Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Paramedicinska enheten (PME), Växjö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Paramedicinska enheten (PME), Växjö."— Presentationens avskrift:

1 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Paramedicinska enheten (PME), Växjö

2 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Organisation Verksamhetschef Lisa Ericsson Avdelningschef Helena Barenfeld Arbetsterapeute r Dietister KuratorerSekreterare Avdelningschef Ingrid Karlsson Logopeder Rehab- assistenter Sjukgymnaster Verksamhetsidé ”Paramedicinska enheten tillhandahåller resurser för bedömning, behandling och utbildning. Vi kompletterar och optimerar den medicinska vården utifrån varje professions specifika kompetensområde i samverkan med våra viktigaste kunder”. PME:s hemsida Sökväg: Lt interna sida/hälsa och sjukvård/hitta rätt i vården/sjukhus/medicinsk service/PME alternativt Lt interna sida/A-Ö/välj P/Paramedicin Växjö

3 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Bemanning •Arbetsterapeut: bemannar flertalet avdelningar. Poliklinisk verksamhet. •Dietist, kurator och logoped: är konsult på alla avdelningar. Poliklinisk verksamhet. •Sjukgymnast: bemannar samtliga avdelningar. Poliklinisk verksamhet. Sjukgymnasterna har också helgtjänstgöring.

4 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand •Internremiss (Till sjukgymnast - pappersremiss) •Telefonsamtal •Personlig kontakt Kontakt

5 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand ”Skolor” •Hjärtskola •KOL-skola •Astmaskola •Bechterewskola •Artrosskola •Reumaskola •Njurskola •Diabetesskola •Ryggskola •Mjölkskola •Pumpgrupp

6 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand •Bassänggrupper (reuma, cancer mam, Bechterew, självträning m fl.) •Reumarehab (dagsjukvård, 3v rehab) •Hjärtrehab •Hjärtsviktsgrupp •Sekvensträning Grupper, team •Stamningsgrupp •Teckengrupp •Överviktsgrupp, barn •Mobila teamet (avd 13)

7 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Läs våra anteckningar i CC! Demo: 121212-1212 Tolvan Tolvansson

8 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand •ArbetsterapeutArbetsterapeut •DietistDietist •KuratorKurator •LogopedLogoped •SjukgymnastSjukgymnast För mer specifik information ta kontakt med den behandlare som har din avdelning. Information från respektive yrkesgrupp start slutnästa

9 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Arbetsterapeut - arbetsuppgifter Bedömning •Bidra till medicinsk utredning med kartläggning av patients aktivitets- förmåga och funktionella status •Motorisk förmåga •Kognitiv förmåga •Tränings- och rehabiliteringsbehov •Hjälpmedelsbehov Behandling •Funktionell träning i aktivitet som P-ADL och I-ADL- förmåga •Medvetandegöra, stimulera och träna kognitiva förmågor •Teknikträning med hjälpmedel •Energibesparande arbetsmetoder •Information om olika anpassningar •Ergonomisk rådgivning

10 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Arbetsterapeut - diagnoser •Stroke •Neurologi •Inflammatoriska ledsjukdomar •Hjärta och kärl •Ortopedi •Infektion •Kirurgi •Akutgeriatrik •Onkologi •Barn

11 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Arbetsterapeut - arbetssätt återslut

12 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Dietist - arbetsuppgifter •Individuell nutritions- behandling med uppföljning och utvärdering. •Utbildning. •Förebygga och åtgärda undernäring.  Per os, enteral, parenteral. Energi- och vätskebehov.  Kostanamnes, klinisk bedömning, labvärden, mat- och vätskelista, läkemedelslista.  Patient, anhöriga, personal.

13 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Diagnoser vuxna •Cancer •Celiaki •Diabetes (typ1, typ 2) •Dysfagi •Hyperlipidemi •Lungsjukdomar •Mag- tarmsjukdomar •Neurologi •Stroke •Njursjukdomar •Undernäring •Allergi •Celiaki •Cystisk fibros •Diabetes •Hjärtsjuka barn •Mag- tarmsjukdom •Prematurer •Uppfödningssvårigheter Diagnoser barn

14 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Dietist - arbetssätt Bedömning Nutritions- status Diagnoser Läkemedel Labvärden Social situation Social situation Mun- och tandstatus Mun- och tandstatus Individuell behandling Individuell behandling Kostanamnes Mat- och vätskelista Kostanamnes Mat- och vätskelista Samma mål som övrig sjukvård Kultur Livskvalitet återslut

15 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Kurator - arbetsuppgifter •Stöd och krissamtal i samband med sjukdom, olycksfall eller förlust av anhörig •Information och rådgivning (försäkringar, sociallagstiftning, samhällets möjlighet att ge stöd, service samt rehab) •Råd och stöd vid kontakter, t ex försäkringskassa, arbetsgivare och socialtjänst •Tillgänglighet för patient som har kontakt med avd/mott på lasarettet samt anhöriga

