Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförandet av det skärgårdspolitiska åtgärdsprogrammet 2012–2015 Jorma Leppänen SANK Skärgårdsseminariet i Åbo 31.1.2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförandet av det skärgårdspolitiska åtgärdsprogrammet 2012–2015 Jorma Leppänen SANK Skärgårdsseminariet i Åbo 31.1.2014."— Presentationens avskrift:

1 Genomförandet av det skärgårdspolitiska åtgärdsprogrammet 2012–2015 Jorma Leppänen SANK Skärgårdsseminariet i Åbo 31.1.2014

2 Skärgårdspolitiska åtgärdsprogrammet Målet: •Att utnyttja skärgårds-, insjö-, havs- och strandresurserna och lindra de olägenheter som skärgårdsförhållandena medför Gäller: •Den regionalt sett mer begränsade delen gäller de skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar (45) som utsetts enligt skärgårdslagen, den mer omfattande delen gäller alla kommuner

3 Processen •Utarbetades 2011−2012 under ledning av skärgårds- delegationen tillsammans med nationella och regionala aktörer •Godkändes 20.6.12 av ministerarbets- gruppen för förvaltning och regional utveckling och den 26.6.2 av ANM Finansiering •Staten, EU, kommuner, företag, organisationer •Ingen specialfinansiering för skärgårde • Det finns 25 % mindre EU-pengar i i F. under den nya programperioden •En radikal minskning av landskapsutveck- lingspengarna. Också statens och kommunernas övriga kostnader minskas. Genomförare •Ministerierna •Landskapsförbunden •Närings-, trafik- och miljöcentralerna •Regionala utvecklingsbolag •Företag •Byaföreningar •Skärgårdsbor

4 Genomförandet av åtgärdsprogrammet fram till den 31 december 2013 a)Skapande av företagsamhet med beaktande av skärgården i EU:s strukturpolitik och i den nationella regionalpolitiken 2014– Resultat •Möjligt att skapa näringsprojekt 2014−2020. •Finansiering från strukturfonderna 1,5 ME (för regionalt samarbete 160 ME) •För utvecklande av landsbygden 340 ME, Fiskeri 47 ME, jordbruk 520 ME •Skärgården i östra och norra Finland blir delaktiga av landets bästa stöd •Skärgården i västra och södra Finland utesluts från området för statligt stöd 2014−2020, men små företag kan utnyttja de minimis- stödet

5 b) Främjande av skärgårds-, insjö- och kustturismen (nu 10-20 miljoner turister) Resultat •Möjligt att skapa turismprojekt 2014−2020 •Finlands vattendrag med skärgårdar har uppmärksammats i ANM:s spetsprojektplan för turismen 2014 •Den av skärgårdsdelegationen finansierade skärgårdsserien ”Omringade av vatten” på Yles TV 1 hade 5,2 miljoner tittare •Skärgården presenteras på rese-, båt- och stugmässorna

6 c) Förädling och serviceproduktion •Betjänar turism, stugliv, fiske, jordbruk, båtliv och andra sektorer Resultat •arbetsplatserna i förädlingen och i den privata servicesektorn har minskats, men nya har också uppkommit •arbetsplatserna i den offentiga sektorn har minskats och koncentrerats •Kommunsammanslagningarna har haft i vissa fall negativa konsekvenser på skärgårdsföretag •Byggande, reparering och uppehåll av stugor sysselsätter i skärgården

7 d) Deltidsboende •2 miljoner fritidsboende, 7,4 miljarder euro, 90 000 jobs Resultat: •SHM: 47 § 2 mom. i hälso- och sjukvårdslagen utvidgade rätten för fritidsboende att få hälsovårdtjänster i stugkommunen •FM: De fastighetsskatter som fritidsboende betalar beaktas nu inte i utjämningen av skatteinkomsterna − mer pengar till stugkommunerna •FM: överföring av de fritidsboendes kommunalskatter till stugkommunen strider mot 121 § i grundlagen •KM: Utredning om fritidsboendes bredbandsbehov. •ANM: Skärgårdsdelegationens utredningsprojekt ”Ötorget på Facebook” 2013 •ANM: Tredje stugbarometern genomförs 2014

8 e) Distansarbete på hel- och deltid kombinerat med pendling Resultat: •Resekostnader kan dras av i beskattningen till ett belopp av 7000 € /år •Rätten till skatteavdrag för arbetsresekostnader inskränktes inte •Antalet distansarbetare 14 %, eller 300.000 + 250.000 interesserade •I 10 % av stugor distansarbetas och från 20 % pendlas i vis mån •Inställningen till distansarbete blir alltmer positiv i arbetslivet och tekniken möjliggör det •Nationell distansarbetsdag 4. gång 2014

