Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagbevakningstjänst Kurs i lagbevakning. Lagbevakningstjänst Program Inledning Lagförteckningen Bakgrund till tjänsten och våra olika förutsättningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagbevakningstjänst Kurs i lagbevakning. Lagbevakningstjänst Program Inledning Lagförteckningen Bakgrund till tjänsten och våra olika förutsättningar."— Presentationens avskrift:

1 Lagbevakningstjänst Kurs i lagbevakning

2 Lagbevakningstjänst Program Inledning Lagförteckningen Bakgrund till tjänsten och våra olika förutsättningar Krav enligt miljöpolicy, ISO 14 001 och miljödiplomering Miljölagstiftning, lagar och andra föreskrifter Praktiska övningar

3 Lagbevakningstjänst Varför ska vi ha koll på lagarna?

4 Lagbevakningstjänst Miljömål 1: Miljöledningssystem ska införas i alla verksamheter Miljöarbetet ska integreras i övrig verksamhetsstyrning och ske på ett strukturerat, målinriktat och kostnadseffektivt sätt genom att •Alla verksamheter ska ha miljöledningssystem 2005 •Miljöledningssystem enligt ISO 14 001 •Handlingsplaner och budget •Integreras •Utvärderas och redovisas löpande •Verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt Miljöbalken och dess förordningar sträva mot certifiering senast under år 2006

5 Lagbevakningstjänst ISO 14 001

6 Lagbevakningstjänst 4.3.2. Lagar och andra krav Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att: •identifiera och ha tillgång till lämpliga lagkrav och andra krav som organisationen berörs av och som har samband med organisationens miljöaspekter, •avgöra på vilket sätt kraven är tillämpliga på miljöaspekterna. Organisationen skall säkerställa att hänsyn tas till tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av, när miljöledningssystemet upprättas, införs och underhålls.

7 Lagbevakningstjänst Miljödiplomeringskriterier De lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav rörande miljö som berör vårdcentralen/motsvarande är kända och tillämpas. Lagförteckning skall finnas och rutin för att följa upp förändringar tillämpas.

8 Lagbevakningstjänst Hur ser era rutiner ut?

9 Lagbevakningstjänst Miljölagstiftning

10 Lagbevakningstjänst Lagar och andra föreskrifter •Lag •Förordning •Myndighetsföreskrift •(Råd) •EU-förordning •EU-direktiv

11 Lagbevakningstjänst Miljöbalken SFS (1998:808)

12 Lagbevakningstjänst Samordnad miljölagstiftning Trädde i kraft januari 1999 Ersatte 15 tidigare lagar Vissa lagar knutna till balken •- Plan- och bygglagen m.fl. •- Väglagen Miljöregler i annan lagstiftning •Transport av farligt gods •Kemikalieolyckor •Räddningstjänst m.m.

13 Lagbevakningstjänst MÅL Främja hållbar utveckling! Vi och kommande generationer ska ha en god miljö Naturen har ett eget skyddsvärde Vi har ett förvaltaransvar Balkens mål är styrande!

14 Lagbevakningstjänst Miljöbalken gäller för allt som motverkar balkens mål •Hänsynsreglerna styr mot balkens mål •Gäller parallellt med annan lagstiftning •Rättspraxis visar vägen

15 Lagbevakningstjänst Balkens fem grundstenar 1. Hälsa och miljö ska skyddas 2. Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras 4. En god hushållning av mark och vatten skall tryggas 5. Återanvändning och återvinning ska främjas

16 Lagbevakningstjänst Miljöbalken består av sju delar •Kapitel 1-6 innehåller tillämpningsområde, övergripande regler och bestämmelser som gäller för alla områden där miljöbalken är tillämpbar. Här finns bl.a. de allmänna hänsynsreglerna och regler för miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar med. •Kapitel 7 och 8 innehåller regler för naturvård, till exempel regler för strandskydd och olika former av reservat. •Kapitel 9-15 innehåller regler för olika former av verksamheter, till exempel regler för täkter, genteknik och kemiska produkter. •Kapitel 16-25 behandlar förfarandet vid prövning av olika ärenden och tillstånd. •Kapitel 26-28 innehåller regler för tillsyn, om avgifter och tillträde. •Kapitel 29 och 30 innehåller brottsbeskrivningar, straffsatser och sanktionsavgifter. •kapitel 31-33 innehåller regler om ersättningar, skadestånd och försäkringar.

17 Lagbevakningstjänst Lagbevakningstjänsten

18 Lagbevakningstjänst Tjänst för lagbevakning Lagförteckning Uppdatering två gånger årligen •Flödesschema om hur uppdateringarna kommer in och genomförs. •Visa hur uppdateringarna genomförs i verkligheten på länk notisum. Visa också att det i det flesta fall är mindre ändringar som Tolkning av hur förändringar påverkar

19 Lagbevakningstjänst Lagförteckning

20 Lagbevakningstjänst Makron Om Excel frågar om makron ska tillåtas eller inte måste man välja att tillåta makron (eng. "enable macros") för att filtreringsfunktioner m.m. ska fungera.

21 Lagbevakningstjänst Färgschema Röd text •Används för att visa vilka ändringar som gjorts vid senaste uppdateringen. Överstruken text •Anger att lagtexten utgått i och med senaste uppdateringen. Ljusgrå färg •Används för att markera rubrikrad. Grön färgskala •Kolumnrubriker används VGR's.

22 Lagbevakningstjänst Kolumner Paragraf •Paragraf eller styckenummer, om sådant finns. Text •Lagtext eller rubrik till lagtext (grå bakgrund). Ofta är detta en länk till den kompletta lagtexten (blå text och understruken). Om texten är överstruken är texten borttagen från lagen, men redovisas ändå här så att beslutsunderlag kan spåras. Senast ändrad •Visar när senaste ändringsnummer. Instruktion •VGR:s bedömning av konsekvenser för verksamheten och/eller VGR:s eventuella instruktioner för att säkerställa att organisationen följer kravet.

23 Lagbevakningstjänst Kolumner (2) Beskrivning/Ändring •På första raden under respektive författning anges, i de fall det inte enkelt framgår av lagtexten, en kort beskrivning av vad lagen/förordningen/föreskriften i stora drag handlar om. I övrigt beskrivs senaste ändringen. Söktext •Sökord i lagtexterna. Se rubriken "Söka ord" nedan. Sökkolumnen/- kolumnerna är mörkare gröna. Uppdaterat •Visar med ett "x" att en lagtext är förändrad sedan den förra uppdateringen. (Kolumnen är ljusare grön.) Om ingen rödmarkerad text förekommer i paragraftexterna för den aktuella författningen innebär det att den gjorda ändringen inte berör VGR. Ändringen kräver i det fallet således ingen åtgärd från VGR.

24 Lagbevakningstjänst Kolumner (3) Innehåll •Visar med ett "x" att en text är en rubrik. Används för att skapa en innehållsförteckning med filtreringsfunktionen. Förvaltningstyper •Visar med ett "x" att en lagtext är relevant för den rubricerade typen av förvaltning.

25 Lagbevakningstjänst Filter Filter Genom funktionen Autofilter i Excel, används för kolumnerna för söktexter, uppdaterat, rubrikrader och förvaltningsnamn. Genom att i dessa kolumner trycka på den lilla svarta nedåtpekande pilen (trekanten) så kan du välja att visa exempelvis alla rader (utgångsläge), de som har ett x i kolumnen eller de som inte har ett x i kolumnen. Läs mer om detta och mer avancerad metoder för Filter via Microsofts webb-utbildningwebb-utbildning

26 Lagbevakningstjänst Filter (2) När filtreringen för en kolumn är "aktiv", alltså inte visar alla rader, så är den lilla pilen (trekanten) färgad blå. Obs! För att återställa alla rader synligt så måste varje blå pil ställas in på "Alla". Ett annat sätt är att välja menyvalet Data - Filter - Visa alla. Ett annat exempel är att välja x för en förvaltning och "(tomma)" för en annan, för att visa vilka lagtexter den första förvaltningen har som inte är relevanta för den andra. Genom att välja "(tomma)" kan du också exempelvis visa vilka lagtexter som inte innehåller order "natur" (om natur skrivs in i rubriken för en sökkolumn).

27 Lagbevakningstjänst Söka ord Genom att skriva ett ord eller en fras som rubrik till någon av sökkolumnerna, så markeras detta ord eller denna fras med ett "x" på raderna nedanför, om samma ord eller fras står i lagtexten. Läs mer om detta och mer avancerad metoder för Filter via Microsofts webb-utbildningwebb-utbildning Alternativt kan Excels sökfunktion användas, kom då ihåg att innan sökningen klicka på knappen "Alternativ" och ta bort markeringen vid "Matcha hela cellinnehållet", annars kommer inte programmet att hitta sökordet om det står tillsammans med andra ord/tecken i en cell.

28 Lagbevakningstjänst Export Om du klickar på knappen "Exportera" i kalkylbladet Lagförteckning så kan du exportera de för tillfället synliga raderna (de filtrerade om en filtrering gjorts) till en Excel-, Word- eller Webb-fil. Namnförslaget blir också rubrik till textkolumnen (kolumn B) i de exporterade filerna. Om det står något annat än "Text" i som rubrik i denna fil (i cellen B1 på fliken Lagförteckning), så blir rubriken i de exporterade filerna den rubriken plus filnamnet.

29 Lagbevakningstjänst Export (2) Filen får ett namnförslag, exempelvis "Lagförteckning Rubrikrader Tandvård-Primärvård", som skapas av kombinationen av de aktiva filtren. Om inget filter är aktivt så blir namnförslaget "Lagförteckning komplett". Du kan själv ändra namnförslaget vid behov. Du får också ett förslag på vilken mapp filen ska sparas i, som är Excels standardmapp för att spara filer (normalt Mina dokument). Ändra den mappen genom att trycka på knappen Bläddra (se bild nedan) och där söka dig fram till den önskade mappen.

30 Lagbevakningstjänst Export (3) Tryck på Starta för att starta exporten. Om en fil med det önskade namnet redan fanns får du en fråga om du vill skriva över den, innan exporten slutförs. Efter en kort stund är du tillbaka i denna Excelfil och kan fortsätta arbetet.

31 Lagbevakningstjänst Fel Om ett fel skulle inträffa i programmet, så visas ett felmeddelande på skärmen. Anteckna vad där står och skicka det, samt en kort beskrivning över hur felet framkallades, till den ansvariga personen på VGR. Denne vidarebefordrar sedan felet till Sweco för rättning.

32 Lagbevakningstjänst Förvaltningsspecifik Hur tar man bort den lagstiftning som inte gäller för verksamheten Lokala regler Länkningar i word/excel Länkningar i excel


Ladda ner ppt "Lagbevakningstjänst Kurs i lagbevakning. Lagbevakningstjänst Program Inledning Lagförteckningen Bakgrund till tjänsten och våra olika förutsättningar."

Liknande presentationer


Google-annonser