Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenvård i och kring Tullstorpsån Johnny Carlsson projektledare projektledare Jordbruket och vattnet Jordbruket och vattnetGöteborg 21 mars 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenvård i och kring Tullstorpsån Johnny Carlsson projektledare projektledare Jordbruket och vattnet Jordbruket och vattnetGöteborg 21 mars 2012."— Presentationens avskrift:

1 Vattenvård i och kring Tullstorpsån Johnny Carlsson projektledare projektledare Jordbruket och vattnet Jordbruket och vattnetGöteborg 21 mars 2012

2 Tullstorpsåprojektet ” Från källa till mynning” Det unika projektet

3 Projektet drivs av Tullstorpsån Ekonomisk förening Projektet är unikt för att:  Drivs av markägarna själva  Det tar ett helhetsgrepp om ett helt avrinningsområde avrinningsområdeAvser:  Restaurera det 30 km långa vattendraget  Anlägga ett 50-tal våtmarker Löptid 2009-2013 Kostnadsuppskattning 130mkr Frivillighet Stort förtroendekapital insatt

4

5 Ett nationellt pilotprojekt för bättre havsmiljö Regeringens skrivelse 2009/10:213

6

7 Avrinningsområde ca 6300 ha Åkermark dominerar > 85% Näringstransport från ån är ca 250 ton/N/år ca 4 ton/P/år ”Dålig ekologisk status” Tullstorpsåns avrinningsområde

8

9

10

11 MÅL Näring Minskad näringstillförsel till Östersjön Kväve med 80 ton/år = minskning med >30 % Fosfor med 2,1 ton/år = minskning >50 %

12 MÅL Biologi  Ökad biologisk mångfald  God ekologisk status  Ett 50-tal våtmarker  som ett pärlband längs med vattendraget  200 ha våtmarksyta  80 ha vattenyta  En restaurerad ån  Meandring  Översvämningsområden  Trädplanteringar  Vatten- och fiskevårdsåtgärder Gröna stråk av naturmark och vattenytor som spridningszoner för flora & fauna Gröna stråk av naturmark och vattenytor som spridningszoner för flora & fauna

13 Målsättning  Minska näringstillförseln till Östersjön  Motverka erosion och översvämningar  Minska rensningsbehovet  Återskapa ett värdefullt fisksamhälle  Gynna den biologiska mångfalden  Skapa ett lokalt förankrat engagemang  Uppnå ”God ekologisk status”

14 Sillesjö norra

15 Sillesjö södra

16 Hönsinge

17 Jordberga östra

18 Jordberga västra

19 Gudmundtorp

20 Skönadal

21 Ådala

22 Sotemosse

23 Stora Markie

24 Sånarp södra

25 Vattendraget Restaurering för att uppnå god ekologisk balans i samspel med avrinningsområdet Att återföra till det naturliga tillståndet före störningen är omöjligt

26 Aktiviteter vattendraget  Biotopkartering  Vattendragsinventering 37 delsträckor  Inmätning & projektering etapp 1 8,5km  Framtagande av underlag för miljöprövning  Vattenundersökningar  Fiskevårdsplan  Ny fiskevårdsförening bildad  Fågelinventering  Kulturlandskapsanalys  Vattendragsvandringar  Bottenfaunaanalys  Kulturlandskapsinventering Beddinge ängar Anläggande av visningssträckan Jordberga-Hackemölla:  Projektering  Beslut om medel från lst 2009-05-26  Samråd m markägare, dikningsföretag, kommun och fiskeintressen  Ett flertal beslut från länsstyrelsen  Fiskevårdplan, elfiske, flytt av fisk  Symboliska spadtag 2009-06-03  Etablering av maskiner 2009-08-28  Entreprenadarbetet avslutat 2009-11-08

27 Restaureringen av Tullstorpsån etapp 1 Jordberga-mynningen Förberedelserna inför restaureringen av Etapp 1 Jordberga-mynningen är i stort sätt genomförda:  Inmätning  Projektering  Samråd  Markvärdering  MKB  Teknisk beskrivning  Teckna markägarekontrakt.

28 Restaureringen av Tullstorpsån etapp 1 Jordberga-mynningen  Sökande av ny vattendom ersättande dikningsföretaget Tullstorpsåns Rensningsföretag 1965, 9,4 km  Åtgärder omfattande 7,7 km åsträcka, total schaktvolym ca 90 000m³  Meandring, kantavplaning, fiskevård m utläggning av sten, översvämningszoner, sedimentfällor, träd & buskar för beskuggning och våtmarker.  Innebärande att förening tar över förvaltningen av en ekologisk kantzon ”vattendragsområdet” omfattande ca 30 hektar mark i etapp 1.

29 Tullstorpsån 091228

30 Före

31 Före

32 Efter

33

34 Visningssträckan  Meandrande bäckfåra  Våtmarker  Sedimentfällor  Översvämningszoner  Kantavplaning  Trädplantering  Fiskevårdsåtgärder  Information

35

36

37

38

39 Visningssträckan information & tillgänglighet VälkomstskyltInformationsskyltarObjektskyltarBänkarBroar

40 Visningssträckan plantering av träd & buskar Planterat i maj: Äppelros, Pimpinellaros, Hagtorn, Slån, Måbär, Skogstry, Skogsolvon, Skogskornell, Röda vinbär, Svarta Vinbär, Benved, Rödvide, Dvärgrödvide Fågelbär och Klibbal Totalt ca 5 300 st. Planterat i november: Oxel, Vildapel, Krikon, Sälg, Ek, Kärrek, Skogslönn, Lind Totalt ca 200 st.

