Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förhandsreglering naturgas Referensgruppsmöte 11 februari 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förhandsreglering naturgas Referensgruppsmöte 11 februari 2014."— Presentationens avskrift:

1 Förhandsreglering naturgas Referensgruppsmöte 11 februari 2014

2 Dagordning 1. Kapitalbasförordningen9. Tillgångar i kapitalbasen 2. Avsaknad av föreskriftsrätt10. Indexuppräkning kapitalbasen 3. Ei:s föreskrifter11. Dokumentation 4. Prel. tidsplan12. Skyldighet att lämna in uppgifter 5. Kapitalförslitning13. Ansökan om omprövning 6. Om åldersuppgifter saknas14. Skyldighet att lämna uppgifter vid Ei:s omprövning 7. Anslutningsavgifter15. Handbok för inrapportering 8. Påverkbara löpande kostnader16. Övriga frågor

3 Kapitalbasförordningen (2014:35) • Träder i kraft 1 mars 2014 • Fastställer Ei:s bemyndiganden enligt följande – Hur avdrag av anslutningsavgifter får beräknas (4 §) – Vilka kostnader som naturgasföretagen kan påverka (5 §) – Vilket index som ska användas för att räkna om de påverkbara kostnaderna (5 §) – Vilka tillgångar som ska ingå i kapitalbasen (6 §) – Hur indexet ska beräknas (kapitalbasen) (9 §)

4 Kapitalbasförordningen – Beräkning av kapitalförslitning (10 §) – Hur anläggningarnas ålder ska bestämmas i de fall åldersuppgifter saknas (11 §) – Dokumentation (13 §) – Skyldigheten att lämna in förslag till intäktsram och uppgifter (14 § 1) – Uppgifter i ansökan om omprövning (14 § 2) – Skyldighet att lämna uppgifter vid Ei:s omprövning ( 14 § 3)

5 Ei har inte föreskriftsrätt gällande • Effektiviseringskrav påverkbara kostnader • Kalkylränta • Avskrivningstider Företagen ska i sin ansökan ange vilken kalkylränta och vilka avskrivningstider som de anser ska tillämpas. Dessa frågor kommer fastställas först i Ei:s beslut.

6 Ei:s föreskrifter 1.Avser naturgasföretagens inrapportering och dokumentation 2.Avser Ei:s beräkning av skäliga kostnader och en rimlig avkastning

7 Preliminär tidsplan 11 februariReferensgruppsmöte 18 februariRemissutskick föreskrift 11 marsRemiss åter INTERN BEREDNINGSTID 7 aprilFöreskrift till tryck 2 majÅter från tryck 15 majFöreskrifterna träder i kraft 1 juliSista inrapporteringsdag 30 oktoberBeslut intäktsramar

8 Ei:s föreskriftsrätt Kapitalförslitning Beräkning av kapitalförslitning (10 §) • Real linjär metod • Beräknas per anläggningskategori • Kapitalförslitningen beräknas utifrån det halvårsskifte som anläggningen tagits i bruk • Om den ekonomiska livslängden är slut ska kapitalförslitningen beräknas till noll • Ej stöd i förordningen att beräkna kapitalförslitning efter att den ekonomiska livslängden är slut

9 Ei:s föreskriftsrätt Anläggningarnas ålder om åldersuppgifter saknas Om hur anläggningstillgångarnas ålder ska bestämmas i de fall åldersuppgifter saknas (11 §) 1.Om andra uppgifter kan göra sannolikt att en tillgång tagits i bruk ett visst år ska tillgången anses ha tagits i bruk det första året i ett femårsspann. Exempel: Utbyggnad 1990 – åldersspann 1988-1992. Tillgången ska anses ha tagits i bruk 1988. 2.För det fall inga uppgifter finns som styrker åldern ska anläggningen ingå i kapitalbasen men utan att ange årtal då denna tagits i bruk.

10 Ei:s föreskriftsrätt Anslutningsavgifter 1(2) • Hur avdrag av anslutningsavgifter får beräknas (4 §) 1. Inrapportering -De anslutningsavgifter som kommer under tillsynsperioden -De anslutningsavgifter som prognostiseras tillsynsperioden

11 Ei:s föreskriftsrätt Anslutningsavgifter 1(2) • Hur avdrag av anslutningsavgifter får beräknas (4 §) 2. Beräkning a)Anslutningar utförda före tillsynsperioden: - Intäktsramen minskas med sammanlagda anslutningsintäkter under tillsynsperioden b)Anslutningar prognostiseras utföras under tillsynsperioden: -Intäktsramen minskas med sammanlagda anslutningsintäkter under tillsynsperioden -Ska periodiseras över den ekonomiska livslängden

12 Ei:s föreskriftsrätt Påverkbara löpande kostnader Vilka kostnader som naturgasföretagen kan påverka (5 §) • De kostnader som ej är opåverkbara • Opåverkbara kostnader – Kostnader för överliggande nät – Myndighetsavgifter Vilket index som ska användas för att räkna om de påverkbara kostnaderna (5 §) – ett befintligt index som bäst överensstämmer med naturgasföretagens kostnadsutveckling – KPI

13 Index för olika kostnadsslag KostnadsslagIndex Råvaror och förnödenheter (RR73120)Index för inhemsk tillgång, ITPI Övriga externa kostnader (RR73130)Konsumentprisindex, KPI Personalkostnader (RR73140) Arbetskostnadsindex för tjänstemän respektive arbetare, AKI alternativt Labour Cost index (LCI) Övriga rörelsekostnader (RR73180)Ingen rekommendation

14 Löpande påverkbara kostnader fördelat på kostnadsslag

15 Indexutveckling under åren 2008 -12

16 Ei:s föreskriftsrätt Tillgångar som ingår i kapitalbasen • Vilka tillgångar som ska ingå i kapitalbasen (6 §) Används i verksamheten Redovisas indelat i sju anläggningskategorier • Nuanskaffningsvärde • Värderingsmetod • ledningar i km och övriga anläggningar i antal och • När anläggningen tagits i bruk • Tillämpad avskrivningstid för varje anläggningskategori.

17 Ei:s föreskrifträtt Indexuppräkning kapitalbasen • Hur indexet ska beräknas (kapitalbasen) (9 §) • Branschrelaterade entreprenadindexet (tidigare E84 entreprenadindex) framtaget av SCB • SCB:s Metodrapport för index avseende naturgasföretag åt Energimarknadsinspektionen oktober 2009 • Årlig uppdatering av naturgasindex för transmisson- respektive distributionsledningar i naturgassystemet

18 Entreprenadindex, bas januari 2011 • SCB har gjort en översyn av Entreprenadindex E84, vilket resulterat i ett nytt Entreprenadindex med bas januari 2011= 100. Det berör inte naturgasindexet som är ett avtal med årsvisa uppräkningar och den procentuella förändringen är densamma efter januari 2012 i både de uppräknade talen för E84 och nya Entreprenadindex.

19 SCB aktuella indexserier (november 2013) Entreprenadindex litt nrBenämningKommentar 311Jordarbeten 324Läggning av stålrörtidigare litt nr 325 1101Stålrör och delar 1108Plaströr för värme och vattentidigare litt nr 1103 511Projektering

20 Ei:s föreskriftsrätt Dokumentation Får meddela närmare föreskrifter om dokumentation enligt 12 § (13 §) • Anläggningstillgångar – Typ av anläggning – Teknisk specifikation – Tryckklass – Besittningsrätt • Skäl och underlag för använd värderingsmetod • De tillgångar där exakta åldersuppgifter saknas • Fördelning mellan tillgångarna • Motivering vid värdering till vad som är skäligt

21 Ei:s föreskriftsrätt Lämna förslag till intäktsram 1(3) • Skyldigheten att lämna in förslag till intäktsram och att lämna uppgifter till stöd för förslaget (14 § 1) Vilka ska inrapportera? -Transmission – omfattar även lagring i rörledning -Distribution -Lagring i lagringsanläggning -Drift av förgasningsanläggning Ett förslag till intäktsram ska lämnas för varje verksamhet.

22 Ei:s föreskriftsrätt Lämna förslag till intäktsram 2(3) Skyldigheten att lämna in förslag till intäktsram och att lämna uppgifter till stöd för förslaget (14 § 1) Tidpunkt för inlämning av förslag till intäktsram -Tillfällig bestämmelse inför tillsynsperioden som börjar 1/1 2015 -Normalt 9 månader innan tillsynsperioden börjar En tillsynsperiod är normalt 4 år enligt naturgaslagen. -Kan ansöka om annan tillsynsperiod senast vid inlämning av intäktsramen – ska motiveras

23 Ei:s föreskriftsrätt Lämna förslag till intäktsram 3(3) Skyldigheten att lämna in förslag till intäktsram och att lämna uppgifter till stöd för förslaget (14 § 1) Förslaget ska innehålla -Grunduppgifter om företaget -Beloppet som naturgasföretaget föreslår att Ei ska besluta som intäktsram. I svenska kronor exkl. moms -Ytterligare uppgifter enligt föreskrifterna plus övriga uppgifter som naturgasföretaget anser att Ei behöver

24 Ei:s föreskriftsrätt Ansökan om omprövning Vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om omprövning ( 14 § 2) • Det belopp med vilket företag föreslår ändring • Skäl och uppgifter till stöd för ändringen • Beloppet i svenska kronor exkl. moms

25 Ei:s föreskriftsrätt Skyldighet att lämna uppgifter vid Ei:s omprövning Skyldigheten för ett naturgasföretag att lämna uppgifter vid tillsynsmyndighetens omprövning ( 14 § 3) 1.Ei ska ändra ett beslut under tillsynsperioden om 1.Naturgasföretaget lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter påverkar i mer än ringa omfattning 2.Beslutet fattats på ett uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag 3.Tillgångar har överlåtits under tillsynsperioden – påverkar i väsentlig omfattning 2.Ei ska ompröva ett beslut efter tillsynsperioden om 1.Om det finns skäl att anta att ramen är större än vad som är motiverat – får ej vara ringa avvikelse 3.EI ska ompröva ett beslut under eller efter tillsynsperioden om 1.Myndigheten eller domstol beslutat om ändring gällande tidigare tillsynsperiod Ei avser ej utnyttja bemyndigandet

26 Handbok för inrapportering • Behov hos företagen?

27 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Förhandsreglering naturgas Referensgruppsmöte 11 februari 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser