Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurs i lagbevakning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurs i lagbevakning."— Presentationens avskrift:

1 Kurs i lagbevakning

2 Program Inledning Lagförteckningen
Bakgrund till tjänsten och våra olika förutsättningar Krav enligt miljöpolicy, ISO 14 001 och miljödiplomering Miljölagstiftning, lagar och andra föreskrifter Praktiska övningar

3 Varför ska vi ha koll på lagarna?

4 Miljömål 1: Miljöledningssystem ska införas i alla verksamheter
Miljöarbetet ska integreras i övrig verksamhetsstyrning och ske på ett strukturerat, målinriktat och kostnadseffektivt sätt genom att Alla verksamheter ska ha miljöledningssystem 2005 Miljöledningssystem enligt ISO Handlingsplaner och budget Integreras Utvärderas och redovisas löpande Verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt Miljöbalken och dess förordningar sträva mot certifiering senast under år 2006

5 ISO

6 Lagar och andra krav Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att: identifiera och ha tillgång till lämpliga lagkrav och andra krav som organisationen berörs av och som har samband med organisationens miljöaspekter, avgöra på vilket sätt kraven är tillämpliga på miljöaspekterna. Organisationen skall säkerställa att hänsyn tas till tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av, när miljöledningssystemet upprättas, införs och underhålls.

7 Miljödiplomeringskriterier
De lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav rörande miljö som berör vårdcentralen/motsvarande är kända och tillämpas. Lagförteckning skall finnas och rutin för att följa upp förändringar tillämpas.

8 Hur ser era rutiner ut?

9 Miljölagstiftning

10 Lagar och andra föreskrifter
Förordning Myndighetsföreskrift (Råd) EU-förordning EU-direktiv

11 Miljöbalken SFS (1998:808)

12 Samordnad miljölagstiftning
Trädde i kraft januari 1999 Ersatte 15 tidigare lagar Vissa lagar knutna till balken - Plan- och bygglagen m.fl. - Väglagen Miljöregler i annan lagstiftning Transport av farligt gods Kemikalieolyckor Räddningstjänst m.m. Miljöbalken består av sju avdelningar som innehåller 33 kapitel och ungefär 500 paragrafer. Till detta hör ett stort antal förordningar och föreskrifter som har meddelats med stöd av bestämmelser i miljöbalken. Förordningar beslutas av regeringen som i sin tur lämnar bemyndigande till myndigheter att besluta om föreskrifter inom respektive ansvarsområde. Miljöbalkens regelsystem omfattar sammanlagt tusentals bestämmelser. Utöver de bindande regler som är kopplade till lagstiftningen kan myndigheter utfärda allmänna råd. De innehåller generella rekommendationer om tillämpning av lagar och regler. Det finns flera lagar som är kopplade till miljöbalken, till exempel skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen. Kopplingen innebär att lagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken som ska tillämpas vid prövningar och bedömningar enligt lagen. När miljöbalken trädde i kraft ersatte den 16 lagar som därmed upphävdes. Av lag (1998:811) om införande av miljöbalken framgår att föreskrifter som gällde vid miljöbalkens ikraftträdande anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelse i miljöbalken om inte regeringen föreskrivit annat.

13 MÅL Främja hållbar utveckling!
Vi och kommande generationer ska ha en god miljö Naturen har ett eget skyddsvärde Vi har ett förvaltaransvar Balkens mål är styrande! Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Alla typer av åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs. Detta oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet. Det innebär i många fall att bestämmelser som ingick i tidigare miljölagstiftning har fått en vidare tillämpning i och med miljöbalken.

