Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrottens Grundtränarutbildning GTU nivå 1 Tränarskap I Teori 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrottens Grundtränarutbildning GTU nivå 1 Tränarskap I Teori 1."— Presentationens avskrift:

1 Idrottens Grundtränarutbildning GTU nivå 1 Tränarskap I Teori 1

2 Upplägg Tränarskap: •I – Teori: Psykosocial utveckling, ”bra träningsmiljöer” •II – Coaching i praktiken •III – Mental träning •IV– Observation av träning •V – Hemuppgifter 2

3 Ungdomars psykiska utveckling •Intellektuell •Känslomässig •Social •Utveckling av självkänsla (sid. 67-94 i Idrottsledare för barn och ungdom) 3

4 Intellektuell utveckling, 11-15 år •I princip färdigutvecklade på vuxennivå med god abstraktionsförmåga, ordförråd och språk •Stora skillnader mellan individer – alla kanske inte förstår •Konsekvenser för tränaren? 4

5 Känslomässig/emotionell utveckling, 11-15 år •Inne i puberteten där känslorna kan skifta •Jobbig period för individen •Som tränare har du stor möjlighet att påverka normer och värderingar 5

6 Social utveckling, 9-15 år •Idrottaren utvecklas från att vara egocentrisk till att kunna se från andras perspektiv •Att tillhöra en grupp blir viktigt •Pendlar mellan att vilja vara vuxna och att vara barn 6

7 7 Barn och ungdomars sociala behov (Figur 5, sid 83 i Ledarskap – För barn och ungdom)

8 Utveckling av självkänsla -definitioner •Självkänsla – en stabil värdering av självet, ”vad tycker jag om mig själv som person” •Självförtroende – vilken uppfattning individen har av sin förmåga att vara framgångsrik, tex. idrott eller i skolan •Situationsspecifikt självförtroende – (self-efficacy). Tron på sin förmåga att nå ett specifikt mål, tex. klara att springa 5 km. 8

9 Utveckling av självkänsla Ungdomar värderar sig själva utifrån 5 områden: •Intellektuell kompetens •Fysisk kompetens •Fysisk framtoning •Kompisacceptans •Beteende (uppförande) 9

10 Olika sorters självkänsla •Bassjälvkänsla •Prestationssjälvkänsla •Vad får dessa för konsekvenser? 10

11 Motivation ”Antingen har du det eller inte” myten •Förutsätter att motivation är nedärvd och ej går att ändra •Kan lätt användas som orsaksförklaring – ”nä han har inte motivation nog” •Forskning visar att det motivationsklimat som tränare skapar har stor påverkan på prestation och inlärning hos idrottare •Vad är motivation? Diskutera! 11

12 Motivation: En dynamisk process •Definition: Motivation handlar om de inre eller yttre krafter som initierar, ger kraft åt, styr och upprätthåller beteenden (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003) •En process och inte en enhet •Ett samspel mellan personlighet och situation •Förändras – måste vara uppmärksam och följa upp 12

13 Vem är Du mest lik? •Person 1: Tycker att det är roligast att idrotta när han/hon vinner och klarar av något som andra inte klarar av. Känner sig kompetent när man får vara bäst. •Person 2: Tycker det är roligast att idrotta när man klarar av att göra saker som man inte klarat av förut och när man känner att man kämpat så mycket man orkat. Känner sig kompetent när man presterat bättre än man gjort förut. 13

14 vikten av när vi känner oss duktiga Målinriktning – vikten av när vi känner oss duktiga Hur vi bestämmer när vi är framgångsrika är viktigt för motivationen. Två generella inriktningar: •Uppgiftsinriktad •Resultatinriktad Ej två motsatser – kan ha högt/lågt på bägge! 14

15 15 Målinriktning – Hur vi bedömer vår skicklighet Att få visa skicklighet UppgiftsinriktadResultatinriktad Förmåga visas genom att vara bättre än andra eller lika bra med mindre insats Förmåga jämförs med sig själv Fokuseras på insats och att klara uppgiften 15

16 Motivationsklimat •Idrottarens målinriktning påverkas även av situationsfaktorer – kallat motivationsklimat •Motivationsklimatet avgörs främst genom hur framgång utvärderas, via belöningar och bestraffningar, värderingar och interaktionen mellan gruppmedlemmar och tränare. •Påverkas både av tränare, lagkamrater och föräldrar •Finns både uppgiftsinriktat- och resultatinriktat klimat

17 17 Hur bestäms individens målinriktningstillstånd? Målinriktning Individens tendens mot resultat el uppgiftsinriktning Motivationsklimat Upplevelsen av resultat el uppgiftsinriktning i idrottsmiljön Målinriktningstillstånd Beteendet i en viss situation (resultat eller uppgiftsinriktat)

18 Motivationsklimat •I ett uppgiftsinriktat klimat värderas framgång utifrån insats och uthållighet. Jämförelse med den egna prestationen. •Både individen och gruppens framgång betonas •Misslyckande anses vara en del av inlärningsprocessen och feedback ges på individuell basis 18

19 Konsekvenser uppgiftsinriktat klimat •Leder till ökad glädje med idrottandet •Förklarar framgång ansträngning •Högre upplevd kompetens och ökat självförtroende 19

20 Resultatinriktat klimat •I ett Resultatinriktat klimat värderas framgång utifrån att besegra andra och att vinna. •Idrottaren bedöms utifrån hon eller han har lyckats jämfört med andra. •Karakteriseras av att misstag bestraffas, tex. straffträning vid förlust 20

21 Konsekvenser av ett resultatinriktat klimat •Riskerar att skapa en rädsla för att misslyckas •Ökad tävlingsängslan •Försämrat självförtroende 21

22 Idrottens Grundtränarutbildning GTU nivå 1 Tränarskap II Coaching i praktiken 22

23 Upplägg: I. Hur vi skapar ett bra motivationsklimat II. Vad är coaching? III. Att skapa sin egen coaching filosofi IV. Hur man blir en bättre coach 23

24 I. Hur påverka motivationsklimatet? Target (sid 152 i Talangutveckling) Task (uppgift): Uppgiften, träningsaktiviteter, struktur av passet Authority (auktoritet): Idrottarnas möjlighet att delta i beslutsprocesser Recognition (erkännande): Vad som ger belöningar Grouping (gruppering): Hur man använder grupper Evaluation (utvärdering): Vad som gäller som norm för utvärdering och hur det utvärderas Timing: Hur lämpligt tidsplanen är för inlärning 24

25 1. Uppgiftens design (task design) •Gör uppgifterna intressanta, varierande och innehållande personlig utmaning •Assistera i målsättning - Sätt upp korttidsmål •Hjälp till utveckla effektiva inlärningsstrategier/metodik •Ge möjlighet att välja uppgifter 25

26 2. Auktoritetsnivå (authority) •Ge möjligheter att få välja och ta beslut i inlärningsprocessen, tex. använd olika ledarroller, delta i beslutsprocessen, val av övningar •Uppmuntra idrottaren att ta ansvar för deras egen inlärning och träningstid •Utveckla deras personliga kontroll och oberoende 26

27 3. Uppskattning (recognition) Belöningar är en del av idrotten men de har inte alltid önskad effekt, därför: •Uppmärksamma individuell insats och framsteg •Ge alla individer beröm när de försöker och gör sitt bästa •Ge feedback och beröm enskilt 27

28 4. Gruppering (grouping) Gruppsammansättning kan ge både ökad och minskad motivation beroende på hur kriterierna för framgång ser ut •Se till att främja möjligheterna till att lära i grupp •Uppmuntra samarbetslösningar till träningsuppgifter •Variera gruppsammansättningen (individuellt, små och stora grupper) 28

29 5. Utvärdering (evaluation) Hur idrottarna utvärderas är en av de mest framträdande faktorerna för en prestationsmiljö. Innebörden av utvärderingen för individen är en avgörande faktor. •Utveckla kriterier baserade på ansträngning, uthållighet och framsteg mot individuella mål •Involvera individen i ”självutvärdering” •Gör utvärdering meningsfull 29

30 6. Timing Hänsyn måste tas till att t.o.m. på elitnivå, tränar, lär sig och utvecklas idrottare i olika takt •Ge tillräckligt med tid innan man tar nästa steg i utveckling •Tillåt individen själv att bestämma takten för optimal inlärning •Hjälp idrottare med att göra tränings-/tävlingsplanering •Spendera lika mycket tid med alla aktiva 30

31 II. Vad är coaching? Innebär hjälp att: •Att förstå sig själv i en bestämd situation •Att bli och fortsätta vara kompetent •Att lösa problem och konflikter •Att frigöra kreativitet i lösningar av uppgifter och utmaningar (Møller & Thomsen-Langagergaard, 2006, sid 135 i Talangutveckling) 31

32 •I coaching är idrottaren aktör i den egna utvecklingen och i lösningen av sina egna utmaningar – genom coaching hjälper tränaren idrottaren i processen (Møller & Thomsen-Langagergaard, 2006) 32

33 Att skapa sin coachingfilosofi III. Att skapa sin coachingfilosofi •En viktig förutsättning för att få ut all potential i ungdomsidrott är att få information om de psykologiska dimensionerna av idrott 33

34 Att skapa en coachingfilosofi - grundsyn •Elitidrott är ett kommersiellt företag där framgång mäts i vinster och i intjänade pengar •Ungdomsidrott däremot är en arena för inlärning där framgång mäts i personlig utveckling och individuella framsteg 34

35 Nyckelprincip Nyckelprincip: Det viktigaste som barn får med sig från idrott är att det är kul •Coaching strategi •Coaching strategi: Att vinna är roligt men 90% av tillfrågade spelare spelar hellre i ett förlorande lag än värmer bänken i ett vinnande lag 35

36 IV. Att bli en bättre coach Nyckelprincip: Nyckelprincip: Coachingens psykologi är en rad strategier för att kunna påverka andra på ett positivt sätt Coaching strategi Coaching strategi: Det har sagts att coaching är sunt förnuft. Strategierna som används här är inte bara sunt förnuft utan har även visat sig ge ökad motivation, god idrottsanda, ökad glädje till idrottandet och bättre prestationer 36

37 Att bli en bättre coach Nyckelprincip: Nyckelprincip: Negativ coaching karakteriseras av bestraffning och kritik för att minimera misstag. Verkar genom att skapa rädsla Coachingstrategi: Coachingstrategi: Bestraffning har oönskade sidoeffekter och skapar rädsla för att misslyckas. Rädsla för att misslyckas är motiverade, men inte genom viljan att prestera eller glädjen i att vinna/lyckas utan för rädsla för den plågsamma förlusten 37

38 Att bli en bättre coach Nyckelprincip: Nyckelprincip: Positiv coaching är utvecklad för att öka önskvärda beteenden och skapa positiv motivation istället för rädsla för misslyckande. Har ingen av de negativa sidorna hos negativ coaching Coaching strategi: Coaching strategi: Positiv coaching genom att betona ”att förbättra” istället för ”att inte göra bort sig” skapar ett önskvärt inlärningsklimat och skapar en positiv relation mellan tränare och aktiva 38

39 Att bli en bättre coach Nyckelprincip Nyckelprincip: Det mest effektiva sättet att bygga önskade beteenden är att använda ”förstärkningens kraft” Coaching strategi Coaching strategi: Potentiella förstärkare är sociala beteenden som verbalt beröm, icke verbala signaler som leenden eller en applåd, fysisk kontakt som en klapp på axeln. Tänk på att olika strategier passar för olika personer – ”don efter person” 39

