Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE. Dagen program  9.30-10.00: Registering och fika  10.00-10.10: Inledning och kort presentation av Tekniska museet 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE. Dagen program  9.30-10.00: Registering och fika  10.00-10.10: Inledning och kort presentation av Tekniska museet "— Presentationens avskrift:

1 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE

2 Dagen program  9.30-10.00: Registering och fika  10.00-10.10: Inledning och kort presentation av Tekniska museet  10.10-10.30: Charlotte Brogren, GD VINNOVA, berättar om bakgrunden till satsningarna på SIOs i Sverige.  10.30-11.00: Eva Wigren, Teknikföretagen, presenterar produktions- SIOn Made in Sweden.  11.00-12.00: Leif Ljungqvist, Acreo Swedish ICT, och Maria Månsson, Prevas, presenterar FoI-agendan Smartare Elektroniksystem för Sverige. Utmaningar och mål med en svensk SIO inom Smarta elektroniksystem.  12.00-14.00: Mingellunch och gruppdiskussioner  14.00-15.00: Korta presentationer från gruppdiskussionerna  15.00-15.30: Fika + Summering nästa steg

3 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE En enad forsknings- och innovationsagenda.

4 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE INNEHÅLL  Bakgrund  Målbild & Vision  Branschdefinition  Analys  Utmaningar  Slutsatser  Åtgärdsprogram

5 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE SJU STÅR BAKOM AGENDAN

6 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE UPPDRAG: VISA ATT, OCH HUR, ELEKTRONIKINDUSTRIN SKAPAR TILLVÄXT.

7 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE ÖVERGRIPANDE MÅLBILD ”Hållbar tillväxt i Sverige”.

8 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE HÅLLBARHET I FOKUS  Smarta elektroniksystem ger effektivare lösningar.  Smarta elektroniksystem möjliggör hållbara lösningar för globala utmaningar: – Energi – Miljö – Produktion – Vård – Omsorg

9 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE BRANSCHDEFINITION

10 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE DET FINNS ETT LAND SOM TILLHÖR VÄRLDSELITEN …

11 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE VITAL DEL AV SVENSK INDUSTRI  Sveriges ekonomi bygger på industrins välmående.  Elektroniksystem behövs… …I nästan allt.  Närhet mellan behov och tekniska möjliggörare skapar innovationer. SVERIGE AB TELEKOMMILJÖ TRANSPORTFÖRSVARINDUSTRI MEDICINGRUVOR ELEKTRONIKSYSTEM

12 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE DEFINITION - SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM ”Det som finns på insidan – de osynliga möjliggörarna”.

13 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE Smarta Elektroniksystem innefattar  nano- och mikroelektronik,  fotonik,  mikromekanik (MEMS),  Kraftelektronik,  och inbyggda system inklusive hårdvarunära mjukvara.  Enkelt uttryckt: det som finns på insidan, de ”osynliga” möjliggörarna, det som finns under skalet som gör att tekniska apparater och applikationer fungerar på det sätt som de är skapade för att göra.

14 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE Effektiva elnät Framtidens smarta distribuerade energisystem med förnybara energikällor.  Kraftelektronik byggt på kiselkarbid minskar energiförlusterna

15 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE Hemvård Diagnostisering i hemmet spar både kostnader och ökar kvaliteten på mätvärdena.  En tryckt biosensor kan reagera på tex en droppe blod, resultatet kan avläsas direkt i displayen.

16 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE Mjölkanalys Snabb och billig analys av mjölkens kvalitet med stor nytta tex i u-länder.  IR-teknik  Embedded teknik

17 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE Miljöövervakning Ett FoU-projekt för att tidigt upptäcka och varna för faror som mikrobiell smitta och olje/petroleum- produkter.  Robusta av olika typer sensorer tar in stora mängder data som processas och genererar olika tjänster.

18 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE Mätmetoder för processindustrin Extrema temperatur- förhållanden uppåt 2500 grader inom stålindustrin.  En specialanpassad fiberoptik gör det möjligt att mäta kontinuerligt i realtid. Vilket ger minskad energiförbrukning och högre kvalitet.

19 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE ANALYS

20 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE ANALYS

21 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE TRE GRUPPER BILDAR INDUSTRIN  Grupp 1 – 3 600 företag framställer – Företag som tillverkar elektronik, hårdvarunära konsulter samt distributörer – FLIR, Note, Partnertech och Arrow  Grupp 2 – 7 700 med elektronik i sina produkter – Ericsson, ABB, Scania och SAAB  Grupp 3 – 14 900 företag för sin produktion – Bland annat processindustrin, mineralutvinning samt viss transport och media – AstraZeneca, Vattenfall, LKAB och TeliaSonera

22 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE SIMPLER DIAGRAM Inköp av varor och tjänster Försäljning Personal Kapital Förädlingsvärde Ersättning till lån- givare Ersättning till aktieägare Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Kapital- kostnad Personal- kostnad + 0,2 0 0,6 0,4 1,0 0,8 0,200,60,41,00,8 Personalkostnad Förädlingsvärde Kapitalkostnad Förädlingsvärde Låg effektivitet Hög effektivitet

23 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE UTVECKLING GRUPP 1 2002- 2011

24 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE 2002 2004 2011 2009 KOMMENTAR: 2002 (IT-kraschen) var ett svagt år för elektronikindustrin liksom 2009 (finanskrisen). Till 2011 ökar förädlingsvärdet och antalet anställda markant. Under de 5 senaste åren har branschen varit mer lönsam än näringslivet i genomsnitt om man undantar Flextronics. som gjort en stor nedskrivning. 2008

25 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE TILLVÄXT -02, -04, -06, -08– 11 KOMMENTAR: Tillväxten inom elektronikindustrin har varit 90 % 2002 till 2011, nästan en fördubbling av näringens samlade förädlingsvärde. Sysselsättningen har vuxit med 9 % under samma period.

26 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE GEOGRAFISK SPRIDNING KONKURRENSKRAFT God Medel Svag

27 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE UTVECKLING GRUPP 2 Företag som använder elektroniksystem i sina produkter.

28 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE KOMMENTAR: God konkurrenskraft för företag som använder elektronik i sina produkter bortsett från åren 2002 och 2009. 2002 2011 2009 2006

29 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE 2013-03-21 © Grufman Reje 2013 KOMMENTAR: I gruppen företag som använder elektronik i sina produkter, 2011, är det Telekom som har en betydligt svagare position. Detta beror mest på utvecklingen för Sony Mobile.

30 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE TILLVÄXT I GRUPP 2 KOMMENTAR: Tillväxten inom den del av industrin som använder elektronik i sina produkter är god 2002– 2011 (+148%) Sysselsättningen har vuxit med 26 % under samma period.

31 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE UTVECKLING GRUPP 3 Företag som är beroende av elektroniksystem i sin tillverkning.

32 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE 2013-03-21 © Grufman Reje 2013 KOMMENTAR: Allt bättre konkurrenskraft för företag som är beroende av elektronik i tillverkningen. 2011 2010 2002

33 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE KOMMENTAR: I gruppen företag som är beroende av elektronik i sin tillverkning, 2011, är det fortsatt lite svagare positioner för Transport och Installation.

34 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE UTVECKLING GRUPP 1+2+3

35 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE KOMMENTAR: 2002 innebar en svag position för både elektroniktillverkare och företag som använder elektronik i sina produkter. Företag som är beroende av elektronik i sin tillverkning behöll en god konkurrenskraft.

36 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE KOMMENTAR: Under finanskrisen 2009 hade grupperna Elektronik och i Produkter en något svag position. Företag som är beroende av elektronik i sin tillverkning låg innanför linjen.

37 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE KOMMENTAR: 2011 har alla tre grupperna av företag gynnsamma konkurrenskrafts- lägen.

38 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE TILLVÄXT I GRUPP 1+2+3 KOMMENTAR: Tillväxten i förädlingsvärde har varit störst inom grupp 2. Sysselsättningen har utvecklats bäst inom grupp 1 och 2.

39 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE ANDEL GRUPP 1+2 Av näringslivets förädlingsvärde respektive sysselsatta. FV/BNPSYSSELSATTA Av Sveriges förädlingsvärde respektive sysselsatta 90% 10% 90% 93% 7%

40 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE RESULTAT AV KARTLÄGGNING  Elektronikindustrin, grupp 1, har: – God spridning över hela landet. – Bra och ökande effektivitet. – Stort antal anställda. – Stor betydelse för företagen i grupp 2 och 3. www.smartareelektroniksystem.se

41 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE SLUTSATSER AV ANALYSEN Tre primära utmaningar.

42 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE 1: EFFEKTIVA VÄRDEKEDJOR  Kunskapsöverföring  Större samverkan mellan aktörer i hela värdekedjan – Forskning – Teknikutveckling – Tillverkare – Distribution  Ställer nya krav på: – Överblick – Beställarkompetens – Kommunikation – Kommersialisering

43 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE 2: FRAMTIDENS INSATS- OCH SPETSOMRÅDEN  Mikro- & nanoelektronik  Tryckt elektronik  Kraftelektronik  Fotonik  Antenn, mikrovåg- och terahertz  Sensorer  Inbyggda system  Byggsätt och tillförlitlighet  Avancerad produktionsteknik

44 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE 3: SVENSK KOMPETENSFÖRSÖRJNING  Få sökanden till tekniska utbildningsnivåer.  Koppla samman utbildningsinnehåll och industriella behov.  Behålla kvalificerad arbetskraft i Sverige.

45 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE VISION 2025 ”Svenska elektronik- system har möjliggjort en svensk industri i världsklass”.

46 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE ÖVERGRIPANDE MÅLBILD ”Hållbar tillväxt i Sverige”.

47 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE MÄTBARHET 2020 50 % ökning av antal företag som kan fylla sitt behov av elektroniksystem via svenska leverantörer. 2025 75 % ökning av antal företag som kan fylla sitt behov av elektroniksystem via svenska leverantörer.

48 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE ÅTGÄRDSPROGRAM  Kompetenscentra – Generella – Per spjutspetsteknologi – EU-synkroniserade  Arenor för erfarenhetsutbyte  Hållbar kompetens i värdekedjorna  Kunskapsöverföring till SME  Swedish Electronic Systems EU Grants Offices  SME i EU-projekt  Demonstratorer/testbäddar/pil otlinor  Kompetensförsörjning  Stödjande strukturer  SIO – Interimsstyrelse

49 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE Vad händer nu  Samverkan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas  Vi får skriva en full ansökan  Klar den 7 mars  Beslut 19 maj  Uppstart juni-dec 2014  Programstart 1 jan 2015  Fortsatt utveckling av mål och aktiviteter  Fortsatt förankring i branschen  Avsiktsförklaring  Etablering av en SIO organisation

50 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE ELEKTRONIKBRANSCHENS MÖJLIGHET ATT PÅVERKA FRAMTIDA FORSKNING OCH INNOVATION

51 WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE LADDA NER AGENDAN OCH RAPPORTEN PÅ: WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE


Ladda ner ppt "WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE. Dagen program  9.30-10.00: Registering och fika  10.00-10.10: Inledning och kort presentation av Tekniska museet "

Liknande presentationer


Google-annonser