Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop 1 Vad är riksintressant? Att värdera, välja och avgränsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop 1 Vad är riksintressant? Att värdera, välja och avgränsa."— Presentationens avskrift:

1 Workshop 1 Vad är riksintressant? Att värdera, välja och avgränsa

2 Kulturhistorisk värdering och urval Att sortera mellan olika typer av ställningstaganden Observation och beskrivning av - kulturhistorisk bakgrund samt - fysiska och immateriella egenskaper → Bestämning av områdets kulturhistoriska sammanhang Kulturhistorisk värdering och gradering avseende - möjlighet till kunskap och förståelse - innehållets/egenskapernas helhet - kulturhistorisk relevans Prioriteringar avseende de kulturhistoriska värdena med - utgångspunkt i hotbild och förutsättningar - avvägningar gentemot andra typer av värden och intressen Val av styrmedel - regelverk & bestämmelser - finansieringsformer - åtgärder för vård- och utveckling - kommunikationsinsatser - metoder för uppföljning och utvärdering Observerande Analyserande (värdering) Planerande Beslutande Vad har hänt? Vad Finns? Vad återspeglas? Vad krävs? Vilka värden? Vad är möjligt? Vad göra? Hur göra? Vilka höga värden?

3 •Ett riksintressant kulturlandskap återspeglar en betydelsefull samhällshistorisk utvecklingsprocess •Riksintressen speglar snarare det typiska än det avvikande •Riksintressen måste ha (fysiska) uttryck •Riksintressen tål olika former av utveckling och förändring Vad är ett riksintresse?

4 Avvikande eller kännetecknande? Stora Sundby [D 12] (Västermo sn) Motivering: Unik slottsmiljö från 1840-talet med medeltida anor. Uttryck för riksintresset: Äldre huvudbyggnad, totalt omgestaltad under den stilimiterande 1800-talsarkitekturens begynnelsefas i form av normandisk exteriör från ca 1840. Påkostad utformning av arbetarbostäder, ekonomibyggnader, trädgård och park. Ädellövskog. Agrarindustriella anläggningar.

5 Fysiska uttryck? Harpsund [D 34] (Mellösa sn) Motivering: Herrgårdsmiljö kring Harpsund som är hedersbostad för landets statsminister. Uttryck för riksintresset: Säteri på 1600-talet. Ny mangårdsbyggnad, ekonomibyggnader och arbetarbostäder från 1910-20. Arbetarbostäderna Nygård uppförda som "herrgårdsanläggning i karolinsk stil". Ängs- och hagmarker.

6 •En beskrivning av riksintressens kulturhistoriska värden skall fungera vägledande i en planeringssituation – skall tydliggöra vilka av och hur landskapets värdebärande egenskaper kan beaktas och vidareutvecklas. •För att möjliggöra detta måste riksintressenas uttryck beskrivas med avseende på egenskaper och karaktärsdrag, men också på rumsliga och funktionella samband dem emellan och med landskapet som helhet. •Riksintressen är lokala angelägenheter. Staten pekar ut, men kommunen (i dialog med länsstyrelsen) skall uttolka riksintressets innebörd och potential i översiktsplanen. Beskrivning av riksintressen

7 Riksintressebeskrivningen Motivering Skall ange: •Präglande kulturhistoriskt tema(/-n) eller utvecklingsförlopp •Tidsperiod – kortare eller längre •Olika präglande perspektiv – ”delberättelser” •Kulturhistorisk landskaps- / miljötyp Uttryck för riksintresset Skall ange: •Det kulturhistoriska landskapets återspeglande beståndsdelar •Landskapets och beståndsdelarnas kulturhistoriska karaktärsdrag och egenskaper samt rumsliga och funktionella samband och sammanhang

8 Norrvikens trädgårdar med omgivande landskap Skjutbanor? Campingplats? Apelrydsskolan? Skåneleden? Småryd? Båstad tätort?

