Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Östergötland Svensk samhällsorganisation Regionförbundet Östsam Verksamhetsområden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Östergötland Svensk samhällsorganisation Regionförbundet Östsam Verksamhetsområden."— Presentationens avskrift:

1

2 Östergötland Svensk samhällsorganisation Regionförbundet Östsam Verksamhetsområden

3 Östergötland 430 000 invånare Yta:10 562 km2 40 invånare per km2
2 h resa från Stockholm 13 kommuner Linköping & Norrköping Fjärde storstadsregionen

4 Läge Tillgänglighet – en nyckelfråga Närhet till Stockholmsregionen
Bra kommunikationsläge

5 Befolkningens geografiska fördelning
Långsamt växande befolkning Hög och stigande genomsnittsålder – särskilt markant i de mindre kommunerna Stora skillnader i befolkningsutveckling och åldersstruktur inom regionen

6 Befolkningens åldersstruktur 2020

7 Regionförstoring Östergötland är en arbetsmarknads-region
Intensiv pendling i de centrala delarna Stor pendling in mot regionens mitt Antal antalpendlare 100–499 500–999 1000–1499 1500–

8 Infrastruktur E4 E22 Stambanan Norrköpings hamn Två city/flygplatser

9 Näringsliv Stor branschbredd – Linköpings och Norrköpings arbetsmarknader kompletterar varandra FoU-intensiva och innovativa företag Stor kunskapsbas och god tillgång till högutbildad arbetskraft Näringar med minskande sysselsättning är överrepresenterade i regionen

10 Profilområden Energi och Miljöteknik Materialteknik
Kommunikationsteknik Visualisering och bildbehandling Produktionsteknik Hälso- och sjukvårdsmarknader och medicinsk teknik Transport och logistik

11 Arbetsmarknaden Arbetslösheten är 7% (Sverige 5,9%)
Ungdomsarbetslösheten är 10% (Sverige 8,5%) Sysselsättningsgraden är 73 procent (2009) Rörligheten ökar – geografiskt och yrkesmässigt Viktigt med bra matchning Brist på yrkesutbildad arbetskraft Antal anställda inom olika sektorer 2006

12 Stora privata arbetsgivare 2009
Saab AB Siemens Industrial Turbomachinery AB 2200 BT Products AB Attendo Care AB Ericsson AB Veolia Transport Sverige AB Holmen Paper AB Dometic AB Billerud Skärblacka AB ISS Facility Services AB

13 Stora offentliga arbetsgivare 2009
Östergötland County Council Norrköping Municipality Linköping Municipality Motala Municipality Linköping University Mjölby Municipality Finspång Municipality Söderköping Municipality Samhall AB The National Police Board

14 Utbildning (I) Lägre utbildningsnivå än riksgenomsnittet
Gymnasieelever kan välja utbildning inom hela regionen Bristande matchning på arbetsmarknaden ett ökande problem – arbetskraftsbrist och hög arbetslöshet

15 Utbildning (II) Regional kompetensplattform – bred samverkan mellan utbildning och näringsliv Regionala samverkansavtal kring gymnasie- och vuxenutbildning Östsvenska Yrkeshögskolan AB – regional samverkan på initiativ av Regionförbundet Östsam Linköpings universitet

16 Linköpings universitet
Sveriges femte största universitet Fyra fakulteter: Filosofiska fakulteten, Hälsouniversitetet, Tekniska högskolan och Utbildningsvetenskap Tre campus i Linköping och Norrköping studenter 3 800 anställda 350 professorer 140 utbildningsprogram Över hälften av universitetsstudenterna från regionen väljer Linköpings universitet Statistik från 2011

17 Svensk samhällsorganisation
Riksdag Regering Departement Statliga myndigheter Regional/municipal authorities Central nivå Statliga bolag och förvaltnings- – myndigheter, t ex Vägverket Regional nivå Länsstyrelser Landsting Regioner Regionförbund Lokal nivå Arbetsförmedlingen m fl Kommuner

18 Vem gör vad? Regional nivå Kommunerna Länsstyrelse – tillsynsmyndighet
Landsting – hälso- och sjukvård Regionförbund – regional utveckling Kommunerna Skola, barnomsorg, äldreomsorg m m.

