Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 1 Inköps roll i värdekedjan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 1 Inköps roll i värdekedjan"— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 1 Inköps roll i värdekedjan

2 Program Inköps roll i värdekedjan Konceptdefinitioner
Inköps betydelse för verksamheten Klassificering av köpta varor Ny utveckling inom inköp Slutsatser

3 Inköps roll i värdekedjan
Primära aktiviteter kan delas in i fem generiska kategorier: Inkommande logistik Drift Utgående logistik Marknadsföring och försäljning Service Inköpsfunktionen bör kunna möta materialbehoven vad avser inkommande och utgående logistik och till driften.

4 Inköps roll i värdekedjan
Företagets infrastruktur Stöd- aktiviteter Förvaltning av humankapital Teknikutveckling Marginal Inköp / anskaffning Inkom- mande logistik Verksam-het Drift Utgående logistik Marknad- sföring & försäljning Service Marginal Primära aktiviteter Avritad från Porter, 1985

5 Inköps roll i värdekedjan
Stödaktiviteter kan delas upp i fyra generiska kategorier: Inköp Teknikutveckling Förvaltning av humankapital Företagets infrastruktur Inköpsaktiviteter kan också avse att försörja andra Stödfunktioner med varor och tjänster.

6 Inköps roll i värdekedjan
Aspekter Inköp för primära aktiviteter Inköp för stöd- Produktsortiment Antal leverantörer Inköpsomsättning Antal inköpsordrar Genomsnittlig order-storlek Styrning Beslutsfattande enhet Begränsad till stort Begränsat, transparant Mycket stor, avsevärd Ansenlig Stor Beror på typen av produktionsplanering Konstruktion, tillverkning, specialistdominerat Mycket stort Begränsat Liten Begränsad, prognos eller projektrelaterad planering Fragmenterad, varierar med vara eller tjänst

7 Konceptdefinitioner Inköp: Anskaffning:
Alla aktiviteter som företaget får en faktura för från utomstående parter. Skillnad på: Inköpsfunktion Inköpsavdelning Definition: “Förvalta företagets externa resurser som behövs för att driva, upprätthålla och styra företagets primära och stödaktiviteter på ett sådant sätt att försörjningen av varor, tjänster, förmåga och kunskap säkras till bästa villkor. Anskaffning: Alla aktiviteter som behövs för att få en produkt från leverantören till dess slutliga destination.

8 Konceptdefinitioner Sourcing: Inköpsadministration:
Att finna leveranskällor som säkrar kontinuitet i försörjningen, säkerställandes alternativa leveranskällor och insamlandet av kunskaper om anskaffningsbara resurser.. Inköpsadministration: Alla aktiviteter som behövs för att hantera leverantörsrelationer. Supply Chain Management: Styrning av alla aktiviteter, information, kunskap och ekonomiska resurser som avser flödet och förädlingen av varor tjänster, från råvaruleverantörer, komponentleverantörer och andra leverantörer på ett sådant sätt att företagets slutanvändares förväntningar uppfylls och överträffas. Ledning av värdekedjan: Utmanande av leverantörer för att förbättra kunderbjudandet till värdekedjans slutkund. Vanligen arbetar leverantörer nära ihop med kunders teknik- och marknadspersonal för att reducera produktens totala kostnader samt för att tillföra ny design eller egenskaper till produkten, vilka ökar värdet för slutkunden.

9 Konceptdefinitioner Olika definitioner... Orderläggning… Köpande…
Inköpande… Anskaffning… Sourcing… Supply Chain Management… Ledning av värdekedjan…. Operativt, kort- siktigt, affärs- & marginalorientering Strategiskt, lång- siktigt, resultat- och värdeorienterat Inköp: avser varje aktivitet som företaget får en faktura för…

10 Konceptdefinitioner Inköpsfunktion Taktisk/inledande
Orderläggning/ operativ Sourcing Leverans Inköp Anskaffning Intern kund Leverantör Order- läggning Uppfölj- ning och utvärdering Leverans- bevakning Speci- fikation Kontrakts- skrivning Leveran- törsval

11 Inköpens betydelse för verksamheten
5 Administr. 12 Tjänster 18 Invest. 3 Reservdel. 60-85 60-80 50-70 60-80 12 Handels- varor Prod-uktionsdelar 25-50 50 10-40 Detalj- handel Datorer Hem- elektronik Bilindustri Läkemedel Tjänste Typisk struktur sektor Bearbetad från Kluge, 1996

12 Inköpens betydelse för verksamheten
GITP International BV 02/04/2017 Inköpens betydelse för verksamheten Chefers utmaning: hur ska man leda EN VIDGAD FÖRETAGSVERKSAMHET? Försäljning: 100% Vinst 1,5 % Tillfört värde: 20 % Fråga: Vad ska chefer göra? Inköpta material och tjänster: 78,5 % Inköpta material och tjänster har stor påverkan på företagets lönsamhet... 12

13 GITP International BV 02/04/2017 Konceptdefinitioner Utmaning: Hur ska man leda EN UTVIDGAD FÖRETAGSVERKSAMHET? Försäljning: 100% Vinst 1,5 % Tillfört värde: 20 % Fråga: Vad ska chefer göra? Inköpta material och tjänster: 78,5 % Leverantörer avgör 78,5% av de totala kostnaderna, innovation, koldioxidbelastning och kundvärde… [vul documentcode in] 13

14 DuPont-analys: × / - - / + Försäljning Totala tillgångar
105 MSEK Totala tillgångar Kapitalom-sättnings-hastighet 145MSEK / 2.1x Nettotillgångar - 50 MSEK Räntefria skulder 95 MSEK Räntabilitet × 9.9 % Försäljning 105 MSEK Intäkt för skatt - Andra kost-nader 5 MSEK 40MSEK Marginal / Totala kost-nader + 4.7 % 100MSEK Försäljning Inköpta mtrl & tjänster 60MSEK 105 MSEK

15 DuPont-analys: × / - 12.4 ---- + 25 % !! - 6.2 -- / + 5.9 ---
Försäljning 105 MSEK Totala tillgångar Kapitalom-sättnings-hastighet 145MSEK / 2.1x Nettotillgångar - 50 MSEK Räntefria skulder 95 MSEK Räntabilitet × 9.9 % Försäljning 105 MSEK + 25 % !! Intäkt för skatt - Andra kost-nader 5 MSEK 40MSEK Marginal / Totala kost-nader + 4.7 % 100MSEK Försäljning Inköpta mtrl & tjänster 60MSEK 105 MSEK - 2 %

16 Klassificering av inköpta varor (1)
Inköpsprocessen kan omfatta många olika typer av varor och tjänster. Generellt sett kan inköpta material och tjänster grupperas i följande kategorier: Råvaror; material som inte genomgått förädling eller ett minimum av förädling och som utgör grunden i en produktionsprocess. Tillsatsmaterials; material som inte ingår fysiskt i slutprodukten Halvfabrikat; produkter som redan genomgått en eller flera processer och kommer att gå igenom ytterliggare processer senare Komponenter; tillverkade varor som inte kommer att genomgå ytterliggare fysisk förändring, men som ska byggas in i ett system ihop med andra komponenter där det finns ett funktionellt samband.

17 Klassificering av inköpta varor (2)
Färdiga produkter; alla produkter som köps in för att säljas efter en försumbar värdeökning, antingen tillsammans med andra färdiga produkter eller/och tillverkade produkter. Investeringsvaror eller fasta inventarier; produkter som inte ska konsumeras genast, och vars värde skrivs ner under en tidsperiod Underhålls-, reparations- och driftvaror (MRO-material); material som är nödvändiga för att hålla igång organisationen, särskilt stödaktiviteterna Tjänster; arbetsintensiva, immateriella aktiviteter som utförs av tredjepart baserat på ett avtal

18 Ny utveckling inom inköp
1. Säljarmarknad Köparmarknad 2. Ökande tryck på försäljningspriser och marginaler leder till: Hävstångsstrategier för inköp och försörjning Global sourcing Leverantörsintegration Tidig leverantörsinvolvering vid nyproduktutveckling Ömsesidighetsavtal och motköpsavtal Företagens sociala ansvar och affärsmässighet

19 Slutsatser I korthet: inköp representerar ett affärsområde som konfronteras med många förändringar och utmaningar. Det är utan tvivel så att dessa utmaningar kommer att sätta inköp och supply chain management i affärsverksamhetens rampljus.


Ladda ner ppt "Kapitel 1 Inköps roll i värdekedjan"

Liknande presentationer


Google-annonser