Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grannsamverkan i Botkyrka kommun - Regional grannsamverkanskonf. sept. 2012 Beyron Ahxner Trygghetssamordnare Mats Backström Polisinspektör Närpolisen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grannsamverkan i Botkyrka kommun - Regional grannsamverkanskonf. sept. 2012 Beyron Ahxner Trygghetssamordnare Mats Backström Polisinspektör Närpolisen."— Presentationens avskrift:

1 Grannsamverkan i Botkyrka kommun - Regional grannsamverkanskonf. sept. 2012 Beyron Ahxner Trygghetssamordnare Mats Backström Polisinspektör Närpolisen Botkyrka Kurt Hassel Grannstödjare

2 Trygghet och säkerhet Trygg och säker miljö

3 Trygghet och säkerhet Säkerhetschef KLF Marcus Qvennerstedt Trygghetssamordnare SF Beyron Ahxner Säkerhetssamordnare SF Lena Maria Fritzberg Informationssäkerhetssamordnare Carine Spång

4  Startade i USA på 1970-talet och i Sverige 1985 (Linköping)  Startade i Botkyrka 2002 och hade 110 grannsamverkansområden 2009  Antalet ökade under 2010 till ca 150 och under 2011 till ca 230  I augusti 2012 finns det ca 255 grannsamverkansområden och täckningsgraden är drygt 60 % av hushållen  Botkyrka har ca 85 000 invånare  Det finns omkring 32 800 hushåll: 20 800 i flerbostadshus (varav 12 000 hyresrätter) och ca 12 000 i småhus  Det finns ca 300 kontaktombud  Vi har även en stor grupp intresserade Grannsamverkan i Botkyrka

5 Bostadsinbrott  2009: 230 inbrott/försök, 2010: 219 inbrott/försök, 2011: 190 inbrott/försök  Första halvåret 2012: 67 inbrott i småhus och 35 inbrott i flerbostadshus. Jan-mars ökade bostadsinbrotten kraftigt men har sedan april gått ner igen. Kom in många tips från boende  Jämför ökningen i landet med 12,3 % och ökningen i Stockholm 39,4.  Minskning med 40 polisanmälda bostadsinbrott på 2 år

6 ”Kostnader och besparingar”  Polis och trygghetssamordnare (tills. ca 1 tjänst) och Grannstödsbil, ca 700 000 kr/år  Besparing - ca 20 000 kr/bostadsinbrott. 40 färre bostadsinbrott (på 2 år) ger en besparing på ca 800 000 kr  Civilsamhällets tidsinsatser i kronor 2 Grannstöjdare/dag i bilen och kontaktombudens timmar ca 850 000 kr/år

7 Bilbrott  2009: 1337 anmälda, 2010:1092 anmälda, 2011: 1087 anmälda  Bilbrotten minskade något första halvåret 2011 men ökade under hösten och minskar igen sedan årsskiftet  Det är främst skadegörelse och bilinbrotten som har minskat  Bilbrotten sker över hela kommunen (P-platser: ca 30 %)  Alla kan bidra till minskade bilbrott genom genom att följa uppmaningen ”Töm bilen själv”. Ännu bättre är att säkra/certifiera P-platser och P-hus  Till bilar som inte är är utrustade med säker startnyckel och billarm rekommenderas rattkrycka

8  Stöd och resurser från kommun- och polisledning  Samordning av säkerhet och trygghet/social prevention i kommunen  Logistiken för Grannsamverkan ligger på kommunen i nära samverkan med polisen och Grannstöd  Nära samarbete med kontaktombud för grannsamverkan, kommunens kontaktcenter, samhällsbyggnadsförvaltning, bostadsföretag, bostadsföreningar, områdesarbetet (viktig del i klotterarbetet och vid allvarliga incidenter)  Gemensam styrgrupp för Grannsamverkan och Grannstöd (polis, kommun, frivilliga)  Södertörnspolisens prioritering av bostadsinbrott Framgångsfaktorer

9  Ett starkt engagemang bland alla medverkande  Grannstödjare uppsök och kartläggning av grannsamverkan  Tydliga rutiner  Bra stöd av material och sponsring från Samverkan mot brott (utbildningar) Framgångsfaktorer, forts

10  Främja trivseln  Öka tryggheten  Minska brottsligheten  Forskning bekräftar ovanstående Grannsamverkan –samverkan mot brott.nu - Mål

11 Utbildningar 1 utbildningskväll/termin - grundkurs • mars och oktober, hos polisen i Tumba (polis, kommun, Räddningstjänst, Grannstöd) Grannstöd har egna utbildningar strax efteråt • mars och oktober (polis, Grannstöd)

12  Byta erfarenheter  Ge information och inspirera  Tema- anknyter till bostadsfrågor  Något gott serveras  2 gånger/år (polis, kommun, föreläsare) Fördjupningskväll

13  Information och tips  Statistik  Inspirera  9 ggr/år Nyhetsbrev - Närpolisen och kommunen informerar

14 Grannstöd Samarbete mellan: - Botkyrka kommun - Närpolisen i Botkyrka - Frivilliga grannstödjare

15 Sponsring - Kommunens policy? - Upphandlingschef Reglemente om tjänstebilar - Enbart tjänstemän för köra - Säkerhetschef/transtportchef beslutar om ett undantag

16 Vi patrullerar i hela kommunen Utsättning hos polisen kl. 8.30 Avrapportering 14.30-15.00 Gratis lunch på skolorna

17 Grannstöd - brottsofferstöd  Erbjuder brottsofferstöd/ återbesök  Strukturerade körningar - Alltid kontakta kontaktombud  Informerar om säkerhetsfrågor/hemförsäkring  Undersökning/rapport om hembesök finns på kommunens hemsida – mycket uppskattat

18 Vi ger tips för ökad trygghet och säkerhet Kampanjer  Våren – Handslag klotter  Hösten - Klippa häcken!  Jul - ”Töm bilen själv”!  Centrumdagar  Politiker, kontaktombud, tjänstemän, pensionärsföreningar kan åka med bilen Styrgruppen ht 2012

19 2002 Bråsamordnare och ansvarig polis tog tag i detta tillsammans. Administration/ansvarig blev bråsamordnare (trygghetssamordnare) 2009: Förstärkning av resurser - Grannstödsbil och operativ polisansvarig - Avtal mellan polis och kommun (Folksam initiativtagare). Ansvarig närpolischef och säkerhetschef skrev under - Operativ ansvarig polis på plats - Grannsamverkan och grannstöd blir alltmer integrerad i kommunens övriga trygghetsarbete - Stödet från kommunledning och polisledning har ökat alltmera Hur började vi? - Vem tog kontakt med vem? Vilken nivå?

20 2009 Kommunen/trygghetssamordnare/säkerhetschef tog fram en budget 2012 Kommunen tog snabbt beslut om leasing av Grannstödsbil Trygghetssamordnare fick uppdrag om ordna sponsring av bilen Hur gick vi tillväga? - Ekonomi

21 2002-2009 Brå/trygghetssamordnare och polisledare drev arbetet tillsammans 2009 Kommunen och polisen bildade en styrgrupp tillsammans med grannstödjare för Grannstöd. Initiativ från Folksam 2010 Kommun/polis/styrgrupp tog ställning om att inte bilda en förening. Viktigt att verksamheten följer kommunens och polisens värdegrund och inriktning. 2012 Bytte namn till styrgruppen för grannsamverkan och grannstöd. Hur gick vi tillväga? - Styrgrupp

22 2009 - - Rekrytering från kontaktombud. Alla grannstödjarna utbildas i grannsamverkan - Rekrytering via personliga samtal/kontakter, mail, nyhetsbrev, annons/lokaltidning, utbildningar, boendemöten - Styrgruppen ansvarig/drivande Nytt! Andra grannstödjare har börjat ta med sina kompisar Hur gick vi tillväga? - Hur hittar vi grannstödjarna?

23 2009 - - Räddningstjänsten med i grundutbildning sedan tidigare Inför advent- kampanj (ljus, byta batteri/brandvarnare) via nyhetsbreven - Nytt Ht 2012: Grannstödjare/hembesök kolla batterier i brandvarnarna (kampanj av säkerhetssamordnare/räddningstjänst –äldre) Stöder informationsspridning om Seniornät, brottsofferjour mfl Civilförsvaret utbildat ca 30 grannstödjare i hjärt-lunga, Nytt! Styrgruppen stöder medlemskapet (gratis utbildningar) 2011 Samverkar med Lärcentrat i Fittja – ingår i fas 3 utbildning att sprida grannsamverkan till landsmän – ev. gåvandring på dagtid i Fittja centrum Hur gick vi tillväga? - Räddningstjänst, föreningar?

24 Etablera nytt Grannsamverkansområde - Grannstöd  Villa/radhusområden: Grannstödjarna tar kontakt med företrädare för föreningar etc. Talar med boende och lämna ut broschyrer om Grannsamverkan och försöker intressera någon att ta på sig uppgiften att vara samordnare för ett nytt Grannsamverkansområde.  Flerbostadshus: Grannstödjarna tar kontakt med Bovärdar, Miljövärdar eller motsvarande kontaktpersoner och intressera dem för att vara kontaktpersoner för Grannsamverkan  Grannstöd tar också kontakt med lokala ombud för Hyresgästföreningen ang. kontaktombud för Grannsamverkan  Skyltar att placera i områdena lämnas ut när föreningen är bildad Hur når vi flera med oss i grannsamverkan? - Grannstöd-trygghetssamordnare - Rutiner

25  Fördjupad information lämnas till boende i samband med möten i resp. Grannsamverkansområden. Trygghetssamordnare Botkyrka kommun ( och/eller närpolisen kan medverka)  Intresserade medhjälpare till bovärdarna t ex ViBo (hyresgästföreningen) samt miljövärdarna har inbjudits till Grannsamverkanskursen  Grannstödjarna tar kontakt med resp. kontaktombud (inkl. Bovärdarna) två gånger/ år för uppföljning av hur Grannsamverkan fungerar. Man levererar även skyltar och informationsmaterial till Kontaktombuden  Botkyrkabyggen (Kundcenter) meddelar Botkyrka kommun (trygghetssamordnare) ev. ändringar av Bovärdarnas arbetsområden Hur når vi flera med oss i grannsamverkan? - Fördjupad information och uppföljning

26 Trygghetssamordnare träffar bostadsföretagens ledningar både centralt i kommunen men också ute i respektive områdesarbetet ang. etablering av grannsamverkan i flerbostadshus Hur når vi flera med oss i grannsamverkan? - Trygghetssamordnare

27 Kvalitetsäkring - enkätundersökning Ett frågeformulär gjordes med 10 frågor till kontaktombuden - 96 svarv Några exempel:  Kontaktuppgifterna kollas  Finns informationsfolder och skyltar?  På vilket sätt sprider kontaktombudet nyhetsbrevet och övrig information vidare?  Vet alla var man ringer vid misstänkt brottslighet under dagtid samt kvällar och helgdagar?  Förväntningar på grannstöd/kommun/polis

28 Stöd till insatser till medborgare Samverkan mot brott: Polisen, kommunen, Lokala Brå Botkyrka  Grannsamverkan: Kommunen, polisen, Grannstöd och kontaktombud  Grannstöd: Kommunen, polisen och frivilliga/grannstödjare  ”Töm bilen själv”-skylt: Kommunen, polisen och Grannstöd  Certifiering av p-plats och p-hus: Kommunen, polisen, bostadsföreningar och företag  Certifiering av säkert och tryggt centrum: Kommunen, polisen, centrumägare  Handslag mot klotter: Kommunen, polisen, centrumägare, Sl Vattenfall, bostadsföretag, grannsamverkan, Grannstöd  Social grannsamverkan: Kommunen/områdesgrupp Tullinge och grannsamverkan


Ladda ner ppt "Grannsamverkan i Botkyrka kommun - Regional grannsamverkanskonf. sept. 2012 Beyron Ahxner Trygghetssamordnare Mats Backström Polisinspektör Närpolisen."

Liknande presentationer


Google-annonser