40 Att bli en bättre coach Nyckelprincip: Nyckelprincip: Framgångsrik coaching kräver skicklig användning av förstärkning. Utgå från vad varje spelare är kapabel att klara av för att sedan gå vidare. Coaching strategi: Coaching strategi: Att känna till de fyra principerna för beröm 1.Var generös med beröm 2.Ha realistiska förväntningar och beröm alltid förbättringar 3.Ge beröm för önskat beteende så fort det sker 4.Beröm insats/ansträngning lika mycket som resultat

41 Att bli en bättre coach Nyckelprincip Nyckelprincip: En korrekt instruktion, betona inte de dåliga effekterna av att göra misstag. Betona istället vad som händer om idrottaren följer dina instruktioner Coaching strategi Coaching strategi: Praktiska råd för hur du ska reagera på misstag. •Ge uppmuntran direkt efter misstaget •Om idrottaren vet vad som ska göras räcker det med uppmuntran •Bestraffa inte när saker går fel •Ge inte korrigerande instruktion nedlåtande eller på ett straffande sätt 41

42 Trestegsraketen (sid 43 i Idrottsledare för barn och ungdom) 1.Börja med nåt som idrottaren gjorde bra (”bra jobbat, kom du rätt till bollen”) 2.Visa och tala om det rätta beteendet (”försök att slå igenom hela slaget”) 3.Avsluta med att uppmuntra till att fortsätta försöka (prova igen så ska du se att du klarar det”) 42

43 Att bli en bättre coach Nyckelprincip: Nyckelprincip: Att lära ut självdisciplin är ett viktigt mål i barn/ungdomsidrott. Men det behöver inte läras ut genom bestraffande kontroll. Positiv coaching kan användas även här. Coaching strategi Coaching strategi: Använd följande riktlinjer 1.Bibehåll ordning genom att etablera klara förväntningar och ”lagregler” 2.Involvera idrottarna i utvecklingen av lagets regler och arbeta för att skapa enhet kring att uppnå dem 3.Sträva efter att skapa en balans mellan frihet och struktur 43

44 Idrottens Grundtränarutbildning GTU nivå 1 Tränarskap III Mental träning 44

45 Avgörande psykologiska färdigheter •Avslappning och aktivering •Koncentration (fokusera-byta fokus) •Mentala föreställningar •Inre samtal •Målsättning •En mental förberedelserutin 45

46 Mentala föreställningar – Skapa eller återskapa upplevelser •En av de vanligaste mentala teknikerna •Kan användas t.ex. för förbättring av koncentrationen och självförtroendet, reglera anspänning och förberedelse för tävling/match 46

47 Hur funkar det? •Muskelminne Skapar en aktivering som påminner om den verkliga rörelsen. •Skapar ritning Hjälper idrottaren att tankemässigt förbereda sig, skapar en ”ritning” som vi kan använda senare. •Förbättrar andra psykologiska färdigheter –ökad koncentration, ökat självförtroende, minska nervositet 47

48 Målsättning •Resultatmål – jmf med andra tex. placering, medaljer, mål i skytteligan •Prestationsmål – jmf med sig själv tex. testresultat •Processmål (träningsmål) – jmf med sig själv tex. på styrka 48

49 Målsättningstrappan Översteg höger framåt Översteg vänster framåt Översteg höger/vänster bakåt Exempel ”ishockey” 49

50 Tränarskap IV. Observation • Använd observationsschemat vid ett eller flera träningspass 50

51 Tränarskap V. Hemuppgifter 1.Du skall vid minst ett tillfälle utvärdera din egen coaching utifrån ”Coachens självutvärdering”. 2.Samt följa en erfaren tränare under ett eller flera träningspass (kan vara från annan än din egen idrott). 3.Be en erfaren tränare följa dig under några träningspass för att få feed-back på din coaching. 51

