Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet - SSV Naturolyckor Kritisk Infrastruktur GSN Klimatanpass ning Säkerhet i samhällspla nering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet - SSV Naturolyckor Kritisk Infrastruktur GSN Klimatanpass ning Säkerhet i samhällspla nering."— Presentationens avskrift:

1 Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet - SSV Naturolyckor Kritisk Infrastruktur GSN Klimatanpass ning Säkerhet i samhällspla nering

2 Mål för delområdet Samhällsviktig verksamhet och naturolyckor MSB är pådrivande i arbetet med att säkerställa grundläggande förmåga och funktionalitet i samhällsviktig verksamhet. MSB samordnar och verkar för att förebyggande och riskreducerande åtgärder mot naturolyckor vidtas.

3 Naturolyckor •Bidrag till förebyggande åtgärder •Översiktliga översvämningskarteringar •Översiktliga stabilitetskarteringar •Implementering av översvämningsdirektiv •Nationell Plattform för samordning av arbete med naturolyckor •Skogsbrand •Brandrisk skog & mark •Stödja kommuner & länsstyrelser •Stödja älvsamordningsgrupper •EU-projekt Torne älv •EU- konferenserna Prevention och översvämning •Forskning & utveckling

4 Naturhändelser som kan orsaka olyckor GeologiskaHydro- meteorologiska Biologiska •Jordbävning (jordskalv) •Tsunami •Vulkanutbrott, •Jordskred •Ras i jord och berg •Erosion vid kust och vattendrag •Slamström •Ö versv ä mning •Storm, cyklon, tornado •Extrem nederb ö rd; regn, hagel, sn ö, isstorm •Å skv ä der •Torka •V ä rmeb ö lja •Extrem kyla •Skogsbrand •Ö kenspridning •Lavin •Slamstr ö m •Epidemi •Smittsam djursjukdom •Smittsam växtsjukdom •Insektsinvasion •Angrepp av skadeinsekter

5 Tuve, 30 november 1977

6 Klimatanpassning •Plan för MSB:s arbete med klimatanpassning •MSB intern Klimatdag 6 maj •Stödja kommuner och länsstyrelser •Vårkonferens med klimattema 12-13 maj •Projekt tillsammans med Boverket (mångfunktionella ytor – klimatanpassning av befintlig byggd miljö i stad och tätort) •Climatools •Klimatanpassningsportalen •Medverkan i Boverkets och Energimyndighetens regeringsuppdrag kring klimatanpassning Planera in !

7 Förändrade förutsättningar Procentuell förändring i lokala flöden med 100 års återkomsttid från år 1961-1990 till 2071-2100. Resultatet visas för 4 olika klimatscenarier. (Källa: Carlsson m.fl. 2006). RCAO-E/A2 ökning Ingen förändring minskning SkredbenägenhetFörändrade flödenSkogsbrand Fler dagar Färre dagar

8 Säkerhet i samhällsplanering •Samhällsplanering – naturolyckor, kritisk infrastruktur, klimatanpasning •Stödja kommuner och lsty kring säkerhet i fysisk planering •Vägledning för lsty artikel 12 Sevesodirektivet i samarbete med BOV •Planeringsportalen •Remisshantering

9 Karlstad Worst case scenario 2071-2100

10 Rekommendationer för nyexploatering

11 Nationell plattform för arbete med naturolyckor •Räddningsverket fick 2007 uppdraget att ”i samverkan med berörda myndigheter och organisationer vidta åtgärder för att förbättra samordningen av arbetet med att förebygga och mildra effekterna av naturolyckor och påbörja inrättandet av en så kallad nationell plattform. Åtgärderna skall syfta till att uppfylla Sveriges åtaganden i Hyogodeklarationen och Hyogo Framework for Action.” •Bildades 13 september 2007 •Numera i MSB Regleringsbrev

12 Hyogo Framework for action 2005-2015 1.Försäkra att DRR är nationellt och lokalt prioriterat 2.Identifiera, värdera, övervaka risker och utöka tidig varning 3.Använda kunskap, innovationer och utbildning för att förbättra säkerhet och uthållighet på alla nivåer 4.Reducera underliggande riskfaktorer 5.Stärka beredskapen på alla nivåer

