Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kent Lundgren, EHV1 Grundläggande organisationsteori Ledarskap och ledarskapsteorier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kent Lundgren, EHV1 Grundläggande organisationsteori Ledarskap och ledarskapsteorier"— Presentationens avskrift:

1 Kent Lundgren, EHV1 Grundläggande organisationsteori Ledarskap och ledarskapsteorier http://www.ehv.vxu.se/org/personal/hem/kluehv/undervis/

2 Kent Lundgren, EHV2 Ledarteorier/Ledarstilar 4 EGENSKAPSTEORIER (”trait”) –t ex manliga och kvinnliga ledare 4 BETEENDE TEORIER/LEDARE (T/L) –Auktoritär, demokratisk, låt-gå –Teori X och Y –Individ- och uppgiftsinriktad 4 SITUATIONSANPASSADE T/L 4 NYARE T/L: t ex coachande, karisma, inspiration, perspektivseende...

3 Kent Lundgren, EHV3 Ledarens personliga egenskaper (Schermerhorn et al, 1994:24-25; Rollinson et al, 1998:338, Trait Theory) 4 analytiskt tänkande 4 flexibelt beteende 4 beslutsfattare 4 stimulera medarbetare 4 talför 4 planera 4 stresstålig 4 självinsikt 4 tolerans för osäkerhet 4 kommunicera skriftligt

4 Kent Lundgren, EHV4 Chefs-/ Ledarskap- (Bruzélius & Skärvad) 4 Chefen: –problemlösaren –fixaren –operatören 4 Ledaren: –visionär –förkämpe –katalysator (påverkar utan att medverka)

5 Kent Lundgren, EHV5 Management and Leadership (Martin, 1998:424ff) 4 A department would have a manger as the formal leader of that group. A manager ensures that the resources under control are appropriately directed 4 Leadership represents an inwardly focused activity intended to optimize performance and maintain group cohesion

6 Kent Lundgren, EHV6 The management job matrix (Martin, 1998:426)

7 Kent Lundgren, EHV7 Chefskap / ”Manager” (Enligt administrativa skolan, Fayol, 1916/1949, Pugh & Hickson, 1993:61) 4 En chef / ”manager” arbetar med: –planer (”forecast and plan”) –organiserar arbetet –ger instruktioner och order –samarbetet mellan individer –kontroller att det som ska bli gjort blir gjort Detta var Fayol’s definition av management

8 Kent Lundgren, EHV8 Vad vet vi om ”managerial work” (Schermerhorn et al, 1994) Managers: 4 arbetar mycket, (”are very busy”) 4 blir ofta avbrutna, 4 gör arbetet tillsammans andra människor, 4 utför arbetet genom kommunikation.

9 Kent Lundgren, EHV9 Managerial skills and competencies (Schermerhorn et al, 1994:24) Katz ser följande tre viktiga färdigheter (”skill”) för ledningen: 4 ”teoretisk” färdighet (”conceptual skill”), 4 social färdighet (”human skill): att arbeta bra med andra människor, 4 teknisk färdighet (”technical skill): genomföra en specifik uppgift.

10 Kent Lundgren, EHV10 Managementprocessen (Schermerhorn et al, 1994:19ff) 4 fyra funktioner i managementprocessen: planera, organisera, leda och kontrollera: Planera (”plan”) Organisera (”do”) Leda (”check”) Kontrollera (”act”, lära)

11 Kent Lundgren, EHV11 Definitioner av ledarskap 4 ”The leader is an individual who influences others to act toward a particular goal or end-state.” (Gordon) 4 ”Den process genom vilken en person påverkar andra att nå uppställda mål.” (Bruzélius & Skärvad) 4 ”Ledarskap handlar om en subtil process som rör ömsesidig påverkan där tanke, känsla och handling förenas för att skapa samarbete och för att uppfylla syften och värden som både ledare och ledda kan ställa upp på.” (Bolman & Deal, 1997:337, kap 17: nytt perspektiv på ledarskap)

12 Kent Lundgren, EHV12 Funktioner i ledarskapet (Buchanan et al, 1997) 4 faders figur, 4 förhandlare i dispyter, 4 genomföra beslut ”åt” andra, 4 representera en grupp, 4 etablera etiska värden (”basic values”).

13 Kent Lundgren, EHV13 Ledare (Adair, 1983, 1990) 4 Ledare enl Adair (1983, i Martin, 1998:430): –nå målet / genomföra uppgiften –skapa och underhålla gruppen –utveckla individen 4 enl Adair (1990, i Buchanan et al, 1997:604-605 ): –“Direction”, eller att skapa visioner, –“Team-building”, –“Creativity, empowering people to innovate”. indiv.”team” uppg

14 Kent Lundgren, EHV14 Det ”nya” ledarskapet (Buchanan et al, 1997:516ff).

15 Kent Lundgren, EHV15 Det nya ledarskapet (Robbins, 1998:369ff, The most recent approaches to leadership, t ex 374).

16 Kent Lundgren, EHV16 Ledarteorier/Ledarstilar 4 EGENSKAPSTEORIER (”trait”) –t ex manliga och kvinnliga ledare 4 BETEENDE TEORIER/LEDARE (T/L) –Auktoritär, demokratisk, låt-gå –Teori X och Y –Individ- och uppgiftsinriktad 4 SITUATIONSANPASSADE T/L 4 NYARE T/L: t ex coachande, karisma, inspiration, perspektivseende...

