Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

"14-06-22" www.businessregion.se Antal anställda Antal arbetsställen Antal branscher Göteborgsregionen Sammanställning för år 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ""14-06-22" www.businessregion.se Antal anställda Antal arbetsställen Antal branscher Göteborgsregionen Sammanställning för år 2006."— Presentationens avskrift:

1 " " Antal anställda Antal arbetsställen Antal branscher Göteborgsregionen Sammanställning för år 2006

2 " " Innehåll  Statistik analys över:  Antal anställda  Antal arbetsställen  Branscher närvarande i Göteborgsregionen  Klusteranalys

3 " " Några definitioner.. Statistiken är från SCB:s företagsregister CFAR. Årsstatistiken avser ställningen i november respektive år. I statistiken ingår alla företag som betalar F-skatt, moms eller arbetsgivaravgifter. Denna statistik är främst avsedd för att se en nutidsbild. Att göra trendanalyser över tiden ska tolkas med en viss försiktighet då det finns vissa brister i statistiken. Statistiken mäter antal anställda – inte sysselsatta. I den senare definitionen ingår bla även egenföretagare. I CFARs statistik återfinns egenföretagare under definitionen arbetsställe utan anställda. Kommunerna inom Göteborgsregionen omfattar medlemmarna Göteborgregionens Kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. För fler och djupare definitioner se sista sidan i presentationen

4 " " Översikt över arbetsmarknaden för Göteborgsregionen 2006  Antalet anställda i Göteborgsregionen 2006 ökade med ca 2% till dryga  Antal arbetsställen ”totalt” ökade med dryga till knappt  Antal arbetsställen med minst en anställd ökade med drygt till drygt  Antal arbetsställen utan anställda ökade med nästa 900 till nästan  Antal branscher som finns representerade i Göteborgsregionen ökade från 688 till 692

5 " " Antal anställda Totalt Förändring Antalet anställda i Göteborgsregionen, efter arbetsställets storleksklass Källa: CFAR  Antalet anställda ökade med 7 200, vilket motsvarar nästan 2 % ökning under 2006 (anställda är ej detsamma som sysselsatt, se definition i bilaga).

6 " " …fortsättning antal anställda Totalt 20042% %1%4%-2% 2% %3%1% 2% Procentuell förändring i antal anställda i Göteborgsregionen, efter arbetsställets storleksklass Källa: CFAR  Den största ökningen i antal anställda 2006 finns i kategorin 1-4 anställda, en ökning på ca 5%.

7 " " Antal arbetsställen Egenföretagare Totalt Totalt antal arbetsställen i Göteborgsregionen, efter arbetsställets storleksklass  Nästan 90 % av alla arbetsställen är egenföretagare eller arbetsställen med 1-4 anställda. - Egenföretagare 67% anställda 20%  Andelen arbetsställen med fler än 200 anställda är 0,2%. Källa:CFAR

8 " " Egenföretagare Totalt %-1%1%6%7%3% %1% 5%2% %3% 1%-1%4% %3%1%2%1%3% %6%3%1%3% …fortsättning antal arbetsställen Procentuell förändring i antal arbetsställen i Göteborgsregionen, efter arbetsställets storleksklass  Egenföretagare har haft den högsta genomsnittliga ökningen mellan 2002 och 2006 medan företag med 5-19 anställda har haft den lägsta.  Den totala ökningen i antal arbetsställen mellan 2002 och 2006 var ungefär 3% per år.  Den största ökningen av antal arbetsställen 2006 har skett i företag med 1-4 anställda medan företag med anställda har haft den lägsta tillväxten i antal arbetsställen. Källa:CFAR

9 " " Antal branscher  Från att antalet branscher har legat relativt still under ett antal år har antal branscher ökat med 4 stycken under 2006, till 692 stycken.  Sedan 2000 har det tillkommit 32 nya branscher i regionen Totalt Antal Branscher som finns representerade i Göteborgsregionen, efter storleksklass Källa:CFAR

10 " " …fortsättning antal branscher Totalt Andel av alla branscher i hela landet som finns i Göteborgsregionen (%), efter arbetsställets storleksklass Källa: CFAR  90 % av alla branscher som finns i Sverige finns representerade i Göteborgsregionen.

