Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Östergötland Regionförbundet Östsam Svensk samhällsorganisation Verksamhetsområden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Östergötland Regionförbundet Östsam Svensk samhällsorganisation Verksamhetsområden."— Presentationens avskrift:

1

2 Östergötland Regionförbundet Östsam Svensk samhällsorganisation Verksamhetsområden

3 Östergötland •430 000 invånare •Yta:10 562 km 2 •40 invånare per km 2 •2 h resa från Stockholm •13 kommuner •Linköping & Norrköping •Fjärde storstadsregionen

4 Läge •Tillgänglighet – en nyckelfråga •Närhet till Stockholmsregionen •Bra kommunikationsläge

5 Befolkningens geografiska fördelning •Långsamt växande befolkning •Hög och stigande genomsnittsålder – särskilt markant i de mindre kommunerna •Stora skillnader i befolkningsutveckling och åldersstruktur inom regionen

6 Befolkningens åldersstruktur 2020

7 Regionförstoring •Östergötland är en arbetsmarknads- region •Intensiv pendling i de centrala delarna •Stor pendling in mot regionens mitt Antal antalpendlare 100–499 500–999 1000–1499 1500–

8 Infrastruktur •E4 •E22 •Stambanan •Norrköpings hamn •Två city/flygplatser

9 Näringsliv •Stor branschbredd – Linköpings och Norrköpings arbetsmarknader kompletterar varandra •FoU-intensiva och innovativa företag •Stor kunskapsbas och god tillgång till högutbildad arbetskraft •Näringar med minskande sysselsättning är överrepresenterade i regionen

10 Profilområden •Energi och Miljöteknik •Materialteknik •Kommunikationsteknik •Visualisering och bildbehandling •Produktionsteknik •Hälso- och sjukvårdsmarknader och medicinsk teknik •Transport och logistik

11 Arbetsmarknaden •Arbetslösheten är 7% (Sverige 5,9%) •Ungdomsarbetslösheten är 10% (Sverige 8,5%) •Sysselsättningsgraden är 73 procent (2009) •Rörligheten ökar – geografiskt och yrkesmässigt •Viktigt med bra matchning •Brist på yrkesutbildad arbetskraft Antal anställda inom olika sektorer 2006

12 Stora privata arbetsgivare 2009 Saab AB 4200 Siemens Industrial Turbomachinery AB 2200 BT Products AB 1300 Attendo Care AB 900 Ericsson AB 900 Veolia Transport Sverige AB 900 Holmen Paper AB 800 Dometic AB 700 Billerud Skärblacka AB 700 ISS Facility Services AB 600

13 Östergötland County Council 11100 Norrköping Municipality 8600 Linköping Municipality 6700 Motala Municipality 4800 Linköping University 3700 Mjölby Municipality 2300 Finspång Municipality 2100 Söderköping Municipality 1200 Samhall AB 1100 The National Police Board 1100 Stora offentliga arbetsgivare 2009

14 Utbildning (I) •Lägre utbildningsnivå än riksgenomsnittet •Gymnasieelever kan välja utbildning inom hela regionen •Bristande matchning på arbetsmarknaden ett ökande problem – arbetskraftsbrist och hög arbetslöshet

15 Utbildning (II) •Regional kompetensplattform – bred samverkan mellan utbildning och näringsliv •Regionala samverkansavtal kring gymnasie- och vuxenutbildning •Östsvenska Yrkeshögskolan AB – regional samverkan på initiativ av Regionförbundet Östsam •Linköpings universitet

16 Linköpings universitet •Sveriges femte största universitet •Fyra fakulteter: Filosofiska fakulteten, Hälsouniversitetet, Tekniska högskolan och Utbildningsvetenskap •Tre campus i Linköping och Norrköping •27 600 studenter •3 800 anställda •350 professorer •140 utbildningsprogram •Över hälften av universitetsstudenterna från regionen väljer Linköpings universitet Statistik från 2011

17 Svensk samhällsorganisation Statliga myndigheter Regional/municipal authorities Central nivå Statliga bolag och förvaltnings- – myndigheter, t ex Vägverket Regional nivå LänsstyrelserLandsting Regioner Regionförbund Lokal nivå Arbetsförmedlingen m fl Kommuner Regering Riksdag Departement

18 Vem gör vad? Regional nivå Länsstyrelse – tillsynsmyndighet Landsting – hälso- och sjukvård Regionförbund – regional utveckling Kommunerna Skola, barnomsorg, äldreomsorg m m.

