Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt delningsalternativ Tullinge bryts ut ur Botkyrka kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt delningsalternativ Tullinge bryts ut ur Botkyrka kommun."— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt delningsalternativ Tullinge bryts ut ur Botkyrka kommun

2 Indelningslagens villkor •bättre villkor för den kommunala demokratin •bättre anpassning till demografiska och näringsgeografiska förhållanden •bättre eller åtminstone inte sämre ekonomi i de nybildade kommunerna •acceptabel nivå på förvaltningskostnaderna samt •acceptabla förändringar vad beträffar förtroende- mannaorganisationen och lokala organ

3 Indelningslagens villkor (forts.) •tillräckligt befolknings- och skatteunderlag •bestående fördel •fördel för del av kommun

4 Befolkning – Tullinge •16 186 invånare 2011 •154:e kommunen i riket •Större än median- kommunen i riket (15 300)

5 Tillräckligt befolkningsunderlag? •Indelningslagens intentioner i fråga om befolkningsunderlaget bör inte utgöra något hinder för Tullinge att bilda egen kommun.

6 Näringsgeografi l Offentlig service l Kommersiell service l Regionala faciliteter

7 Näringsgeografiska samband

8 •Kvoten mellan den förvärvsarbetande dag- respektive nattbefolkningen i Tullinge är endast 35 % •Motsvarande siffra för Botkyrka kommun är 62 procent •Således stort pendlingsflöde mot Stockholm och även övriga regionen •En delning överensstämmer med indelningslagens intentioner i fråga om servicecentrum med omland men med tanke på att Tullinge är en del av Stockholmsregionen kan det ifrågasättas om det resonemanget är giltigt

9 Nämnd- och förvaltningsorganisationen l 170 politiker behöver rekryteras l Om egen kommun behövs det 1 000 årsarbetare, dvs. ytterligare 150 årsarbetare l Försämrad kompetens bland personalen l OK (går att fixa men kan ifråga- sättas eftersom det förutsätter långtgående samarbete för att upprätthålla kompetensnivån) l Merkostnad

10 Specialiseringstrycket på kommunerna

11 Förvaltningsorganisationen Sambandet mellan antalet befattningar och kommunstorlek

12 Antal yrken i landets kommuner efter kommunstorlek

13 Det finns för närvarande 172 anställda som är ensamma på sin befattning i Botkyrka Anst./befattn.123456-637 Antal anställda1721241148654976 Tabell 9.2 Antal anställda per befattning i Botkyrka kommun år 2010 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

14 Utjämningssystemet Kostnadsutjämningen år 2010, principskissInkomstutjämning för kommuner, principskiss

15 Kommunernas årskostnad per person

16 Åldersstrukturen i Botkyrka kommun

17 Avvikelse från standardkostnadsersättningen i kostnadsutjämningen

18 Botkyrkas årskostnad per person

19 De kostnadskrävande åldersgrupperna kommer att öka i Tullinge

20 Nettodriftkostnader (tusen kr)

21 Inkomster från skatter och bidrag (kr/invånare)

22 Kostnadsutjämningen

23 Kommunalekonomiskt utfall

24 VAD SAKNAS I DEN EKONOMISKA KALKYLEN? • Ekonomiska konsekvenser av planerade nyinvesteringar i Tullinge • Bara kapitalkostnaden för den planerade skolan i Riksten beräknas till knappt 700 kr/invånare i Tullinge

25 HAR UTREDNINGEN PÅFÖRT TULLINGE FÖR HÖGA KOSTNADER?

26 Preliminär ekonomisk reglering •Till grund för den ekonomiska regleringen ska finnas ett avtal mellan de blivande kommunerna •Alla skulder och tillgångar bör delas •Som allmän fördelningsgrund tillämpas de garanterade skatteunderlagen i de berörda kommundelarna

27 Bolag som kräver ekonomisk reglering

28 Demografi och demokrati l Inget entydigt svar l Önskan om mer lokal gemenskap och makt i lokala frågor

29 Det regionala perspektivet l De regionala konsekvenserna av en kommundelning för landstingets verksamhet inom hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik är små l I Stockholms län ansvarar Regionplanekontoret (som nyligen bytt namn) för den fortlöpande dialogen med länets kommuner i frågor som rör hela länets utveckling.

30 Fördel för del av kommun l Inga påtagliga fördelar för varken Tullinge eller Nya Botkyrka

31 Befolkningens inställning l Utredningen förordar folkomröstning alt. opinionsundersökning l Samtliga kommuninvånare bör få redovisa sina synpunkter i indelningsfrågan

32 Sammanfattning

33 Utlåtande förslag •En delning fullt möjlig men något tveksam utifrån indelningslagens intentioner beträffande ekonomin •Kan dock övervägas om inte kommunen är emot och det finns ett folkligt stöd •Om kommunen vill gå vidare bör en opinions- undersökning/folkomröstning anordnas i hela kommunen •Politiken tar ställning - för eller emot •Om emot krävs synnerliga skäl - finns ej


Ladda ner ppt "Aktuellt delningsalternativ Tullinge bryts ut ur Botkyrka kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser