Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 SRF- Västra kretsen 3:e mars 2011. 2 Aktuella rättsfall & skrivelser Vilken påverkan har dessa för dig och dina kunder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 SRF- Västra kretsen 3:e mars 2011. 2 Aktuella rättsfall & skrivelser Vilken påverkan har dessa för dig och dina kunder."— Presentationens avskrift:

1 1 SRF- Västra kretsen 3:e mars 2011

2 2 Aktuella rättsfall & skrivelser Vilken påverkan har dessa för dig och dina kunder

3 3 Aktuella rättsfall - Omstruktureringar  EGD- SKF  Moms på konsultkostnader i samband med aktieförsäljning  Fastställd i RR – mål nr 743-07 (10-06-24)  Ingen avdragsrätt för ingående moms  Om det kan påvisas ett direkt och omedelbart samband mellan de tjänster som förvärvats och aktieavyttringen medges inget avdrag  Att tänka på:  Hur hanteras momsen vid omstruktureringar?  Moms på konsultkostnader i samband med förvärv av aktier?  KR i Jönköping 2034-09  Avdrag för ingående moms avseende tjänster som köpts i samband med försäljning av aktier i DB  Avyttringen kan jämställas med en verksamhetsöverlåtelse

4 4 Inget momsavdrag för mäklararvode  SKV dnr 131 819389-10/111  Tidigare fick man avdrag för ingående moms på mäklararvode i samband med fastighetsförsäljning om fastigheten använts i momspliktig verksamhet  Med anledning av SKF-domen:  Kostnaden har direkt och omedelbart samband med en momsfri omsättning – momsen kan därför inte dras av  Fastigheten ingår i en verksamhetsöverlåtelse?  En "icke-omsättning"  Avdragsrätten bedöms då efter allmänna kriterier

5 5 Aktuell EU-dom - EUD mål nr 88/09  Bolag X bedriver kopieringsverksamhet. Bolaget framställer kopior med eget material medan kunden tillhandahåller originaldokument.  Programmering av kopieringsmaskin  Sammanställning, hophäftning och sortering av kopior  Ett eller flera tillhandahållanden? Vara eller tjänst?  Har betydelse för skattesats samt omsättningsland  EUD  Kopieringsverksamheten är ett odelbart tillhandahållande  Anser det är möjligt att betrakta tillhandahållandet som en vara men lämnar över till nationell domstol att avgöra  Vad får detta för betydelse i Sverige?

6 6 Vad har hänt sedan "tryckeri-domen" kom?  Tryckerier omprövar tidigare inlämnade skattedeklarationer  6 % istället för 25 % (bok, tidning etc)  Återbetalning till företag som inte har full avdragsrätt  Åren 2004 och framåt...  SKV dnr 131 729629-10/111  Tryckerier kan sälja medlemstidningar momsfritt  SKV dnr 131 815703-10/111  Skattesats på böcker (ej huvudsakligen reklam)  Matrecept, stick-virkesbeskrivningar, festprogram, kundtidning, informationsblad, instruktionsbok, årsredovisning, manual, häfte till aktiefondskunder

7 7 Inkråmsförsäljning  Hel eller del av verksamhet?  Momsfri försäljning av verksamhet  Var noga med avtalen!  Parterna måste vara ense om momssituationen  Avtala om kreditering eller tilläggsfakturering  Var noga med öppna yrkanden  I samband med redovisning i SKD – ruta 42  Försäljning med moms – köparens risk  Försäljning utan moms – säljarens risk

8 8 Överlåtelse av blandad verksamhet  SKV dnr 131 623316-08/111  Överlåtelse av tillgångar i samband med en verksamhetsöverlåtelse är en "icke-omsättning"  Undantaget omfattar även överlåtelse av tillgångar i blandad verksamhet  Får inte leda till någon konkurrenssnedvridning  Exempel:  Optiker överlåter sin verksamhet till någon som ska driva den vidare  Ett AB överlåter ett gym till en ideell förening

9 9 Omvärdering av beskattningsunderlag  SKV dnr 131 812006-10/111  Personalmåltider i restaurangföretag  Beskattningsunderlaget beräknas med utgångspunkt från den faktiska ersättningen  Denna ska motsvara eller överstiga företagets kostnader för att tillhandahålla måltiden  Om ersättningen understiger företagets kostnader?  Ersättningen är då inte marknadsmässigt betingad  Reglerna om omvärdering av beskattningsunderlaget kan då bli aktuell  Utgå då från företagets fasta och rörliga kostnader

10 10 Inventarier i stadigvarande bostad  SKV dnr 131 602507-10/111  Avdragsförbud för stadigvarande bostad  Gäller även anskaffningar av lös egendom som kan hänföras till bostaden  Inredning och inventarier såsom köksutrustning och TV  Möbler  Verksamhetslokal i stadigvarande bostad  Datorutrustning  Telefax  Säkerhetsskåp

