassan och hjälp med ansökan om medlemskap. Bedöma behov av extra språkträning och/eller yrkessvenska Regelbundna uppföljningar, tillsammans med person och arbetshandledare. Eventuellt revidera mål och delmål tillsammans med person och arbetshandledare Bedöma om person är redo för nästa steg eller om mer arbetsträning behövs. Rapportering till remittent.

14 Steg 3 Arbeta på Arbetsuppgifter som kan utföras:
Arbetscentrum Steg 3 Arbeta på Medium arbetsträning med mindre stöd Ta egna initiativ Jobba självständigt Schematräning = egen veckoplanering Språkträning- kan tränas genom: Arbetsuppgifter som kan utföras:

15 Steg 4: Självständigt arbete
AME- kontoret Steg 4: Självständigt arbete Personen är redo för tidsbegränsat ”Självständigt arbete” när han/hon klarar av att planera och ta ansvar för en hel veckas arbetsuppgifter eller mer. Innehåll ”Självständigt arbete” innebär hel eller deltidsarbete på extern arbetsplats eller i AME- huset som städare, vaktmästare, tvätteribiträde eller något annat arbete. Jobbet har en tydlig arbetsbeskrivning. Personen tar eget och allt större ansvar för att själv sköta sia arbetsuppgifter. Stöd från arbetshandledare vid behov. Fikar och deltar i samvaron på sin arbetsplats. Arbetsmarknadssekreterarens uppgift Råd, stöd, coachning och träffar vid behov Jobbsökaraktiviteter för de personer som bedöms vara redo att gå ut i jobb inom rimlig framtid. Stöd och information i kontakten med andra myndigheter såsom AF, FK och soc. Kontakt med AF, så länge som personen är i åtgärd hos AME. Information om A-kassan och hjälp med ansökan om medlemskap. Bedöma behov av extra språkträning och/eller yrkessvenska Uppföljningar Eventuellt revidera mål och delmål tillsammans med person och arbetshandledare. Bedöma om personen är redo för nästa steg och fatta beslut om förlängning eller avslut av det tidsbegränsade ”Självständiga arbetet” Rapportering till remittent .

16 Steg 4 Jobbet Arbetsuppgifter som kan utföras:
Arbetscentrum Steg 4 Jobbet Max arbetsträning med bara lite stöd Jobba på eget schema Ha egna arbetsuppgifter Språkträning- kan tränas genom: Arbetsuppgifter som kan utföras:

17 Steg 5-6 Extern praktik/Externt arbete
AME- kontoret Steg 5-6 Extern praktik/Externt arbete Personen är redo för praktik eller arbete utanför Arbetscentrum och AME- huset när han/hon klarar att planera sitt arbete, arbeta självständigt, fungera socialt, passar tider och ha god närvaro. Arbetsmarknadssekreterarens uppgift Bistå personen med att söka arbete och/eller praktikplats. Bistå personen med att gå igenom sin CV och sitt ansökningsbrev. Jobbsökaraktiviteter. Information om AF och samhället i övrigt. Kontakt med AF, så länge som personen är i åtgärd hos AME. Information om A-kassan och hjälp med ansökan om medlemskap. Bedöma behov av extra språkträning och/eller yrkessvenska. Uppföljning och utvärdering av insatserna Rapportering till remittent.

18 Jobb i AME- huset Det finns många olika arbetsområden och arbetsuppgifter på Arbetscentrum. En person som behöver mycket stöd av arbetshandledare och som kanske endast klarar enklare uppgifter, kan få det. En person som har förmågan att ansvara för ett helt arbetsområde kan ha möjlighet att få det. Oberoende av hur stort eller litet arbetsområde en person så görs ett schema upp för veckan (Flik 8, blad B). Område Omfattning Manual Vaktmästare 40 tim/v Ja Receptionist Tvättbiträde Lokalvårdare AME- hus och trappstädning 80 tim/v Kök och catering 10 tim/v Chaufför Hantverk sömnad och finmåleri Hantverk snickeri och måleri Serviceman (ute och innejobb) snö, sand, trädgård, kor, montering med mera

19 Arbetsuppgifter att göra på Arbetscentrum
Arbetsuppgifter att göra på Arbetscentrum JOBB: Vaktmästare, receptionist, städare, tvättbiträde, catering, chaufför, utearbeten, snickeriverkstad, serviceuppdrag, hantverk SE: arbetsbeskrivningar Fasta uppdrag  Matkörning från Salarp till kommunen  Städning Emanuel Birkesväg  Vattning av djur: april-oktober  Blomvattning AME  Städning AME  Köksuppgifter AME  Städning AC  Köksuppgifter AC  Postbud  Biltvätt soc.bil  Biltvätt egna bilar  Tvätt och strykning till Second Hand Uppdrag om möjlighet finns  Lättare flyttning  Diverse transporter  Diverse montering och lagningsarbeten  Legoarbete t.ex. förpackning spik eller annat (vid tillgång)  Serviceuppdrag i huset

20 Arbetsuppgifter Arbetscentrum forts:
Arbetsuppgifter Arbetscentrum forts: Textilarbete  Virka  Sticka  Sy dockkläder  Sy sängkläder till docksängar Diverse sömnad av saker t.ex. grytlappar eller egna idéer  Gardinsömnad på beställning  Väva  Makramé  Måla på tyg  Brodera  Ryaknutar  Diverse andra beställningsuppdrag  Mattrasor Målning av diverse tillverkade saker t.ex. docksängar och pallar m.m. Smycken tillverkning av ringar, halsband, armband och örhängen m.m.

21 Arbetsuppgifter Arbetscentrum forts:
Arbetsuppgifter Arbetscentrum forts: Diverse uppgifter  Handla till catering  Göra catering  Städning av gemensamma utrymmen  Sopning av golv  Avtorkning bord  Blomvattning  Soptömning  Tidningsinsamling  Kaffekokning  Ta hand om diskmaskin  Gå diverse ärende  Låna böcker på biblioteket  Hålla ordning i förråd Tvätta och stryka arbetskläder samt annat på uppdrag  Inköp av arbetsmaterial Snickeri Tillverkning av  Holkar  Fågelbord  Kaffefilterhållare  Hushållspappershållare  Smörknivar  Servettställ  Docksängar  Diverse träarbeten  Öppet för egna idéer  Verktygsvård  Städning och underhåll  Slipning Diverse lagning och reparationer Arrangemangsservice Lasta och lossa, stolar, scenpodier och marknadsstånd

22 Arbetscentrum schema för:
Arbetscentrum schema för: Namn……………………… Vecka……………..   Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fradag


Ladda ner ppt "AME:s Jobbtrappa   AME.s Jobbtrappa."

Liknande presentationer


Google-annonser