11 " " Ägarkategori TotaltAndel (%) Statligt ,5 kommunalt ,5 Landsting ,0 Privata sektorn Totalt Antal anställda i Göteborgsregionen fördelat på ägarkategori och storleksklass Källa: CFAR  65 % av alla anställda arbetar i den privata sektorn  35 % arbetar inom den offentliga verksamheten

12 " " …fortsättning ägarkategori Totalt Statligt kommunalt32312 Landsting91100 Privata sektorn Totalt53112 Procentuell förändring under 2006 av antal anställda i Göteborgsregionen fördelat på ägarkategori och storleksklass Källa: CFAR  Den största procentuella ökningen i antal anställda var i den statliga verksamheten i arbetsställen med 5-19 anställda.

13 " " Klusterindelning KlusterAntal anställda 2006 Biomedicin6 660 IT Kultur och Media Livsmedel5 100 Logistik Finans7060 Petrokemi3 590 Affärsdriven miljö* Design och Marknadskommunikation Automotive Källa: CFAR, * Avser Västra Götalandsregionen 2004

14 " " Biomedicin  Antal anställda ökade med drygt 1% under minskade antal sysselsatta med knappt 1%  Totalt antal arbetsställen ökade med ca 2% under 2006 och arbetsställen med anställda ökade med ca 4% Förändring 2006 Antal% Antal anställda Antal arbetsställen med anställda Totalt antal arbetsställen Källa: CFAR

15 " " IT  Antal anställda ökade under 2006 med ca 6%. Under 2005 var ökningen ca 1%.  Antal arbetsställen med anställda ökade med ca 8% under 2006 medan totalt antal arbetsställen ökade med 5%, en ökning från 2005 och Förändring 2006 Antal % Antal anställda Antal arbetsställen med anställda Totalt antal arbetsställen Källa: CFAR

16 " " Kultur och Media Förändring 2006 Antal% Antal anställda Antal arbetsställen med anställda Totalt antal arbetsställen  Under 2006 ökade antal arbetsställen med nästan 8% medan antal anställda minskade med ca 3%. - Detta kan jämföras med 2005 då antal anställda ökade med ca 1%  Arbetsställen med anställda ökade med 6 %, en klar ökning från 2005 då antal arbetsställen med anställda var oförändrat. Källa: CFAR

17 " " Logistik  Logistikbranschen har haft en stabil tillväxttakt de senaste åren när det gäller antal anställda. Under 2006 ökade antal anställda med drygt 1%.  Totalt antal arbetsställen har varit relativt oförändrat  Antal arbetsställen med anställda har dock ökat med ca 3% under 2006 vilket är en klar förbättring sedan Förändring 2006 Antal% Antal anställda Antal arbetsställen med anställda Totalt antal arbetsställen Källa: CFAR

18 " " Livsmedel  Totalt antal arbetsställen har varit oförändrat under 2006 medan antal arbetsställen med anställda ökade med ca 5%.  För livsmedelsbranschen har trenden för antal anställda förbättrats något, även om antal anställda minskade var minskningen av antal anställda 2% minskade antal anställda med 9% Förändring 2006 Antal% Antal anställda Antal arbetsställen med anställda Totalt antal arbetsställen Källa: CFAR

19 " " Petrokemi  Efter ett antal år med en stabil nivå i sysselsättningen inom petrokemiklustret minskade antal anställda med ca 6% under  Antal arbetsställen med anställda ökade under 2006 med två nya arbetsställen Förändring 2006 Antal% Antal anställda Antal arbetsställen med anställda Totalt antal arbetsställen Källa: CFAR

