Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt för att utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden Åsa Andersson 3 juni 2013 Syfte att medverka till utveckling och förbättring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt för att utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden Åsa Andersson 3 juni 2013 Syfte att medverka till utveckling och förbättring."— Presentationens avskrift:

1 Projekt för att utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden Åsa Andersson 3 juni 2013 Syfte att medverka till utveckling och förbättring av Nationella Kvalitetsregister med möjligheter att i högre utsträckning registrera omvårdnadsvariabler, utveckla variabler och medverka till att öka täckningsgraden

2 Projektet Projektledare Arbetsgrupp Referensgrupp  54 Sektioner och nätverk  Möten med sjuksköterskor i styrgrupper  Nationella kvalitetsregisterkonferensen  Möte patientorganisationer

3 Vision  kvalitetsregistren ska vara viktiga och användbara för alla professioner  sjuksköterskor ska vilja arbeta med registerdata  data ska återföras snabbt och kunna användas i förbättringsarbeten  kvalitetsregistren ska ha ett effektivt och relevant IT-stöd  patienterna ska ha tillgång till kvalitetsdata.

4 Definition Omvårdnadsvariabel omfattar data som beskriver omvårdnadsinsatser på struktur-, process- eller resultatnivå.

5 Granskning av 94 Nationella kvalitetsregister år 2011 •Omvårdnadsvariabler fanns i 27 register •Sju register innehöll fyra eller fler frågor som avser omvårdnad •Utveckling pågår

6

7 Projektets förslag •Generella områden •Relevanta i förbättringsarbete •Avgränsning till prioriterade områden •Fler områden identifierade

8 Team • Samverkan i team är en nyckelfaktor för en personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård. • Flera professioners kompetens samverkar inom de föreslagna områdena till omvårdnadsvariabler.

9 Prioriterade områden Vårdplan, omsorgsplan Nutrition Smärta Sömn/vila Fall Trycksår Munhälsa Stöd till närstående Patientundervisning p-ADL

10 Vårdplan alternativt omsorgsplan Vårdplan definition: Vård- och omsorgsplan som beskriver hälso- och sjukvård för en enskild patient (Socialstyrelsens termbank). En vårdplan/omsorgsplan ska innehålla diagnos/problem, mål och åtgärder/ordinationer (Vårdhandboken, 2012). Patient definition: Person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård (Socialstyrelsens termbank). Delaktig definition: Aktiv medverkan och att ha medinflytande (Nationalencyklopedin ).

11 Vårdplan Har vårdplan/omsorgsplan för omvårdnadsåtgärder upprättats för patienten? JaNej Vid ja Har patienten varit delaktig i upprättande av vårdplan/omsorgsplan? Ja Nej Vet ej/okänt Patienten är oförmögen att delta Är vårdplanen/omsorgplanen aktuell? JaNej Vet ej/okänt Berört kvalitetsregister bedömer relevant intervall för aktuell vårdplan.

12 Trycksår Föreligger trycksår enligt klassificering 0. Inget trycksår Kategori 1. Rodnad som inte bleknar vid tryck Kategori 2.Delhudsskada Kategori 3 Fullhudskada Kategori 4 Djup fullhudsskada Kommentar: Berört Nationellt Kvalitetsregister bedömer relevant intervall för mätning av förekomst av trycksår.

13 Trycksår Har riskbedömning gjorts med riskbedömningsinstrument (t.ex. Modifierad Nortonskala) för att bedöma om patienten är i riskzon att utveckla trycksår? Ja Nej Vet ej/okänt Vid ja Föreligger risk för trycksår? Ja NejVet ej/okänt Vid ja Har förebyggande åtgärder vidtagits? Ja NejVet ej/okänt Berört kvalitetsregister anger relevanta förebyggande åtgärder

14 Fall Har patienten fallit under vårdkontakten? JaNejVet ej/okänt Vid ja Ledde fallet till en vårdskada? Ja NejVet ej/okänt Har riskbedömning gjorts med riskbedömningsinstrument (t.ex. Downton Fall Risk Index) för att bedöma om patienten är i riskzon för fall? Ja Nej Vet ej/okänt

15 Fall Föreligger risk för fall? Ja NejVet ej/okänt Vid ja Har förebyggande åtgärder vidtagits? Ja NejVet ej/okänt Berört kvalitetsregister anger relevanta förebyggande åtgärder

16 Munhälsa Har patienten ohälsa i munnen? Ja Nej Vet ej /okänt Har riskbedömning gjorts med ett riskbedömningsinstrument (tex ROAG) för att bedöma om risk för ohälsa i munnen föreligger? Ja NejVet ej/okänt Vid ja Föreligger risk för ohälsa i munnen? Ja NejVet ej/okänt Har förebyggande åtgärder vidtagits vid risk för ohälsa i munnen? Ja NejVet ej /okänt

17 Smärta Har patienten smärta? Ja Nej Vet ej/okänt Vid ja Har patientens smärta skattats med ett bedömningsinstrument (te.x NRS 0-10) ? Ja NejVet ej/okänt Har åtgärder vidtagits för att lindra smärtan? Ja Nej Patienten har avböjtVet ej/okänt Lindrades patientens smärta enligt bedömningsinstrument (te.x. NRS0-10)? Ja NejVet ej/okänt Berört kvalitetsregister anger relevant intervall mellan mättillfällena

18 Undernäring Kroppsvikt ____________kg Kroppslängd __________cm Mäts i cm utan skor stående eller liggande BMI_________m2 (räknas ut automatiskt) Har riskbedömning för undernäring gjorts innehållande riskfaktorerna ofrivillig viktförlust, ätsvårigheter och undervikt enligt BMI? Ja Nej Vet ej/okänt Bedöms risk för undernäring föreligga, dvs minst en av tre riskfaktorer ofrivillig viktförlust, ätsvårigheter och undervikt enligt BMI? Ja Nej Vet ej/okänt

19 Undernäring Har riskbedömning för undernäring gjorts med ett riskbedömningsinstrument (tex MNA)? Ja Nej Vet ej /okänt Vid ja Föreligger risk för undernäring enligt bedömningsinstrument (tex MNA)? Ja Nej Vet ej/okänt Har åtgärder vidtagits vid risk för undernäring? Ja NejVet ej/okänt

20 Aktiviteter i dagligt liv p-ADL Avgränsning av p-ADL till bada/duscha, klä på/av sig, gå på toaletten, förflytta sig, äta samt kontrollera urin och avföring Föreligger behov av stöd i p-ADL Ja NejVet ej/okänt Vid ja Har p-ADL förmågan bedömts med ett bedömningsinstrument (tex KATZ)? Ja NejVet ej/okänt Har åtgärder vidtagits? Ja NejVet ej/okänt Berört register anger relevanta åtgärder

21 Sömnproblem Har patienten svårt att somna? Ja Nej Vet ej/okänt Har patienten störd nattsömn Ja Nej Vet ej/okänt Har patientens sömnproblem bedömts med ett bedömningsinstrument (t.ex ISI)). Ja NejVet ej/okänt Vid ja Har åtgärder vidtagits? Ja NejVet ej/okänt Minskade patientens sömnproblem? Ja NejVet ej/okänt

22 Patientutbildning Har patienten erbjudits strukturerat utbildningsprogram? JaNej Vet ej/okänt Varje register avgör vilka områden som ska in gå i ett strukturerat utbildningsprogram Har patienten genomfört strukturerat utbildningsprogram? JaNej Har tackat nejVet ej/okänt

23 Närstående Har närstående erbjudits stödsamtal Ja Nej Ej aktuelltVet ej /okänt Vid ja Har närstående erhållit stödsamtal? JaNejHar tackat nejVet ej/okänt H ar närstående erbjudits strukturerat utbildningsprogram? JaNejVet ej/okänt Har närstående deltagit i strukturerat utbildningsprogram? Ja NejHar tackat nej Vet ej/okänt

24 Fortsatt arbete…. •Pröva omvårdnadsvariabler i skarpt läge! •Fördjupa arbetet - Sjuksköterskor i cancervård - Riksföreningen för barnsjuksköterskor Barn och vuxenkvalitetsregister - Sjuksköterskor i styregrupper

25 www.swenurse.se www.kvalitetsregister.se (nyheter) www.swenurse.se www.kvalitetsregister.se


Ladda ner ppt "Projekt för att utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden Åsa Andersson 3 juni 2013 Syfte att medverka till utveckling och förbättring."

Liknande presentationer


Google-annonser