Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Daniel Hailemariam Karlstad, November 2010 Vägledning i det mångkulturella samhället.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Daniel Hailemariam Karlstad, November 2010 Vägledning i det mångkulturella samhället."— Presentationens avskrift:

1 Daniel Hailemariam Karlstad, November 2010 Vägledning i det mångkulturella samhället

2

3 Vägledning i ett mångkulturellt samhälle Vägledaren Kunskaps- området Individen - klienten Strukturella faktorer Disposition

4 ”Ett tillbörligt erkännande är inte bara en artighet som vi är skyldiga människor. Det är ett livsnödvändigt mänskligt behov.” ”Erkänn mig som en resurs som ska delta inte som ett problem som måste åtgärdas.” ”Problemet är inte så mycket invandrarnas känsla av rotlöshet eller utanförskap. Problemet är omgivningens föreställningar om deras utseende, namn, kompetens osv …” Vilka tankar väcker dessa citat?

5 Inlärd KULTUR Värderingar SymbolerRegler (Mång)kulturens beståndsdelar

6 Kultur i vardagen •Synen på människan (ond eller god) •Synen på manligt kvinnligt (jämställdhet eller könsroller) •Synen på tid (dåtid, nutid, framtid) •Synen på makt och status •Synen på rent och orent •Synen på religion •Synen på underhållning •Synen på sex och sexualitet •Synen på ålder •Synen på arbete och yrken Kulturkrock

7 OmrådeIndivid orienteratGrupporienterat Val och besluteget – vad vill jagtar hänsyn till kollektivet – vad förväntas Synen på jämställdhetJämställt mellan könenTraditionella roller LivsåskådningSekulär – vill påverka sittReligiös – traditionell - liv och ödefinns en andlig dimension InformationText – synkulturHörselkultur TextenVem som säger det PersonligstödExpertGruppen MyndigheterService – kan ställa kravMakt – misstänksamhet Synen på arbeteMeningsfullt för individenAccepterat av gruppen

8 Värderingar … •Personliga värderingar: Av betydelse för individens olika livsroller. •Kulturella värderingar: Av betydelse för relationen inom gruppen – traditioner, normer. •Sociala värderingar: Av betydelse för relationen mellan den egna gruppen och alla ”andra” – oftast tas i beräkning vid beslutsfattande. •Arbetsrelaterade värderingar: förklarar individens inställning till arbete och vad individen önskar ska tillfredsställas via arbete. (Gottfredsons Yrkeskarta)

9 VÄGLEDNING SITUATION – MÖTET!! Individ från grupporienterat samhälle Vägledare från individorienterat samhälle

10 Vägledaren Värderingar Erfarenheter Professionalism Engagemang

11 Är det värderingar, erfarenheter, professionalism eller engagemang som talar? Ja, de [elever med invandrarbakgrund] vill vara här [lyfter handen till axeln]. Mitt jobb är att se till att de är här [sänker handen till höften]. En studie- och yrkesvägledare citerad i Lena Sawyer (2006)

12 Lena Sawyer (2006) Flera [studie- och yrkesvägledare] beskrev i synnerhet hur familjer med utländsk bakgrund påverkade sina barn för mycket eller på fel sätt. Och detta beskrevs oftast som problematisk. Dessutom ansågs elevernas mål som ”orealistiska mål”. Är det värderingar, erfarenheter, professionalism eller engagemang som talar?

13 Etnocentrism •benägenhet att se sin egen kultur som unik och central •bedöma eller tolka andra kulturer med utgångspunkt i premisser och värdesystem formade i det egna kultursystemet - den egna kulturen utgör en norm – den är den "rätta" och "naturliga” •en överlägsen och nedvärderande attityd gentemot vad som uppfattas som annorlunda •tendens att förringa värdesystem och normer i andra kulturer NE

14 Individen – klienten Värderingar Erfarenheter Self efficacy Invandrarskap

15 Sue & Sue (1990) Personer med invandrarbakgrund använder i mindre utsträckning den psykosociala [vägledande och själavårdande] tjänsten som samhället erbjuder…. När och om de gör det är de benägna att avbryta efter ett möte. VARFÖR tror ni det blir så här?

16 Upplevd diskriminering (i fallande ordning) •Arbetsmarknaden •Bostadsmarknaden •Hälsovården •Socialen •Av myndighetsperson – tex. polis •Skolor och utbildnings centra •Uteliv – restaurang, café nattklubb •Banker En studie gjord i europeiska länder

17 Krav som ställs på nyanlända (utan att veta hur – utan verktyg/färdigheter) •Överge regler, värden och symboler (den egna kulturen) •Anpassa sig till nya regler, värden och symboler •Klara konflikter mellan kulturer •Leva med dubbla kulturtillhörighet •Leva i segregerade områden •Skapa en ny identitet

18 Uttalade behov från personer med invandrarbakgrund Invandrare vill ha hjälp med: •förstå och tolka samhället: tex. förstå hemmets och skolans skilda världar •bekräftelse och motivationsskapande insatser •Inte falla utanför arbetsmarknaden och samhällsgemenskapen •komma i kontakt med förebilder – sådana som de kan identifiera sig med och som har lyckats i Sverige

19 Kunskaps- området Konceptet Teorier Verktyg, Metod & modell Utveckling, dela med sig

20 VÄGLEDNING I de bästa av världarna ”Motverka begränsningar” Kompensation Västerländskt koncept Samtal som verktyg Mångkulturellt kontext Begriplig o relevant information

21 Strukturella faktorer Uppdrags- beskrivning Organisatorisk faktorer Samhälleliga faktorer Systemets hinder och möjligheter ”Studie- och yrkesvägledaren skall bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller social eller kulturella bakgrund.” Ur Läroplan (LpO 94)

22 Uppdraget Vad förväntas? Hur ska det genom- föras? Med vilka resurser? Med vilka resultat? Utvärdering o uppföljning Tolkning Planering och dialog Inventering – inåt och utåt

23 Diskussions frågor – i mindre grupper 1) Vilken sorts kulturella skillnader har du märkt i dina samtal med personer med invandrarbakgrund eller i dina kontakter med människor från andra kulturer på annat sätt? 2)Vilken/vilka kulturella skillnader upplever du som svårast att hantera? Hur har du löst dem? 3)Vilken/vilka kulturella skillnader har du mestadels upplevt som positiva? 4)Hur kan man använda samtal och det professionella förhållningssättet som verktyg för att minska på effekterna av kulturella skillnader?

24 Tusen tack!

25

26


Ladda ner ppt "Daniel Hailemariam Karlstad, November 2010 Vägledning i det mångkulturella samhället."

Liknande presentationer


Google-annonser