Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

K VALITATIV FORSKNINGSINTERVJU Sigrid Stjernswärd Leg. ssk, mag. ovd, dr med. vet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "K VALITATIV FORSKNINGSINTERVJU Sigrid Stjernswärd Leg. ssk, mag. ovd, dr med. vet."— Presentationens avskrift:

1 K VALITATIV FORSKNINGSINTERVJU Sigrid Stjernswärd Leg. ssk, mag. ovd, dr med. vet.

2 I NNEHÅLL Vad är en intervju? Hur går man tillväga? Svårigheter och möjligheter? Kvalitetskriterier

3 S YFTET AVGÖR METODEN Generella samband och skillnader genom att mäta. t.ex. syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan övervikt och intag av läsk Ett fenomens karaktär eller egenskaper genom att upptäcka mönster. t.ex. syftet med denna studie är att undersöka anhörigas upplevelser av att leva med en person med depression Förklarande (kvantitativ) Beskrivande (kvalitativ)

4 F ORSKNINGSINTERVJUN ÄR … Uppgiftsorienterad : ett bestämt syfte (att besvara en frågeställning), intervjuaren har ansvaret och styr intervjun Samspel/kommunikation mellan två personer utan jämställt förhållande Ett sätt att nå tillförlitliga och giltiga resultat

5

6 D ATAINSAMLING Strukturerad : enkät, schema Slutna svarsalternativ (ja/nej), bestämda svarsalternativ Semistrukturerad : intervjuguide, teman Frågor/teman besvaras med informantens egna ord Ostrukturerad : explorativt möte Öppna frågor/följdfrågor, baserade på informantens svar.  Pilotintervju: testa & modifiera efter behov.

7 E XEMPEL Strukturerad: (psykhopp) t.ex. SEI (suicide/depression inventory) – förhandsbestämda valbara svar (nedstämd? Inte alls, lite grand, mycket, etc) Semistrukturerad: intervjuguide Berätta om dina erfarenheter av att leva med en person med depression? Hur har det påverkat dig privat, socialt, professionellt? I övrigt? Ostrukturerad: Kan du berätta hur du upplevde att få beskedet om att du har diabetes. Följdfrågor utifrån informantens svar.

8 U RVAL Val av informanter: Vem besvarar frågan bäst? Hur får man tag på informanter? Hur många informanter behövs för att få svar på frågeställningen? Maximal variation – bredd och djup.

9

10 P RAKTISKA ASPEKTER Tid och plats Bekvämlighet, avskildhet, lugn och ro, närhet, ersättning för transport, etc. Placering i rummet Dokumentation Anteckningar (stödord, citat) Ljudinspelning (dubbelkolla teknisk utrustning) Video eller blandteknik Transkribering Ordagrant, redigerat, anteckningar av kroppsspråk/skratt/tystnad/suckar, etc. Tidskrävande, men kommer nära materialet.

11 F ÖRBEREDELSER Förbered dig väl genom att vara förtrogen med… Studiens syfte Inspelningsutrustningen (testa, batterier, …) Lokalen Då är det lättare att fokusera på uppgiften och ta emot informanten på ett avslappnat och förtroendeingivande sätt! Informerat samtycke (etiska aspekter)

12 M ÖTET – SKAPA FÖRTROENDE Mötet – den initiala kontakten: skapa förtroende, få informanten att känna sig välkommen, slappna av, öppna sig. Igångsättning av intervjun (småprat, dryck, informera, samtycke, startfråga) Kommunikationssvårigheter, t.ex. av psykiska, fysiska, semantiska skäl (avbrott, oljud, psykiskt försvar, ”olika språk”)

13

14 … FÖRE INTERVJUN … Skapa kontakt, förtroende och orientering Informera om upplägget Berätta vad du är intresserad av (informantens upplevelser, tankar, känslor, etc.) Inget rätt eller fel Inspelning pågår och hur insamlad data behandlas Konfidentialitet Frågor eller oklarheter?

15 … UNDER INTERVJUN … Skapa ett gott samtalsklimat Visa intresse, förståelse och respekt Lyssna uppmärksamt och aktivt med både ögon och öron (verbala uttryck + kroppsspråk) Uppträd obesvärat Var fokuserad och målinriktad (ta reda på det du vill veta)

16 F RÅGOR FÖR ATT FÅNGA EN BERÄTTELSE Inledande frågor (övergripande) Följdfrågor i beredskap (djup och ram) t.ex. berätta mer, vad menar du med det, hur tänkte du då? Direkt fråga, t.ex. introducera nytt tema t.ex. Hur påverkar sjukdomen ditt sociala liv? Lyssna noga och fånga ”cues” -> följdfrågor Var inte rädd för tystnaden!

17 … AVRUNDA INTERVJUN. Fråga informanten: har du något mer att tillägga? Gör eventuellt en kort sammanfattning och fråga informanten om du uppfattat henne/honom rätt - möjlighet till rättelse/komplettering Berätta när du stänger av ljudupptagningen Off the record eller on? Ok att använda detta? Hur data behandlas (studiens syfte, redovisning,…) Eventuell återföring till informanterna

18 A NALYS - V AD UNDERSÖKS ? Verbala uttryck (ord) Manifest analysnivå (det uppenbara) Expressiva uttryck (t.ex. kroppsspråket, mimiken, tystnad, osv.) Latent analysnivå (tolkning, mellan raderna) Explicit och konkret Implicit och mellan raderna

19 D ATABEARBETNING Val av analysmetod utifrån syfte/frågeställningar Analys beroende av datainsamlingens kvalitet Intervjuaren som instrument Objektiv eller subjektiv? Som man frågar får man svar!

20 K VALITETSKRITERIER Tillförlitlighet (trustworthiness) Trovärdighet (credibility) - val av informanter, genomförande, dokumentation, utskrift, resultatredovisning Pålitlighet (dependability) – intervjuguidens kvalitet, genomförande av intervjun, etc Överförbarhet (transferability) – beskrivning av intervjusituationen: kan resultaten överföras till en annan population/situation?

21 A TT TÄNKA PÅ Tidskrävande och kostsamt Ställer höga krav på intervjuaren: risk för bias! Data ska spegla källan, inte intervjuaren. Trovärdighet genom noggrannhet under hela forskningsprocessen (datainsamling, databearbetning, sammanställning av resultat med noggrann beskrivning). Noggranna förberedelser, inklusive pilotintervju

22 R OLIGT ! Rik och djup data. Möjlighet att ställa följdfrågor och be om förtydliganden. Spännande att möta människor och ta del av deras livsöden. Men kom ihåg att syftet avgör valet av metod. Lycka till!


Ladda ner ppt "K VALITATIV FORSKNINGSINTERVJU Sigrid Stjernswärd Leg. ssk, mag. ovd, dr med. vet."

Liknande presentationer


Google-annonser