13 1.Banverket 2.Boverket 3.Energimyndigheten 4.Lantmäteriverket 5.Livsmedelsverket 6.Länsstyrelsen 7.Naturvårdsverket 8.MSB 9.SIDA 10.SMHI 11.Socialstyrelsen 12.Statens geotekniska institut 13.Svenska Kraftnät 14.Sveriges geologiska undersökning 15.Sveriges kommuner och landsting 16.Vägverket Medverkande myndigheter

14 EU Preventionkonferens “Disaster Prevention in the light of Climate Change and its implications for Civil Contingencies” •Bygger på innehållet i kommissionens meddelande ”A Community approach on the prevention of natural and man-made disasters” •27-29 juli på Hasselbacken i Stockholm •Delfinansierad av EU-kommissionen (75%) •Ska resultera i svenska förslag till rådsslutsatser inom förebyggandeområdet (behandlas i PROCIV) •Målgrupper; PROCIV-medlemmmar, Företrädare från MS som arbetar med samhällsplanering, riskkartering och miljöfrågor, Representanter för nationella plattformar i Europa, Särskilda organisationer i vissa sakfrågor

15 EU Översvämningskonferens •Working Group F, Thematic Workshop – Climate Change and Flooding •8-10 september 2009 i Karlsrad •Syfte; Att diskutera frågor rörande översvämningar och klimatförändringar inför implementeringen av Översvämningsdirektivet •Målgrupp; WG F repr från MS och övriga org, EU KOM.

16 Grundläggande säkerhetsnivåer •Målsättning att ha GSN fastställda inom 5 områden 2011 Pågående projekt: •FSPOS – AG GSN (finansiella sektorn) •Kommuners arbete med GSN i upphandling •STYREL •Energisystemens sårbarhet •Dricksvattenförsörjning

17 Grundläggande säkerhetsnivåer •Målsättning att ha GSN fastställda inom 5 områden 2011 Pågående projekt: •FSPOS – AG GSN (finansiella sektorn) •Kommuners arbete med GSN i upphandling •STYREL •Energisystemens sårbarhet •Dricksvattenförsörjning

18 Grundläggande säkerhetsnivåer Grundläggande säkerhetsnivåer är: – miniminivåer som fastställs för att kunna upprätthålla säkerheten och funktionaliteten i samhällsviktig verksamhet vid svåra störningar, allvarliga kriser och extraordinära händelser.

19 Kritisk infrastruktur •Kritisk Infrastruktur inryms i begreppet samhällsviktig verksamhet •Nationell kontaktpunkt för implementeringen av EPCIP- direktivet •NATO/pfp – deltar i arbetsgrp CIP •Omvärldsbevakning •Strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet – FOI tar fram ramverk på Fö uppdrag och MSB deltar •Kritisk infrastruktur i samhällsplaneringen •Handläggning av ärenden

20 EPCIP- Det europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur omfattar transport och energi sektorn med följande delar •Direktiv •Informationssystemet CIWIN •Finansieringsprogram •Expertgrupper, ex CIP Contact Group

21 SSV 2009 – Särskilt fokus på; •Att komma igång i de ”nya” uppdragen GSN, klimatanpassning och skydd av kritisk infrastruktur •Få igång arbetet enl handlingsplan för Nationella Plattformen •Implementering av översvämningsdirektivet och EPCIP- direktivet •Ansvara för genomförandet av EU-konferenserna ”Prevention” och ”Översvämning” och delta i FOI-konf ”Klimat & Säkerhet” •Nya uppdrag enligt Klimat- och energiprop? •Förbereda att 2010-2011 utveckla brandrisk i skog& mark, karteringarna och bidragssystemet.


Ladda ner ppt "Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet - SSV Naturolyckor Kritisk Infrastruktur GSN Klimatanpass ning Säkerhet i samhällspla nering."

Liknande presentationer


Google-annonser