Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöprojekt på Gården i Ragnabo ” Ett kretsloppstänkande i vatten” Reglerad dränering, under- & över- bevattning, magasinering av avrinningsvatten samt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöprojekt på Gården i Ragnabo ” Ett kretsloppstänkande i vatten” Reglerad dränering, under- & över- bevattning, magasinering av avrinningsvatten samt."— Presentationens avskrift:

1 Miljöprojekt på Gården i Ragnabo ” Ett kretsloppstänkande i vatten” Reglerad dränering, under- & över- bevattning, magasinering av avrinningsvatten samt våtmark

2

3 Gården i Ragnabo är belägen i Södra Kalmar län utmed Kalmarsund och Östersjön Kalmarsund Gårdscentrum

4 Jordbruksmark Hagmark Vattenmagasin Våtmark Intagningsdamm Våtmark Gårdscentrum

5 Befintlig dräneringsanläggning Färgkodning efter anläggningsår: Cyan:< år 1946 Röd:< år 1981 Gul:< år 2009 A B C D E F

6 Reglerad reglering med 10 dämningsbrunnar ReglerdonDämningsbrunn Norr Markör

7 Underbevattning i 5 dämningsbrunnar Matarvattenledning Styrdon Matarvattenleding Pump Norr

8 Konventionell bevattnings- anläggning med 8 hydranter StamledningHydrantBevattningsmaskin Norr

9 Dämning ca. 50 cm över Östersjöns nivå Inget utflöde av avrinningsvatten

10 Reglerad dränering Höstvete

11 Fånggröda Reglerad dränering

12 Fånggröda

13 Reglerad dränering Underbevattning Fånggröda

14 Inga odlingshinder Reglerdon

15 Miljöeffekt •Samhällsnytta: –Cirka 15-30 kg N / ha i minskat läckage till omgivande vattensystem, enligt SLU •Bondenytta –Högt näringsutnyttjande i växtodling •Minimal restnäring •Restnäring till vattenmagasin, kretslopp –Tryggad vattentillgång, även torr år –Mer precis växtodling: mängd insatsmedel kontra skörd, hög ’verkningsgrad’ på växtodlingen –Säker odlingsekonomi

16 •Utgångsläge är ett befintligt system, optimalt byggt för enbart dränering (1-funktionellt) •Modifiering krävs för reglerad dränering –Måste tänka 2-funktionellt (dränering & dämning) •Ytterligare modifiering krävs för underbevattning –Måste tänka 3-funktionellt (dränering, dämning & kapillärbevattning) •Kräver kunskap om befintlig anläggning och jordens vattenföringsförmåga •Kräver att befintligt system är funktionsdugligt •Kräver viss skötsel Befintlig dräneringsanläggning

17 Kompromisser & Betjäningsarea •Kompromiss mellan optimal placering och begränsningar i befintligt system •Betjäningsarea per brunn –beror på befintligt system –beror på lutning och jordens täthet –kan variera p.g.a ej önskade brukningshinder –beror på underbevattning eller reglerad dränering •Underbevattning något lägre betjäningsarea •Ev. gamla diken (stendiken, ’blindgångare’) måste tätas vid brunn –Risk för icke önskat förbi läckage av vatten –Viktigt vid underbevattning

18 Byggnadssätt Reglerad Dränering •Reglerad dränering kan anläggas på olika sätt. –Reglerdon är av lite olika slag. •Fast eller förändningsbar höjd på ståndarrör •Dämning av ingående eller utgående vatten •Fasta men utbytbara ståndarrör av olika höjd. –Brunnsplacering och lock: •Brunnslock i eller under markplanet •Brunnen på eller i ansluting till jordbruksmark •Friliggande eller i kulvert –Regleringsprincip: •Byte ståndarrör •Reglering i kontinuerliga steg •Reglering via till och från dämning via rep

19 Inom 6 m radie tät ledning Dämningsbrunn i kulvertledning Kulvert Dämningsbrunn A

20 Inom 6 m radie tät ledning Dämningsbrunn på stamledning Stamledning Stickledning Dämningsbrunn B

21 Inom 6 m radie tät ledning Dämningsbrunn intill kulvertledning Dämningsbrunn Slambrunn Kulvert Korsande ledningar Kulvert Stamledning C

22 Dämningsbrunn intill kulvertledningar Stamledning Kulvert Stickledning Kulvert Dämningsbrunn Slambrunn Inom 6 m radie tät ledning D

23 Dämningsbrunn utmed åkerväg Inom 6 m radie tät ledning Stamledning Stickledning Dämningsbrunn Åkerväg E

24 Dämningsbrunn utmed åkerväg Inom 6 m radie tät ledning Dämningsbrunn Åkerväg Stamledning Stickledning Stamledning Åkerväg F


Ladda ner ppt "Miljöprojekt på Gården i Ragnabo ” Ett kretsloppstänkande i vatten” Reglerad dränering, under- & över- bevattning, magasinering av avrinningsvatten samt."

Liknande presentationer


Google-annonser