14 Miljöbalken gäller för allt som motverkar balkens mål
Hänsynsreglerna styr mot balkens mål Gäller parallellt med annan lagstiftning Rättspraxis visar vägen

15 Balkens fem grundstenar
1. Hälsa och miljö ska skyddas 2. Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras 4. En god hushållning av mark och vatten skall tryggas 5. Återanvändning och återvinning ska främjas

16 Miljöbalken består av sju delar
Kapitel 1-6 innehåller tillämpningsområde, övergripande regler och bestämmelser som gäller för alla områden där miljöbalken är tillämpbar. Här finns bl.a. de allmänna hänsynsreglerna och regler för miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar med. Kapitel 7 och 8 innehåller regler för naturvård, till exempel regler för strandskydd och olika former av reservat. Kapitel 9-15 innehåller regler för olika former av verksamheter , till exempel regler för täkter , genteknik och kemiska produkter. Kapitel behandlar förfarandet vid prövning av olika ärenden och tillstånd. Kapitel innehåller regler för tillsyn, om avgifter och tillträde . Kapitel 29 och 30 innehåller brottsbeskrivningar , straffsatser och sanktionsavgifter. kapitel innehåller regler om ersättningar , skadestånd och försäkringar. Miljöbalkens förordningar Kap. 3 (Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden) Förordning om hushållning med mark- och vattenområden, SFS 1998:896 Kap. 4 (Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet) Nationalstadsparksförordning, SFS 2009:55 Kap. 5 (Miljökvalitetsnormer) Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, SFS 2004:660 Badvattenförordning, SFS 2008:218 Förordning om omgivningsbuller, SFS 2004:675 Förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, SFS 2001:554 Förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, SFS 2001:527 Förordning om nationella utsläppstak för luftföroreningar, SFS 2003:65 Kap. 6 (Miljökonsekvensbeskrivningar) Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar, SFS 1998:905 Kap. 7 (Skydd av områden) Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m, SFS 1998:1252 Nationalparksförordning, SFS 1987:938 Kap. 8 (Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter) Artskyddsförordning, SFS 2007:845 Kap. 9 (Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Förordning om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, SFS 2004:989 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS 1998:899 Bilskrotningsförordning, SFS 2007:186 Kap. 10 (Förorenade områden) Förordning om statsbidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador, SFS 2004:100 Förordning om miljöriskområden, SFS 1998:930 Förordning om allvarliga miljöskador, SFS 2007:667 Kap. 11 (Vattenverksamhet) Förordning om vattenverksamhet, SFS 1998:1388 Kap. 12 (Täkter, jordbruk och annan verksamhet) Förordning om täkter och anmälan för samråd, SFS 1998:904 Förordning om miljöhänsyn i jordbruket, SFS 1998:915 Kap. 13 (Genteknik) Förordning om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, SFS 2002:1086 Förordning om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer, SFS 2000:271 Förordning om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor, SFS 2007:273 Kap. 14 (Kemiska produkter och biotekniska organismer) Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer, SFS 2008:245 Förordning om växtskyddsmedel, SFS 2006:1010 Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, SFS 1998:944 Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, SFS 2007:846 Förordning om batterier, SFS 1997:645 Förordning om motorbränslen, SFS 1985:838 Förordning om svavelhaltigt bränsle, SFS 1998:946 Förordning om PCB, SFS 2007:19 Förordning om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m, SFS 1977:994 Förordning om kosmetiska och hygieniska produkter, SFS 1993:1283 Förordning om biocidprodukter, SFS 2000:338 Förordning om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar, SFS 1985:997 Kap. 15 (Avfall och producentansvar) Förordning om batterier, SFS 1997:645 Förordning om PCB, SFS 2007:19 Förordning om spillolja, SFS 1993:1268 Förordning om gränsöverskridande transporter av avfall, SFS 2007:383 Förordning om producentansvar för bilar, SFS 2007:185 Förordning om producentansvar för däck, SFS 1994:1236 Förordning om producentansvar för förpackningar, SFS 2006:1273 Förordning om producentansvar för returpapper, SFS 1994:1205 Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer, SFS 2000:208 Förordning om deponering av avfall, SFS 2001:512 Avfallsförordning, SFS 2001:1063 Förordning om avfallsförbränning, SFS 2002:1060 Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, SFS 2005:209 Förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar, SFS 2005:220 Bilskrotningsförordning, SFS 2007:186 Förordningenom producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor, SFS 2007:193 Förordning om fluorerade växthusgaster och ozonnedbrytande ämnen, SFS 2007:846 Förordning SFS 2008:722 om utvinningsavfall Kap. 26 (Tillsyn) Förordning om tillsyn enligt miljöbalken, SFS 1998:900 Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll, SFS 1998:901 Kap. 27 (Avgifter) Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, SFS 1998:940 Förordning om kemikalieavgifter, SFS 1998:942 Kap. 30 (Miljösanktionsavgifter) Förordning om miljösanktionsavgifter, SFS 1998:950 Kap. 33 (Miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring) Förordning om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring, SFS 1998:1473