9 Norrvikens trädgårdar ( M 36) riksintressebeskrivning Motivering Rekreationslandskap med bebyggelse och anläggningar för trädgårdsodling, undervisning och förströelse som återspeglar utvecklingen av samhällets syn på människor, bildning, hälsa, naturmiljön och landskapsgestaltning – från sekelskiftet 1900 och fram till idag. Uttryck Trädgårdsanläggningen i sin helhet med byggnader, konstruktioner, parkmiljöer, fruktodlingar och stilträdgårdar. Anläggningens anpassning till omgivande terräng och vegetation, orientering med långsträckt mittaxel och kortare tvär- axlar samt rumsliga indelning. Bebyggelsens och de olika trädgårdarnas form- språk, detaljer och material. Övergångar, rörelsestråk, siktlinjer och utblickar mellan landskapsrummen inom trädgårdsanläggningen samt ut mot havet och in i det omgivande landskapet. Apelrydsskolans läge, bebyggelsekaraktär och öppna vy mot havet. Skåneledens sträckning genom området med anslutande gångstråk och utblickar. Norrvikens campinganläggning på tidigare åkermark, skyddad av omgivande terräng och trädvegetation, med öppen vy mot havet. Namn och benämningar på delområden, kommunikationsstråk, byggnader och anläggningar.

10 Kunskapsvärde Bruksområdet har välbevarade byggnader och funktionerna kan tämligen lätt uppfattas, även om masugnen inte finns kvar. Den elektrifierade järnvägen finns delvis kvar med sina lok och har stort kulturhistoriskt värde. Trädgårdsanläggning vid brukskontoret. Upplevelsevärde Mångfacetterad upplevelse av välbevarad bruksmiljö med industribyggnader och bostäder. Tydlig kontinuitet i industriverksamheten från 1700- tal till våra dagar. Bruksmuseum och bruksjärnväg är intresseväckande besöksmål. Bruksvärde Levande industrimiljö, gjuteri och kraftstation i drift. Kulturturistisk Potential med bruksjärnväg, bruksmuseum etc. Svårigheter vid värdebeskrivning (Ur utkast till riksintresseöversyn – AC 19 Robertsfors)

11 Problematiska värdering(sbegrepp) Upplevelsevärden •Ger möjlighet att läsa och förstå historiska sammanhang •Lämpar sig väl för rekreation och friluftsliv •Är vackert eller på annat sätt tilltalande •Har symbolisk eller andlig innebörd för vissa grupper / individer •Har betydelse för människors identitet Autenticitet •Ursprungligt / oförändrat •Äkta / originalskick •Kontinuerligt förändrat / överlagrat •Präglat av tidens tand / patinerat •Har spår av användning •Rekonstruerat med historisk trovärdighet Unicitet •Udda / avvikande •Kännetecknande / utmärkande (typiskt) för viss företeelse •Sällsynt förekommande •Ovanligt tydlig, komplex eller välbevarad •Av särskilt god kvalitet eller stort intresse •”Äldst / störst / först …” Andra genvägar / återvändsgränder •Framstående arkitekter eller historiska personligheter •Stora berättelser som saknar uttryck •Ögonblicksstatus (välhävdad odlingsmark, levande industrimiljö…)

12 •Anspråket gäller endast de riksintressanta värdebärande egenskaperna i miljön (”…skall skyddas mot…”). Kulturhistoriskt värdefulla egenskaper i övrigt omfattas inte av riksintresseanspråket utan får hanteras i annan ordning (”…skall så långt möjligt skyddas mot…). •Utpekandet bygger enbart på en kulturhistorisk värdering. Avvägningar gentemot andra intressen skall inte påverka riksintressets inriktning och avgränsning. •Utpekandet handlar om att välja – att ta ställning till och tydligt ange det övergripande kulturhistoriska sammanhang som ligger till grund för riksintresset och därmed vad som skall ingå. Avgränsning – vad skall med?

13 Föreslagen ny riksintressebeskrivning: Sandviken [X900] Motivering Stads- och industrimiljö från 1800-talet som speglar den bostads- sociala strukturen i ett bolagsägt, välplanerat industrisamhälle. En ung stad som haft sin storhetstid under modernismen, med bebyggelse och stadsplanemönster som är i hög grad representativa för efterkrigstidens byggande. Uttryck för riksintresset Rutnätsplan. Enhetliga bostadsområden för järnverksarbetare, uppförda under 1860- och 1880-talen. Gemensamhetsanläggningar i form av samlingslokal, skolor, bruksmäss m.m. Järnvägsmiljö, kanal och brukskontor. Modernistisk bebyggelse av hög kvalitet, främst centrumbebyggelse samt Nya bruket. Arkitekturhistoriskt värdefull kyrka från 1930-talet. Sandviken

14 Exemplet Sandviken


Ladda ner ppt "Workshop 1 Vad är riksintressant? Att värdera, välja och avgränsa."

Liknande presentationer


Google-annonser