19 Regionernas utveckling
Flera utredningar – försöksverksamhet i vissa regioner med olika modeller 2003 – lag ger möjlighet att bilda kommunala samverkansorgan (KSO) Vissa statliga uppgifter har överlämnats till KSO Idag har 13 av 21 län valt att bilda KSO, 4 län är direktvalda regioner och 4 län har inte KSO Ny regionindelning 2015

20 Syfte forma en demokratisk politisk nivå för regionalsamverkan
driva och samordna verksamheter där den regionala nivån är den mest rationella hantera regionala planeringsfrågor

21 Vårt uppdrag Regionförbundet Östsam utvecklar regionen till en konkurrenskraftig plats att bo, verka och arbeta i, på uppdrag av Östergötlands tretton kommuner och landstinget. På uppdrag av staten har vi tagit fram en vision för framtidens Östergötland samt mål och strategier för hur vi når dit.

22 Mer om Regionförbundet
1999 ideell förening 2003 kommunalt samverkansorgan Medlemmar är de 13 kommunerna och landstinget i Östergötland Medlemmarna finansierar samt stor andel extern finansiering Omkring 70 anställda med stor andel projektanställda

23 Finansiering och medelsanvändning
Intäkter 144 Mkr medlemsbidrag 31 Mkr projektbidrag 5 Mkr övrig ersättning Medelsanvändning Kultur & Kreativitet 98 Mkr Näringslivsutveckling 15 Mkr Samhällsbyggnad 10 Mkr Kompetensförsörjning 6 Mkr Tvärgående uppgifter 4 Mkr

24 Politisk organisation
Politisk representation från kommunerna och landstinget Regionfullmäktige 55 ordinarie + 55 ersättare Styrelsen 17 ordinarie + 17 ersättare Unik parlamentarisk lösning med åtta partier Styrelseordförande Jan Owe-Larsson (M)

25 Regionförbundets uppgifter
Regional utvecklingspolitik Kommunal samverkan Statliga uppdrag – Regionalt utvecklingsprogram (RUP) med insatsprogram för olika områden – Länstransportplan (LTP) – Regional kompetensplattform Internationell samverkan

26 Regionala Utvecklingsprogrammet – en gemensam agenda för Östgötaregionen
Främja östgötarnas möjligheter till livskvalitet och personlig utveckling Förstärka den samlade handlingsförmågan i Östergötland Stimulera ett dynamiskt företags- och innovationsklimat i Östergötland Utveckla Östergötlands roll i ett storregionalt sammanhang Stärka Östergötland som flerkärnig stadsregion Ställa om Östergötland till en robust och resurssnål region Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar Tillvarata och utveckla Östergötlands attraktivitet

27 Tre verksamhetsområden
Samhällsbyggnad Regional utvecklingsplanering Infrastruktur Kollektivtrafik Landsbygdsutveckling Energi och miljö Folkhälsa Social ekonomi Kompetens-försörjning och företagande Kompetensförsörjning Företagsutveckling Vägledningstjänster Nyanländas etablering Turism Kultur & Kreativitet Kreativa sektorn Scenkonst Konst och form Film och medier Kulturarv Folkbildning och bibliotek Natur och friluftsliv

28 Mål Tillämpa ett gemensamt förhållningssätt i planeringsarbetet
SAMHÄLLSBYGGNAD Mål Tillämpa ett gemensamt förhållningssätt i planeringsarbetet Utveckla hållbara transport- och kommunikationslösningar inom regionen och med omvärlden – särskilt Stockholmsregionen Utveckla kollektivtrafiken i regionen i samspel med infrastrukturplaneringen Utveckla den östgötska landsbygden utifrån lokala förutsättningar Integrera ”nya frågor” inom Regionförbundet – Energi och miljö samt Folkhälsa Beakta energi- och miljöfrågorna i planering av infrastruktur, kollektivtrafik och annan fysisk planering

29 Utmaningar Dra nytta av närheten till Stockholm
SAMHÄLLSBYGGNAD Utmaningar Dra nytta av närheten till Stockholm Öka tillgängligheten för glest befolkade områden Genom medveten planering integrera regionens delar och tätorter för att förbättra möjligheterna till arbetspendling Utveckla kvaliteten och säkerheten i infrastrukturen med bl.a. rimliga tidsavstånd Minska regionens klimatpåverkan för att uppnå regionala miljömål Utveckla samhällsplaneringen med syfte att förbättra miljö, energieffektivitet och folkhälsa

30 SAMHÄLLSBYGGNAD Verksamheten Ansvar för regionalt utvecklingsprogram (RUP) – statligt uppdrag Översiktlig planering – ömsesidiga kommunala och regionala perspektiv Stöd i integrationen mellan Linköping och Norrköping Ansvar för Länstransportplanen – statliga medel till det regionala vägnätet Påverkansarbete gällande kapacitetsbristen på södra stambanan

31 Samverkan K15 – politisk arbetsgrupp för kommunikationsfrågor
SAMHÄLLSBYGGNAD Samverkan K15 – politisk arbetsgrupp för kommunikationsfrågor TBG Trafikbeställargruppen – tjänstemannaberedning av kollektivtrafikfrågor Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting Nätverk, t.ex. Norrköpings hamn- och logistikområde och Nyköping-Östgötalänken AB

32 SAMHÄLLSBYGGNAD Aktuella frågor Arbete för att regionalt prioriterade projekt kommer med i kommande infrastrukturplan Särskilt prioriterade projekt är Ostlänken samt tidigareläggning av riksväg 50 och E 22 med förbifart Söderköping Arbete för att infrastruktur som stöttar Norrköpings hamn- och utvecklingsområde förs in i långtidsplanen Säkra kapacitet på södra stambanan för utveckling av tågtrafik Ny version av det regionala utvecklingsprogrammet (RUP), klart december 2011

33 Mål Ett flexibelt utbildningssystem som är tillgängligt för alla kvinnor och män i regionen En god matchning mellan arbetsmarknadens behov och utbildningsutbudet Fler nya företag startas och fler företag växer som leds och ägs av såväl kvinnor som män KOMPETENSFÖRSÖRJNING & FÖRETAGANDE

34 Utmaningar Att bidra till att regionen utvecklas till en gemensam funktionell utbildnings- och arbetsmarknadsregion med ett ökat vardagsutbyte Att ersätta förlorade arbetstillfällen med nya med högre förädlingsvärde och hög internationell konkurrenskraft som bidrar positivt till strukturomvandlingen KOMPETENSFÖRSÖRJNING & FÖRETAGANDE

35 Verksamheten Analys, kunskapsstöd och attitydpåverkan
Omvärldsbevakning, profilsatsningar, entreprenöriellt tänkande, innovation Kompetensförsörjning Gymnasiesamverkan, Vuxenutbildningssamverkan, Yrkeshögskola, Vägledning, Nyanländas etablering Företagsutveckling Kapitalförsörjning, rådgivning, särskilda satsningar på besöksnäringen, etableringsfrämjande KOMPETENSFÖRSÖRJNING & FÖRETAGANDE

36 Samverkan Kommunala utbildnings- och näringslivskontor
Utbildningsanordnare Arbetsmarknadens parter och företagens intresseorganisationer Nationella myndigheter, organisationer och statliga bolag ”Innovationssystemet” – Science Parks etc KOMPETENSFÖRSÖRJNING & FÖRETAGANDE