17 Lagbevakningstjänsten

18 Tjänst för lagbevakning
Lagförteckning Uppdatering två gånger årligen Flödesschema om hur uppdateringarna kommer in och genomförs. Visa hur uppdateringarna genomförs i verkligheten på länk notisum. Visa också att det i det flesta fall är mindre ändringar som Tolkning av hur förändringar påverkar

19 Lagförteckning

20 Makron Om Excel frågar om makron ska tillåtas eller inte måste man välja att tillåta makron (eng. "enable macros") för att filtreringsfunktioner m.m. ska fungera.

21 Färgschema Röd text Används för att visa vilka ändringar som gjorts vid senaste uppdateringen. Överstruken text Anger att lagtexten utgått i och med senaste uppdateringen. Ljusgrå färg Används för att markera rubrikrad. Grön färgskala Kolumnrubriker används VGR's .

22 Kolumner Paragraf Paragraf eller styckenummer, om sådant finns. Text
Lagtext eller rubrik till lagtext (grå bakgrund). Ofta är detta en länk till den kompletta lagtexten (blå text och understruken). Om texten är överstruken är texten borttagen från lagen, men redovisas ändå här så att beslutsunderlag kan spåras. Senast ändrad Visar när senaste ändringsnummer. Instruktion VGR:s bedömning av konsekvenser för verksamheten och/eller VGR:s eventuella instruktioner för att säkerställa att organisationen följer kravet.

23 Kolumner (2) Beskrivning/Ändring
På första raden under respektive författning anges, i de fall det inte enkelt framgår av lagtexten, en kort beskrivning av vad lagen/förordningen/föreskriften i stora drag handlar om. I övrigt beskrivs senaste ändringen. Söktext Sökord i lagtexterna. Se rubriken "Söka ord" nedan. Sökkolumnen/-kolumnerna är mörkare gröna. Uppdaterat Visar med ett "x" att en lagtext är förändrad sedan den förra uppdateringen. (Kolumnen är ljusare grön.) Om ingen rödmarkerad text förekommer i paragraftexterna för den aktuella författningen innebär det att den gjorda ändringen inte berör VGR. Ändringen kräver i det fallet således ingen åtgärd från VGR.

24 Kolumner (3) Innehåll Visar med ett "x" att en text är en rubrik. Används för att skapa en innehållsförteckning med filtreringsfunktionen. Förvaltningstyper Visar med ett "x" att en lagtext är relevant för den rubricerade typen av förvaltning.

25 Filter Filter Genom funktionen Autofilter i Excel, används för kolumnerna för söktexter, uppdaterat, rubrikrader och förvaltningsnamn. Genom att i dessa kolumner trycka på den lilla svarta nedåtpekande pilen (trekanten) så kan du välja att visa exempelvis alla rader (utgångsläge), de som har ett x i kolumnen eller de som inte har ett x i kolumnen. Läs mer om detta och mer avancerad metoder för Filter via Microsofts webb-utbildning Funktionen för AutoFilter kan tas bort och återinföras med menyvalet Data - Filter - AutoFilter. Om AutoFilter ska återinföras så markera först alla kolumner med rubrik från den första sökkolumnen och sedan till höger. Länk till Microsofts hemsida med en kort självstudie på om AutoFilter i Excel 2003: Microsoft webb-utbildning: Allt om AutoFilter

26 Filter (2) När filtreringen för en kolumn är "aktiv", alltså inte visar alla rader, så är den lilla pilen (trekanten) färgad blå. Obs! För att återställa alla rader synligt så måste varje blå pil ställas in på "Alla". Ett annat sätt är att välja menyvalet Data - Filter - Visa alla. Ett annat exempel är att välja x för en förvaltning och "(tomma)" för en annan, för att visa vilka lagtexter den första förvaltningen har som inte är relevanta för den andra. Genom att välja "(tomma)" kan du också exempelvis visa vilka lagtexter som inte innehåller order "natur" (om natur skrivs in i rubriken för en sökkolumn).

27 Söka ord Genom att skriva ett ord eller en fras som rubrik till någon av sökkolumnerna, så markeras detta ord eller denna fras med ett "x" på raderna nedanför, om samma ord eller fras står i lagtexten. Läs mer om detta och mer avancerad metoder för Filter via Microsofts webb-utbildning Alternativt kan Excels sökfunktion användas, kom då ihåg att innan sökningen klicka på knappen "Alternativ" och ta bort markeringen vid "Matcha hela cellinnehållet", annars kommer inte programmet att hitta sökordet om det står tillsammans med andra ord/tecken i en cell. Skriv exempelvis "Kulturmiljö" (utan citationstecken) i cellen F1 och notera att ett "x" visas på vissa rader nedan. Dessa rader kan enkelt visas genom trycka på pilknappen vid cellen F1 och välja x. Eftersom det finns två sökkolumner så kan två olika sökord eller fraser skrivas och deras samtidiga förkomst listas via pilknapparna.

28 Export Om du klickar på knappen "Exportera" i kalkylbladet Lagförteckning så kan du exportera de för tillfället synliga raderna (de filtrerade om en filtrering gjorts) till en Excel-, Word- eller Webb-fil. Namnförslaget blir också rubrik till textkolumnen (kolumn B) i de exporterade filerna. Om det står något annat än "Text" i som rubrik i denna fil (i cellen B1 på fliken Lagförteckning), så blir rubriken i de exporterade filerna den rubriken plus filnamnet.

29 Export (2) Filen får ett namnförslag, exempelvis "Lagförteckning Rubrikrader Tandvård-Primärvård", som skapas av kombinationen av de aktiva filtren. Om inget filter är aktivt så blir namnförslaget "Lagförteckning komplett". Du kan själv ändra namnförslaget vid behov. Du får också ett förslag på vilken mapp filen ska sparas i, som är Excels standardmapp för att spara filer (normalt Mina dokument). Ändra den mappen genom att trycka på knappen Bläddra (se bild nedan) och där söka dig fram till den önskade mappen.

30 Export (3) Tryck på Starta för att starta exporten. Om en fil med det önskade namnet redan fanns får du en fråga om du vill skriva över den, innan exporten slutförs. Efter en kort stund är du tillbaka i denna Excelfil och kan fortsätta arbetet.

31 Fel Om ett fel skulle inträffa i programmet, så visas ett felmeddelande på skärmen. Anteckna vad där står och skicka det, samt en kort beskrivning över hur felet framkallades, till den ansvariga personen på VGR. Denne vidarebefordrar sedan felet till Sweco för rättning.

32 Förvaltningsspecifik
Hur tar man bort den lagstiftning som inte gäller för verksamheten Lokala regler Länkningar i word/excel Länkningar i excel


Ladda ner ppt "Kurs i lagbevakning."

Liknande presentationer


Google-annonser