Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturskifte Att ändra kulturen James Reason Professor Emeritus University of Manchester, Storbritannien Säker primärvård Modul 3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturskifte Att ändra kulturen James Reason Professor Emeritus University of Manchester, Storbritannien Säker primärvård Modul 3."— Presentationens avskrift:

1 Kulturskifte Att ändra kulturen James Reason Professor Emeritus University of Manchester, Storbritannien Säker primärvård Modul 3

2 Problemet med kultur... är att begreppet är lika luftig som ett moln

3 och ändå... • Affärsflyget i hela världen använder ett fåtal flygplanstyper och har gemensamma standardiserade regler och procedurer. • Risken att råka ut för en flygolycka med dödlig utgång varierar i hela världen med en faktor på 42 (1 på 11 miljoner till 1 på 260 000) • Skillnaden beror till en del på infra-strukturen, men till största delen på kultur-skillnader.

4 Kultur: En möjlig definition Gemensamma värderingar (om vad som är viktigt) och uppfattningar (om hur saker och ting fungerar) samspelar med organisationens struktur och styrsystem, vilket leder till normer för beteenden (hur vi gör saker och ting här hos oss).

5 Vad är en säkerhetskultur? • En säkerhetskultur = en informerad kultur. • I en informerad kultur vet man var säkerhetsgränsen går, utan att först ha behövt överskrida den. • I en informerad kultur förutser man och hanterar riskfyllda situationer. Ett arbete pågår ständigt för att minska riskerna och öka säkerheten.

6 En säkerhetskultur har många komponenter Rappor- terande kultur Rättvis kultur Flexibel kultur Lärande kultur

7 Komponenterna måste fungera ihop

8 Steg på vägen Det sårbara systemet Det tillförlitliga systemet

9 Det sårbara systemet • Tre huvudsymtom – Skuld och syndabockstänk – Förnekelse – Jakt på fel sorts resultat

10 Varför är instinkten att skylla på individen så stark? • Någon annans fel • Illusion av fri vilja • Livet är rättvist • Efterklokhetens enögdhet • Ledningen går fri • Juridiskt enkelt

11 Följden av att skylla på enstaka individer • Systemets svagheter uppdagas inte. • Permanenta fallgropar identifieras inte. • Ledningen fokuserar på fel saker. • En skuldbeläggande kultur och en rapporterande kultur kan inte existera sida vid sida.

12 Westrums klassificering av tre olika säkerhetskulturer • Patologisk • Byråkratisk • Proaktiv Den stora skillnaden ligger i hur säkerhetsrelaterad information behandlas. Vissa förnekar, andra välkomnar den.

13 N Att tänka i orsaksserier hellre än i orsaksnätverk Okunskap om biverkningarna

14 Ett evigt kretslopp Skuld Förnekelse Jakt på fel sorts resultat

15 Varning • Ingen organisation är helt fri från symptom på det sårbara systemet. • Det är djupt rotat i mänsklig tänkande. • Vi måste hela tiden leta efter tecken och symtom på säkerhetsrisker. • Förutsättningen för en effektiv riskhantering är förmågan att upptäcka varningstecken och en kollektiv vilja att ta dessa på allvar.

16 Tillämpad logik från det sårbara systemet • Skuld: Det kan finnas några rötägg, men flertalet medarbetare är bra. • Förnekelse: Om flertalet är bra, är den som påstår något annat illvillig - när hade vi senast en negativ händelse? • Jakten på fel sorts resultat: Nu när vi har bestraffat rötäggen och tystat tjallarna, kan vi koncentrera oss på att uppnå våra finansiella mål.

17 Två aspekter på kultur • Vad en organisation är: gemensamma värderingar och uppfattningar. • Vad en organisation har: strukturer, metoder och system. • Att förändra strukturer, metoder och system är lättare än att förändra värderingar och uppfattningar.

18 Att skapa en säkerhetskultur Metoder och strukturer Uppfattningar och värderingar Använda och göra Tänka och tro

19 Kan en god säkerhetskultur skapas i ett socialt sammanhang? • Till en viss grad, JA – Genom att skapa ett system, som samlar in säkerhetsdata, analyserar och sprider information om händelser, tillbud och andra "gratislektioner". EN RAPPORTERANDE KULTUR – För att lyckas behövs personalens förtroende. EN RÄTTVIS KULTUR

20 Att skapa en rättvis kultur • En kultur utan skuld är varken möjlig eller önskvärd. • Det finns ageranden som kräver sanktioner. • En rättvis kultur styrs av – Personalens tillit. – Personalen känner till och instämmer i skillnaden mellan acceptabelt och oacceptabelt beteende.

21 Enligt brittisk lagstiftning • Försumlighet: ett handlingssätt som en "klok och förståndig person" borde ha förutsett och undvikit. Handlingen behöver inte vara avsiktlig. Främst en civilrättslig fråga. • Vårdslöshet: innebär att ta en avsiktlig risk som inte kan rättfärdigas. Främst en straffrättslig fråga.

22 Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659 gäller fr.o.m.2011-01-01 3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete 1 § Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen respektive tandvårdslagen upprätthålls. 6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. 4 § Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls.

23 Beteendemönster Sabotage Drogmissbruk Vårdslöshet, mm. Systemframkallade överträdelser “ärliga" misstag systemframkallade fel osv. Skuldbelagd Ej skuldbelagd 10% 90%

24 Minskande skuld Kunde någon annan gjort samma misstag? Brister i utbildning & urval eller oerfarenhet? NEJ Eventuell för- summelse NEJ System- framkallat fel JA Var handlingen avsiktlig? Var följderna förväntade? Sabotage, avsiktlig skada, självmord m.m. JA NEJ Icke godkänd substans? Medicinskt tillstånd? Drog- missbruk Drogmissbruk med förmildrande omständighet NEJJA NEJ Skuldfritt fel Historik av icke säkra sätt att agera ? JA NEJ Skuldfritt fel men korrigerande utbildning eller rådgivning behövs Medveten överträdelse av regler? Fanns det regler, är de tydliga och korrekta? Vårdslös över- trädelse med oavsiktlig skada System- framkallad över- trädelse JA NEJ 10 % 90 % Beslutsträd Forma en säker kultur 2011 03 21

25 Skapa en rapporterande kultur • Garanterad frihet från sanktioner. • Sekretess och/eller anonymitet. • Klipp banden mellan rapportering och disciplinpåföljd. • Snabb, användbar och begriplig återkoppling. • Enkel rapportering

26 Gemensam medveten närvaro • Var ständigt uppmärksam på mänskliga, tekniska och/eller systemrelaterade fel. • Räkna med att fel begås och utbilda personalen till att förutse och åtgärda dem. • Arbeta hårt för att skapa en rapporterande kultur och lär så mycket som möjligt av den begränsade information som händelserna ger. • Se tillbud och händelser som generella och inte lokala fenomen. • Inventera nya risker i systemet som skulle kunna ge upphov till fel.

27 Slutsatser • Nyckeln till en säker kultur är en förnuftig försiktighet i kombination med kunskap om var gränsen går mellan acceptabelt och oacceptabelt beteende. • Det kräver: – Ett effektivt system för säkerhetsinformation – Tillit från personalen – EN RÄTTVIS KULTUR är den avgörande faktorn • Kultur är nyckeln eftersom den I sig själv (på gott och ont) påverkar systemets många och olika skydd och barriärer.


Ladda ner ppt "Kulturskifte Att ändra kulturen James Reason Professor Emeritus University of Manchester, Storbritannien Säker primärvård Modul 3."

Liknande presentationer


Google-annonser