Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

9 september. Radon är ett gasformigt, smak-, lukt- och färglöst grundämne. Detta låter harmlöst men alla radonisotoper är radioaktiva, med halveringstider.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "9 september. Radon är ett gasformigt, smak-, lukt- och färglöst grundämne. Detta låter harmlöst men alla radonisotoper är radioaktiva, med halveringstider."— Presentationens avskrift:

1 9 september

2 Radon är ett gasformigt, smak-, lukt- och färglöst grundämne. Detta låter harmlöst men alla radonisotoper är radioaktiva, med halveringstider kortare än 4 dagar, men finns ändå naturligt på jorden som sönderfalls- produkter till långlivade uran- och thoriumisotoper. Uran och thorium skapades vid våldsamma supernovaexplosioner för miljardtals år sedan. Radonförekomst i inomhusmiljön uppskattas förorsaka ca 400 dödsfall i cancer per år i Sverige, dvs fler än antalet dödsoffer i trafiken. Göran Nyman

3 I juni 2004 beslutade Socialstyrelsen att sänka riktvärdet från 400 Bq/m 3 till 200 Bq/m 3. Pressmeddelande september 2009. Baserat på WHO-rapport. Radon medför en ökad risk för lungcancer, även vid låga nivåer. De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna presenterar därför nya gemensamma rekommendationer för att sänka radonhalterna i bostäder. Beräkningar visar att 360 dödsfall i lungcancer per år skulle kunna undvikas i de nordiska länderna om riktvärdena för alla bostäder med radonhalter över 200 Bq/m 3 sänktes till 100 Bq/m 3. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns cirka 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m 3. Göran Nyman

4 Människan utsätts för radioaktiv strålning från olika källor Göran Nyman

5 Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, uppskattar att I Sverige uppgår antalet dödsfall i lungcancer på grund av radon i bostäder till ca 400. Det är väsentligt fler än antalet dödsolyckor i trafiken! Jämförelse med andra risker Situationen i USA Göran Nyman

6 Sönderfall av 238 U 222 Rn T ½ = 3.8 dagar 238 U T ½ = 4.5*10 9 år Göran Nyman

7

8 INDEPENDIA GROUP http://www.independiagroup.com Grundades 1995 Omsättning 140 miljoner Antal anställda 110 Independia arbetar med byggnaders inomhusklimat och konstruktioner. Vi har helheten! Vi mäter radon, utplacerar mätpaketen, besiktar och åtgärdar förhöjda radonvärden. Mättid 2 månader, rek 80 dagar Mätperiod 1/10-30/4. Årsmedelvärde ges per lägenhet som mäts. Göran Nyman

9 Saneringsprinciper Används i de fall mark- förhållanden är gynnsamma, tex. Rullstensåsar. RADONBRUNN Ventilation blå lättbetong Självdrag Mekanisk frånluft Mekanisk till och frånluft Göran Nyman

10 Saneringsprinciper TÄTNING Fungerar bra i de fall då uppenbara otätheter påträffas vid okulär besiktning. Utförs i de flesta fall som en kompletterande åtgärd. RADONSUG Den vanligaste åtgärden när en fastighet har förhöjda värden av markradon. Göran Nyman

11 MÄTMETODER Vid mätning av förekomst av radon och radon-döttrar kan olika metoder användas. Generellt kan dessa indelas i: Momentana metoder som mäter under en kort tid och ger ett direkt resultat. Integrerande metoder som registrerar radon eller radondotterhalt under en längre tid och resulterar i ett genomsnittligt värde under mättiden. Typexempel är spårfilm och koldosor Kontinuerligt registrerande metoder som utnyttjar instrument som med jämna tidsintervall registrerar radon och/eller radondotterhalt och lagrar mätdata för senare analys. Göran Nyman

12 Direktmätande instrument Jonisationskammare Proportional- räknare GM-räknare Göran Nyman

13 Spårfilmsdetektor Göran Nyman

14

15 RADONHALTENS VARIATION MED TIDEN Mätning utförd med en kontinuerligt registrerande metod Göran Nyman

16 1000 Bq/l Radonhalt i dricksvatten. Gräns för otjänligt. Livsmedelsverkets gränsvärden gäller inte för vattenverk som tillhandahåller mindre än 10m 3 vatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer. radon i luft Gränsvärden och riktvärden vatten 100 Bq/l Radonhalt i dricksvatten. Gräns för tjänligt med anmärkning. Livsmedelsverkets gränsvärden gäller inte för vattenverk som tillhandahåller mindre än 10m 3 vatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer. Gränsvärden och riktvärden radon i luft 200 Bq/m 3 Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål 200 Bq/m 3 Högsta radonhalt i nya byggnader; 400 Bq/m 3 Högsta radonhalt på arbetsplatser; Gränsvärden och riktvärden gammastrålning 0,3 µSv/h Uppmäts denna nivå eller högre på byggnadens fasad bör radonmätning i inomhusluften göras 0,5 µSv/h Högsta gammastrålning i nya byggnader GRÄNSVÄRDEN

17 RADONMONITORN CANARY Göran Nyman http://www.canary.no http://www.klimatzonen.se Mätaren är batteridriven och så liten (120mm × 69mm × 22.5mm) att den lätt får plats i fickan.

18 Radonkarta över Sverige Göran Nyman


Ladda ner ppt "9 september. Radon är ett gasformigt, smak-, lukt- och färglöst grundämne. Detta låter harmlöst men alla radonisotoper är radioaktiva, med halveringstider."

Liknande presentationer


Google-annonser