11 11 Begränsad avdragsrätt vid bidragsfinansierad verksamhet  RR mål nr 2215-2216-09 - 2010-03-19  Bolaget X driver en PR- och reklambyrå och arbetar i projektform. För vissa projekt har X sökt och fått bidrag från olika EU-fonder. I samband med bidragsgivningen har en kommun förbundit sig att finansiera delar av dessa projekt. X drar av all ingående moms som uppkommer i verksamheten.  KR =  Bidrag som tas emot utan motprestation är ingen omsättning. X har inte visat att tjänster har tillhandahållits kommunen som är direkt kopplade till de bidrag som kommunen lämnat till X. Projekten faller därför utanför ML. X har inte rätt att göra avdrag för ingående moms som hänför sig till förvärv i projekten.  RR = Inget prövningstillstånd

12 12 Bidrag - avdragsrätt Momspl. intäkter Bidrag Ingående moms på gemensam kostnad Skälig grund Momspliktig verksamhet Eget projekt SKV anser att avdragsrätten påverkas av bidraget Förvärv 100 % Förvärv 0 %

13 13 Inget momsavdrag för fyrhjulig MC  KR i Sundsvall mål nr 1592-10  Det har inte gjorts sannolikt att inköpet är för att användas i näringsverksamheten på grund av näringsverksamhetens omfattning och ”särskilt fordonets art”.  Avdrag medges inte för värdeminskningsavdrag vid inkomstbeskattningen och eftersom X bedriver skogsbruk medges inte heller avdrag för ingående moms för inköpet av motorcykeln.  Kommentar  Avdrag medgavs inte på grund av att avdragsförbudet för inköp av fyrhjuling som räknas som motorcykel är generellt för alla verksamheter. Motsvarande gäller för inköp av personbilar.

14 14 Marginalbeskattning av begagnade bilar  SKV dnr 131 829382-10/111  Höga krav på bevisning för att kunna tillämpa VMB  Är förutsättningarna för VMB sannolikt uppfyllda?  Om inte, är återförsäljaren i god tro?  Näringsidkare köper bil från annat EU-land  Korrekt faktura  Hänvisning till att VMB har tillämpats av säljaren  Köparens VAT-nummer får inte finnas med  Anvisning till de anställda på myndigheten hur de ska utreda ärenden

15 15 Gränsdragning - Sjukvård  Sjukvård - åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar, kroppsfel och skador. Skönhetsvård omfattas inte.  KR i Göteborg mål nr 3572-3575-08  Bolaget måste visa att det varit fråga om estetiska operationer och behandlingar, till skillnad från ansiktsbehandlingar och liknande hudvård.  Bolaget skönstaxerades  KR i Stockholm mål nr 8054-08  Skönhetsvård omfattas inte – skilja på rekonstruktiv sjukvård och skönhetskirurgi  Gränsdragningsproblem – blandad verksamhet

16 16 Vad tittar skatteverket på? Aktuella frågeställningar

17 17 Vanliga fel – kostar multum!!!  Hantering av moms i koncerner  Utlägg eller vidarefakturering?  Hantering av moms i vilande bolag  Bolaget bedriver ingen verksamhet – avregistrering bolaget från moms  Hantering av moms vid verksamhetsöverlåtelser  Försäljning av aktier?  Hantering av moms i fastighetsbolag  Frivillig skattskyldighet  Försäljning av fastighet  Hantering av moms vid internationell handel

18 18 Fastighetsbranschen - Kostsamma fel  Uthyrning i andra hand  Glöm inte registrering  Ny- eller tillbyggnation  Glöm inte registrering  Försäljning av fastighet  Försäljning av dotterbolag som äger fastighet  Glöm inte jämkningshandlingar  Eventuell slutjämkning  Ändrad användning  Av- eller tilläggsregistering  Sen registrering  Finns ingen retoraktivitet

19 19 Frivillig skattskyldighet – aktuella rättsfall KR i Göteborg mål nr 3531-06  Hyresgästen tillträdde lokalerna den 15 okt. Ansökan ankom SKV 29:e dec.  KR: Ansökan kom in för sent – inget retroaktivt avdrag RR mål nr 2021-07  Bolag X ansökte om registrering för frivillig skattskyldighet under uppförandeskedet  RR= Inget retroaktivt avdrag eftersom kombination inte tillåten KR i Göteborg mål nr 2358-2360-08  Byggnad som omfattades av frivillig skattskyldighet revs  SKV nekade avdrag eftersom ingen ny ansökan lämnats  KR: Oriktig uppgift – skattetillägget kvarstår

20 20 Aktuellt just nu…  Många frågeställningar kring "blandad verksamhet"  Utåtriktad entreprenad verksamhet i kombination med byggnation i egen regi  Byggnation i egen regi  Köper mark/fastigheter som bebyggs i syfte att säljas vidare  Försäljningen momsfri  Ingen avdragsrätt för ingående moms  Uttagsbeskattning  Beräknas på direkta samt indirekta omkostnader  Stor risk som kostar mycket pengar!

