Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.bjuv.se Nya regler 2014 - regler för föreningsbidrag - regler för bidrag till arrangemang, jubileer och gratifikationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.bjuv.se Nya regler 2014 - regler för föreningsbidrag - regler för bidrag till arrangemang, jubileer och gratifikationer."— Presentationens avskrift:

1 Nya regler regler för föreningsbidrag - regler för bidrag till arrangemang, jubileer och gratifikationer

2 Uppdrag ATT SKAPA ETT BIDRAGSSYSTEM SOM
Uppdrag ATT SKAPA ETT BIDRAGSSYSTEM SOM tar ett helhetsgrepp över alla bidrag och förmåner är tydligt för medborgarna/föreningarna är modernt med klara prioriteringar som förenklar administrationen som är enklare att följa upp

3 Prioritering PRIORITERADE FÖRENINGAR Barn och unga
Prioritering PRIORITERADE FÖRENINGAR Barn och unga Verksamheterna skall dokumenterat arbeta med jämställdhet integration , antimobbning och ANDT(alkohol, narkotika, doping,tobak)-frågor Kulturverksamheter som också har aktiviteter riktat till barn och unga Föreningar som organiserar pensionären och vuxna funktionshindrade

4 Föreningsbidrag 4 typer av stöd till föreningar
Lokalt aktivitetsstöd till barn och unga 4 – 20 år Grundbidrag till verksamheter som organiserar pensionärer och vuxna funktionshindrade Hyres- och anläggningsbidrag till föreningar som organiserar barn, unga, pensionärer, vuxna funktionshindrade samt till viss kulturverksamhet. Särskilda bidrag Nya regler för arrangemangsbidrag, jubileer och gratifikationer

5 Allmänna villkor Föreningen skall vara registrerad i kommunens föreningsregister. Verksamhet bedrivs i Bjuvs kommun Föreningen skall ha antagna stadgar Föreningen har organisationsnummer från skatteverket. Föreningen skall ha valt en styrelse och kontaktperson till kommunen Årsmöte skall hållas Föreningen skall vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla personer.

6 Allmänna villkor, forts
För att bli bidragsberättigad krävs utöver registrering i kommunens föreningsregister också medlemskap i riksorganisation att verksamheten bedrivs i Bjuvs kommun. att skicka in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut till kultur & fritid. att förening lämna insyn i verksamheten. En lägsta medlemsavgift på 50 kr/år och Föreningen ska ha utsett en bidragsansvarig person Föreningen skall ha dokumentation i hur de arbetar med frågor om jämställdhet, integration, antimobbning, ANDT(alkohol, narkotika, doping, tobak)-frågor samt hur man i tillämpliga delar leva upp till barnkonventionen.

7 Allmänna villkor, forts
Övrigt Vid bidrag till andra organisationer än bidragsberättigade krävs alltid beslut av kultur­ och fritidsnämnden. Vid marknadsföring ska det framgå att verksamheten/ arrangemanget/projektet har stöd från kultur & fritid. Bidrag fördelas inom ramen för, av kommunfullmäktige anvisade medel. Närvarokort, ansökningsblanketter och övriga handlingar ska sparas av föreningen i minst 10 år. Handlingar som kommer in till kultur & fritid behandlas enligt offentlighetsprincipen och det är viktigt att inte lämna information som kan röja medlemmar med sk skyddad identitet.

8 KONTROLL OCH UPPFÖLJNING
Dialogmötena Kontroller av de uppgifter som lämnats in och de bidrag som betalats ut sker: i enlighet med nämndens internkontrollplan via stickprov då kompletterande dokumentation begärts in genom verksamhetsbesök vid misstanke om oegentligheten. Oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet. Det leder till avstängning från bidrag helt, delvis eller under en viss tid. Beslut i sådana ärenden fattas av kultur­ och fritidsnämnden. Polisanmälan sker ovillkorligen om det finns minska misstanke om uppsåt eller försök till bedrägeri.

9 Nya bidragsregler LOK- och grundbidrag
Slag av bidrag Idag Nya regler Skillnad Lokalt aktivitetsstöd 3 kr år 2 kr HK och pensionärer 4 kr år Inget LOK till HK och pensionärer. Höjt för barn och unga Grundbidrag 12 kr/medlem HK och pensionärer 15 kr/medlem HK och pensionärer 3 kr höjning/medlem Villkor för LOK, nytt eller förtydligat ha minst 10 betalande medlemmar i åldern 4-20 år. ha haft minst 200 deltagartillfällen under ett kalenderår eller 100 / redovisningsperiod ansökan skall vara inkommen i tid minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare maximalt 30 deltagare per sammankomst inklusive bidragsberättigad ledare ledaren ska vara minst 13 år En ledare i åldern år är också bidragsberättigad hajker och läger.  1-6 timmar = 1 deltagartillfälle/person 6-24 timmar = 2 deltagartillfällen/person En sammankomst ska vara minst en timme, omklädning får inräknas i tiden.

10 Nya bidragsregler Hyres- och anläggningsbidrag
Slag av bidrag Idag Nya regler Skillnad Hyresbidrag, egen lokal – , högst 75% av hyran samt Gratis upplåtelse 60% HK och pensionärer 65% 4 – 20 år Högst kr En typ av bidrag, gäller alla som är bidragsberättigade. Inga gratisuppl. Anläggningsbidrag, egen lokal – kr 75% av driftskostnaden max kr Högst kr En typ av bidrag, gäller alla som är bidragsberättigade Inga gratisuppl. Minimun 40% av medlemmarna barn och unga och minst 10 aktiva, betalande medlemmar i åldern 4 och 20 år eller tillhöra grupperna pensionärer och vuxna funktionshindrade. passivt eller stödjande medlemskap är inte bidragsgrundande nyttjande av sin lokal på minst 15 timmar/vecka i g-snitt räknat per termin eller säsong. vid låg nyttjandegrad eller för lågt medlemsantal är en förening inte berättigad till bidrag vidare skall lokalytan stå i proportion till antalet aktiva som samtidigt vistas i lokalen hyran skall anses rimlig både i relation till yta och verksamhet 

11 Nya bidragsregler Hyres- och anläggningsbidrag, forts
Slag av bidrag Idag Nya regler Skillnad Hyresbidrag, egen lokal – , högst 75% av hyran samt Gratis upplåtelse 60% HK och pensionärer 65% 4 – 20 år Högst kr En typ av bidrag, gäller alla som är bidragsberättigade. Inga gratisuppl. Anläggningsbidrag, egen lokal – kr 75% av driftskostnaden max kr Högst kr En typ av bidrag, gäller alla som är bidragsberättigade Inga gratisuppl. för kulturföreningar gäller samma regler som för övriga men med undantag från regeln att minst 40% av de aktiva medlemmarna ska vara mellan 4 och 20 år eller tillhöra grupperna pensionärer och vuxna funktionshindrade. minst en gång om året ha ett arrangemang som är ”särskilt riktad mot eller anpassade för barn och unga, 4 – 20 år”. föreningen får inte ta ut avgifter/entréer i vinstsyfte. Till vinst räknas inte kapital som avser att täcka framtida kostnader för arrangemang som inkluderar den prioriterade målgruppen 4 – 20 år skall en differentierad avgift tillämpas till förmån för de unga.

12 Nya bidragsregler övriga
Särskilda bidrag Idag Nya regler Skillnad Förrådsupplåtelse Inget regelverk I mån av utrymme, gratis upplåtelse Ingår i regelverket Övriga bidrag till driften Inga regler. Utgår till 2 folketshusföreningar Tydliggjort regelverk, specifik och kostsam drift t ex K-mäkt Konsertbidrag, musikkårer 7 spelningar, bidrag till instrument/medlem ( ca 2400 kr per spelning i snitt ) 6 spelningar ca kr per spelning i snitt Bidrag för prestation och inget för drift samt 1 spelning mindre/år Konsertbidrag, ungdomsorkestern Generellt bidrag på kr utan ansökan 3 spelningar kr Bidrag för prestation, måste sökas Ledarbidrag 75% max 2000 kr/förening %-uell fördelning av eventuellt överskott vid året slut högst 50% och max 1000 kr/utbildningstillfälle 4 – 20 år Sänkt belopp/till- fälle. Ingen begräns- ning/förening, prio barn och unga

13 Nya bidragsregler övriga, forts
Särskilda bidrag Idag Nya regler Skillnad Driftsbidrag för specifika uppgifter Finns ej Bidrag för insats på uppdrag av KoF max 10 000 kr/år Nytt bidrag Nystartsbidrag 1000 kr Ingen skillnad Verksamhetsbidrag Till föreningar som ej uppfyller kraven, ingen beloppsgräns Nämnden kan pröva rätten till bidrag till denna typ av föreningar Upphör som bidrag Lägerbidrag Till föreningar för lägerverk-samhet, prövas enskilt Utgår LOK utgår vid läger Arrangemangsbidrag Ansöks per tillfälle, total pott kr 65% av nettokostnaden dock högst kr Tydligjorda regler, inget ”först till kvarn”, beloppstak Jubileer Inga, ”godtyckliga” Vart 50:e år 65% av netto-kostnaden dock högst kr Tydligjorda regler Gratifikationer VM, EM, SM, OS inte helt tydliga regler/gränsdragning Medalj VM, EM, SM, deltagande OS och ParaOS, Blomma och diplom Tydliggjorda regler. Gäller endast kommunmedborgare

14 Övriga förändringar Höjd timhyra och tydliggjort regelverk
All upplåtelse av kommunala lokaler blir hyrespliktigt Förenklad administration; färre brytdatumar, färre nämndsärenden och snabbare handläggning Tydliggjord uppföljning och kontroll Beslutade tillämpningsanvisningar

15 Vad händer nu? Nuvarande regler gäller året ut
Förberedelser pågår inför 2014, t ex kontraktsskrivningar, nya blanketter, nyttjanderätter för planer, eventuella övergångsvillkor för vissa föreningar Från och med 2014 LOK, utbetalning feb/mars 2014 enligt 2013 års regler, samma tider och samma blankett LOK för 4 – 20 åringar aug/sept 2014 enligt nya regler, samma tider men vissa förändringar av blanketten 2014 kommer att räknas som ”år 1” eller nystart, vilket innebär att alla föreningar som ansöker om bidrag kommer att få bifoga samtliga verifikationer som styrker eventuellt rätt till ansökt bidrag Lokal och anläggningsbidrag söks för 2013 års drift, m u a de föreningar som inte längre har fri nyttjanderätt utan söker för första gången. De ska söka på bruttohyran för innevarande år d v s 2014. Nya blanketter för alla bidrag, publiceras efter hand, senast vid årsskiftet på hemsidan

16 www.bjuv.se Nya regler och tillämpningsanvisningar finns på kommunens hemsida


Ladda ner ppt "Www.bjuv.se Nya regler 2014 - regler för föreningsbidrag - regler för bidrag till arrangemang, jubileer och gratifikationer."

Liknande presentationer


Google-annonser