19 Regionernas utveckling •Flera utredningar – försöksverksamhet i vissa regioner med olika modeller •2003 – lag ger möjlighet att bilda kommunala samverkansorgan (KSO) •Vissa statliga uppgifter har överlämnats till KSO •Idag har 13 av 21 län valt att bilda KSO, 4 län är direktvalda regioner och 4 län har inte KSO •Ny regionindelning 2015

20 Syfte •forma en demokratisk politisk nivå för regionalsamverkan •driva och samordna verksamheter där den regionala nivån är den mest rationella •hantera regionala planeringsfrågor

21 Vårt uppdrag Regionförbundet Östsam utvecklar regionen till en konkurrenskraftig plats att bo, verka och arbeta i, på uppdrag av Östergötlands tretton kommuner och landstinget. På uppdrag av staten har vi tagit fram en vision för framtidens Östergötland samt mål och strategier för hur vi når dit. ”

22 Mer om Regionförbundet •1999 ideell förening •2003 kommunalt samverkansorgan •Medlemmar är de 13 kommunerna och landstinget i Östergötland •Medlemmarna finansierar samt stor andel extern finansiering •Omkring 70 anställda med stor andel projektanställda

23 Finansiering och medelsanvändning Intäkter •144 Mkr medlemsbidrag •31 Mkr projektbidrag •5 Mkr övrig ersättning Medelsanvändning •Kultur & Kreativitet 98 Mkr •Näringslivsutveckling 15 Mkr •Samhällsbyggnad 10 Mkr •Kompetensförsörjning 6 Mkr •Tvärgående uppgifter 4 Mkr

24 Politisk organisation •Politisk representation från kommunerna och landstinget •Regionfullmäktige 55 ordinarie + 55 ersättare •Styrelsen 17 ordinarie + 17 ersättare •Unik parlamentarisk lösning med åtta partier •Styrelseordförande Jan Owe-Larsson (M)

25 Regionförbundets uppgifter •Regional utvecklingspolitik •Kommunal samverkan •Statliga uppdrag – Regionalt utvecklingsprogram (RUP) med insatsprogram för olika områden – Länstransportplan (LTP) – Regional kompetensplattform •Internationell samverkan

26 Regionala Utvecklingsprogrammet – en gemensam agenda för Östgötaregionen Utveckla Östergötlands roll i ett storregionalt sammanhang Stärka Östergötland som flerkärnig stadsregion Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar Förstärka den samlade handlingsförmågan i Östergötland Främja östgötarnas möjligheter till livskvalitet och personlig utveckling Tillvarata och utveckla Östergötlands attraktivitet Stimulera ett dynamiskt företags- och innovationsklimat i Östergötland Ställa om Östergötland till en robust och resurssnål region

27 Tre verksamhetsområden Kompetens- försörjning och företagande Kompetensförsörjning Företagsutveckling Vägledningstjänster Nyanländas etablering Turism Kultur & Kreativitet Kreativa sektorn Scenkonst Konst och form Film och medier Kulturarv Folkbildning och bibliotek Natur och friluftsliv Samhällsbyggnad Regional utvecklingsplanering Infrastruktur Kollektivtrafik Landsbygdsutveckling Energi och miljö Folkhälsa Social ekonomi

28 SAMHÄLLSBYGGNAD Mål •Tillämpa ett gemensamt förhållningssätt i planeringsarbetet •Utveckla hållbara transport- och kommunikationslösningar inom regionen och med omvärlden – särskilt Stockholmsregionen •Utveckla kollektivtrafiken i regionen i samspel med infrastrukturplaneringen •Utveckla den östgötska landsbygden utifrån lokala förutsättningar •Integrera ”nya frågor” inom Regionförbundet – Energi och miljö samt Folkhälsa •Beakta energi- och miljöfrågorna i planering av infrastruktur, kollektivtrafik och annan fysisk planering

29 SAMHÄLLSBYGGNAD Utmaningar •Dra nytta av närheten till Stockholm •Öka tillgängligheten för glest befolkade områden •Genom medveten planering integrera regionens delar och tätorter för att förbättra möjligheterna till arbetspendling •Utveckla kvaliteten och säkerheten i infrastrukturen med bl.a. rimliga tidsavstånd •Minska regionens klimatpåverkan för att uppnå regionala miljömål •Utveckla samhällsplaneringen med syfte att förbättra miljö, energieffektivitet och folkhälsa

30 SAMHÄLLSBYGGNAD Verksamheten •Ansvar för regionalt utvecklingsprogram (RUP) – statligt uppdrag •Översiktlig planering – ömsesidiga kommunala och regionala perspektiv •Stöd i integrationen mellan Linköping och Norrköping •Ansvar för Länstransportplanen – statliga medel till det regionala vägnätet •Påverkansarbete gällande kapacitetsbristen på södra stambanan

31 SAMHÄLLSBYGGNAD Samverkan •K15 – politisk arbetsgrupp för kommunikationsfrågor •TBG Trafikbeställargruppen – tjänstemannaberedning av kollektivtrafikfrågor •Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting •Nätverk, t.ex. Norrköpings hamn- och logistikområde och Nyköping-Östgötalänken AB

32 SAMHÄLLSBYGGNAD Aktuella frågor •Arbete för att regionalt prioriterade projekt kommer med i kommande infrastrukturplan •Särskilt prioriterade projekt är Ostlänken samt tidigareläggning av riksväg 50 och E 22 med förbifart Söderköping •Arbete för att infrastruktur som stöttar Norrköpings hamn- och utvecklingsområde förs in i långtidsplanen •Säkra kapacitet på södra stambanan för utveckling av tågtrafik •Ny version av det regionala utvecklingsprogrammet (RUP), klart december 2011

33 KOMPETENSFÖRSÖRJNING & FÖRETAGANDE Mål •Ett flexibelt utbildningssystem som är tillgängligt för alla kvinnor och män i regionen •En god matchning mellan arbetsmarknadens behov och utbildningsutbudet •Fler nya företag startas och fler företag växer som leds och ägs av såväl kvinnor som män

34 KOMPETENSFÖRSÖRJNING & FÖRETAGANDE Utmaningar •Att bidra till att regionen utvecklas till en gemensam funktionell utbildnings- och arbetsmarknadsregion med ett ökat vardagsutbyte •Att ersätta förlorade arbetstillfällen med nya med högre förädlingsvärde och hög internationell konkurrenskraft som bidrar positivt till strukturomvandlingen

35 KOMPETENSFÖRSÖRJNING & FÖRETAGANDE Verksamheten •Analys, kunskapsstöd och attitydpåverkan Omvärldsbevakning, profilsatsningar, entreprenöriellt tänkande, innovation •Kompetensförsörjning Gymnasiesamverkan, Vuxenutbildningssamverkan, Yrkeshögskola, Vägledning, Nyanländas etablering •Företagsutveckling Kapitalförsörjning, rådgivning, särskilda satsningar på besöksnäringen, etableringsfrämjande

36 KOMPETENSFÖRSÖRJNING & FÖRETAGANDE Samverkan •Kommunala utbildnings- och näringslivskontor •Utbildningsanordnare •Arbetsmarknadens parter och företagens intresseorganisationer •Nationella myndigheter, organisationer och statliga bolag •”Innovationssystemet” – Science Parks etc