52 52 Tränarskap – lästips: Psyksocial utveckling och bra träningsmiljöer: •Idrottsledare, för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker,2006, (sid. 67-94)  Talangutveckling, motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker,2006 (sid. 93-116) Övriga lästips: •Idrottspsykologi, Hassmén, Hassmén & Plate, 2003 •Praktisk idrottspsykologi, SISU Idrottsböcker, nov. 2009 Coaching i praktiken: •Talangutveckling, motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker,2006, (sid. 116-156) •Idrottsledare, för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker,2006, (sid. 35-52) Övriga lästips: •Praktisk idrottspsykologi, SISU Idrottsböcker, nov. 2009 •Utbildarhandledning, Plattformen, SISU Idrottsböcker,2006 •Din tränarfilosofi, SISU Idrottsböcker, 2007 Mental träning: •Talangutveckling, motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker,2006, (sid. 166-181) Övriga lästips: •Praktisk idrottspsykologi, SISU Idrottsböcker, nov. 2009

53 Nästa utbildningsnivå •Plattformen Barn och förpubertet ”Lära att träna” •GTU nivå 1 Förpubertet och pubertet Inlärning”Lära att träna och träna för att kunna träna” •GTU nivå 2 Efterpubertet till äldre ungdom Utveckling”Träna för att tävla” •GTU nivå 3 Äldre ungdom till vuxen Prestation”Träna för att vinna”

54 Lycka till Henrik Gustafsson

55 Idrottens Grundtränarutbildning GTU nivå 1 Generell tränarskap Extra bilder för utbildare Utbildare 55

56 Coaching effectiveness training (CET) •CET gör att idrottarna tycker bättre om sin tränare, sina lagkamrater och sin upplevelse av sitt idrottande. Det ökar även idrottarnas självkänsla, minskar tävlingsängslan och motverkar avhopp •Avhopp från grupper som inte har haft CET tränare var 26 %, vilket stämmer överrens med andra studier. I grupper med CET utbildade tränare var avhoppen endast 5 % (Smith & Smoll, 2002). 56

57 Nyckelprincip: Nyckelprincip: Att vinna är ett sinnestillstånd som är ett direkt resultat av tillfredställelsen från att känna att du har gjort ditt bästa för att bli så bra som du har möjlighet att bli – John Wooden, basketcoach Coaching strategi Coaching strategi: Att känna till de fyra komponenterna av verkligt vinnande 1.Att vinna är inte allt 2.Att förlora är inte detsamma som att misslyckas 3.Framgång är inte detsamma som att vinna 4.Barn bör lära sig att framgång ligger i att sträva efter vinst, framgång ligger i ansträngning! 57

58 Att bli en bättre coach Nyckelprincip Nyckelprincip: Om miljön är den rätta kan misstag vara ett gyllene tillfälle för att förbättra prestationen Coaching strategi Coaching strategi: John Wooden: ”Misstag är trappsteg mot att prestera”. De ger information som krävs för att förbättra prestationer. Genom att kommunicera detta budskap i både ord och handling till aktiva kan du hjälpa dem att lära sig av sina misstag. 58

59 Att bli en bättre coach Nyckelprincip: Nyckelprincip: Lagregler bör tas fram tidigt under säsongen Coaching strategi: 1.Förklara varför lagregler är viktiga (hjälper till med att organisera saker och ökar därmed chanserna att uppnå både individuella och lagets mål). 2.Förklara varför reglerna ska vara nåt de ska vara överrens om (det kommer att vara deras regler och deras ansvar att följa dem) 3.Be om idrottarnas idéer och förslag. Lyssna på vad de säger för att visa att deras idéer värdesätts/värderas 4.Införliva idrottarnas idéer i ett lagom antal regler. Regler ska ge struktur – ”inte vara stelbenta” 5.Diskutera de ev påföljder som överträdelser ger 59

60 Prestationsutveckling i idrott Prestationsförberedelse Teknikträning Taktisk träning Fysisk träning Mental träning 60


Ladda ner ppt "Idrottens Grundtränarutbildning GTU nivå 1 Tränarskap I Teori 1."

Liknande presentationer


Google-annonser