17 Kent Lundgren, EHV17 Auktoritär, Demokratiskt och Låt- gå ledare (Lewin et al, 1939, Rollinson, 1998; Bolman & Deal) 4 Auktoritär ledare: starkt kontroll av underordnade, tar själv alla stora beslut 4 Demokratisk ledare: låter medarbetare delta i beslutsfattandet 4 Låt-gå (Laissez-faire) ledare: abdikerar från ledarskapsrollen

18 Kent Lundgren, EHV18 Teori X och teori Y (av McGregor, jämför Bolman & Deal) 4 Teori X: –arbete inte naturligt eller tilltalande för människan –tvinga människan till arbete –människan vill inte tänka eller ta ansvar

19 Kent Lundgren, EHV19 Teori X och teori Y 4 Teori Y: –människor utvecklar attityder till arbete beroende på erfarenhet –människan kan välja mål och agera så hon uppnår dem, motivationen ger hon sig själv, ledningen ska förena enskildes och organisationens mål –människan anser att arbete är meningsfullt och tar gärna ansvar

20 Kent Lundgren, EHV20 Individ- / uppgiftsinriktat ledarskap 1 (3)

21 Kent Lundgren, EHV21 Individ- / uppgiftsinriktat ledarskap, ”managerial grid” 2 (3) (Blake & Mouton, 1964, i Rollinson et al, 1998:342)

22 Kent Lundgren, EHV22 Situationsanpassat ledarskap (Hersey & Blanchard, 1977, 1988, i Schermerhorn el al, 1994:506ff, jämför med Bolman & Deal, 1991/1997:340ff) 1.Medarbetaren är ny, hög uppg.orientering, ledaren ger instruktioner (Instruera) 2.Medarbetaren vuxit in, individorientering ökar, får själv mer ansvar (Införsälja) 3.Ökad mognad, hög individorientering, gemensamma beslut (Samarbeta) 4.Fullmogen, minskad uppgifts- och individorientering (Delegerande)

23 Kent Lundgren, EHV23 Situationsbetingad ledarskapsmodell 3 (3) (Hersey & Blanchard, 1977, 1988, i Schermerhorn el al, 1994:506ff, jämför med Bolman & Deal, 1991/1997:341)

24 Kent Lundgren, EHV24 Situationsbetingad ledarskap - kulturens påverkan (Hofstede, 1980, i Rollinson et al, 1998:369ff) 4 Alla ”contingency” teorier menar att vissa grundläggande värderingar som avgör vad som är en ”bra” ledarstil.

25 Kent Lundgren, EHV25 Kvinnligt och manligt (Robbins) 4 Likheter överväger skillnaderna 4 Demokratiska kvinnor och 4 Ordergivande män 4 Kvinnor: (jämför med McClellands behovsteori) •uppmuntrar deltagande •delar makt och information •förstärker medarbetarnas självkänsla •i manliga kulturer blir de mer lika männens ledarstil

26 Kent Lundgren, EHV26 Coachande ledarskap (Robbins, 1998:380) 4 Det effektiva coachandet: –Förmåga att analysera sätt att förbättra en medarbetares prestation och förmåga. –Förmåga att skapa ett stödjande klimat och utveckla ett utvecklande klimat som uppmuntrar förbättring. –Förmåga att påverkare medarbetare att förändra sitt beteende.

27 Kent Lundgren, EHV27 Makt 1 (2) (B&D, 1997:200ff) 4 Positionsmakt: makt genom position i organisationen 4 Expertmakt: kunskap och kompetens ger makt 4 Belöningsmakt: kontroll över belöningar, fördelning av arbetsuppgifter ger makt 4 Bestraffningsmakt: förfogande över bestraffningar ger makt

28 Kent Lundgren, EHV28 Makt 2 (2) (B&D, 1997:200ff) 4 Makt genom nätverk: förmågan att skapa och bibehålla relationer ger makt 4 Makt genom kontroll över organisationens agenda i viktiga frågor. 4 Makt genom mening och symboler: skapande av ramar som styr tolkningar ger makt 4 Personlig / Karismatisk makt: personlig utstrålning ger makt

29 Kent Lundgren, EHV29 Ledarens olika perspektiv 4 Strukturella perspektivet: fokusering på policy, procedurer, organisationsscheman, överskattande av makt 4 HR-perspektivet: fokusering på integrering av individers och organisationens behov, tron på individens behov av självförverkligande

30 Kent Lundgren, EHV30 Ledarens olika perspektiv 4 Politiska perspektivet: fokusering på konflikter, misstroende, intriger och likgiltighet inför det gemensamt bästa 4 Symboliska perspektivet: fokusering på frågor som ger mening, idén att samla människor kring ett gemensamt mål

31 Kent Lundgren, EHV31 Effektiva ledarskapet (B&D, 1997:344)

32 Kent Lundgren, EHV32 Ineffektiva ledarskapet (B&D, 1997:344)

33 Kent Lundgren, EHV33 Strukturell ledare 4 kan sin läxa 4 överväger förhållandet struktur, strategi, omgivning 4 har fokus på genomförande 4 experimenterar, anpassar sig

34 Kent Lundgren, EHV34 HR ledare 4 tror på människor 4 är synliga och tillgängliga 4 ger människor ansvar

35 Kent Lundgren, EHV35 Politisk ledare 4 klargör vad de vill 4 gör bedömning av makt och intressen 4 skapar kopplingar till viktiga aktörer 4 vet att makt är viktigt för att lyckas

36 Kent Lundgren, EHV36 Symbolisk ledare 4 använder symboler för uppmärksamhet 4 skapar mening åt erfarenhet 4 upptäcker och förmedlar vision 4 skapar historier


Ladda ner ppt "Kent Lundgren, EHV1 Grundläggande organisationsteori Ledarskap och ledarskapsteorier"

Liknande presentationer


Google-annonser