Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Observation som vetenskaplig metod. Observation •Att se vad människor gör, att dokumentera det, analysera och tolka det som observerats •Experiment, kulturer,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Observation som vetenskaplig metod. Observation •Att se vad människor gör, att dokumentera det, analysera och tolka det som observerats •Experiment, kulturer,"— Presentationens avskrift:

1 Observation som vetenskaplig metod

2 Observation •Att se vad människor gör, att dokumentera det, analysera och tolka det som observerats •Experiment, kulturer, subkulturer, seder, kommunikation, frekvenser, beteende, mönster, maktförhållanden, relationer, interaktioner, miljöer, sociala grupperingar etc. •Deltagande observationer – strukturerade observationer – diskreta observationer

3 Deltagande observation •The process in which an investigator establishes a many sided and relatively long-term relationship with a human association in its natural setting, for the purpose of developing a scientific understanding of that association (Lofland & Lofland 1984 i May 1993)

4 Strukturerad observation •En omsorgsfull, utforskande observation som strävar efter en detaljerad och konsistent beskrivning av människans beteende (Robson 2002)

5 Val av angreppssätt •Forskningsfråga, syfte och frågeställning styr val av angreppssätt •Deltagande obs. – kvalitativ metod •Strukturerad obs.– kvantitativ metod •Ett kvalitativt angreppssätt kan användas kvantitativ •Kombinationer av kvalitativ & kvantitativ

6 Val av angreppssätt •Formell – informell observation •Observatörs rollen (från deltagande till bara observatör) •Observatör som använder ett strukturerat mätinstrument (tex. kodningsschema) •I deltagande observation är observatören instrumentet

7 När använda observationer ? •Explorativa ansatser •Experimentella ansatser •I kombination med andra metoder •Naturalistiska ansatser (the real life) •Induktiva ansatser

8 Deltagande observationer •Rötter i Antropologin •Chicagoskolan •Studera msk i deras naturliga miljö •Studera msk genom direkt interaktion •Utveckla förståelse av den sociala världen och utveckla teorier om denna värld •Fältforskning – metodologisk pragmatism, naturalism och utgår ifrån de studeras perspektiv (inifrånperspektiv) •Aktionsforskning, etnografi, etnometodologi, socialt arbete, sociologi, pedagogik, psykologi m.fl.

9 Observations roller •Helt deltagande (complete participant) •Deltagaren som observatör (participant observer) •Den marginellt deltagande •Observatören som deltagare (observer as participant) •Helt observerande

10 Vad gör man när man gör en deltagande observation? •Observera – lukt, smak, känslor, tal, hörsel, kontext, miljö, sociala interaktion – forskaren är instrumentet som registrerar och absorbera information •Detaljerade och utförliga beskrivningar •Omsorgsfullt lyssnande •Språk, jargong, kultur •Verklighetsuppfattning - kosmologi

11 När deltagande observationer kan användas i mindre projekt? •Med små grupper (tex. en bestämd grupp ungdomar, skolklass, en brukargrupp, personalgrupp etc.) •Händelser/processer som är avgränsade i tid (tex. ett sammanträde) •För frekventa händelser (återkommande, mer eller mindre rutinmässiga) •Aktiviteter som är möjliga att observera •När målet är att utforska ett fenomen som man inte känner till •När man har relativt gott om tid

12 Att generera empiri Dokumentation - instrument •Scheman •Fältanteckningar •Bandupptagningar •Foto/film •Papper & penna •diagram •Intervjuer

13 Att generera empiri Dokumentation •En process, från ”utförlig till fokuserad” •Deskription – beskriva miljö, människor, aktivitet •Fokuserad observationer

14 Att generera empiri Dokumentation Detaljerad fokuserad Alla detaljer Inte relevant Tid Inte relevant

15 Att generera empiri Beskrivande observationer •Skapa en detaljerad och utförlig bild av det som observeras •Miljö (fysisk miljö, rum, interiör, möbler etc.) •Aktörer (position, status, kön, ålder) •Aktiviteter •Objekt •Handlingar •Händelse •Tid •Mål & syfte •Emotioner

16 Att generera empiri Fokuserade observationer •En specifik dimension eller flera dimensioner •Fokusera specifika teman •Utvecklandet av preliminär analytiska koder/begrepp som vägleder •Specifika mönster •Handlingar/beteenden/interaktionsmönster

17 Att generera empiri Dokumentation •Minnesanteckningar (memos) •Direkta observations anteckningar (utförliga, kronologiska, detaljerade, direkt återgivning •Slutsatser/tolkningar (tex. tolkningar av beteenden – bygger på de direkta anteckningarna) •Teoretisk anteckningar (preliminär analytiska slutsatser, detta kan förstås som …) •Analytiska memos (uppslag, tolkningar med teoretisk koppling) •Personliga (upplevelser, känslor etc. är en del av den analytiska processen) •Kartor/scheman/diagram

18 Att generera empiri Dokumentation DirektaSlutsatser/tolkningarAnalytiskaPersonliga Se sid 378 i Neuman & Kreuger 2003

19 Att generera empiri Dokumentation CEB A D F Spatial karta Se sid 379 i Neuman & Kreuger 2003

20 Att generera empiri Dokumentation M K K M K M K Sociogram, tex. relationsband mellan 7 brukare Se sid 379 i Neuman & Kreuger 2003

21 Att generera empiri Dokumentation MTOTFL TIDSSCHEMA Se sid 379 i Neuman & Kreuger 2003

22 Metodologiska utmaningar •Selektivt minne •Perception •Interpersonella faktorer •Feltolkningar •Störande ljud/miljö/social interaktion •Att främmandegöra det bekanta

23 Strukturerade observationer •En ren observatörs roll •Kvantiteter, mäta •Kodningsscheman •Deduktivt förhållningssätt •På förhand bestämda kategorier som ska mätas/observeras •Mätinstrumentets validitet och reliabilitet

24 Kodschema - exempel •Icke verbalt beteende •Spatialt beteende •Extra- lingvistiskt beteende (tonfall, ljudnivå) •Lingvistiskt beteende Smith 1975 refererad i Robson 2002

25 Kodschema - ett exempel •Kroppsspråk •Gester •Huvudrörelser •Blick/ögonkontakt •Munrörelse/ljud

26 Kodschema Barn:Vuxen: Tid Icke-verbalt Verbalt

27 Kodschema •Självständigt (1) •Beroende (2) •Självständigt med stöd (3) •Beroende med stöd (4) •Övrigt (5)

28 Kodschema - dokumentation IIIIIII Tid: kl.08.15, 21/4 2006 Plats: A´s lägenhet i gruppboende X Aktivitet: Hygien 1234512345 0 510152025 I I I I I I I I I I 2 1 11 3333 1

29 Fördelar med observationer •Direkt •Ett utmärkt komplement •Sker i msk naturliga miljö •Kan fånga diskrepansen mellan vad som sägs och vad som görs •Fångar ”verkligheten” •Utforskande/blottläggande

30 Nackdelar med observationer •Observatörs effekten •Tidskrävande •Access •Risk för alltför stor subjektivitet

31 Forskningsetiska/metodologiska överväganden •Forskningssubjekten blir utlämnade •Informerat samtycke •Påverkar msk beteende •Observatörs effekten •Feltolkningar •Asymmetriska relationer

32 Forskningsetiska/metodologiska överväganden •”Go nativ” •Rite du passage •Flexibilitet, smidighet & sensitivitet •Förhandling


Ladda ner ppt "Observation som vetenskaplig metod. Observation •Att se vad människor gör, att dokumentera det, analysera och tolka det som observerats •Experiment, kulturer,"

Liknande presentationer


Google-annonser