37 Aktuella frågor Regional kompetensplattform för ökad matchning på arbetsmarknaden Entreprenörskap och innovation i skolan och samhället Särskilda satsningar på besöksnäring, yrkesutbildningar (yrkeshögskola, yrkeskompetensbedömning) Sysselsättningsskapande tillväxt KOMPETENSFÖRSÖRJNING & FÖRETAGANDE

38 Mål Skapa ett vitalt kulturliv genom effektivt samarbete mellan privata och offentliga organisationer, amatörkultur och ideella föreningar Skapa goda förutsättningar för konstnärlig utveckling, bildning och näringsutveckling Integrera kulturperspektivet i all samhällsplanering KULTUR OCH KREATIVITET

39 Utmaningar Att balansera kraven från den traditionella kulturen mot nya behov och möjligheter som finns i dagens samhälle Att stärka kulturpolitikens möjligheter att agera som en utvecklingsresurs, genom förbättrade arbetssätt och tillgång till erforderliga resurser KULTUR OCH KREATIVITET

40 Verksamhet Fördela regionala anslag till kultur, folkbildning, natur och fritid, samt uppföljning av verksamheten Besluta om och fördela utvecklingsbidrag till kultur- och naturverksamhet Delta i och driva på samverkan mellan de stora aktörerna inom området Driva och medverka i olika regionala, nationella och internationella projekt som bidrar till att kulturen utvecklas KULTUR OCH KREATIVITET

41 Samverkan Bred samverkan inom de olika delområdena: kulturarv, natur, scenkonst, konst och form, film och medier, bibliotek och folkbildning Kontakter med kommuner, regioner, nationella aktörer, institutioner, fria utövare etc. Allt fler internationella kontakter, samt tätare kontakt med nationella myndigheter och organisationer Bredda verksamhetsområdet inom Regionförbundet och i vissa frågor utveckla gemensam agenda med andra verksamhetsområden KULTUR OCH KREATIVITET

42 Aktuella frågor Kultursamverkansmodellen – ökat regionalt inflytande över kulturen Framtagandet av en regional kulturplan som utgör grunden för fördelning av statliga medel till regional kultur Skapa en långsiktigt hållbar grund för de stora kulturinstitutionerna, där uppdrag och anslag är i balans Medverkan i lokala utvecklingsprojekt med fokus på den kreativa sektorn Öka samverkan mellan de stora städernas kultur och den lokala kulturen i de mindre kommunerna KULTUR OCH KREATIVITET

43 Mål Skapa goda förutsättningar i regionen
Utveckla Regionförbundet Östsams egna verksamhet Stödja medlemmarna i deras internationella verksamhet INTERNATIONELL SAMVERKAN

44 Utmaningar Integrera internationella frågor i ordinarie verksamhet
Skapa förankring på hemmaplan Bygga upp en projektkompetens Förbättra möjligheterna till politisk påverkan internationellt Positionering internationellt INTERNATIONELL SAMVERKAN

45 Verksamhets-utveckling
Verksamheten Verksamhets-utveckling Stöd till medlemmar Påverkans-arbete INTERNATIONELL SAMVERKAN

46 Samverkan Regionförbundet Östsams medlemmar
INTERNATIONELL SAMVERKAN Regionförbundet Östsams medlemmar EU-nätverket i Östergötland Lokala/regionala/nationella/internationella organisationer och nätverk Internationella samarbetsavtal med vissa regioner Internationella projektpartners

47 Aktuella frågor Sammanhållningspolitiken efter 2013
INTERNATIONELL SAMVERKAN Sammanhållningspolitiken efter 2013 Europa 2020 – EU:s nya tillväxtstrategi Östersjöstrategins genomförande Prioriterade områden 2012: kreativa näringar kompetensförsörjning flerkärniga stadsregioner hållbar besöksnäring

48 Internationella nätverk
INTERNATIONELL SAMVERKAN

49 Tack för din uppmärksamhet!
Namn


Ladda ner ppt "Östergötland Svensk samhällsorganisation Regionförbundet Östsam Verksamhetsområden."

Liknande presentationer


Google-annonser