Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Observation som vetenskaplig metod

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Observation som vetenskaplig metod"— Presentationens avskrift:

1 Observation som vetenskaplig metod

2 Observation Att se vad människor gör, att dokumentera det, analysera och tolka det som observerats Experiment, kulturer, subkulturer, seder, kommunikation, frekvenser, beteende, mönster, maktförhållanden, relationer, interaktioner, miljöer, sociala grupperingar etc. Deltagande observationer – strukturerade observationer – diskreta observationer

3 Deltagande observation
The process in which an investigator establishes a many sided and relatively long-term relationship with a human association in its natural setting, for the purpose of developing a scientific understanding of that association (Lofland & Lofland 1984 i May 1993)

4 Strukturerad observation
En omsorgsfull, utforskande observation som strävar efter en detaljerad och konsistent beskrivning av människans beteende (Robson 2002)

5 Val av angreppssätt Forskningsfråga, syfte och frågeställning styr val av angreppssätt Deltagande obs. – kvalitativ metod Strukturerad obs.– kvantitativ metod Ett kvalitativt angreppssätt kan användas kvantitativ Kombinationer av kvalitativ & kvantitativ

6 Val av angreppssätt Formell – informell observation
Observatörs rollen (från deltagande till bara observatör) Observatör som använder ett strukturerat mätinstrument (tex. kodningsschema) I deltagande observation är observatören instrumentet

7 När använda observationer ?
Explorativa ansatser Experimentella ansatser I kombination med andra metoder Naturalistiska ansatser (the real life) Induktiva ansatser

8 Deltagande observationer
Rötter i Antropologin Chicagoskolan Studera msk i deras naturliga miljö Studera msk genom direkt interaktion Utveckla förståelse av den sociala världen och utveckla teorier om denna värld Fältforskning – metodologisk pragmatism, naturalism och utgår ifrån de studeras perspektiv (inifrånperspektiv) Aktionsforskning, etnografi, etnometodologi, socialt arbete, sociologi, pedagogik, psykologi m.fl.

9 Observations roller Helt deltagande (complete participant)
Deltagaren som observatör (participant observer) Den marginellt deltagande Observatören som deltagare (observer as participant) Helt observerande

10 Vad gör man när man gör en deltagande observation?
Observera – lukt, smak, känslor, tal, hörsel, kontext, miljö, sociala interaktion – forskaren är instrumentet som registrerar och absorbera information Detaljerade och utförliga beskrivningar Omsorgsfullt lyssnande Språk, jargong, kultur Verklighetsuppfattning - kosmologi

11 När deltagande observationer kan användas i mindre projekt?
Med små grupper (tex. en bestämd grupp ungdomar, skolklass, en brukargrupp, personalgrupp etc.) Händelser/processer som är avgränsade i tid (tex. ett sammanträde) För frekventa händelser (återkommande, mer eller mindre rutinmässiga) Aktiviteter som är möjliga att observera När målet är att utforska ett fenomen som man inte känner till När man har relativt gott om tid

12 Att generera empiri Dokumentation - instrument
Scheman Fältanteckningar Bandupptagningar Foto/film Papper & penna diagram Intervjuer

13 Att generera empiri Dokumentation
En process, från ”utförlig till fokuserad” Deskription – beskriva miljö, människor, aktivitet Fokuserad observationer

14 Att generera empiri Dokumentation
Detaljerad fokuserad Inte relevant Alla detaljer Inte relevant Tid

15 Att generera empiri Beskrivande observationer
Skapa en detaljerad och utförlig bild av det som observeras Miljö (fysisk miljö, rum, interiör, möbler etc.) Aktörer (position, status, kön, ålder) Aktiviteter Objekt Handlingar Händelse Tid Mål & syfte Emotioner

16 Att generera empiri Fokuserade observationer
En specifik dimension eller flera dimensioner Fokusera specifika teman Utvecklandet av preliminär analytiska koder/begrepp som vägleder Specifika mönster Handlingar/beteenden/interaktionsmönster

17 Att generera empiri Dokumentation
Minnesanteckningar (memos) Direkta observations anteckningar (utförliga, kronologiska, detaljerade, direkt återgivning Slutsatser/tolkningar (tex. tolkningar av beteenden – bygger på de direkta anteckningarna) Teoretisk anteckningar (preliminär analytiska slutsatser, detta kan förstås som …) Analytiska memos (uppslag, tolkningar med teoretisk koppling) Personliga (upplevelser, känslor etc. är en del av den analytiska processen) Kartor/scheman/diagram

18 Att generera empiri Dokumentation
Direkta Slutsatser/tolkningar Analytiska Personliga Se sid 378 i Neuman & Kreuger 2003

19 Att generera empiri Dokumentation
F A C E B Spatial karta Se sid 379 i Neuman & Kreuger 2003

20 Att generera empiri Dokumentation
Sociogram, tex. relationsband mellan 7 brukare Se sid 379 i Neuman & Kreuger 2003

21 Att generera empiri Dokumentation
F L TIDSSCHEMA Se sid 379 i Neuman & Kreuger 2003

22 Metodologiska utmaningar
Selektivt minne Perception Interpersonella faktorer Feltolkningar Störande ljud/miljö/social interaktion Att främmandegöra det bekanta

23 Strukturerade observationer
En ren observatörs roll Kvantiteter, mäta Kodningsscheman Deduktivt förhållningssätt På förhand bestämda kategorier som ska mätas/observeras Mätinstrumentets validitet och reliabilitet

24 Kodschema - exempel Icke verbalt beteende Spatialt beteende
Extra- lingvistiskt beteende (tonfall, ljudnivå) Lingvistiskt beteende Smith 1975 refererad i Robson 2002

25 Kodschema - ett exempel
Kroppsspråk Gester Huvudrörelser Blick/ögonkontakt Munrörelse/ljud

26 Kodschema Barn: Vuxen: Tid Icke-verbalt Verbalt

27 Kodschema Självständigt (1) Beroende (2) Självständigt med stöd (3)
Beroende med stöd (4) Övrigt (5)

28 Kodschema - dokumentation
Tid: kl.08.15, 21/4 2006 Plats: A´s lägenhet i gruppboende X Aktivitet: Hygien III IIII I I I I I I I I I I

29 Fördelar med observationer
Direkt Ett utmärkt komplement Sker i msk naturliga miljö Kan fånga diskrepansen mellan vad som sägs och vad som görs Fångar ”verkligheten” Utforskande/blottläggande

30 Nackdelar med observationer
Observatörs effekten Tidskrävande Access Risk för alltför stor subjektivitet

31 Forskningsetiska/metodologiska överväganden
Forskningssubjekten blir utlämnade Informerat samtycke Påverkar msk beteende Observatörs effekten Feltolkningar Asymmetriska relationer

32 Forskningsetiska/metodologiska överväganden
”Go nativ” Rite du passage Flexibilitet, smidighet & sensitivitet Förhandling


Ladda ner ppt "Observation som vetenskaplig metod"

Liknande presentationer


Google-annonser