Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SRF- Västra kretsen 3:e mars 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SRF- Västra kretsen 3:e mars 2011"— Presentationens avskrift:

1 SRF- Västra kretsen 3:e mars 2011

2 Aktuella rättsfall & skrivelser Vilken påverkan har dessa för dig och dina kunder

3 Aktuella rättsfall - Omstruktureringar
EGD- SKF Moms på konsultkostnader i samband med aktieförsäljning Fastställd i RR – mål nr ( ) Ingen avdragsrätt för ingående moms Om det kan påvisas ett direkt och omedelbart samband mellan de tjänster som förvärvats och aktieavyttringen medges inget avdrag Att tänka på: Hur hanteras momsen vid omstruktureringar? Moms på konsultkostnader i samband med förvärv av aktier? KR i Jönköping Avdrag för ingående moms avseende tjänster som köpts i samband med försäljning av aktier i DB Avyttringen kan jämställas med en verksamhetsöverlåtelse

4 Inget momsavdrag för mäklararvode
SKV dnr /111 Tidigare fick man avdrag för ingående moms på mäklararvode i samband med fastighetsförsäljning om fastigheten använts i momspliktig verksamhet Med anledning av SKF-domen: Kostnaden har direkt och omedelbart samband med en momsfri omsättning – momsen kan därför inte dras av Fastigheten ingår i en verksamhetsöverlåtelse? En "icke-omsättning" Avdragsrätten bedöms då efter allmänna kriterier

5 Aktuell EU-dom - EUD mål nr 88/09
Bolag X bedriver kopieringsverksamhet. Bolaget framställer kopior med eget material medan kunden tillhandahåller originaldokument. Programmering av kopieringsmaskin Sammanställning, hophäftning och sortering av kopior Ett eller flera tillhandahållanden? Vara eller tjänst? Har betydelse för skattesats samt omsättningsland EUD Kopieringsverksamheten är ett odelbart tillhandahållande Anser det är möjligt att betrakta tillhandahållandet som en vara men lämnar över till nationell domstol att avgöra Vad får detta för betydelse i Sverige?

6 Vad har hänt sedan "tryckeri-domen" kom?
Tryckerier omprövar tidigare inlämnade skattedeklarationer 6 % istället för 25 % (bok, tidning etc) Återbetalning till företag som inte har full avdragsrätt Åren 2004 och framåt... SKV dnr /111 Tryckerier kan sälja medlemstidningar momsfritt SKV dnr /111 Skattesats på böcker (ej huvudsakligen reklam) Matrecept, stick-virkesbeskrivningar, festprogram, kundtidning, informationsblad, instruktionsbok, årsredovisning, manual, häfte till aktiefondskunder

7 Inkråmsförsäljning Hel eller del av verksamhet?
Momsfri försäljning av verksamhet Var noga med avtalen! Parterna måste vara ense om momssituationen Avtala om kreditering eller tilläggsfakturering Var noga med öppna yrkanden I samband med redovisning i SKD – ruta 42 Försäljning med moms – köparens risk Försäljning utan moms – säljarens risk

8 Överlåtelse av blandad verksamhet
SKV dnr /111 Överlåtelse av tillgångar i samband med en verksamhetsöverlåtelse är en "icke-omsättning" Undantaget omfattar även överlåtelse av tillgångar i blandad verksamhet Får inte leda till någon konkurrenssnedvridning Exempel: Optiker överlåter sin verksamhet till någon som ska driva den vidare Ett AB överlåter ett gym till en ideell förening

9 Omvärdering av beskattningsunderlag
SKV dnr /111 Personalmåltider i restaurangföretag Beskattningsunderlaget beräknas med utgångspunkt från den faktiska ersättningen Denna ska motsvara eller överstiga företagets kostnader för att tillhandahålla måltiden Om ersättningen understiger företagets kostnader? Ersättningen är då inte marknadsmässigt betingad Reglerna om omvärdering av beskattningsunderlaget kan då bli aktuell Utgå då från företagets fasta och rörliga kostnader

10 Inventarier i stadigvarande bostad
SKV dnr /111 Avdragsförbud för stadigvarande bostad Gäller även anskaffningar av lös egendom som kan hänföras till bostaden Inredning och inventarier såsom köksutrustning och TV Möbler Verksamhetslokal i stadigvarande bostad Datorutrustning Telefax Säkerhetsskåp