20 " " Finans Förändring 2006 Antal% Antal anställda Antal arbetsställen med anställda Totalt antal arbetsställen  Antal anställda inom finansbranschen ökade med ca 4% under  Totalt ökade antal arbetsställen med 40 nya arbetsställen, vilket motsvara ca 4% medan arbetsställen med anställda ökade med ca 7%. Källa: CFAR

21 " " Förändring 2006 Antal% Antal anställda Antal arbetsställen med anställda Totalt antal arbetsställen Automotive  Antal anställda var relativt oförändrat under  Antal arbetsställen med anställda ökade under 2006 med 5 nya medan totalt antal arbetsställen ökade med 10 stycken.  Stor koncentration på stora aktörer, när det gäller antal anställda, få anställda i mindre bolag. Källa: CFAR

22 " " Design och marknadskommunikation  Antal anställda inom design- och marknadskommunikation har ökat med ca 4% under  Totat antal arbetsställen ökade med 6% medan antal arbetsställen med anställda ökade med hela 19%.  Egenföretagare utgör en mycket stor del av arbetsställena i klustret. -80% av antal arbetsställen är egenföretagare Förändring 2006 Antal% Antal anställda Antal arbetsställen med anställda Totalt antal arbetsställen Källa: CFAR

23 " " Affärsdriven Miljöutveckling* Primära sektornSekundära sektornTotalt Antal anställda Antal arbetsställen *Avser Västra Götalandsregionen. Källa: SCB  Antal anställda har ökat i både primära och sekundära sektorn sedan Totalt ökade antal anställda med ca 290 st till 9120 vilket motsvarar en ökning på drygt 3%.  Sedan 2003 ökade antal arbetsställen med 160 stycken till 950, en ökning på 20%. Definition Primära arbetsställen: (dvs där den huvudsakliga verksamheten ingår i definitionen som miljöföretag, d v s > 50 %), och Sekundära arbetsställen: (med viktig men sekundär miljöproduktion, d v s < 50 %).

24 " " Definitioner CFAR-statistik Uttagen Uttagen är gjorda på CFARs årsstatistik och avser därmed ställningen i november respektive år. I statistiken ingår alla företag som betalar F-skatt, moms eller arbetsgivaravgifter. Arbetsställe Arbetsställe avser varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Alla aktiva företag har minst ett arbetsställe men kan ha flera. Nedanstående villkor måste uppfyllas om ytterligare arbetsställen ska bli verksamma för ett företag: - det ska förekomma någon typ av verksamhet (näringsgren) - det skall finnas en plats där verksamheten bedrivs (geografiskt avgränsad) - verksamheten skall bedrivas under en längre tid (stadigvarande) och det skall finnas anställd personal. Minst en halvårsperson vid flerarbetsställen. Ett arbetsställe får en branschkod efter den huvudsakliga verksamheten som bedrivs på platsen. Om det bedrivs flera verksamheter inom olika branscher får arbetsstället den branschkod som dominerar verksamheten efter antal anställda. I den minsta storleksklassen (utan anställda) finns vanligtvis minst en person sysselsatt – men alla dessa är inte sysselsatta på heltid utan kan även ha ett annat jobb. Anställda För företag med flera arbetsställen kontrolleras storleksklass via enkäter. För företag med ett arbetsställe kommer uppgifterna, i de flesta fall, från redovisade kontrolluppgifter. Som anställda räknas personer: - för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare) - som för närvarande är anställda - för vilka utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp (prisbasbelopp för 2006 är kr) - som är vikarier längre tid än tre månader Som anställda räknas ej personer: - med lönebidragsanställning, säsongsanställning etc. - som är långtidstjänstlediga eller långtidssjukskrivna vid undersökningstillfället (tre månader eller längre) - som är vikarier kortare tid än tre månader Statistik över antal anställda från SCB:s Företagsregister ingår ej i den officiella statistiken. För uppgifter från officiella statistiken för anställda och sysselsatta i riket och län hänvisas till den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken (KS) och på kommunnivå till Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

25 " " Definitioner ägarkategori Statligt kontrollerade enheter Enheter som kontrolleras av staten. Här ingår: -riksdag, departement och statliga förvaltningsmyndigheter -affärsdrivande verk -företag, stiftelser eller andra enheter som direkt eller indirekt (via statliga företag eller institutioner) kontrolleras av staten -socialförsäkringsfonder, allmänna försäkringskassor och andra institutioner som kontrolleras av staten. Kommunalt kontrollerade enheter Enheter som kontrolleras av kommun eller av kommunalförbund som till övervägande del består av kommuner. Här ingår: -kommunala förvaltningsmyndigheter och kommunala affärsdrivande enheter -företag, stiftelser eller andra enheter som direkt eller indirekt kontrolleras av kommun eller av kommunalförbund som till övervägande del består av kommuner -institutioner där kommun, eller kommunalförbund som till övervägande del består av kommuner, utan formellt ägande har ett rättsligt bestämmande inflytande. Landstingskontrollerade enheter Enheter som kontrolleras av landsting eller av kommunalförbund som till över-vägande del består av landsting. Här ingår: -landstingens förvaltningar och landstingens affärsdrivande enheter -företag, stiftelser eller andra enheter som direkt eller indirekt kontrolleras av landsting eller av kommunalförbund som till övervägande del består av landsting -institutioner där landsting, eller kommunalförbund som till övervägande del består av landsting, utan formellt ägande har ett rättsligt bestämmande inflytande. Privat sektor Enheter som kontrolleras av svensk fysisk eller juridisk person som inte hör till statlig eller kommunal sektor Här ingår bl.a.: -svenska fysiska personers näringsverksamhet -finansiella och icke-finansiella enheter som kontrolleras av svenska fysiska eller juri­diska personer -icke-vinstdrivande organisationer som kontrolleras av svenska fysiska eller juridiska personer. Utlandskontrollerade enheter Enheter som kontrolleras av annan stat, av utländsk fysisk eller juridisk person eller av in­ternationell organisation. Här ingår även: -enheter som ingår i en koncern i vilken koncernmoderföretaget är utlandskontrollerat.

26 " " Källor Vid analys av arbetsmarknadens utveckling kan olika källor användas. Källorna använder sig av olika metoder som ger varierande resultat. Centrala företagsregistret (CFAR) är ett register över arbetsställen och anställda. Publiceringen sker löpande vilket gör att vi redan nu kan mäta utvecklingen för Statistiken finns per kommun och är uppdelat på cirka 700 branscher. Detta ger oss detaljerad information, från vilken specificerad statistik kan utmätas. Därav använder vi CFAR för att beskriva våra kluster. SCB:s källor för framtagandet av CFAR: Antal anställda tas fram av SCB på tre olika sätt: 1. Från skatteverkets listor 2. Från hur många löneutbetalningar som görs, denna info kommer också från skatteverket. 3. Egna enkäter till företag med mer än ett arbetsställe, denna enkät skickas ut löpande under året. Det kan alltså finnas vissa fördröjningar i statistiken i och med detta. Förutom CFAR kan källorna AKU och RAMS användas för att beskriva arbetsmarknaden i regionen. Dessa källor publiceras med olika eftersläpning och mäter antalet sysselsatta - inte anställda. AKU (Arbetskraftsundersökningen) - En urvalsundersökning av antalet sysselsatta. Mätningen genomförs varje kvartal. RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik) – En totalundersökning av antalet sysselsatta. Mätningen publiceras med 2 års fördröjning


Ladda ner ppt ""14-06-22" www.businessregion.se Antal anställda Antal arbetsställen Antal branscher Göteborgsregionen Sammanställning för år 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser