Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till ett seminariepass om Stress i arbetslivet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till ett seminariepass om Stress i arbetslivet"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till ett seminariepass om Stress i arbetslivet
Bild: Pinor Art Illustration Hälsa och arbetsliv 23 oktober 2013 Krister Skoglund

2 Krister Skoglund krister.skoglund@prevent.se 2013-10-23

3 Dagens seminarieinnehåll
Att kartlägga stressfaktorer i arbetet Hur kan IT-stress förebyggas Gränslöst och flexibelt arbete Mitt budskap: Det går att arbeta förebyggande! Föreläsningsbilderna finns på:

4 Vad talar vi om? Belastning Påfrestning Stress Rehabilitering
Kan leda till ohälsa. Rehabilitering Illustration: © Pinor Art Illustration Illustration: © Pinor Art Illustration Belastningsfaktorer t ex: stor arbetsmängd, svåra/ komplexa arbetsuppgifter, bristande kontroll, bristfälliga kunskaper/ kompetens, konflikter. (Arbetsgivaren har en skyldighet att kartlägga och åtgärda belastningsfaktorer som kan leda till ohälsa) Belastningsfaktorer som skapar stresspåslag kallas för stressorer. Individuella och omgivande faktorer spelar roll för uppkomsten av stress och stressymptom. Belastningsfaktorer ( typ, varaktighet och intensitet), individfaktorer, organisation, återhämtning spelar roll för graden av påfrestning. (Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende)

5 Några vanliga stressorer i arbetslivet
HÖG ARBETSBELASTNING Lågt socialt stöd Liten egenkontroll Dåligt arbetsklimat BRISTER I ARBETSORGANISATION BRISTFÄLLIGT IT-SYSTEM Bristande kunskap och kompetens RISKFYLLT ARBETE ÅTERKOMMANDE FÖRÄNDRINGAR Högt Buller Arbetsgivaren har en skyldighet att kartlägga, riskbedöma och åtgärda faktorer som kan ge upphov till olycksfall och ohälsa.

6 Några röster om IT-stress
Gränslöst arbete Betydelsefulla konsekvenser Inga problem med multitasking Stökig och stressfylld arbetsmiljö Gränssättning arbete – fritid IT finns i alla yrken

7 Forskning och vetenskap om IT- stress
Thulin 2002 Brod 1988 Wiberg 2005 Informationsflödet Kommunikationsflödet IT och användbarheten Avbrott i arbetet Lära nytt Rutinarbeten Gränslöst arbete Personlig integritet Sandblad 2005 Johansson - Hidén m.fl. 2002/2003 Åborg 2002 Bengt Sandblad 2005 Åborg m.fl. 2005 Gunilla Bradley 2006 Åberg 2003 Mark m.fl. 2008 SLOSH 2008 M.J Dainoff 2007 Bengt Arnetz Bo Melin LO 2002 Unionen 2007/2008

8 Hur kan IT-stress förebyggas?
Illustration: © Pinor Art Illustration

9

10

11

12 Hur kan IT-stress förebyggas?
Illustration: © Pinor Art Illustration

13

14

15

16 En webbaserad undersökning om belastningsfaktorer vid arbete med IT-verktyg
Undersökningsperiod: Omfattning: Utskick till 911 personer Svar från 606 personer/67% 352 kvinnor (58%) och 254 män (42%) Bakgrund: år 110 personer/18% 30-49 år 244 personer/40% 50-+ år 252 personer/42% Arbetare 245 personer/40% Tjänsteman 361 personer/60% Chefer 16% Storstad 44%, Tätort 36%, Landsbygd 20%

17 Resultat - Undersökning om belastningsfaktorer

18 Informationsflöde via IT
78% 71% 72% Sammanlagt för området: 71/29 %

19 Informationsflöde Vi anpassar förväntningar på oss själva utifrån teknikens möjligheter. (Vi höjer ”ribban”) Vi samlar på oss. Kan vara bra att ha. Vi är nyfikna och vill inte missa något. Bra att tänka på Användarvänliga IT-verktyg Rätt arbetsorganisation Rätt och begriplig information Filtret för skräppost Avbeställ onödig e-post. Ta bort onödiga RSS-flöden. Rensa i digitala in-/utkorgar, mappar och dokument. Hitta rätt information på ett smart sätt. Stäng om möjligt av meddelandesignal. Sök inte information under färd! Tala med chefen. Illustration: © Pinor Art Illustration

20 Gränslöst och flexibelt arbete
En globalisering som medfört ökad konkurrens. Nya organisationsformer – slimmade och flexibla organisationer med ökat eget ansvar för den anställde. Ökad internationalisering av företagsuppköp och investeringar. En teknikutveckling som har möjliggjort det moderna arbetslivet, det gränslösa arbetet, (24/7 samhället). Framväxten av en stor tjänstesektor. Arbetslivet allt mer uppgiftsstyrt. Att uppnå målen i en arbetsuppgift är viktigare än fysiska närvaro på arbetsplatsen. Individen tar själv ansvar för arbetstids- och rumsgränser. En individualisering, från känsla av gemenskap och vara en kugge i ett större maskineri till en känsla av att vara sitt eget ”lilla konsultföretag”. (Du får själv ta konsekvenserna.) Några svenska forskare: Christin Mellner, Gunnar Aronsson, Göran Kecklund, Gunn Johansson, Michael Allvin, Tom Hagström, Ulf Lundberg, m.fl.

21 Några för- och nackdelar
Mot Färre arbetsresor – spar tid och pengar för den anställde Kan vara svårt med gränsdragningen arbete – fritid Ökad egenkontroll (självbestämmande) Mindre socialt stöd och gemenskap Ökad livsbalans – lättare att få ihop livspusslet Lägre social kontroll Ökad variation – arbete på olika tider, i olika miljöer och växlande aktiviteter Initiala kostnader för utrustning och distansarbetsplats Attraktiv arbetsform – lättare rekrytering – bo i glesbygd Daglig informell kunskaps-förmedling försvinner Lägre lokalkostnader Minskad trafik – bättre yttre miljö Arbete i hela landet – en levande landsbyggd

22 Digital stress och gränslöst arbete
gn=tv4play.se Ständigt uppkopplad med jobbet = du arbetar på din fritid. En jobbtelefon och en privat telefon är att föredra. Släck ner/stäng meddelandesignaler. Gör upp regler för surfandet, t ex i sovrummet är det förbjudet med telefonsurf, eller t ex efter kl. 18 kollas inga arbetsmejl. Gränssättandet är centralt för att behålla hälsan.

23 Gränssättandet är centralt för att hitta balans.
Separera eller integrera? Lyckad integrering. Ingen jobbmail på fritid – två mobiler Boka in möten med dig själv Ta tillbaka flextid när det är möjligt Säg till hemma när du måste jobba hemifrån Tidsbegränsa arbetet på kvällar och helger.

24 Betydelsefulla individfaktorer för att lyckas med gränssättningen
En stark självreglering! Och med det menas att kunna: Arbeta självständigt - kunna och våga fatta egna beslut & ta eget ansvar – vara självgående. Organisera arbetet genom en effektiv planering och strukturering av arbetsdagen. (Ju friare arbete/hög egenkontroll desto svårare att bli fri från arbetet) Se/avgöra när en arbetsuppgift är klar. Säga nej! Och kunna sätta gränser mellan olika uppgifter och roller. En ny yrkesprofil och yrkeskompetens

25 Slutsatser Viktiga individfaktorer i ett gränslöst arbetsliv.
Förmåga till gränssättning – en stark självreglering. Förmåga att ta reda på vad som förväntas. Ha motivation för arbetsuppgifterna. Vara kreativ. Vara flexibel och anpassningsbar till nya förhållanden. Förmåga att hitta socialt stöd genom att skapa egna sociala nätverk. Varning! för hög prestationsbaserad självkänsla ständiga prestationer otillräcklig återhämtning sjuk av stress.

26 Organisatoriska åtgärder
Företagspolicy för distansarbete (Arbetsuppgifter, arbetsmiljö, utrustning, säkerhet och sekretess, försäkringar, arbetstid, semester, ersättningar, förhållandet till huvudarbetsplats, kompetensutveckling, kommunikation, uppföljning) Individuellt distansarbetsavtal (Omfattning, arbetsuppgifter, arbetstid, tillgänglighet, uppföljning/rapportering, ersättningar, arbetsredskap/utrustning, arbetsmiljö, IT-säkerhet, försäkringar) En utvecklad chefsroll för det gränslösa & flexibla arbetslivet.

27 Goda förutsättningar för distansarbete i Sverige
Hög IT-mognad Bra utbyggt nät för Internet Många arbetsuppgifter som lämpar sig på distans (Stor tjänstesektor) Platta organisationer med stort eget ansvar för de anställda Arbetsgivare och fack positiva till arbete på distans

28 Kunna koppla bort arbetet (stänga av)
God sömn

29 Sveriges bästa arbetsteam


Ladda ner ppt "Välkommen till ett seminariepass om Stress i arbetslivet"

Liknande presentationer


Google-annonser