Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Disposition •Handläggning av vakenhetssänkt patient •Intracerebral dynamik –Anatomiska förutsättningar –Förhållandet mellan tryck och volym –Faktorer som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Disposition •Handläggning av vakenhetssänkt patient •Intracerebral dynamik –Anatomiska förutsättningar –Förhållandet mellan tryck och volym –Faktorer som."— Presentationens avskrift:

1 Disposition •Handläggning av vakenhetssänkt patient •Intracerebral dynamik –Anatomiska förutsättningar –Förhållandet mellan tryck och volym –Faktorer som påverkar intrakraniell dynamik –Volymreglering av intrakraniella kompartment •Hjärnstammens och ryggmärgens betydelse för andningsfunktionen •Effekter av CNS-skador på andningen •Bedömning av neurologiskt status •Intrakraniella katastrofer •Primära skador / Sekundära skador •Effekter av hjärnstamspåverkan •Inklämning

2 Glasgow Coma Scale (GCS) •Ögonöppning –Spontant4 –Uppmaning3 –Smärta2 –Inget1 •Bästa verbala svar –Orienterad 5 –Desorienterad 4 –Irrelevanta ord 3 –Oförståeliga ljud 2 –Inget 1 •Bästa motoriska svar –Lyder uppmaning6 –Lokaliserar smärta5 –Undandragning 4 –Stereotyp flexion 3 –Stereotyp extension 2 –Inget svar 1

3 RLS85 •Kontaktbar –Helt vaken1 –Slö eller oklar2 –Mycket slö eller oklar 3 •Ej kontaktbar, smärtstimulering ger: –Lokalisation 4 –Undandragning 5 –Stereotyp flexion 6 –Stereotyp extension 7 –Inget svar 8

4 RLS85 jämfört med GCS motoriska del •RLS > 3 –Mycket slö3 –Lokalisation 4 –Undandragning 5 –Stereotyp flexion 6 –Stereotyp extension 7 –Inget svar 8 •GCS motoriska del (min total) –Lyder uppmaning6 (8) –Lokaliserar smärta5 (7) –Undandragning 4 (6) –Stereotyp flexion 3 (5) –Stereotyp extension 2 (4) –Inget svar 1 (3)

5 Disposition •Handläggning av vakenhetssänkt patient •Intracerebral dynamik –Anatomiska förutsättningar –Förhållandet mellan tryck och volym –Faktorer som påverkar intrakraniell dynamik –Volymreglering av intrakraniella kompartment •Hjärnstammens och ryggmärgens betydelse för andningsfunktionen •Effekter av CNS-skador på andningen •Bedömning av neurologiskt status •Intrakraniella katastrofer •Primära skador / Sekundära skador •Effekter av hjärnstamspåverkan •Inklämning

6 Intrakraniella katastrofer •Traumatisk hjärnskada •Subarachnoidalblödning •Mediainfarkt •Intracerebralt hematom •Sinustrombos

7 Vad utmärker intrakraniella skador? •Primära skador •Kontusioner •Kärlskador •Axonala skador (DAI- Diffuse axonal injuries) •Sekundära skador •Ischemiska skador till följd av otillräcklig cerebralt blodflöde (brist på p t O 2 och/eller glukos) •Progressiv hjärnskada till följd av expansiviteter och herniering

8 Grade 2 Grade 1 DAI Grade 3 Grad 1 Grad 2Grad 3 Ref.: Bertil Rydenhag MD PhD, Neurokirurgiska kliniken Sahlgrenska

9 Vad utmärker intrakraniella skador? •Primära skador •Kontusioner •Kärlskador •Axonala skador (DAI- Diffuse axonal injuries) •Sekundära skador •Ischemiska skador till följd av otillräcklig cerebralt blodflöde (brist på p t O 2 och/eller glukos) •Progressiv hjärnskada till följd av expansiviteter och herniering

10 Stigande ICP Sjunkande CPP Minskande Cerebralt Blod Flöde Ökad ischemi Ökat ödem TRAUMA

11 Netter Presenter Image Copyright (2005) Icon Custom Communications. All rights reserved Transtentoriell herniering, pupilldilatation Hjärnstamskompression Kompression av hemisfär, hemipares Inklämning under falx Beroende på skadelokalisation kan symptombilden vara mer otydlig

12 Sekundära skador; till följd av otillräcklig cerebral cirkulation A. Cerebri anterior A. Cerebri posterior Ref.: Bertil Rydenhag MD PhD, Neurokirurgiska kliniken Sahlgrenska

13 Effekter av hjärnstamspåverkan Påverkan på autonoma nervsystemet Subendokardiella infarkter Hjärtsvikt Lungödem Påverkan på andningsdrive Andningsfrekvens Andningsmönster Påverkan på kranialnerver Svalgfunktion ……

14 Symptom och tecken vid ökat intrakraniellt tryck och hotande inklämning •Vakenhetssänkning •Oro •Oklarhet •Huvudvärk •Illamående •Stigande blodtryck •Sjunkande puls •Ändrat andningsmönster •Pareser •Pupilldilatation

15 Cushing´s reflex vid hjärnstamshypoxi Autonom storm Kraftigt ökad sympatikusaktivitet (ökad SVR och myokardkontraktilitet) Ökad vagusaktivitet (bradykardi) Successiv sänkning av katecholaminnivåer Perifer kärldilatation Sänkt kontraktilitet och pulsfrekvens Subendokardiella infarkter Hjärtsvikt Lungödem

16 Olika orsaker till hypotension hos potentiell organdonator 3. Vasodilatation •Katecholamin uttömning •Förlust av vasomotorkontroll och autoregulation (via baroreceptorer) •Relativ binjurebarksvikt •Endokrint tillstånd i samband med total hjärninfarkt •Sepsis 2. Hjärtmuskel dysfunktion •Underliggande sjukdomstillstånd •Hjärtinfarkt •Katecholaminorsakad ischemi-/reperfusions-skada till följd av hjärninfarkten •Metabol depression till följd av acidos, hypotermi, hypocalcemi, hypofosfatemi, hypoxi, endokrint tillstånd till följd av hjärninfarkt •Övervätskning •Arytmi till följd av katecholaminer, ischemi, hypokalemi, hypomagnesemi 1. Hypovolemi •Absolut hypovolemi •Otillräcklig resucitering •Vätskeläckage till interstitiet •Sänkt onkotiskt tryck efter kristalloidbelastning •Effekt efter mannitol •Diabetes incipidus •Hypoterm köld-diures •Effektiv hypovolemi •Förlust av vasomotortonus följt av venös ”pooling” •Återuppvärmning efter hypotermi

17 • AntiDiuretisktHormon • TSH T 3 och T 4 • ACTH Diabetes insipidus Förändrad intracellulär metabolism

18 Lungödem (neurogent och/eller kardiellt) Atelektaser Infektion Hyperglykemi pga perifer insulinresistens Utslagen temperaturreglering DIC

19


Ladda ner ppt "Disposition •Handläggning av vakenhetssänkt patient •Intracerebral dynamik –Anatomiska förutsättningar –Förhållandet mellan tryck och volym –Faktorer som."

Liknande presentationer


Google-annonser