Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 SPECIALBOENDETS BRANDSÄKERHET •Säkerhetskultur •Riskerna i en brand •Hur en brand uppstår •Hur man släcker en brand •Brandorsakerna •Förebyggande av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 SPECIALBOENDETS BRANDSÄKERHET •Säkerhetskultur •Riskerna i en brand •Hur en brand uppstår •Hur man släcker en brand •Brandorsakerna •Förebyggande av."— Presentationens avskrift:

1 1 SPECIALBOENDETS BRANDSÄKERHET •Säkerhetskultur •Riskerna i en brand •Hur en brand uppstår •Hur man släcker en brand •Brandorsakerna •Förebyggande av bränder •Hemtjänstens betydelse vid förebyggande av bränder •Cheklista Bild: Egentliga-Finlands räddningsverk

2 2 Branddöda i Finland enligt åldern 1.1.2002 - 31.12.2006

3 3 Branddöda i Finland enligt plats 1.1.2002 – 31.12.2006

4 4 SPECIALGRUPPERNA I STÖRSTA FARA •När åldern stiger, stiger risken •Dödsbränderna sker i hemmen Bild: Tukes

5 5 HUR EN BRAND UTVECKLAS http://www.spek.fi/Suomeksi/Pal oturvallisuus/Jokakodin- paloturvallisuus/Palonkehitys

6 6 Tiden innan hjälpen hinner fram BRANDVARNAREN ALARMERAR 0 min 1 min2 min3 min4 min5 min 0 min1 min2 min3 min4 min5 min UPPTÄCKNING SAMTAL TILL NÖDCENTRALEN BEHANDLING AV ALARMET 300 O C ÖVERTÄNDNING BRANKÅREN STARTAR KÖRVÄG, KLARERING, M.M

7 7 Tillräckligt med värmeBrännbart ämne Tillräckligt med syre HUR EN BRAND UPPSTÅR Bild: Brandbefälsförbundet i Finland

8 8 Kylning (Vatten, snö) Röjning (Avlägsna det brännbara ämnet) Kvävning (Lock, släckningsduk) OCH HUR MAN SLÄCKER EN! Bild: Brandbefälsförbundet i Finland

9 9 DET VANLIGASTE ANTÄNDNINGSORSAKERNA Bild: Brandbefälsförbundet i Finland

10 10 Eldödsbrändernas orsaker under åren 2001-2006 St.

11 11 EN BRAND SOM STARTAT FRÅN EN CIGARETT, DÄR OFFRET DOG Bild: Egentliga-Finlands räddningsverk

12 12 ETT ANNAT EXEMPEL PÅ EN BOSTADSBRAND Bild: Egentliga-Finlands räddningsverk

13 13 SPISBRAND Bild: Egentliga-Finlands räddningsverk

14 14 EN VANLIG GLÖDLAMPA KAN ORSAKA EN BRAND Bild: Egentliga-Finlands räddningsverk

15 15 EN BYKMASKIN SOM BÖRJAT BRINNA Bild: Egentliga-Finlands räddningsverk

16 16 TV-BRAND Bild: Egentliga-Finlands räddningsverk

17 17 Farliga elapparater och eldragningar Bild: Egentliga-Finlands räddningsverk

18 Kårkulla samkommun / Presentation 2012

19

20 20 BASTUBRÄNDER TUKES Häng inte byke i närheten av ugnen Observera skyddsavståndena vid installation Fyll rätt mängd med bastustenar och enligt anvisningarna Reparera felaktiga värmemotstånd och reglage

21 21 ELBRÄNDER •Håll köksmaskinerna och apparaterna rena och fria från damm •För genast på service när ett fel uppdagas •Sörj för tillräcklig med ventilation runt apparaten så att den inte överhettas •Använd byk- och diskmaskinen endast då du är hemma •Stäng strömmen till apparaten när den inte är i bruk, och vattenkranen till bykmaskinen •Dra inte i ledningen när du avlägsnar stickkontakten •Lämna inte spisen utan uppsikt •Undvik användande av skarvsladdar •Se till att elvärmare inte kan falla eller täcks, och placera den tillräckligt långt från brännbara material så som möbler och gardiner •Byt blinkande lysrör genast, byt inte till för starka lampor. Byt glödlamporna till mycket svalare energisparlampor, följ installations- och skyddsanvisningarna för halogenlampor

22 22 Alla människior förmår inte ta emot upplysning och råd Bild: Egentliga-Finlands räddningsverk

23 Kårkulla samkommun / Presentation 2012

24

25 25 Nödsamtal - 112 Innan samtalet: Ta reda på vad som har hänt Ring 112 Ring själv, om du har möjlighet till det 1. Rätt adress 2. Berätta kort vad som har hänt 3. Svara på frågorna, och följ instruktionerna du får 4. Sluta samtalet först när du får lov till det 5. Vägled 6. Ring på nytt ifall situationen förändras Nödsamtal

26 26 VarnaRädda Begränsa Ring 112 Vägled Släck Verksamhet vid olycksplatsen

27 Kårkulla samkommun / Presentation 2012

28 28 Problem för de boende vid en brand •Upptäcka branden •Lokalisering av branden •Räddning/utrymning •Användning av släckningsutrustning •Alarmering/att få hjälp i tid Bild: Kristiina Juvas, SPEK

29 29 •Du kan rädda, därför är dina säkerhetskunskaper viktiga •Social- och hälsovårdspersonalen är en enastående och oersättlig resurs vid förbättrande av brandsäkerheten för de specialboende •Hemvårdarna kan med enkla medel förbättra brandsäkerheten •Hemvårdarna kan informera om hur man skall handla vid en brand Vårdarens roll vid förbättrande av brandsäkerheten

30 Kårkulla samkommun / Presentation 2012

31 31 LISÄVARUSTEINA ASENNETTAVAT TURVALAITTEET Bild: TUKES Till spisen kan man montera olika säkerhetsanordningar. De bryter strömmen till spisen automatiskt. Funktionen kan vara tids-, temperatur -eller rök baserad.

32 32 Pannlapparna skall inte placeras för nära spisen, där de av misstag kan falla på den varma plattan. Pannlapparna skall ändå vara lätt att nå så att man vid behov får dem snabbt till hands PLACERA PANNLAPPARNA OCH ÖVRIGT BRÄNNBART PÅ RÄTT STÄLLES Bild: TUKES

33 33 SÄKERHETSUTRUSTNING I KÖKET Bilder: Kristiina Juvas, SPEK

34 34 SPISVAKT Bild: Kristiina Juvas, SPEK På bilden en detektor som övervakar temperaturen på spisen. Bilden från Helsingfors stads Toimiva koti- utställning. Spisvaktens tillverkare är Innohome.

35 Kårkulla samkommun / Presentation 2012

36 36 LJUS UTGÖR EN STOR BRANDRISK Vinden har flyttat marchallen nära brädväggen Bild: Kristiina Juvas, SPEK

37 Kårkulla samkommun / Presentation 2012 Vilken bild hör inte till gruppen? Varför?

38 38 Dörrsändare Dörrsändare Bellman Visit Do ̈ rrsa ̈ ndare a ̈ r en del av Bellman Visit-systemet som hja ̈ lper dig att uppfatta do ̈ rrsignalen. Installationen a ̈ r enkel; placera bara do ̈ rrsa ̈ ndaren na ̈ ra do ̈ rrklockan. Pager mottagare Pager mottagare Bellman Visit Pager tar emot signaler fra ̊ n de olika Bellman Visit-sa ̈ ndarna och pa ̊ kallar uppma ̈ rksamhet genom olika vibrations- och ljussignaler beroende pa ̊ vilken signal som tas emot. Telefonsändare Telefonsändare Bellman Visit Telefonsa ̈ ndare a ̈ r en del av Bellman Visit som hja ̈ lper dig med telefonsignalen. Babyvaktsändare Babyvaktsändare Bellman Visit Babyvakt hja ̈ lper dig att uppma ̈ rksamma barnskrik. O ̈ verfo ̈ ringen a ̈ r tra ̊ dlo ̈ s och den a ̈ r la ̈ tt att anva ̈ nda. Brandvarnare med sändare Brandvarnare med sändare Bellman Visit Brandvarnare aktiveras av brandro ̈ k och skickar en radiosignal till Bellman Visit-mottagare. Laddare Laddare Bellman Visit Laddare anva ̈ nds som laddare na ̈ r man anva ̈ nder laddbart batteri i Bellman Visit Pager. Va ̈ ckarklocka med mottagare Va ̈ ckarklocka med mottagare Bellman Visit Va ̈ ckarklocka ger extra tydlig väckning men tar också emot signaler fra ̊ n de olika Bellman Visit-sa ̈ ndarna. Väckarklockan pa ̊ kallar uppma ̈ rksamhet genom olika ljud- och lj us- och vibrationssignaler beroende pa ̊ vilken signal som tas emot. Bellman Sa ̈ ngvibrator Bellman Sa ̈ ngvibrator Sa ̈ ngvibratorn placeras under kudden och pa ̊ kallar din uppma ̈ rksamhet under natten med vibrationer fo ̈ r de olika signalerna. Sa ̈ ngvibratorn kan anslutas till flertalet av va ̊ ra mottagare. ALARMSYSTEM FÖR HÖRSELSKADADE

39 39 Miten kodinhoitajat voivat parantaa paloturvallisuutta? •Göra kontroll av brandsäkerheten hos de boende rutinmässigt •Göra en enkel riskbedömning hos de boende •Ge råd åt de boende hur den skall gå till väga vid en brand •Ha kunnskap om brandvarnare, och annan säkerhesutrustning –En gång i året: Genomgång av checklistan riskbedömning –En gång per månad: Kontroll av brandvarnaren –Dagligen: Observera möjliga risker och åtgärda dem Vid större risker uppgörs en felanmälan Vad kan hemvården göra för att öka brandsäkerheten ?

40 40 Palovaroitin kaikkiin asuntoihin BRANDVARNARENS PLATS ÄR MITT I TAKET Man kan välja olika alternativ Bild: Brandbefälsförbundet i Finland Bild: Kristiina Juvas, SPEK

41 41 -Utför riskbedömningen en gång per år eller när det skett sörre förendringar i den boendes hälsotillstånd -Hurdana möjligheter har den boende att klara sig vid en brand ? 1.Kan den boende alarmera om hjälp? 2.Kan den boende förflytta sig till en säker plats? 3.Får den boende snabbt hjälp av brandkåren, grannen eller någon annan, (under tre minuter om den boende inte själv kan ta sig till ett säkert ställe)? 3 Frågor, ifall en av frågorna får ett nekande svar är risken förhöjd. - Det finns situationer då den boende inte på egen hand klarar av att sätta sig i säkerhet vid en brand. Då bör man hitta en lösning till problmet. EN ENKEL RISKBEDÖMNING

42 42 Den boendes verksamhetsmodell vid brand INSTRUKTIONER TILL DEN BOENDE MED HÄNSYN TILL HÄLSOTILLSTÅNDET Vid brand: A: Försök släcka → Gå ut → Stäng dörrarna → Alarmera B: Gör trygghetstelefonsalarm → Gå ut → Stäng dörrarna C: Gör trygghetstelefonalarm → Lägg dig på golvet och skydda huvudet → Vänta på hjälp Turun sanomat 29.8.2006

43 43 BOENDESPRINKLER KAN VARA DEN ENDA MÖJLIGHETEN ATT NÅ EN TILLRÄCKLIG BRANDSÄKERHET


Ladda ner ppt "1 SPECIALBOENDETS BRANDSÄKERHET •Säkerhetskultur •Riskerna i en brand •Hur en brand uppstår •Hur man släcker en brand •Brandorsakerna •Förebyggande av."

Liknande presentationer


Google-annonser