Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledning i det mångkulturella samhället

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledning i det mångkulturella samhället"— Presentationens avskrift:

1 Vägledning i det mångkulturella samhället
Daniel Hailemariam Karlstad, November 2010

2 Starten i Sverige – avgörande
Nackdel till fördel Daniel Signifikanta andra Ett kristet hem Starten i Sverige – avgörande Internat skolan

3 Vägledning i ett mångkulturellt samhälle Strukturella faktorer
Vägledaren Disposition Vägledning i ett mångkulturellt samhälle Strukturella faktorer Kunskaps-området Individen - klienten

4 Vilka tankar väcker dessa citat?
”Erkänn mig som en resurs som ska delta inte som ett problem som måste åtgärdas.” ”Ett tillbörligt erkännande är inte bara en artighet som vi är skyldiga människor. Det är ett livsnödvändigt mänskligt behov.” ”Problemet är inte så mycket invandrarnas känsla av rotlöshet eller utanförskap. Problemet är omgivningens föreställningar om deras utseende, namn, kompetens osv …” Vilka tankar väcker dessa citat?

5 (Mång)kulturens beståndsdelar
Inlärd KULTUR Värderingar Symboler Regler

6 Kultur i vardagen Synen på människan (ond eller god)
Synen på manligt kvinnligt (jämställdhet eller könsroller) Synen på tid (dåtid, nutid, framtid) Synen på makt och status Synen på rent och orent Synen på religion Synen på underhållning Synen på sex och sexualitet Synen på ålder Synen på arbete och yrken Kulturkrock

7 Område Individ orienterat Grupporienterat
Val och beslut eget – vad vill jag tar hänsyn till kollektivet – vad förväntas Synen på jämställdhet Jämställt mellan könen Traditionella roller Livsåskådning Sekulär – vill påverka sitt Religiös – traditionell - liv och öde finns en andlig dimension Information Text – synkultur Hörselkultur Texten Vem som säger det Personligstöd Expert Gruppen Myndigheter Service – kan ställa krav Makt – misstänksamhet Synen på arbete Meningsfullt för individen Accepterat av gruppen

8 Värderingar… Personliga värderingar: Av betydelse för individens olika livsroller. Kulturella värderingar: Av betydelse för relationen inom gruppen – traditioner, normer. Sociala värderingar: Av betydelse för relationen mellan den egna gruppen och alla ”andra” – oftast tas i beräkning vid beslutsfattande. Arbetsrelaterade värderingar: förklarar individens inställning till arbete och vad individen önskar ska tillfredsställas via arbete. (Gottfredsons Yrkeskarta)

9 VÄGLEDNINGSITUATION –
MÖTET!! Individ från grupporienterat samhälle Vägledare från individorienterat samhälle

10 Värderingar Vägledaren Engagemang Erfarenheter Professionalism

11 Ja, de [elever med invandrarbakgrund] vill vara här [lyfter handen till axeln]. Mitt jobb är att se till att de är här [sänker handen till höften]. Är det värderingar, erfarenheter, professionalism eller engagemang som talar? En studie- och yrkesvägledare citerad i Lena Sawyer (2006)

12 Flera [studie- och yrkesvägledare] beskrev i synnerhet hur familjer med utländsk bakgrund påverkade sina barn för mycket eller på fel sätt. Och detta beskrevs oftast som problematisk. Dessutom ansågs elevernas mål som ”orealistiska mål”. Är det värderingar, erfarenheter, professionalism eller engagemang som talar? Lena Sawyer (2006)

13 Etnocentrism benägenhet att se sin egen kultur som unik och central
bedöma eller tolka andra kulturer med utgångspunkt i premisser och värdesystem formade i det egna kultursystemet - den egna kulturen utgör en norm – den är den "rätta" och "naturliga” en överlägsen och nedvärderande attityd gentemot vad som uppfattas som annorlunda tendens att förringa värdesystem och normer i andra kulturer NE

14 Värderingar Individen – klienten Erfarenheter Self efficacy
Invandrarskap Erfarenheter Self efficacy

15 VARFÖR tror ni det blir så här?
Personer med invandrarbakgrund använder i mindre utsträckning den psykosociala [vägledande och själavårdande] tjänsten som samhället erbjuder…. När och om de gör det är de benägna att avbryta efter ett möte. VARFÖR tror ni det blir så här? Sue & Sue (1990)

16 Upplevd diskriminering (i fallande ordning)
Arbetsmarknaden Bostadsmarknaden Hälsovården Socialen Av myndighetsperson – tex. polis Skolor och utbildnings centra Uteliv – restaurang, café nattklubb Banker En studie gjord i europeiska länder

17 Krav som ställs på nyanlända (utan att veta hur – utan verktyg/färdigheter)
Överge regler, värden och symboler (den egna kulturen) Anpassa sig till nya regler, värden och symboler Klara konflikter mellan kulturer Leva med dubbla kulturtillhörighet Leva i segregerade områden Skapa en ny identitet

18 Uttalade behov från personer med invandrarbakgrund
Invandrare vill ha hjälp med: förstå och tolka samhället: tex. förstå hemmets och skolans skilda världar bekräftelse och motivationsskapande insatser Inte falla utanför arbetsmarknaden och samhällsgemenskapen komma i kontakt med förebilder – sådana som de kan identifiera sig med och som har lyckats i Sverige

19 Utveckling, dela med sig
Konceptet Kunskaps- området Utveckling, dela med sig Teorier Verktyg, Metod & modell

20 VÄGLEDNING ”Motverka begränsningar” Begriplig o relevant information
Kompensation VÄGLEDNING I de bästa av världarna Mångkulturellt kontext Västerländskt koncept Samtal som verktyg

21 Uppdrags-beskrivning
”Studie- och yrkesvägledaren skall bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller social eller kulturella bakgrund.” Ur Läroplan (LpO 94) Uppdrags-beskrivning Strukturella faktorer Systemets hinder och möjligheter Organisatorisk faktorer Samhälleliga faktorer

22 Utvärdering o uppföljning
Uppdraget Utvärdering o uppföljning Vad förväntas? Hur ska det genom-föras? Med vilka resurser? Med vilka resultat? Tolkning Planering och dialog Inventering – inåt och utåt

23 Diskussions frågor – i mindre grupper
1) Vilken sorts kulturella skillnader har du märkt i dina samtal med personer med invandrarbakgrund eller i dina kontakter med människor från andra kulturer på annat sätt? 2) Vilken/vilka kulturella skillnader upplever du som svårast att hantera? Hur har du löst dem? Vilken/vilka kulturella skillnader har du mestadels upplevt som positiva? 4) Hur kan man använda samtal och det professionella förhållningssättet som verktyg för att minska på effekterna av kulturella skillnader?

24 Tusen tack!

25

26


Ladda ner ppt "Vägledning i det mångkulturella samhället"

Liknande presentationer


Google-annonser