9 f) Utbudet av tomter i skärgården Resultat •2013 genomfördes skärgårdsdelegationens utredningsprojekt ”Tomtutbudet i skärgården” •Det finns gott om (8 000) planlagda stugtomter men få tomter för fast boende och näringsverksamhet •Endast få planerade obyggda tomter (3 %) kommer till salu •Också skärgårdsbornas egen försäljningsaktivitet behövs

10 •~20 förbindelsefartygsrutter, 41 färjplatser på allmänna vägar, ~20 färjor på enskilda vägar Resultat •Förbindelsefartygstrafiken anvisas ~11 milj. € /år färjtrafiken på landsvägar ~55 milj. € /år färjtrafiken på enskilda vägar ~ 2 milj. € /år •Konkurrensutsättningen och förnyandet av landsvägsfärjorna och förbindelsefartygen går långsamt fråmåt •Anslagen för understöd för enskilda vägar 8 ME för 2014, men finansieringen för färjor på enskilda vägar tryggas. •I EU:s normer som styr den nationella upphandlingslagstiftningen håller man på att utvidga möjligheten att beakta mera kvaliteten. g) Servicenivån i skärgårdstrafiken och konkurrensutsättningen av trafiken

11 h) Snabba telekommunikationer Resultat: •Projektet ”Bredband för alla”, som syftar till en topphastighet på 100 Mb/s, framskrider i regionerna med varierande framgång eller har avstannat •För BA 10 mecu år 2014, nyade fullmakter 40 ME + 20 mecu i landsbygdsprogrammet 2014-2020 •4 G-mobilförbindelserna (26 mb/s) utvecklas av tre operatörer  kommer inom 3 år att omfatta 95 % av hushållen och inom 5 år 97−99 % •I många skärgårdsområden är förbindelserna osäkra och kostar avsevärt

12 i) Elnätets funktion i olika naturförhållanden Resultat •Sanktioner i lagstiftningen för bolagens elavbrott •Bolagen har förbättrat sin funktionsberedskap •Luftkablar ersätts med jordkablar

13 j) Bio-, vind- och solenergi Resultat •Andel av förnybar energi 35 % år 2012, målet 38 % år 2020 •Staten stödde 2013 förnybar energi med 80 ME •Byråkratin i samband med vindkraftsbyggande lättas •Det finns många vindenergiprojekt under planering i skärgårdsområdena – motsättningar finns •EU har sett över sina mål för utvecklingen av förnybar energi

14 k) Elektroniska och mobila tjänster Resultat •De offentliga och privata elektroniska och mobila tjänsterna utvecklas •Projektet ”Kundservice 2014” under ledning av finansministeriet syftar till service inom rimligt avstånd från boningsorten •Näthandeln växer

15 l) Skärgårdens särställning i kommureformen •Kommunreformen och reformen av kommunernas statsandelar  skärgårdens basservice tryggas genom skärgårdstillägg Resultat •Kommunstrukturlagen 1.7.2013 ålade kommunerna utredningsskyldighet •Skärgård som specialfaktor slopades, språkförhållandena ska beaktas •Skärgårdstilläggen i kommunernas statsandelar är 18,6 milj. € •Utredningsmannens preliminära förslag 12.12.2013 slopar skärgårdstilläggen för 37 kommuner med skärgårdsdelar (6,2 milj. €) •I sammanslagna kommuner hotar sparkraven också servicen i skärgården •Paragrafen om tvångssammanslagning kan även gälla kommuner i skärgårdssystemet

16 m) Värnandet och utvecklingen av miljö-, natur- och kulturvärdena Resultat: •Flesta nationalparkar samt frilufts- och skyddsåmråden är vatten- och örika (5,2 miljoner besökare) •Viktiga nationalparkar och friluftsområden i havet och insjöar •Unescos VA-område i Kvarken och Bottenhavets NP har startat bra •För skötseln av NP och FO 29 ME år 2014 •Skärgårdens miljöbidrag •Budgetfinansiering för ”Håll skärgården ren” •VELMU-programmet 2013 blev klart •Fina kulturevenemang i skärgårdarna på sommaren

17 o) Östersjöns och vattendragens tillstånd Resultat •Internationellt avtalssamarbete för Östersjön •För skyddsårgärder för Östersjön 5 ME och för avvärjning av miljöskador 5 ME 2014 •12 ME för grundrevovering av oljebekämpningsfartyg Hylje •Statsrådets beslut om den första delen av Finlands havsförvaltningsplan (2012) •Programmet för 2012−2015 för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd •Samarbetet om Finska viken-året mellan Finland, Estland och Ryssland 2014


Ladda ner ppt "Genomförandet av det skärgårdspolitiska åtgärdsprogrammet 2012–2015 Jorma Leppänen SANK Skärgårdsseminariet i Åbo 31.1.2014."

Liknande presentationer


Google-annonser