21 21 Aktuellt just nu…  Fakturans utformning  Förenklad faktura  Självfaktura  Avräkningar?  Förmedlingsprovisioner?  Val av redovisningsmetod  Hantering av förskott  Faktureringsmetoden eller fakturadatummetoden  Hantering av rabatter och bonusar  Utlägg eller vidarefakturering

22 22 Nya förslag

23 23 Moms och ideella föreningar – Ds 2009:58  Ideella föreningar blir beskattningsbara personer  Beloppsgränser samt undantag för vissa varor och tjänster  Undantag från moms för mindre företag  250.000 kr?  Eller 1.000.000 kr för ideella föreningar?  Slopa frivillig skattskyldighet  Sannolikt att det går igenom?  Undantag för ideella föreningar?

24 24 Internationell handel Varor och tjänster

25 25 Vi lever in en globaliserad värld…  Varför så viktigt att ha koll på momsreglerna?  Allt fler företag har internationella transaktioner  Viktigt att skilja på definitionen av varor och tjänster  Vad säljer du? Till vem? Företag eller privatperson?  Om omsättningslandet inte är Sverige?  Krävs en momsregistrering i utlandet?  Finns tröskelvärden?  Vem svarar på frågor om momsregler i andra länder?

26 26 Försäljning av varor inom EG  Du kan sälja varor utan moms om: •Varorna transporteras från ett EG-land till ett annat EG-land •Förvärvas av mervärdesskatteskyldig •Köparens VAT-nummer ska anges på fakturan  Det är varans väg som avgör om det är fråga om EG- handel eller ej  Du måste kontrollera följande:  Kontrollera VAT numret samt att det är korrekt  Kontrollera att det är köparens VAT nummer samt dokumentera kontrollen  Begär kopia av transporthandling om köparen ansvarar för transport  Vid tveksamhet – ta alltid ut moms!

27 27 Oäkta trepartshandel – Exempel I SE1 ( registrerad till moms i SE ) SE1 ( registrerad till moms i SE ) DK ( registrerad till moms i DK ) DK ( registrerad till moms i DK ) SE2 ( registrerad till moms i SE ) SE2 ( registrerad till moms i SE ) Faktura

28 28 Oäkta trepartshandel – Exempel II SE1 ( registrerad till moms i SE ) SE1 ( registrerad till moms i SE ) DK ( registrerad till moms i DK ) DK ( registrerad till moms i DK ) Norge ( registrerad?) Norge ( registrerad?) Faktura

29 29 Internationell handel – Aktuella skrivelser  SKV Dnr 131 372548-10/111  Alla bikostnader fram till sista ort som anges i frakthandling ska ingå i beskattningsunderlaget för import  Undantag från moms för de tjänster som ingår i beskattningsunderlaget  SKV Dnr 131 279243-10/111  Omsättningsland för varutransporter  SKV Dnr 131 13366-10/111  Ideella föreningars inköp av tjänster från utlandet  SKV Dnr 131 19677-10/111  Fakturans innehåll – krav på särskild notering

30 30 Två nya huvudregler - Tjänster  Tjänster som tillhandahålls till en näringsidkare ska beskattas i det land där denne näringsidkare (köparen) har sitt säte (B2B).  5 kap 5 § ML  Tjänster som tillhandahålls någon som inte är näringsidkare ska beskattas i det land där säljaren har sitt säte eller fasta etableringsställe (B2C)  5 kap 6 § ML

31 31 Exempel tjänsteomsättning  Du tillhandahåller konsulttjänster till företag i Danmark respektive Norge DanmarkNorgeFaktureras utan moms Kod 39 SKDKod 40 SKDHänvisning på faktura VAT-nummer på faktura Periodisk sammanställning

32 32 Undantag från huvudreglerna (B2B)  Fastighetstjänster  Tjänsten omsatt där fastigheten är belägen  Samma regler som tidigare  Kan generera momsregistrering i andra länder  Kulturella tjänster - idrottstjänster  Genererar fram t.o.m 2011 momsregistrering i andra länder  Samma regler som tidigare – förändring sker 2011  Restaurang- och cateringtjänster är omsatta där tjänsterna fysiskt utförs

33 33 Momsen i ekonomihanteringssystem? Att tänka på…. Generellt t ex  Vad säljer vi – varor / tjänster?  Har vi utländska filialer och / eller dotterbolag?  Har vi utländska momsreg? Masterdata t ex  Kund – VAT-nr, lev. adress  Produkt – tjänst/vara, skattesats  Leverans – villkor, från/till Valuta t ex  Vilken valuta  Valutakurs  Förskott Faktura t ex  Formella regler  Fakturatext Momskoder t ex  Hur byggs denna (försäljning/inköp)?  Används rätt kod?  Koppling SKD, KVR, Intrastat?

34 34 Återbetalning av utländsk moms  Ansökan görs via Skatteverkets elektroniska portal  Original eller kopia av faktura kan krävas om rimliga tvivel avseende fordran  Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 september året efter återbetalningsperioden  OBS!  Skatteverket vidarebefordrar ansökningar som avser återbetalningsperioder under 2009 även om dessa har kommit in efter den 30 september 2010.  För utländska företagare gäller 31:a mars 2011


Ladda ner ppt "1 SRF- Västra kretsen 3:e mars 2011. 2 Aktuella rättsfall & skrivelser Vilken påverkan har dessa för dig och dina kunder."

Liknande presentationer


Google-annonser