16 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Kurator – arbetar efter problem (ej diagnos) T ex: •Arbetslivsproblem •Problem med boendet •Ekonomiska problem •Livsomställning (stöd för att acceptera svår sjukdom, rehabilitering efter svår sjukdom) •Emotionella eller existensiella problem •Krisreaktioner •Sorg •Missbruksproblem •Relationsproblem •Reproduktionsproblem •Vårdrelaterade problem •Övergrepp/våld

17 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Kurator- arbetssätt Bedömning Vad vill patienten ska bli annorlunda Vad kan vara till hjälp Resurser/ intressen Vad fungerar redan idag MÅL, hur långt har pat kommit Vilket är nästa steg Individuell behandling Individuell behandling Patientens personliga problem Social situation Familj, arbete, ekonomi Social situation Familj, arbete, ekonomi Kultur Livskvalitet Patientens egen motivation

18 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Kurator – metod •Remiss från läkare, sjuksköterska, annan kollega •Samtal för bedömning med patient, anhörig •Åtgärd: gemensam planering vad patienten vill ska bli annorlunda •Enbart psykosocial utredning •Enbart information/rådgivning •Psykosociala åtgärder •Samtalsbehandling: - motiverande samtal - stödsamtal - bearbetande samtal - krissamtal - krisbearbetning •Kombination av åtgärder •Samordningsinsatser •Uppföljning återslut

19 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Logoped - arbetsuppgifter •Bedömning och intervention vid tal-, språk-, kommunikations- och sväljningsrubbningar

20 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Diagnoser vuxna •Röstrubbningar ur funktionellt perspektiv •Stamning •Nasalitetsproblematik •Afasi •Dysartri •Dysfagi •Läs- och skrivsvårigheter •Språkstörningar •Stamning •Barnheshet •Nasalitetsproblematik •Läs- och skrivsvårigheter •Dysfagi Diagnoser barn

21 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Logoped - arbetssätt •Bedömning utifrån tester, anamnes och patientens och omgivnings skattningsformulär •Träning •Kompensation •Rådgivning •Information •Omgivningen viktig! återslut

22 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Sjukgymnast - arbetsuppgifter •Undersöka och bedöma •Ställa funktionsdiagnos •Behandla •Prova ut hjälpmedel •Ge information, råd och stöd •Handleda och utbilda •Utarbeta vård- och rehabplaner •Förebygga ohälsa

23 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Sjukgymnast - diagnoser Funktionsstörningar rörande: •Rörelse- och stödjeorganen •Andning •Cirkulation •Centralt och perifert nervsystem •Psykosomatik och psyke

24 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Sjukgymnast - helgbehandling patienter med uttalat behov att träffa sjukgymnast Ortopeden: •Nyopererade knäproteser •Ev nyopererade höftproteser •TENS vid akut svår smärta Kirurgen / IVA / onkologen: •Riskpatienter •Buksnitt op fre-lör •IVA-patienter •Revbensfrakturer •Ca mam-opererade •Akuta andningsproblem Barn: •Träning med kryckkäpp •Andningsgymnastik Lungmedicin: •Andningsgymnastik •Inhalationsbehandling

25 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Sjukgymnast - helgbehandling remissförfarande •Av sjukgymnast kända patienter – utan remiss •Nya patienter lördag – muntlig remiss •Nya patienter söndag – skriftlig eller muntlig läkarremiss Sjukgymnasten söks per telefon 9564

26 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Sjukgymnast – arbetssätt Definiera problem Fastställa mål Planera åtgärder Genomföra åtgärder Utvärdera resultat Erfara problem INUT

27 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Sjukgymnast – arbetssätt •Förebyggande av sängläges/immobiliserings- komplikationer –såsom trombosprofylax, andningsgymnastik, svullnadsprofylax/-behandling •Mobilisering •Förflyttningsträning •Gångträning •Utprovning av gånghjälpmedel

28 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Sjukgymnast – arbetssätt •Ledmobilisering •Rörelseträning •Smärtlindring •Andningsgymnastik •Inhalationer och inhalationsteknik

29 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Sjukgymnast – arbetssätt •Balansträning •Koordinationsträning •Styrketräning •Konditionsträning •Bassängträning •Lymfödembehandling

30 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Sjukgymnast – arbetssätt •Hemträningsprogram •Överrapportering till sjukgymnast i primärvård och kommun eller rehab för uppföljning återslut

31 Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Kom ihåg! Ta kontakt med den behandlare som har din avdelning när du önskar mer specifik information Tack och på återseende från oss på Paramedicin i Växjö


Ladda ner ppt "Paramedicinska enheten, Växjö 2008-08-22/hiand Paramedicinska enheten (PME), Växjö."

Liknande presentationer


Google-annonser