Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 1 Inköps roll i värdekedjan Program  Inköps roll i värdekedjan  Konceptdefinitioner  Inköps betydelse för verksamheten  Klassificering av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 1 Inköps roll i värdekedjan Program  Inköps roll i värdekedjan  Konceptdefinitioner  Inköps betydelse för verksamheten  Klassificering av."— Presentationens avskrift:

1

2 Kapitel 1 Inköps roll i värdekedjan

3 Program  Inköps roll i värdekedjan  Konceptdefinitioner  Inköps betydelse för verksamheten  Klassificering av köpta varor  Ny utveckling inom inköp  Slutsatser

4 Inköps roll i värdekedjan Primära aktiviteter kan delas in i fem generiska kategorier:  Inkommande logistik  Drift  Utgående logistik  Marknadsföring och försäljning  Service Inköpsfunktionen bör kunna möta materialbehoven vad avser inkommande och utgående logistik och till driften. Inköpsfunktionen bör kunna möta materialbehoven vad avser inkommande och utgående logistik och till driften.

5 Inköps roll i värdekedjan Inkom- mande logistik Verksam- het Drift Utgående logistik Marknad- sföring & försäljning Marginal Stöd-aktiviteter Primära aktiviteter Inköp / anskaffning Teknikutveckling Företagets infrastruktur Förvaltning av humankapital Service Avritad från Porter, 1985

6 Inköps roll i värdekedjan Stödaktiviteter kan delas upp i fyra generiska kategorier:  Inköp  Teknikutveckling  Förvaltning av humankapital  Företagets infrastruktur Inköpsaktiviteter kan också avse att försörja andra Stödfunktioner med varor och tjänster. Inköpsaktiviteter kan också avse att försörja andra Stödfunktioner med varor och tjänster.

7 Inköps roll i värdekedjan AspekterInköp för primära aktiviteter Inköp för stöd- aktiviteter Produktsortiment Antal leverantörer Inköpsomsättning Antal inköpsordrar Genomsnittlig order- storlek Styrning Beslutsfattande enhet Begränsad till stort Begränsat, transparant Mycket stor, avsevärd Ansenlig Stor Beror på typen av produktionsplanering Konstruktion, tillverkning, specialistdominerat Mycket stort Begränsat Mycket stort Liten Begränsad, prognos eller projektrelaterad planering Fragmenterad, varierar med vara eller tjänst

8 Konceptdefinitioner Inköp: Alla aktiviteter som företaget får en faktura för från utomstående parter. Skillnad på:  Inköpsfunktion  Inköpsavdelning Definition: “Förvalta företagets externa resurser som behövs för att driva, upprätthålla och styra företagets primära och stödaktiviteter på ett sådant sätt att försörjningen av varor, tjänster, förmåga och kunskap säkras till bästa villkor. Anskaffning: Alla aktiviteter som behövs för att få en produkt från leverantören till dess slutliga destination.

9 Konceptdefinitioner Sourcing: Att finna leveranskällor som säkrar kontinuitet i försörjningen, säkerställandes alternativa leveranskällor och insamlandet av kunskaper om anskaffningsbara resurser.. Inköpsadministration: Alla aktiviteter som behövs för att hantera leverantörsrelationer. Supply Chain Management: Styrning av alla aktiviteter, information, kunskap och ekonomiska resurser som avser flödet och förädlingen av varor tjänster, från råvaruleverantörer, komponentleverantörer och andra leverantörer på ett sådant sätt att företagets slutanvändares förväntningar uppfylls och överträffas. Ledning av värdekedjan: Utmanande av leverantörer för att förbättra kunderbjudandet till värdekedjans slutkund. Vanligen arbetar leverantörer nära ihop med kunders teknik- och marknadspersonal för att reducera produktens totala kostnader samt för att tillföra ny design eller egenskaper till produkten, vilka ökar värdet för slutkunden.

10 Konceptdefinitioner Olika definitioner...  Orderläggning…  Köpande…  Inköpande…  Anskaffning…  Sourcing…  Supply Chain Management…  Ledning av värdekedjan…. Operativt, kort- siktigt, affärs- & marginalorientering Operativt, kort- siktigt, affärs- & marginalorientering Strategiskt, lång- siktigt, resultat- och värdeorienterat Strategiskt, lång- siktigt, resultat- och värdeorienterat Inköp: avser varje aktivitet som företaget får en faktura för…

11 Konceptdefinitioner Inköpsfunktion Taktisk/inledande Orderläggning/ operativ Sourcing Leverans Inköp Anskaffning Intern kund Leverantör Order- läggning Uppfölj- ning och utvärdering Leverans- bevakning Speci- fikation Kontrakts- skrivning Leveran- törsval