11 Begränsad avdragsrätt vid bidragsfinansierad verksamhet
RR mål nr Bolaget X driver en PR- och reklambyrå och arbetar i projektform. För vissa projekt har X sökt och fått bidrag från olika EU-fonder. I samband med bidragsgivningen har en kommun förbundit sig att finansiera delar av dessa projekt. X drar av all ingående moms som uppkommer i verksamheten. KR = Bidrag som tas emot utan motprestation är ingen omsättning. X har inte visat att tjänster har tillhandahållits kommunen som är direkt kopplade till de bidrag som kommunen lämnat till X. Projekten faller därför utanför ML. X har inte rätt att göra avdrag för ingående moms som hänför sig till förvärv i projekten. RR = Inget prövningstillstånd

12 Bidrag - avdragsrätt SKV anser att avdragsrätten påverkas av bidraget
Momspliktig verksamhet SKV anser att avdragsrätten påverkas av bidraget 100 % Förvärv Momspl. intäkter Ingående moms på gemensam kostnad Skälig grund Eget projekt Bidrag 0 % Förvärv

13 Inget momsavdrag för fyrhjulig MC
KR i Sundsvall mål nr Det har inte gjorts sannolikt att inköpet är för att användas i näringsverksamheten på grund av näringsverksamhetens omfattning och ”särskilt fordonets art”. Avdrag medges inte för värdeminskningsavdrag vid inkomstbeskattningen och eftersom X bedriver skogsbruk medges inte heller avdrag för ingående moms för inköpet av motorcykeln. Kommentar Avdrag medgavs inte på grund av att avdragsförbudet för inköp av fyrhjuling som räknas som motorcykel är generellt för alla verksamheter. Motsvarande gäller för inköp av personbilar.

14 Marginalbeskattning av begagnade bilar
SKV dnr /111 Höga krav på bevisning för att kunna tillämpa VMB Är förutsättningarna för VMB sannolikt uppfyllda? Om inte, är återförsäljaren i god tro? Näringsidkare köper bil från annat EU-land Korrekt faktura Hänvisning till att VMB har tillämpats av säljaren Köparens VAT-nummer får inte finnas med Anvisning till de anställda på myndigheten hur de ska utreda ärenden

15 Gränsdragning - Sjukvård
Sjukvård - åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar, kroppsfel och skador. Skönhetsvård omfattas inte. KR i Göteborg mål nr Bolaget måste visa att det varit fråga om estetiska operationer och behandlingar, till skillnad från ansiktsbehandlingar och liknande hudvård. Bolaget skönstaxerades KR i Stockholm mål nr Skönhetsvård omfattas inte – skilja på rekonstruktiv sjukvård och skönhetskirurgi Gränsdragningsproblem – blandad verksamhet

16 Vad tittar skatteverket på? Aktuella frågeställningar

17 Vanliga fel – kostar multum!!!
Hantering av moms i koncerner Utlägg eller vidarefakturering? Hantering av moms i vilande bolag Bolaget bedriver ingen verksamhet – avregistrering bolaget från moms Hantering av moms vid verksamhetsöverlåtelser Försäljning av aktier? Hantering av moms i fastighetsbolag Frivillig skattskyldighet Försäljning av fastighet Hantering av moms vid internationell handel

18 Fastighetsbranschen - Kostsamma fel
Uthyrning i andra hand Glöm inte registrering Ny- eller tillbyggnation Försäljning av fastighet Försäljning av dotterbolag som äger fastighet Glöm inte jämkningshandlingar Eventuell slutjämkning Ändrad användning Av- eller tilläggsregistering Sen registrering Finns ingen retoraktivitet

19 Frivillig skattskyldighet – aktuella rättsfall
KR i Göteborg mål nr Hyresgästen tillträdde lokalerna den 15 okt. Ansökan ankom SKV 29:e dec. KR: Ansökan kom in för sent – inget retroaktivt avdrag RR mål nr Bolag X ansökte om registrering för frivillig skattskyldighet under uppförandeskedet RR= Inget retroaktivt avdrag eftersom kombination inte tillåten KR i Göteborg mål nr Byggnad som omfattades av frivillig skattskyldighet revs SKV nekade avdrag eftersom ingen ny ansökan lämnats KR: Oriktig uppgift – skattetillägget kvarstår

20 Aktuellt just nu… Många frågeställningar kring "blandad verksamhet"
Utåtriktad entreprenad verksamhet i kombination med byggnation i egen regi Byggnation i egen regi Köper mark/fastigheter som bebyggs i syfte att säljas vidare Försäljningen momsfri Ingen avdragsrätt för ingående moms Uttagsbeskattning Beräknas på direkta samt indirekta omkostnader Stor risk som kostar mycket pengar!

21 Aktuellt just nu… Fakturans utformning Självfaktura
Förenklad faktura Självfaktura Avräkningar? Förmedlingsprovisioner? Val av redovisningsmetod Hantering av förskott Faktureringsmetoden eller fakturadatummetoden Hantering av rabatter och bonusar Utlägg eller vidarefakturering

22 Nya förslag

23 Moms och ideella föreningar – Ds 2009:58
Ideella föreningar blir beskattningsbara personer Beloppsgränser samt undantag för vissa varor och tjänster Undantag från moms för mindre företag kr? Eller kr för ideella föreningar? Slopa frivillig skattskyldighet Sannolikt att det går igenom? Undantag för ideella föreningar?

24 Internationell handel Varor och tjänster

25 Vi lever in en globaliserad värld…
Varför så viktigt att ha koll på momsreglerna? Allt fler företag har internationella transaktioner Viktigt att skilja på definitionen av varor och tjänster Vad säljer du? Till vem? Företag eller privatperson? Om omsättningslandet inte är Sverige? Krävs en momsregistrering i utlandet? Finns tröskelvärden? Vem svarar på frågor om momsregler i andra länder?

26 Försäljning av varor inom EG
Du kan sälja varor utan moms om: Varorna transporteras från ett EG-land till ett annat EG-land Förvärvas av mervärdesskatteskyldig Köparens VAT-nummer ska anges på fakturan Det är varans väg som avgör om det är fråga om EG-handel eller ej Du måste kontrollera följande: Kontrollera VAT numret samt att det är korrekt Kontrollera att det är köparens VAT nummer samt dokumentera kontrollen Begär kopia av transporthandling om köparen ansvarar för transport Vid tveksamhet – ta alltid ut moms!

27 Oäkta trepartshandel – Exempel I
SE1 (registrerad till moms i SE) DK (registrerad till moms i DK) Faktura Faktura SE2 (registrerad till moms i SE)

28 Oäkta trepartshandel – Exempel II
SE1 (registrerad till moms i SE) DK (registrerad till moms i DK) Faktura Faktura Norge (registrerad?)

29 Internationell handel – Aktuella skrivelser
SKV Dnr /111 Alla bikostnader fram till sista ort som anges i frakthandling ska ingå i beskattningsunderlaget för import Undantag från moms för de tjänster som ingår i beskattningsunderlaget SKV Dnr /111 Omsättningsland för varutransporter SKV Dnr /111 Ideella föreningars inköp av tjänster från utlandet SKV Dnr /111 Fakturans innehåll – krav på särskild notering

30 Två nya huvudregler - Tjänster
Tjänster som tillhandahålls till en näringsidkare ska beskattas i det land där denne näringsidkare (köparen) har sitt säte (B2B). 5 kap 5 § ML Tjänster som tillhandahålls någon som inte är näringsidkare ska beskattas i det land där säljaren har sitt säte eller fasta etableringsställe (B2C) 5 kap 6 § ML

31 Exempel tjänsteomsättning
Du tillhandahåller konsulttjänster till företag i Danmark respektive Norge Danmark Norge Faktureras utan moms Faktureras utan moms Kod 39 SKD Kod 40 SKD Hänvisning på faktura Hänvisning på faktura VAT-nummer på faktura Periodisk sammanställning

32 Undantag från huvudreglerna (B2B)
Fastighetstjänster Tjänsten omsatt där fastigheten är belägen Samma regler som tidigare Kan generera momsregistrering i andra länder Kulturella tjänster - idrottstjänster Genererar fram t.o.m 2011 momsregistrering i andra länder Samma regler som tidigare – förändring sker 2011 Restaurang- och cateringtjänster är omsatta där tjänsterna fysiskt utförs

33 Momsen i ekonomihanteringssystem? Att tänka på….
Generellt t ex Vad säljer vi – varor / tjänster? Har vi utländska filialer och / eller dotterbolag? Har vi utländska momsreg? Masterdata t ex Kund – VAT-nr, lev. adress Produkt – tjänst/vara, skattesats Leverans – villkor, från/till Valuta t ex Vilken valuta Valutakurs Förskott Faktura t ex Formella regler Fakturatext Momskoder t ex Hur byggs denna (försäljning/inköp)? Används rätt kod? Koppling SKD, KVR, Intrastat?

34 Återbetalning av utländsk moms
Ansökan görs via Skatteverkets elektroniska portal Original eller kopia av faktura kan krävas om rimliga tvivel avseende fordran Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 september året efter återbetalningsperioden OBS! Skatteverket vidarebefordrar ansökningar som avser återbetalningsperioder under 2009 även om dessa har kommit in efter den 30 september 2010. För utländska företagare gäller 31:a mars 2011


Ladda ner ppt "SRF- Västra kretsen 3:e mars 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser