Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HSB STOCKHOLM MARK &TRÄDGÅRD • Startade 1985 • I dag 35 fast anställda • Sommar och vinterskötsel • Anläggare • Landskapsingenjörer • Trädgårdsformgivare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HSB STOCKHOLM MARK &TRÄDGÅRD • Startade 1985 • I dag 35 fast anställda • Sommar och vinterskötsel • Anläggare • Landskapsingenjörer • Trädgårdsformgivare."— Presentationens avskrift:

1 HSB STOCKHOLM MARK &TRÄDGÅRD • Startade 1985 • I dag 35 fast anställda • Sommar och vinterskötsel • Anläggare • Landskapsingenjörer • Trädgårdsformgivare • Skötselspecialister • Annueller • Grundisolering • Lekplatsbesiktning 0

2 SÄKRA LEKPLATSER

3 OLYCKSFALL I SVERIGE • Varje år inträffar ca 19.000 dokumenterade olyckor på lekplatser och skolgårdar i Sverige • 1-2 barn dör varje år i lekplatsolyckor • Av dessa olyckor sker ca 64% på skolgårdar (inklusive lekplatser på skolgårdar) och resterande 36% på andra lekplatser • Vanligaste orsaken till olyckor är att barn faller • I drygt hälften av olyckorna orsakas skadan av underlaget 2

4 VEM ÄR ANSVARIG FÖR LEKPLATSEN? • Ansvarig för lekplatsen är fastighetsägaren, t.ex en kommun, skola, fastighetsbolag, bostadsrättsförening eller samfällighet. 3

5 VARFÖR LEKPLATS • Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 8 KAP 9§ • Där anges krav på anordnande av friyta för lek- och utevistelse samt krav på att lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olyckor begränsas. • Det anges också att tomter och allmänna platser ska utformas så att de är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. • Samtliga lekredskap behöver inte vara tillgängliga. 4

6 5

7 PLAN OCH BYGGLAGEN • 8kap 15§ • För tomter gäller att lekplatser och fasta anordningar på lekplatser skall underhållas så att risken för olycksfall begränsas 6

8 BOVERKETS BYGGREGLER (BBR) • Avsnitt 8:93 Skydd mot olyckor vid fasta lekredskap på tomter. • Fasta lekredskap skall ordnas så att risken för personskador begränsas. Underlag till gungor, klätterställningar och dylika redskap ska vara stötdämpande och i övrigt så utformade att risken för personskador vid en olycka begränsas. • Avsnitt 8:93 Råd Exempel på hur fasta lekredskap kan utformas finns i SS-EN 1176. Exempel på stötdämpande underlag och provningsmetoder finns i SS-EN 1177 7

9 ORDNINGSLAGEN • 3 kap 3§ • Brister på byggnader, ställningar, skyltar och liknande anordningar som medför risk för skada på personer eller egendom på offentlig plats, skall avhjälpas utan oskäligt dröjsmål. • 3 kap5§ • Brunnar basänger och liknande anläggningar skall vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet. Behovet av att säkerhetsanordningen ger tillräckligt med skydd mot olyckor med barn skall särskilt beaktas. • Anläggningens ägare ansvarar för att anläggningen är försedd med nödvändiga säkerhetsanordningar. 8

10 •3 kap 17§ Om det behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas får polismyndigheten förbjuda fortsatt användning av sådana platser för idrott, lek och liknande som allmänheten har tillträde till 9 ORDNINGSLAGEN

11 • All form av rörelse stimulerar utveckling av motorik och självkänsla samt den sociala rollen. • En viss grad av risk i en kontrollerad miljö ger barnen en möjlighet att lära sig att hantera risker och konsekvenser. • En välanordnad och säker lekplats attraherar yngre bostadsköpare 10

12 EUROPASTANDARDER • De gemensamma europastandarderna för lekredskap och stötdämpande underlag SS-EN 1176 och SS-EN 1177 innehåller minimikrav för säkerhet och används vid bedömning av om en produkt är säker enligt kraven i PBL och PSL. • Väljer en näringsidkare att inte använda sig av standarderna måste denne på annat sätt med teknisk dokumentation kunna visa för tillsynsmyndigheter att produkten är säker. En standard är formellt frivillig att följa om det inte finns en hänvisning till standarden i en lag eller föreskrift eller då den ingår som underlag vid en upphandling. • I BBR avsnitt 8:93 hänvisas till standarderna för lekredskap. 11

13 INSTALLATION 12 När en ny lekplats har uppförts bör en installationsbesiktning utföras av en kompetent person för att bedöma överensstämmelse med tillämpliga delar av SS-EN 1176

14 DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLANERING AV LEKPLATSER Driftplanen omfattar fastighetsägarens lekplatser. I driftplanen beskrivs rutiner för montering, underhåll, besiktning och drift. Ansvarig Driftsansvarig hos fastighetsägaren skall regelbundet, dock minst en gång per år, granska effekterna av genomförda besiktningar och underhållsarbeten. Identifiera behov av utbyte och komplettering. Dokumentation av utförd genomgång skall ske i loggbok. Driftsansvarig fastställer lämpliga rutiner i organisationen, som garanterar och upprätthåller säkerheten. 13

15 DOKUMENTATION, FÖRVARINGSPLATS • Driftansvarig ansvarar för att dokumentation för lekplatsen förvaras på ett tillfredställande sätt och skall vara tillgängligt för berörd personal som har ansvar för driften av lekplatsen. • Dokumentationen bör innefatta: • Inköpsdokument • Leveransdatum • Certifikat gällande vid leveransdatum • Monteringsanvisningar • Dokumentation från drift och underhåll • Dokumentation från besiktningar • Dokumentation från olyckor (bör redovisas på ett särskilt formulär) • Dokumentation från säkerhetsanalyser • Rutiner för drift och underhåll 14

16 BESIKTNING • RUTINMÄSSIG VISUELL KONTROLL Denna besiktning möjliggör upptäckandet av brister som uppkommit till följd av t.ex. vandalisering, farlig nedskräpning. Denna besiktning utföres i samband med städning. • FUNKTIONSKONTROLL En kontroll som är mer omfattande, där kontroll av funktion och stabilitet ingår Särskild uppmärksamhet bör ägnas de delar som utsätts för slitage (rörliga delar) Utförs med 1-3 månaders mellanrum eller enligt tillverkarens anvisningar • ÅRLIG SÄKERHETSBESIKTNING Besiktning utförs en gång per år för att upprätthålla funktion och säkerhet och för att kontrollera markförankringar samt stötdämpande material. 15

17 VANLIGA FEL SOM NOTERAS I BESIKTNINGSPROTOKOLL • Allmänna säkerhetsåtgärder Enligt SS-EN 1176-7,8.2.4 (Hänvisningsskylt saknas) • Lekredskapen saknar märkning Enligt SS-EN 1176-1,7.1 • Drift- och underhållsplan är ej upprättad, alt. Saknar uppgift om förekomst Enligt SS-EN 1176-7,8.2.3 16

18 17

19 18

20 19 40cm •Fri markhöjd •Synliga fundament •Rätt sandnivå/Rätt monterad•Smörjning av länkkopplingar

21 20 Ställen där hals kan fastna (över 60 cm) Stötdämpande underlag

22 21 030mm ÖPPNINGAR < 89 > 230 230 0 8-25mm 89 230 0 Huvudmått mäter man från 600 mm höjd. Finger mått från 1000 mm höjd. Fot mått på alla parallella öppningar över 30 mm.

23 22


Ladda ner ppt "HSB STOCKHOLM MARK &TRÄDGÅRD • Startade 1985 • I dag 35 fast anställda • Sommar och vinterskötsel • Anläggare • Landskapsingenjörer • Trädgårdsformgivare."

Liknande presentationer


Google-annonser