Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

9 september. Radon är ett gasformigt, smak-, lukt- och färglöst grundämne. Detta låter harmlöst men alla radonisotoper är radioaktiva, med halveringstider.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "9 september. Radon är ett gasformigt, smak-, lukt- och färglöst grundämne. Detta låter harmlöst men alla radonisotoper är radioaktiva, med halveringstider."— Presentationens avskrift:

1 9 september

2 Radon är ett gasformigt, smak-, lukt- och färglöst grundämne. Detta låter harmlöst men alla radonisotoper är radioaktiva, med halveringstider kortare än 4 dagar, men finns ändå naturligt på jorden som sönderfalls- produkter till långlivade uran- och thoriumisotoper. Uran och thorium skapades vid våldsamma supernovaexplosioner för miljardtals år sedan. Radonförekomst i inomhusmiljön uppskattas förorsaka ca 400 dödsfall i cancer per år i Sverige, dvs fler än antalet dödsoffer i trafiken. Göran Nyman

3 I juni 2004 beslutade Socialstyrelsen att sänka riktvärdet från 400 Bq/m 3 till 200 Bq/m 3. Pressmeddelande september Baserat på WHO-rapport. Radon medför en ökad risk för lungcancer, även vid låga nivåer. De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna presenterar därför nya gemensamma rekommendationer för att sänka radonhalterna i bostäder. Beräkningar visar att 360 dödsfall i lungcancer per år skulle kunna undvikas i de nordiska länderna om riktvärdena för alla bostäder med radonhalter över 200 Bq/m 3 sänktes till 100 Bq/m 3. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns cirka bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m 3. Göran Nyman

4 Människan utsätts för radioaktiv strålning från olika källor Göran Nyman

5 Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, uppskattar att I Sverige uppgår antalet dödsfall i lungcancer på grund av radon i bostäder till ca 400. Det är väsentligt fler än antalet dödsolyckor i trafiken! Jämförelse med andra risker Situationen i USA Göran Nyman

6 Sönderfall av 238 U 222 Rn T ½ = 3.8 dagar 238 U T ½ = 4.5*10 9 år Göran Nyman

7

8 INDEPENDIA GROUP Grundades 1995 Omsättning 140 miljoner Antal anställda 110 Independia arbetar med byggnaders inomhusklimat och konstruktioner. Vi har helheten! Vi mäter radon, utplacerar mätpaketen, besiktar och åtgärdar förhöjda radonvärden. Mättid 2 månader, rek 80 dagar Mätperiod 1/10-30/4. Årsmedelvärde ges per lägenhet som mäts. Göran Nyman

9 Saneringsprinciper Används i de fall mark- förhållanden är gynnsamma, tex. Rullstensåsar. RADONBRUNN Ventilation blå lättbetong Självdrag Mekanisk frånluft Mekanisk till och frånluft Göran Nyman

10 Saneringsprinciper TÄTNING Fungerar bra i de fall då uppenbara otätheter påträffas vid okulär besiktning. Utförs i de flesta fall som en kompletterande åtgärd. RADONSUG Den vanligaste åtgärden när en fastighet har förhöjda värden av markradon. Göran Nyman

11 MÄTMETODER Vid mätning av förekomst av radon och radon-döttrar kan olika metoder användas. Generellt kan dessa indelas i: Momentana metoder som mäter under en kort tid och ger ett direkt resultat. Integrerande metoder som registrerar radon eller radondotterhalt under en längre tid och resulterar i ett genomsnittligt värde under mättiden. Typexempel är spårfilm och koldosor Kontinuerligt registrerande metoder som utnyttjar instrument som med jämna tidsintervall registrerar radon och/eller radondotterhalt och lagrar mätdata för senare analys. Göran Nyman

12 Direktmätande instrument Jonisationskammare Proportional- räknare GM-räknare Göran Nyman

13 Spårfilmsdetektor Göran Nyman

14

15 RADONHALTENS VARIATION MED TIDEN Mätning utförd med en kontinuerligt registrerande metod Göran Nyman

16 1000 Bq/l Radonhalt i dricksvatten. Gräns för otjänligt. Livsmedelsverkets gränsvärden gäller inte för vattenverk som tillhandahåller mindre än 10m 3 vatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer. radon i luft Gränsvärden och riktvärden vatten 100 Bq/l Radonhalt i dricksvatten. Gräns för tjänligt med anmärkning. Livsmedelsverkets gränsvärden gäller inte för vattenverk som tillhandahåller mindre än 10m 3 vatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer. Gränsvärden och riktvärden radon i luft 200 Bq/m 3 Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål 200 Bq/m 3 Högsta radonhalt i nya byggnader; 400 Bq/m 3 Högsta radonhalt på arbetsplatser; Gränsvärden och riktvärden gammastrålning 0,3 µSv/h Uppmäts denna nivå eller högre på byggnadens fasad bör radonmätning i inomhusluften göras 0,5 µSv/h Högsta gammastrålning i nya byggnader GRÄNSVÄRDEN

17 RADONMONITORN CANARY Göran Nyman Mätaren är batteridriven och så liten (120mm × 69mm × 22.5mm) att den lätt får plats i fickan.

18 Radonkarta över Sverige Göran Nyman


Ladda ner ppt "9 september. Radon är ett gasformigt, smak-, lukt- och färglöst grundämne. Detta låter harmlöst men alla radonisotoper är radioaktiva, med halveringstider."

Liknande presentationer


Google-annonser