12 Inköpens betydelse för verksamheten 60-8560-8050-70 60-80 25-50 5 12 18 3 12 50 Administr. Tjänster Invest. Reservdel. Handels- varor Detalj- handel Datorer Hem- elektronik Bilindustri Läkemedel Tjänste sektor Typisk struktur 10-40 Prod- uktion sdelar Bearbetad från Kluge, 1996

13 Vinst 1,5 % Tillfört värde: 20 % Inköpta material och tjänster: 78,5 % Fråga: Vad ska chefer göra? Försäljning: 100% Chefers utmaning: hur ska man leda EN VIDGAD FÖRETAGSVERKSAMHET? Inköpta material och tjänster har stor påverkan på företagets lönsamhet... Inköpens betydelse för verksamheten

14 Vinst 1,5 % Tillfört värde: 20 % Inköpta material och tjänster: 78,5 % Fråga: Vad ska chefer göra? Försäljning: 100% Utmaning: Hur ska man leda EN UTVIDGAD FÖRETAGSVERKSAMHET? Konceptdefinitioner Leverantörer avgör 78,5% av de totala kostnaderna, innovation, koldioxidbelastning och kundvärde…

15 DuPont-analys: Räntabilitet Kapitalom- sättnings- hastighet Marginal × Andra kost- nader Inköpta mtrl & tjänster + Totala kost- nader Försäljning - Totala tillgångar Räntefria skulder - Försäljning Nettotillgång ar / Intäkt för skatt Försäljning / 105 MSEK 145MSEK 95 MSEK 50 MSEK 2.1x 105 MSEK 40MSEK 60MSEK 100MSEK 5 MSEK 4.7 % 9.9 %

16 DuPont-analys: Räntabilitet Kapitalom- sättnings- hastighet Marginal × Andra kost- nader Inköpta mtrl & tjänster + Totala kost- nader Försäljning - Totala tillgångar Räntefria skulder - Försäljning Nettotillgång ar / Intäkt för skatt Försäljning / 105 MSEK 145MSEK 95 MSEK 50 MSEK 2.1x 105 MSEK 40MSEK 60MSEK 100MSEK 5 MSEK 4.7 % 9.9 % - 2 % 58.8 --- 98.8 ---- 6.2 -- 5.9 --- 12.4 ---- + 25 % !!

17 Klassificering av inköpta varor (1) Inköpsprocessen kan omfatta många olika typer av varor och tjänster. Generellt sett kan inköpta material och tjänster grupperas i följande kategorier: ■ Råvaror; material som inte genomgått förädling eller ett minimum av förädling och som utgör grunden i en produktionsprocess. ■ Tillsatsmaterials; material som inte ingår fysiskt i slutprodukten ■ Halvfabrikat; produkter som redan genomgått en eller flera processer och kommer att gå igenom ytterliggare processer senare ■ Komponenter; tillverkade varor som inte kommer att genomgå ytterliggare fysisk förändring, men som ska byggas in i ett system ihop med andra komponenter där det finns ett funktionellt samband.

18 Klassificering av inköpta varor (2)  Färdiga produkter; alla produkter som köps in för att säljas efter en försumbar värdeökning, antingen tillsammans med andra färdiga produkter eller/och tillverkade produkter.  Investeringsvaror eller fasta inventarier; produkter som inte ska konsumeras genast, och vars värde skrivs ner under en tidsperiod  Underhålls-, reparations- och driftvaror (MRO-material); material som är nödvändiga för att hålla igång organisationen, särskilt stödaktiviteterna  Tjänster; arbetsintensiva, immateriella aktiviteter som utförs av tredjepart baserat på ett avtal

19 Ny utveckling inom inköp  Hävstångsstrategier för inköp och försörjning  Global sourcing  Leverantörsintegration  Tidig leverantörsinvolvering vid nyproduktutveckling  Ömsesidighetsavtal och motköpsavtal  Företagens sociala ansvar och affärsmässighet 1. SäljarmarknadKöparmarknad 2. Ökande tryck på försäljningspriser och marginaler leder till:

20 Slutsatser  I korthet: inköp representerar ett affärsområde som konfronteras med många förändringar och utmaningar.  Det är utan tvivel så att dessa utmaningar kommer att sätta inköp och supply chain management i affärsverksamhetens rampljus.


Ladda ner ppt "Kapitel 1 Inköps roll i värdekedjan Program  Inköps roll i värdekedjan  Konceptdefinitioner  Inköps betydelse för verksamheten  Klassificering av."

Liknande presentationer


Google-annonser