37 KOMPETENSFÖRSÖRJNING & FÖRETAGANDE Aktuella frågor •Regional kompetensplattform för ökad matchning på arbetsmarknaden •Entreprenörskap och innovation i skolan och samhället •Särskilda satsningar på besöksnäring, yrkesutbildningar (yrkeshögskola, yrkeskompetensbedömning) •Sysselsättningsskapande tillväxt

38 KULTUR OCH KREATIVITET Mål •Skapa ett vitalt kulturliv genom effektivt samarbete mellan privata och offentliga organisationer, amatörkultur och ideella föreningar •Skapa goda förutsättningar för konstnärlig utveckling, bildning och näringsutveckling •Integrera kulturperspektivet i all samhällsplanering

39 KULTUR OCH KREATIVITET Utmaningar •Att balansera kraven från den traditionella kulturen mot nya behov och möjligheter som finns i dagens samhälle •Att stärka kulturpolitikens möjligheter att agera som en utvecklingsresurs, genom förbättrade arbetssätt och tillgång till erforderliga resurser

40 KULTUR OCH KREATIVITET Verksamhet •Fördela regionala anslag till kultur, folkbildning, natur och fritid, samt uppföljning av verksamheten •Besluta om och fördela utvecklingsbidrag till kultur- och naturverksamhet •Delta i och driva på samverkan mellan de stora aktörerna inom området •Driva och medverka i olika regionala, nationella och internationella projekt som bidrar till att kulturen utvecklas

41 KULTUR OCH KREATIVITET Samverkan •Bred samverkan inom de olika delområdena: kulturarv, natur, scenkonst, konst och form, film och medier, bibliotek och folkbildning •Kontakter med kommuner, regioner, nationella aktörer, institutioner, fria utövare etc. •Allt fler internationella kontakter, samt tätare kontakt med nationella myndigheter och organisationer •Bredda verksamhetsområdet inom Regionförbundet och i vissa frågor utveckla gemensam agenda med andra verksamhetsområden

42 KULTUR OCH KREATIVITET Aktuella frågor •Kultursamverkansmodellen – ökat regionalt inflytande över kulturen •Framtagandet av en regional kulturplan som utgör grunden för fördelning av statliga medel till regional kultur •Skapa en långsiktigt hållbar grund för de stora kulturinstitutionerna, där uppdrag och anslag är i balans •Medverkan i lokala utvecklingsprojekt med fokus på den kreativa sektorn •Öka samverkan mellan de stora städernas kultur och den lokala kulturen i de mindre kommunerna

43 INTERNATIONELL SAMVERKAN Mål •Skapa goda förutsättningar i regionen •Utveckla Regionförbundet Östsams egna verksamhet •Stödja medlemmarna i deras internationella verksamhet

44 INTERNATIONELL SAMVERKAN Utmaningar •Integrera internationella frågor i ordinarie verksamhet •Skapa förankring på hemmaplan •Bygga upp en projektkompetens •Förbättra möjligheterna till politisk påverkan internationellt •Positionering internationellt

45 INTERNATIONELL SAMVERKAN Verksamheten Verksamhets- utveckling Stöd till medlemmar Påverkans- arbete

46 INTERNATIONELL SAMVERKAN Samverkan •Regionförbundet Östsams medlemmar •EU-nätverket i Östergötland •Lokala/regionala/nationella/internationella organisationer och nätverk •Internationella samarbetsavtal med vissa regioner •Internationella projektpartners

47 INTERNATIONELL SAMVERKAN Aktuella frågor •Sammanhållningspolitiken efter 2013 •Europa 2020 – EU:s nya tillväxtstrategi •Östersjöstrategins genomförande •Prioriterade områden 2012: –kreativa näringar –kompetensförsörjning –flerkärniga stadsregioner –hållbar besöksnäring

48 INTERNATIONELL SAMVERKAN Internationella nätverk

49 Tack för din uppmärksamhet! Namn


Ladda ner ppt "Östergötland Regionförbundet Östsam Svensk samhällsorganisation Verksamhetsområden."

Liknande presentationer


Google-annonser