41 Beslutade medel  Länsstyrelsen planeringsmedel 310 000  SIDA via kommunen uppstart 60 000  Naturvårdsverket via Kretsloppsprojektet 3 000 000 Region Skåne fornlämningar/kartmaterial 100 000  Havsmiljömedel via Lst Visningssträckan 1 750 000  Leader Information 300 000  Lunds Stift egen finansiering 32 712  Vattenmyndigheten Vattenrådsutredning 60 000  Jordbruksverket miljöinvestering prel. 5 432 168  Naturvårdsverket våtmarker/vattendrag 2 700 000  Leader Trädplantering mm 300 000  Länsstyrelsen fiskevårdsmedel 62 851  Leader Vassadalsprojektet kringutrustning 377 349 Totalt 14 485 080 kr

42 LOVA-medel Länsstyrelsen i Skåne län beslutade bevilja bidrag till Tullstorpsåprojektet med 12 358 200 kr I motivering står det bl.a. ”Projektet är en helhetssatsning som enligt Länsstyrelsens uppfattning saknar motstycke i landet och snarast påminner om arbetet med Odense å i Danmark.”

43 Några utmaningar  LOVA inte notifierat  LOVA avslutas och sökas om  Vi tänjer på regelverket  Skyddszoner ett exempel  Hur skall kantavplaningen se ut  Utgår investeringsstöd i kantzonen  Får själva driva frågorna  Myndigheterna ”kratta” i byråkratin  Myndighetsrepresentant

44 Vattendragsområde

45

46

47 Besök EU-besök Stifet med Biskopen EU-besökDanmarkTysklandKinaMiljödepartementetNaturvårdsverketVattenmyndighetenLRFLänsstyrelserVattenvårdsförbundUniversitetKommunerSkolorNärboende

48 Avloppsdagen

49 Välbesökt konferens om vattendragsrestaurering

50 Fältvandring till våtmarker

51 Information Hemsida sedan starten Folder på Svenska/Engelska MassmediaVisningssträckan www.tullstorpsan.se

52

53 Årets miljösatsning i Sverige 23/11 Stockholms Stadshus Ullbaggen

54 Våtmarksyta 20 ha, vattenyta 9 ha, medeldjup ca 0,5m maxdjup ca 1,0 m avrinningsområde ca 125 ha Börringe Mad

55

56 Vassadalsbiflödet

57

58

59 Våtmarken anläggs genom att den naturliga svacka som finns däms längs ån. Våtmarken skall fungera som översvämningsvåtmark och variera med flödet. Inlopp med stort rör med backventil och utlopp små rör som kan släppa ut vattnet långsamt vid lägre flöden i ån. Omledning av dräneringar till ån skall göras på fältet söder om området.

60 Våtmarken anläggs genom schaktning. Schaktmassorna (röd) läggs norr och söder om våtmarken. Den norra utfyllnaden skall fungera som körväg till åkermarken och en ny överfart får läggas i diket. Diket fylls igen efter inloppet till våtmarken så att allt vatten passerar våtmarken. Den södra utfyllnaden kan användas för plantering av buskar och lågväxande träd. Utlopp från våtmarken skall vara ett öppet överfall så att ån kan svämma över in i våtmarksområdet vid högflöde.

61 Fig. 6. Odaterad ritning över ängavattningssystem vid Beddinge ängar. Förvaras i Jordbergas sockenarkiv på landsarkivet i Lund.

62

63 Arbetsgrupperna  Våtmarker och ån  Information och utåtriktad verksamhet  Vattenundersökning och vattenstatus  Odling  Biologisk mångfald  Ekonomi och redovisning  Gröna strukturer

64 Egen provtagningsstation

65 Samarbete med WEREC  Kalkfilterbrunnar  Modellsimulering av åtgärdseffekter  Två mätstationer  Att bidra till förbättrade framtida modellsimuleringar av åtgärdseffekter

66 Tullstorpsåprojektet i ett miljö- och utvecklingsperspektiv  Planärenden  Översvämningsproblem  Dikningsföretag  Odling i våtmarker  Enskilda avlopp  Recipientkontroll  Vattenråd  Miljömålsarbete  Naturvård  Rekreation  Turism  Internationella kontakter  Kommunens representation  Samarbete  Informationsutbyte  Utveckling

67 Duktiga entreprenörer!

68 Vanliga frågor  Hur uppstod projektet? – markägarekontakter flera år tidigare  Hur länge har projektet varit igång? - 2008/2009  Hur många markägare är med? - 80-tal  Hur finansieras projektet? - bidrag  Vilka är finansiärerna? - statliga medel/EU-bidrag  Vilka är de största vinsterna med projektet? – pilotprojekt med erfarenheter som andra kan dra nytta av  Vilket har varit bäst så långt? - flygande start med visningssträckan + 10 våtmarker första året  Vilket har varit svårast? –ingen färdig mall, ifrågasätta regelverket  Hur ser medlemmarna på projektet? – stolta över uppmärksamheten  Vilka delar av projektet ligger dig varmast om hjärtat ?– skapa mångfald/medverka till att minska näringsbelastningen till Östersjön  Hur tänker du dig att ån upplevs om 10-20 år? - Som ett naturligt vattendrag i en grön korridor genom landskapet

69 Tack! www.tullstorpsan.se


Ladda ner ppt "Vattenvård i och kring Tullstorpsån Johnny Carlsson projektledare projektledare Jordbruket och vattnet Jordbruket och vattnetGöteborg 21 mars 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser