Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Älgförvaltning 2012 Älgstammen i Arvidsjaur Vad vill jägarna ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Älgförvaltning 2012 Älgstammen i Arvidsjaur Vad vill jägarna ?"— Presentationens avskrift:

1 Älgförvaltning 2012 Älgstammen i Arvidsjaur Vad vill jägarna ?

2 NY älgförvaltning 2012 –Beslutad minsta areal i kretsen för att tilldelas en kalv. –Osäkerheter •Tilldelningstrappa •Övergångsbestämmelser –Älgförvaltningsgruppens uppgift •Älgförvaltningsplan •Ram och detaljram •Samråd

3 Älgförvaltning 2012 Uppstartskede, ont om, gör det bästa möjliga… –Beslutad minsta areal i älgförvaltningsområdet för att tilldelas en kalv är 500 hektar –Detaljtilldelning •Första tilldelning en kalv är 500 hektar •Andra tilldelning två kalvar •Tredje tilldelning är en vuxen och en kalv •Fjärde tilldelningen, bedömning utifrån… •Övergångsbestämmelser under 2012 –Älgförvaltningsgruppens arbetsplan i vår •Genomfört en utbildningshelg •Ram och detaljram styrt av länsstyrelsen tidsplan för att hinna skicka ut beslut om tilldelning •Bokat tid arbetsmöten under våren –Påbörjat arbete med att ta fram en Älgförvaltningsplan »Olika förutsättningar >> Områdesindelning »Bildande av Älgskötselområden och planer för dessa »Dubbelregistrering »Ram och detaljram •Samråd, ja men inte jaktgrannarsträffar… } Från länsstyrelsens utbildning i Jokkmokk

4 Kretsens roll ”Ingen” roll enligt de nya föreskrifterna Mötesplats behövs… Roll kvarstår…utvecklas till ? Jaktgrannarsträffar mer än bara detaljram •Eftersök, samordning av detaljer •Dialog mellan jaktlag •Möjlig påverkan på ÄFG

5 Älgstammen i Arvidsjaur

6 Inventeringar/märkningar En flyginventering genomförd 2008 under perioden 29/11—16/12 –Beräknad vinterstam •3,2 älgar med en felmarginal på +/- 0,7 –2,5 – 3,9 älgar per 1000 ha Ingen märkning för att kartlägga vandringsmönster är genomförd

7 Älg-obs 2011 17 timmar för att se EN (1) älg eller en älgjägare ser en älg var tredje jaktdag.

8 Älg-obs 2011 ?

9 ?

10 Älg-obs 2010-2011 Arvidsjaur 2010 Från Älg-obsen Älgar100 Tjur av vuxna25,3Tjurar25 Kalv per 100 kor61,1Kor75 Kalvar Ensam ko51,07 Ensamma kor380 Enkalvs ko40,28 Enkalvs kor30 Tvilling ko8,66 Tvåkalvs kor613 Kalvar43 Tjurandel kalvar56varav tjurkalvar24 Genomsnitt från 1979 Höststam 143 reproduktion 43 Arvidsjaur 2011 Från Älg-obsen Älgar100 Tjur av vuxna32,7Tjurar33 Kalv per 100 kor62,6Kor67 Kalvar Ensam ko47,3 Ensamma kor320 Enkalvs ko44,3 Enkalvs kor30 Tvilling ko8,4 Tvåkalvs kor611 Kalvar41 Tjurandel kalvar56varav tjurkalvar0 Genomsnitt från 1979 Höststam 141 reproduktion 41

11 Statistik Tilldelning/Avskjutning JaktårTilldelade älgarSkjutna älgarFyllnadsgrad Vuxna+ kalvVuxna Kalvar skjutna Tjurar skjutna Kor skjutna Skjutna älgar Tjur % av vuxna Ko % av vuxna Kalv % av skjutnaVuxna 2009349306121152403130,790,210,390,63 2010349304131151623440,710,290,380,70 2011 355308157 613750,720,280,420,71 För låg fyllnadsgrad! Om kalvarna (fri kalvjakt) skall medräknas så blir det ännu sämre uppfyllnadsgrad! När B-licenserna tagits bort (drygt 50 stycken), är fyllnadsgraden ~ 84 % På B-licenserna sköts 10 vuxna älgar hösten 2011 Minska gapet mellan tilldelning och avskjutning, För hög tilldelning = vi betalar arrenden för älgar som inte finns/kan skjutas.

12 Avskjutning 2011, bedömd vinterstam 2011 och höststam 2012 AvskjutningArealAvskjutn/1000 haVinterstamVinterstam/1000 ha 375527,3710,719121,73 Avskjutning 2011 Vinterstam 2011-12, 1,73 älgar per 1000 hektar Vinterstam 2011 * reproduktion = höststam 2012 (1,73 * 1,4 = 2,4) En höststam 2012 på 2,4 älgar per 1000 hektar

13 Färska älgskador 2010 på tall

14 Äldre och färska älgskador på tall Vinterståndsplatser för Arvidsjaurs älgar?

15 Foderprognos (tall i beteshöjd)

16 Grundvärden på Arvidsjaurs älgstam Vinterstam1,73 älg per 1000 ha/912 älgar Höststam 1/3 tjur 2/3 kor304 tjurar och 608 kor Reproduktion på 40%365 kalvar Annan dödlighet Viltolyckor25 älgar (ur främst vinterstammen) Rovdjur(lokal påverkan) Annat(ringa påverkan) Jakt (2009-2011)344 älgar varav 30 % ko av vuxna och 40 % kalv av vuxna Älgfoder/betesskadorTall ungskogmindre än 2% (lokalt högre) Grödorringa

17 Vad vill jägarna?

18 Indelning i områden •Normal tillgång på älg 2000/ha vuxen och 750 ha kalv •Svag tillgång på älg 3000/ha vuxen och 1000 ha kalv •God tillgång på älg 1000/ha vuxen och 500 ha kalv Ram och Detaljtilldelning Matematisk eller Adaptivt tilldelning? Olika förutsättningar > indelning i områden Lokala variationer inom områden > kännedom

19 God 12-1103 / Glommerstr ä sk Vvo 12-1105 / J-tr ä sk,S-backen,G-jaur 12-1107 / Mor ä ngs Jaktv å rdsf ö rening 12-1111 / Saltmyrans Vvo 12-1112 / Siksj ö Vvo 12-1119 / H å lbergsliden Vvo 12-1124 / Glommerslidens Ä lgjaktsomr. 12-1158 / Lapptr ä sk Jaktklubb Beräkning 2008-2010 Snitt 42 vuxna och 34 kalvar. Snittareal för vuxen fälld älg, 974 ha. Snittareal för fälld älg, 538 ha.

20 Normal 12-1115 / S ö dra Sandtr ä sk Vvo 12-1101 / Abborrtr ä sk Vvo 12-1102 / Aspliden Vvo 12-1104 / Grundtr ä sk Vvo 12-1113 / Skattr ä sk Vvo 12-1114 / Sca Skog AB 12-1116 / Utterlidens Vvo 12-1118 / Å n ä s Vvo 12-1120 / Baktsjaurs Jaktklubb 12-1122 / H ä llbergs Jaktv å rdsf ö rening 12-1110 / R ö nnlidens Jaktlag 12-1121 / B ä ckn ä s Vvo 12-1125 / Mausjaurs Sameby 12-1130 / Gull ö ns Jaktv å rdsklubb 12-1131 / Renvallens Jaktlag 12-1133 / Sj ö tr ä sk Vvo 12-1136 / Storbergs Vvo 12-1137 / K4 Jaktklubb 12-1139 / Avavikens Vvo 12-1140 / Bakt å ive Vvo 12-1142 / Hedbergs Jaktklubb 12-1145 / L å nguddens Jaktklubb 12-1148 / Hornlidens Jaktlag 12-1150 / Grundtr ä sklidens Jaktlag 12-1154 / V Kikkejaur Sameby 12-1157 / Tjintokk Jakt 12-1106 / L ö vvikens Vvo 12-1108 / Pjesker-Granudds Jaktlag 12-1109 / Pjeskers Vvo 12-1117 / Vuotners Vvo 12-1123 / Laukers Jakts ä llskap 12-1128 / Deppis Vvo 12-1132 / Serrejaur Vvo 12-1156 / Nakteliden 12-1135 / Arvidsjaurs Allm ä nningsskog 12-1147 / Å kroken-St ä ddjejaur Vvo 12-1126 / Akkavare vvo 12-1129 / Fj ä llbon ä s Vvo 12-1138 / R ö nnbergets Jaktlag Beräkning 2008-2010 Snitt 71 vuxna och 34 kalvar. Snittareal för vuxen fälld älg, 3138 ha. Snittareal för fälld älg, 2132 ha.

21 Svag 12-1149 / Strittjomvare Byalag 12-1127 / Auktsjaurs Vvo 12-1134 / Tjapps å ive Jaktlag 12-1143 / Jerfojaur Vvo 12-1144 / Lomtr ä sk Vvo 12-1146 / Suddesjaur Vvo 12-1152 / Erland Å berg 12-1153 / Ö Kikkejaur Sameby 12-1159 / Uttertr ä sk Jaktklubb 12-1141 / Sveaskog F ö rvaltnings AB Beräkning 2008-2010 Snitt 67 vuxna och 44 kalvar. Snittareal för vuxen fälld älg, 3430 ha. Snittareal för fälld älg, 2070 ha. Svea mark även i andra områden.

22 Minsta areal Arvidsjaur Det är stora skillnader på minsta areal inom kretsen. För hela kretsen är arealen för en fälld älg, 1547 ha. I området med ”god” tillgång är arealen, 538 ha. I området med ”normal” tillgång är arealen, 2132 ha. I området med ”svag” tillgång är arealen, 2070 ha. Minsta areal för att jaktområde skall kunna registreras som licensområde, dvs få en årlig tilldelning av en årskalv är beslutad till 500 ha.

23 Tilldelningstrappa… •Första tilldelning en kalv är 500 hektar •Andra tilldelning två kalvar •Tredje tilldelning är en vuxen och en kalv •Fjärde tilldelningen, bedömning utifrån… Matematisk eller adaptiv/bondförnuft? Spårbarhet (förutsägbarhet) till tilldelningen Områdes indelning, areal/älg Lokala förutsättningar Lokala avskjutnings strategier

24 Beräknings exempel från SLU En genomsnittsmark i Arvidsjaur på 10 000 hektar med en låg förekomst av björn… –Grundvärden från älg-obsen och avskjutningen inom kretsen under 2011… –Hur påverkar en tänkt avskjutning älgstammen? •Hur många kilon älgkött i frysboxen ger olika avskjutningar? •Vad händer om man skjuter fler kalvar? •Vad händer om man bara skjuter tjurar och kalvar? •Vad händer om man skjuter en ko istället för en tjur? •Vad händer om ändrar fördelningen på skjutna vuxna och kalvar? Vilken tilldelning och avskjutning är önskvärd?

25 Avskjutning om tre(3) kalvar och två (2) tjurar Höststam ? Täthet? Sammansättning och reproduktion? ”Ökad älgstam”

26 Avskjutning om tre(3) kalvar och tre (3) tjurar ”Kött i boxen med en sakta ökande älgstam”

27 Avskjutning tre(3) kalvar och två (2) tjurar och en (1) ko ”Mer kött i boxen och minskande älgstam”

28 Avskjutning fem (5) kalvar och två (2) tjurar ”Kött i boxen och snart horn på väggen”

29 Jaktstrategi de senaste åren Höjd kvalité på älgstammen med en bibehållen numerär på vinterstammen. Höj avskjutningen på årskalvar så att antalet skjutna kalvar ökar i förhållande till antalet skjutna vuxna älgar. Inrikta avskjutningen på unga vuxna älgar (i första hand unga tjurar och i andra hand fjolårskvigor). Svag älgstam, spara produktiva kor och skjut någon/några kalv/ar för istället för tilldelade vuxna älgar. (inri 30% ko av vuxna) Bedömt resultat Oförändrad älgstam till numerär och sammansättning. •900 älgar i vinterstam med årlig avskjutning på 345 älgar med små älgskador. –40 % avskjutning på kalv –30 % på ko av vuxna älgar •I huvudsak unga tjurar med låga slaktvikter. •Hälften av korna är inte kalvförande. •Låg andel kor med dubbelkalv. •Åldersläge? •Kalvvikter ? Sammanfattning Arvidsjaurs älgstam

30 Vad vill ha ut av älgstammen?

31 Vad vill jägarna idag/imorgon? •Kött i frysboxen ? •Skjuta många älgar ? •Skjuta kapitala tjurar ? Betestillgång, ”Acceptabla betesskador på tall”, viltolyckor, annan dödlighet Exempel på olika vägval 1.Vinterstam på cirka 900 älgar, årlig avskjutning på 345 älgar. Fortsätta som idag… 2.Vinterstam på cirka 1000 älgar, årlig avskjutning på 400 älgar. Tillväxt om 100 produktiva älgar i vinterstam Initialt minskad avskjutning > höjd vinterstam antalmässigt. 3.”Kvalitetshöjning” –Spara kor ger ökad produktion –Taggbegränsning ger fler större tjurar (vikt och horn) –Skjuta mer kalvar (minskar älgbetes skador på tall)

32 ”2015 en vinterstam på 1000 älgar som medger en årlig avskjutning på minst 400 älgar” Könsfördelning (40% tjurar 60% kor) –En produktivare stam av kor möjliggör en ökad andel tjur i vinterstam 70 % av korna skall vara kalvförande (+20%) –Nås genom ökad ålder på korna Reproduktion ligger på 60 % (+ 20%) –Idag 40 % nås genom ökad ålder på korna ( fler kor med dubbelkalv och fler kalvförande kor) Ökad andel kapitala tjurar (av skjutna tjurar har 20% mer än 10 taggar) –Över 12 taggar, nås genom tagg begränsning 3-6 Ökande slaktvikter på vuxna älgar och bibehållen slaktvikt på kalvar –Mätbart, indikator på fodertillgången Annan dödlighet oförändrad eller minskande –Älgvarning när vandringsälgarna passerar större vägar samt under ”fjolingtiden” –Årligen fälls X björnar, ingen vargetablering –Jaktbevakning Betesskador på 2%, lokalt högre på vinterståndplatserna för vandringsälg –Åtgärder för att öka fodermängden från såväl markägare (vinteravverkning, röjning etc.) som jägare toppröjning, sticklingar etc. –Prova stödutfodring på vandringsälgarna vinterståndplatser/lämpliga Årlig avskjutning på minst 400 älgar –40 % vuxna > 160 vuxna älgar varav högst 30 % kor / 48 st –60 % kalv> 240 kalvar Fakta insamling –Älg-obs –Avskjutnings statistik –Åldersbestämning på vuxna älgar –Slaktvikter rapporteras –Vandringsmönster kartläggs Påverka västerbotten om gemensam jakttid på älg

33 Frågor ?


Ladda ner ppt "Älgförvaltning 2012 Älgstammen i Arvidsjaur Vad vill jägarna ?"

Liknande presentationer


Google-annonser