Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociala medier i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociala medier i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Sociala medier i Sverige
Användning och användare av Internet och sociala medier enligt SOM-undersökningen och andra källor Lars Höglund

2 Aktivt deltagande eller passivt mottagande?

3 Sociala medier en del i en integrerad Internetanvändning
Sverige intar förstaplatsen på tre globala IT-index I ett internationellt perspektiv är internet-användningen i topp i Sverige, Internettillgång: 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till Internet i hemmet. Det är en ökning med 2 procent sedan Uppenbart är att mättnadspunkten för Internets spridning ännu inte är nådd Bloggarna är inte många i befolkningen, men många bland unga kvinnor Halva svenska folket känner sig inte delaktiga i det nya informationssamhället 37% av unga män(16-25 år) och 54% av unga kvinnor gör statusuppdateringar dagligen eller någon/några gånger per vecka. Bilder lägger 11% av unga män och 23% av unga kvinnor ut varje vecka. Källa: Olle Findahl , Svenskarna och Internet 2010

4 Sociala medier som kommunikation
Sändare Mottagare Aktiv Passiv Envägskommunikation Passiv Aktiv Datalager, arkiv Passiv Passiv Slumpmässig överföring Aktiv Aktiv En demokratisk idealbild av kommunikation mellan likar McQuail (1994) Mass Communication Theory

5 6 typer av användare enligt Groundswell

6 Risker och problem - och inte bara för barnen
Children at risk - Risker och problem - och inte bara för barnen “The European Union funded project EU Kids Online deals with safety and risks concerning young people and new media (Hasebrink et al., 2008). Some of the risks listed are (:) - illegal content, paedophiles grooming, harmful or offensive content, cyber-bullying, stalking, harassment, gambling, financial scams, - invasions or abuse of privacy. “ //´+ diminishing reading competence// Children at risk A Critical Perspective on Online Safety Measures av Elza Dunkels. Nordic Journal of Digital Literacy. 01/2010.

7 En åldersskiljare - hur länge?
Många typer av användning och användare Flertalet yngre använder sociala media Könsskillnader påtagliga – kvinnor mer aktiva än män. Utbildningsfaktorn inte så tydlig som för många andra aktiviteter och medier.

8 Såväl frekvent användning av Internet som sociala medier är starkt åldersberoende. Nära 80 procent av dem under 30 lägger åtminstone i någon mån ut material via sociala medier, medan ytterligare ca 10 procent använder eller tar del av sociala medier varje vecka eller oftare. Denna skillnad mellan åldergrupper är inte alls så tydlig när det gäller att göra biblioteksärenden via nätet eller när det gäller att ha tillgång till ”läsplatta”. Sociala medier används numera för en rad olika ändamål. De kan nås via dator, telefon eller läsplattor och har förändrat kommunikationsvägar och informationsspridning på flera sätt. Konsekvenserna av detta är relativt outforskade. Framförallt stimuleras kontakter mellan personer både i befintliga nätverk och med okända på gott och ont. Allt fler verksamheter annonserar att de också finns på till exempel Facebook, eller Youtube. Det gäller också kommuner, partier och politiker. Ett nytt forskningsområde som växt fram kring detta rör tendenser till nätmobbing via sådana medier. En annan möjlig konsekvens är mobilisering för olika typer av politiska aktiviteter. Detta har visat sig fungera framförallt i länder där tillgången till andra kommunikationsvägar är begränsade, såsom i Nordafrika under senare tid. Men hur ser det ut i Sverige idag?

9 Användare av sociala media enligt SOM-undersökningen 2007, 2009 och 2010. Procent
Sociala medier har under de senaste åren fått ett enormt genomslag, såväl i Sverige som runt om i världen. 2007, då frågan för första gången ställdes, uppgav endast 11 procent av de svarande att man använde sociala medier minst en gång i veckan hade den siffran stigit till 33 procent%. I SOM 2010 steg andelen veckoanvändare ytterligare något, till 40 procent.

10 Användare av Internet, sociala media mm. Procent
Figur 2 visar hur såväl användning av Internet som sociala medier är starkt åldersberoende. Nära 80 procent av dem under 30 år lägger åtminstone i någon mån ut material via sociala medier, medan ytterligare ca 10 procent använder eller tar del av sociala medier varje vecka eller oftare. Källa: SOM-undersökningen Höglund, Wahlström Under publicering

11 Nya tekniker och nya användningar
”Folkbiblioteken i många kommuner har alltfler e-böcker för utlåning och instruktioner på sin hemsida om hur man laddar ner böcker. Som framgår av diagrammet är det ännu bara en mindre del av befolkningen som har tillgång till sådana läsplattor, men i intervjuer med tidiga användare av dessa betonar flera att en uppskattad del av deras användning just rör möjligheten att låna och läsa böcker från biblioteket i elektronisk form. Detta i kombination med ökad användarvänlighet och stor IT-vana bland yngre gör det möjligt att spekulera i att denna informationsväg, som inte kräver fysiska besök, kan komma att få stor spridning.”

12 Marknad, skvallerhörna eller en ny form av demokrati
Marknad, skvallerhörna eller en ny form av demokrati? Inför valet i Sverige diskuterades om aktiviteter via sociala media skulle kunna påverka valrörelsen och kanske utgången av denna. Effekterna här kanske inte var så tydliga, men onekligen finns här en ny form för kommunikation och informationsspridning som kan ha betydelse också för olika typer av politiska aktiviteter, för debatt och för mobilisering. För att få en uppfattning om hur vanliga olika sådana aktiviteter är i sociala medier jämfört med andra kanaler ställdes en fråga om detta. När det gäller att aktivera sig politiskt är sociala medier vanligare än andra mer traditionella kontaktvägar när det gäller enkla meningsyttringar som att skriva under namninsamling eller motsvarande eller att göra ett inlägg i debatten. För att kontakta en politiker eller engagera sig i ett politiskt parti används dock främst andra vägar i nuläget. De relativt låga procenttalen innebär också att politisk aktivitet endast utgör en liten del av kommunikationen i sociala medier, som i huvudsak används för andra syften.

13 Gjort följande via sociala medier eller engagerat sig på annat vis
Gjort följande via sociala medier eller engagerat sig på annat vis. Procent. Via sociala medier På annat vis Nej Antal Procent Antal Procent Antal Antal svar _____________________________________________________________________________________ Skrivit under namninsamlingar/ anslutit mig till upprop Skrivit inlägg/debattartikel Kontaktat politiker Deltagit i evenemang arr. Av politiskt parti etc Anslutit mig till politiskt parti/ Engagerat mig i pol. org/nätverk Uppmanat vän/bekant engagera sig/ gå med i pol organisation/ nätverk _____________________________________________________________________________________ Kommentar: Procent av dem som svarat på respektive delfråga. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2010

14 Figur 2: Andel av dem som använder sociala medier som skriver/
postar varje vecka efter utbildningsnivå (procent). Kommentar: Utbildningsnivåerna är låg, medellåg, medelhög samt hög. Internetgenerationen = födda ; generation X = födda  Källa: Gustavsson N, Höglund L, Den nationella SOM-undersökningen (under publicering)


Ladda ner ppt "Sociala medier i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser