Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av kunskaper om och attityder till automatisk hastighetsövervakning med kamera (ATK) Postala enkäter Vägverket Borlänge Maj 2005 Intermetra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av kunskaper om och attityder till automatisk hastighetsövervakning med kamera (ATK) Postala enkäter Vägverket Borlänge Maj 2005 Intermetra."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av kunskaper om och attityder till automatisk hastighetsövervakning med kamera (ATK) Postala enkäter Vägverket Borlänge Maj 2005 Intermetra Business & Market Research Group Unr 1325-502 Christine Bengtsson Markus Lagerqvist

2 2 Bakgrund En viktig del i Vägverkets arbete med trafiksäkerheten är utbyggnaden av systemet med automatisk hastighetsövervakning med kamera (ATK). Erfarenheterna av systemet har hittills varit mycket positiva. Vägverket ansvarar bl.a. för information och kommunikation, då det är viktigt att ha en god acceptans bland allmänheten. Inför det fortsatta arbetet önskar Vägverket få bättre information om allmänhetens kunskap om och attityder till ATK. Bakgrund

3 3 Undersökningens syfte Undersökningen skall kunna utgöra underlag för utformning av kommande åtgärder inom projektet, samt vara referens för uppföljande undersökningar. Undersökningen skall ge information om:  Kunskapen om ATK  Attityder till ATK  Intresse för trafiksäkerhetsfrågor  Inställningen till information om ATK  Bakgrundsinformation Bakgrund

4 4 Tillvägagångssätt Målpopulation Undersökningen är giltig för allmänheten i hela landet i åldern 18-84 år. Datainsamlingsmetod Informationen har samlats in genom en postal enkät. Två påminnelser har gjorts, varav en med ett nytt formulär. Urvalsstorlek Totalt har 2 000 formulär skickats ut till ett slumpvis nationellt urval. Svar har inkommit från 1 242 personer, dvs. en svarsfrekvens på 62 %. Detta ger en god statistisk säkerhet. Felmarginalen vid 90 % säkerhet blir vid några olika uppmätta andelar:  10 %, ± 1,1 %  30 %, ± 1,7 %  50 %, ± 1,8 % Bakgrund

5 5 Beskrivning av urvalet Antal körda mil per år Totalt n=1 242 % Män n=562 % Kvinnor n=680 % 1-500 mil/år1812 22 501-1 500 mil/år3234 30 1 501-2 500 mil/år1624 10 Mer än 2 500 mil/år916 3 Vet inte/kör inte bil2514 34 100 Bakgrund

6 6 Beskrivning av urvalet Syfte med körning Totalt n=1 242 % Män n=562 % Kvinnor n=680 % Kör bil till/från arbete/studier4247 38 Annan privat körning6062 58 Kör i tjänsten1422 7 Yrkesmässig körning35 1 Kör inte bil/ej svar2112 29 Bakgrund

7 7 Stort intresse för trafiksäkerhetsfrågor! ”Hur intresserad är du av trafiksäkerhetsfrågor?” Trafiksäkerhet är intressant, men personer utan körkort är något mindre engagerade. Intresse

8 8 God kunskap om trafiksäkerhetsfrågor Hur god kunskap tycker du att du har? Kunskap De flesta anser sig ha ganska god kunskap om trafiksäkerhet – undantaget de som inte har körkort.

9 9 ”Alla” känner till ATK! ”Känner du till att Polisen på vissa vägsträckor använder …”? Kännedomen om kamerorna är mycket god, och de allra flesta bilförare har även åkt på en väg med kameror. Kunskap

10 10 Blandad kunskap om kamerornas funktion ”Hur god kunskap har du om hur dessa kameror fungerar?” Kunskap Stor spridning i kunskapsnivån. Drygt hälften av befolkningen har bristfälliga kunskaper.

11 11 Syftet är att få ned hastigheten ”Vad tror du är det främsta syftet med sådana kameror?” Total n=1 242 % Män n=562 % Kvinnor n=680 % -500 mil/år n=218 % 1500+ mil/år n=317 % Syftet med ATK är... … att få ned hastigheten87 91 … att få fast fortkörare6475 2 … att sänka polisens kostnader 4635 5 … annan1211 1 Kunskap Det främsta syftet med kamerorna är att få ned hastigheten på vägarna.

12 12 Nästan ingen har ”åkt dit” själv ”Har du själv någon gång fått böter …?” Erfarenhet Endast 1 % har själva fått böter efter att ha blivit fotograferad av en kamera.

13 13 Fler känner någon annan … ”Känner du någon annan som fått böter …?” Erfarenhet … men var femte känner någon som fått böta.

14 14 Kamerorna påverkar hur man kör ”Påverkar kamerorna din körning?” Män påverkas i högre grad än kvinnor av kamerorna. Beteende Drygt hälften påverkas i sin körning av kamerorna; män i högre grad än kvinnor, och de som kör mer i högre grad än de som kör mindre.

15 15 Fler håller hastighetsbegränsningen ”På vilket sätt påverkar kamerorna din körning?” Total n=1 242 % Män n=562 % Kvinnor n=680 % 18-24 år n=110 % 65-75 år n=183 % Håller hastighetsbegränsningen28312625 Saktar ned14171121 6 Blir sämre trafikrytm3525 2 De ökar trafiksäkerheten3335 3 Blir lugnare körning/tempo3324 3 De minskar trafiksäkerheten1210 1 Bättre trafikrytm0110 1 Beteende Berättande svar: Mer detaljer i rapporten

16 16 Fortkörning är ett stort problem! ”Hur stort trafiksäkerhetsproblem trycker du fortkörning är idag?” Attityd Alla grupper ser fortkörning som ett stort problem, men kvinnor i högre grad än män.

17 17 Kamerorna är effektiva! ”Hur effektiva tror du dessa kameror är för att få ned hastigheten …?” Attityd Kamerorna ses som ett effektivt sätt att få ned hastigheten på vägarna!

18 18 Man vill inte åka fast ”Varför tror du det?” Total n=1 242 % Män n=562 % Kvinnor n=680 % 18-24 år n=110 % 65-75 år n=183 % Vill inte åka fast32 3140 25 Hastigheten sänks när man ser kameran 19 17 16 Man blir påmind om hastigheten108127 11 Ökar trafiksäkerheten3334 4 Sämre trafikrytm68410 3 Alla kameror är inte i funktion3337 3 Man bryr sig inte om kamerorna2235 3 Beteende Berättande svar: Mer detaljer i rapporten

19 19 Kamerorna ökar trafiksäkerheten! ”Vilken effekt tror du dessa kameror har på trafiksäkerheten …?” Attityd De som kör mindre tror mer på kamerornas effekt på trafiksäkerheten. En stor majoritet tror att trafik- säkerheten ökar!

20 20 Färre olyckor med kameror ”Varför tror du det?” Total n=1 242 % Män n=562 % Kvinnor n=680 % 18-24 år n=110 % 65-75 år n=183 % Lägre hastighet -> färre olyckor34353242 25 Ökad uppmärksamhet971110 8 Blir påmind om hastigheten7784 7 Vill inte åka fast5742 6 Lugnare körning/tempo4454 4 Ökar trafiksäkerheten4355 5 Färre farliga omkörningar3321 3 Bättre trafikrytm2310 3 Sämre trafikrytm5735 4 Minskad uppmärksamhet2210 4 Påverkan Berättande svar: Mer detaljer i rapporten

21 21 Ett effektivt sätt att få ned hastigheten ”Hur väl tror du följande påstående om sådana kameror stämmer?” Attityd Det finns en stor tro på att kamerorna är ett effektivt sätt att få ned hastigheten och minska antalet olyckor i trafiken.

22 22 Risk för ryckig trafikrytm ”Hur väl tror du följande påstående om sådana kameror stämmer?” Attityd På många av punkterna finns stora brister i kunskapen om kamerorna. Kamerorna kan ge ryckig trafikrytm… … och är sällan i funktion

23 23 Positivt med utbyggnad utanför tätort … ”Vad är din inställning till en utbyggnad på större vägar utanför tätort?” Attityd Mest negativa är män och förare som ligger mycket på vägarna.

24 24 … och även inom tätort ”Vad är din inställning till en utbyggnad på vägar inom tätort?” Attityd Attityden är övervägande positiv även till en utbyggnad inom tätorter.

25 25 Bra på olycksdrabbade vägar ”Vilka typer av vägsträckor tycker du sådana kameror är bäst lämpade för?” Total n=1 242 % Män n=562 % Kvinnor n=680 % 18-24 år n=110 % 65-75 år n=183 % Landsvägar11 1219 10 Olycksdrabbade sträckor11139 6 Inom tätort10111012 8 70-vägar91188 7 Vid skolor, dagis etc.8985 7 90-vägar7776 9 50-vägar6943 4 Högtrafikerade sträckor5564 11 30-vägar4344 4 Alla vägar3245 1 Attityd Berättande svar: Mer detaljer i rapporten

26 26 Fler poliser effektivast, kameror god tvåa ”Hur effektiva är följande åtgärder för att få ned hastigheten …?” Attityd Poliskontroller och kameror är effektivt … … men hastighetsgränser har mindre betydelse!

27 27 Alkoholkontroller och mitträcken effektivt! ”Hur effektiva tror du följande är för att få ned antalet dödsolyckor?” Attityd Det effektivaste sättet att få ned olyckorna är (1) fler alkoholkontroller och (2) mitträcken på alla större vägar.

28 28 Förslag på åtgärder ”Finns det någon annan åtgärd för att få ned antalet dödsolyckor …?” Total n=1 242 % Män n=562 % Kvinnor n=680 % 18-24 år n=110 % 65-75 år n=183 % Fler kontroller/poliser9997 9 Bättre vägar81152 5 Mer information66610 5 Alkolås i bilar5557 4 Högre böter/hårdare straff4542 4 Återkommande körkortprov2314 2 Kontroll av äldre förare2222 2 Hårdare körkortskrav2210 3 Mindre trafik på vägarna1124 1 Sänkta hastighetsgränser1124 1 Attityd Berättande svar: Mer detaljer i rapporten

29 29 Stort informationsbehov ”Tycker du att det behövs mer information om dessa kameror?” De flesta vill ha mer information om hur kamerorna fungerar. Information

30 30 TV är den bästa informationskanalen ”Vilket är det bästa sättet att informera om dessa kameror?” Total n=1 242 % Män n=562 % Kvinnor n=680 % 18-24 år n=110 % 65-75 år n=183 % Info/reklam på TV45414835 42 Utskick till hushållen21 31 18 Infotavlor längs vägarna21231913 28 Annonser i dagstidningar8795 8 Info/reklam på radio4435 3 Utomhusreklam2235 1 Info/reklam på Internet1213 0 Info/reklam på bio1113 1 Information

31 31 Vägverket är den naturliga avsändaren ”Vem tycker du skall stå bakom informationen?” Total n=1 242 % Män n=562 % Kvinnor n=680 % 18-24 år n=110 % 65-75 år n=183 % Vägverket55565548 56 Polisen29283033 29 Kommunerna2326 3 Annan2215 1 Vet inte11 8 14 Information

32 32 Trafiksäkerhetskameror! ”Vad tycker du att man skall kalla kameror …?” Total n=1 242 % Män n=562 % Kvinnor n=680 % 18-24 år n=110 % 65-75 år n=183 % Trafiksäkerhetskameror46415038 47 Hastighetskameror35373348 26 Trafikkontrollkameror10 6 13 Annat2414 5 Vet inte7774 9 Information

33 33 Sammanfattning  Stort intresse för trafiksäkerhetsfrågor  Fortkörning ses som ett stort problem idag  God kunskap om trafiksäkerhet i allmänhet •Nästan alla har åkt på en väg med kameror •Få har själva fått böta, men var femte känner någon •Men det finns brister i kunskapen om hur kamerorna fungerar  Syftet med kamerorna är främsta att få ned hastigheten  Kamerorna påverkar hur man kör •Främst genom att man drar ned hastigheten … •… för att man inte vill åka fast  Kamerorna påverkar också trafiksäkerheten •… genom att de bidrar till lägre hastighet på vägarna Slutsatser

34 34 Sammanfattning  Kamerorna är effektiva på att … •… få ned hastigheten •… minska olyckorna •… minska farliga omkörningar •… få fast fortkörare  Det finns dock en risk att … •… trafikrytmen blir ryckig •… kamerorna inte är i funktion  Överlag positiv inställning till fler kameror på olika typer av vägar  Fler poliskontroller är ännu mer effektivt för att få ned hastigheten … •… men böter, information och sänkta hastighetsgränser är mindre effektivt Slutsatser

35 35 Sammanfattning  Även om kamerorna är bra på att minska antalet olyckor, är det ännu bättre med … •… fler alkoholkontroller •… mitträcken på alla större vägar •… fler hastighetskontroller •… fler motorvägar  Det finns ett en klar önskan om mer information om kamerorna … •… och den bästa kanalen är TV, följt av utskick  Vägverket är den naturliga avsändaren, följt av Polisen  Det bästa namnet på kamerorna är ”Trafiksäkerhetskameror” Slutsatser

36 36


Ladda ner ppt "Kartläggning av kunskaper om och attityder till automatisk hastighetsövervakning med kamera (ATK) Postala enkäter Vägverket Borlänge Maj 2005 Intermetra."

Liknande presentationer


Google-annonser