Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs"— Presentationens avskrift:

1 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

2 Elseminarium 2004 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs
Kaffe och registrering Voltimum presenterar sig och kvällens program Elsäkerhet och standarder Minimässa Ljuskällor Fastighetsautomation Fördelningsteknik Tele och data 18.30 Middag Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

3 Arbeta effektivt med det nya regelverket för elsäkerhet
Voltimums nya expertpanel för elsäkerhet och standarder Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

4 Panelen består av: Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs
William Persäter tidigare chef på Elsäkerhetsverket och bland annat mannen bakom Blå Boken, nu föreläsare åt STF Ingenjörsutbildning Mats Jonsson elsäkerhetsexpert från STF Ingenjörsutbildning Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

5 Nya generella starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS 2004:1
Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

6 Föreskrifter från 1904 till idag
2004:1 ( ) 1999:5 ( – ) 1994:7 ( – ) ELSÄK 1994:4 ( – ) 1 ny och 4 ändrings- föreskrifter STEV 1988 ( – ) STEV 1985 ( – ) Övergångstid 2 år SIND 1978:6 ( – ) 1960 Nr 8 ( – ) 1939 Ser A ( – ) 1904 Nr 10 ( – ) 1904 2000 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

7 Skäl till förändringen
Befrämjar teknikutveckling Minskar handelshinder för varor och tjänster Frigör resurser hos myndigheten Förenklar framtida uppdateringar Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

8 Samspelet föreskrifter – standard i det nya regelverket
Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

9 Särskilda säkerhetskrav
Starkströms- föreskrifter Svensk standard Särskilda säkerhetskrav ändringar gentemot den europeiska/ internationella standarden nationella tillägg SS Elinstallations- reglerna baserade på IEC 60364 CENELEC HD 384 Grundläggande, allmänna säkerhetskrav (överensstämmer med den europeiska /internationella standarden) Detaljkrav Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

10 God elsäkerhetsteknisk praxis ger betryggande elsäkerhet
Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

11 Utförande enligt svensk standard och tillämpliga delar av föreskrifternas särskilda säkerhetskrav anses uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis om inte annat visas Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

12 Annat utförande än enligt svensk standard kräver dokumenterad bedömning. Utförandet skall uppfylla tillämpliga delar av föreskrifternas särskilda säkerhetskrav Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

13 Grundläggande säkerhetskrav
1 § En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att den ger betryggande säkerhet under normala förhållanden, vid ett fel i anläggningen och vid rimligt förutsebar felanvändning. Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

14 Skydd mot elchock 2 § En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att personer och husdjur skyddas mot fara som kan uppstå vid direkt beröring av spänningsförande delar 3 § En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att personer och husdjur skyddas mot fara som kan uppstå vid beröring av utsatta delar som blivit spänningsförande genom fel. Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

15 Skydd mot termisk och mekanisk verkan
6 § En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att den inte medför risk för skada på personer, husdjur eller egendom på grund av höga temperaturer, ljusbågar eller mekaniska påkänningar förorsakade av ström vid normal drift eller av överström. Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

16 Skydd mot överspänning
7 § En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att den står emot normalt förekommande spänningar som kan förväntas uppträda i anläggningen. En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att den ger betryggande säkerhet för personer, husdjur och egendom vid överledning mellan spänningsförande delar som tillhör strömkretsar med olika spänningar. Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

17 Yttre förhållanden 8 § En starkströmsanläggnings utförande skall vara anpassat till de yttre förhållanden som råder i dess omgivning. Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

18 Identifiering 9 § En starkströmsanläggning skall vara försedd med den märkning och dokumentation som behövs för att anläggningens olika delar entydigt skall kunna identifieras för drift och underhåll. Dokumentationen skall finnas på svenska om inte något annat språk är lämpligare från elsäkerhetssynpunkt. Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

19 Skötsel 10 § En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att arbete och normala skötselåtgärder kan utföras på ett säkert sätt. Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

20 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Träder i kraft 1 juli 2004 Avd A och Avd B i ELSÄK-FS 1999:5 upphör att gälla den 30 juni 2006 Undantag: För elektriska ban- eller trådbussanläggningar fortsätter ELSÄK-FS 1999:5 att gälla tills vidare i sin helhet. Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

21 Elsäkerhetsverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

22 SEK, Svenska Elektriska Kommissionen
Ideell förening Svensk nationalkommitté av de internationella org. IEC och CENELEC Svenskt standardiseringsorgan inom det elektrotekniska området Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

23 Standardiseringen - översikt
IEC Globalt Europa CENELEC Sverige SEK Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

24 Elinstallationsreglerna för lågspänning
Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

25 Elinstallationsreglerna för lågspänning
Elinstallationsreglerna SS – Utförande av elinstallationer för lågspänning, Utgåva 1, 2003. Detaljerade regler för utförande av elinstallationer. Reglerna ger vägledning vid dimensionering, val och installation av elmateriel. Klart för användning sommaren 2004 Elinstallationsreglerna är inte avsedda att användas tillsammans med Elsäkerhetsverkets Blå bok (ELSÄK-FS 1999:5), utan skall tillämpas tillsammans med de nya starkströmsföreskrifterna. Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

26 Nyheter i Elinstallationsreglerna
Klassificeringssystem, yttre påverkan Skydd mot överspänningar Kabeldimensionering, Strömvärden Del 8 är borta Nya avsnitt i del 7 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

27 Nyheter i Elinstallationsreglerna
Klassificeringssystem, yttre påverkan Skydd mot överspänningar Kabeldimensionering, Strömvärden Del 8 är borta Nya avsnitt i del 7 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

28 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

29 Nyheter i Elinstallationsreglerna
Klassificeringssystem, yttre påverkan Skydd mot överspänningar Kabeldimensionering, Strömvärden Del 8 är borta Nya avsnitt i del 7 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

30 Nyheter i Elinstallationsreglerna
Klassificeringssystem, yttre påverkan Skydd mot överspänningar Kabeldimensionering, Strömvärden Del 8 är borta Nya avsnitt i del 7 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

31 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

32 Nyheter i Elinstallationsreglerna
Klassificeringssystem, yttre påverkan Skydd mot överspänningar Kabeldimensionering, Strömvärden Del 8 är borta Nya avsnitt i del 7 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

33 Nyheter i Elinstallationsreglerna
Klassificeringssystem, yttre påverkan Skydd mot överspänningar Kabeldimensionering, Strömvärden Del 8 är borta Nya avsnitt i del 7 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

34 Innehåll i Elinstallationsreglerna
Del 1 Ändamål och grundläggande principer Del 2 Definitioner och ordförklaringar Del 3 Allmänna förutsättningar Del 4 Skydd av personer, husdjur och egendom Del 5 Val och montering av elmateriel Del 7 Särskilda slag av elinstallationer Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

35 Innehåll i Elinstallationsreglerna
Del 1 Ändamål och grundläggande principer Del 2 Definitioner och ordförklaringar Del 3 Allmänna förutsättningar Del 4 Skydd av personer, husdjur och egendom Del 5 Val och montering av elmateriel Del 7 Särskilda slag av elinstallationer Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

36 Del 1 Ändamål och grundläggande principer
11 Omfattning 12 Normativa hänvisningar 13 Grundläggande principer Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

37 Innehåll i Elinstallationsreglerna
Del 1 Ändamål och grundläggande principer Del 2 Definitioner och ordförklaringar Del 3 Allmänna förutsättningar Del 4 Skydd av personer, husdjur och egendom Del 5 Val och montering av elmateriel Del 7 Särskilda slag av elinstallationer Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

38 Innehåll i Elinstallationsreglerna
Del 1 Ändamål och grundläggande principer Del 2 Definitioner och ordförklaringar Del 3 Allmänna förutsättningar Del 4 Skydd av personer, husdjur och egendom Del 5 Val och montering av elmateriel Del 7 Särskilda slag av elinstallationer Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

39 Del 3 Allmänna förutsättningar
31 Användning, uppbyggnad och strömtillförsel 33 Ömsesidig påverkan mellan ingående anläggningsdelar 34 Utförande med hänsyn till underhåll 35 Nödkraft och reservkraft Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

40 Innehåll i Elinstallationsreglerna
Del 1 Ändamål och grundläggande principer Del 2 Definitioner och ordförklaringar Del 3 Allmänna förutsättningar Del 4 Skydd av personer, husdjur och egendom Del 5 Val och montering av elmateriel Del 7 Särskilda slag av elinstallationer Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

41 Del 4 Skydd av personer, husdjur och egendom
Kapitel 41 Skydd mot elchock Kapitel 42 Skydd mot termiska verkningar Kapitel 43 Skydd mot överström Kapitel 44 Skydd mot överspänningar Kapitel har utgått och är integrerade i del 4 och 5 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

42 Innehåll i Elinstallationsreglerna
Del 1 Ändamål och grundläggande principer Del 2 Definitioner och ordförklaringar Del 3 Allmänna förutsättningar Del 4 Skydd av personer, husdjur och egendom Del 5 Val och montering av elmateriel Del 7 Särskilda slag av elinstallationer Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

43 Del 5 Val och montering av elmateriel
Kapitel 51 Allmänt Kapitel 52 Val och montering av ledningssystem Kapitel 53 Bryt-, manöver- och skyddsanordningar Kapitel 54 Jordning, skyddsledare, PEN-ledare och potentialutjämningsledare Kapitel 55 Annan elmateriel Kapitel 56 har utgått och lagts in i kap. 55 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

44 Del 6 Kontroll före idrifttagning
Publicerad som en separat standard SS Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

45 Innehåll i Elinstallationsreglerna
Del 1 Ändamål och grundläggande principer Del 2 Definitioner och ordförklaringar Del 3 Allmänna förutsättningar Del 4 Skydd av personer, husdjur och egendom Del 5 Val och montering av elmateriel Del 7 Särskilda slag av elinstallationer Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

46 Del 7 Särskilda slag av elinstallationer
700 Gemensamma fordringar 701 Badrum och duschrum 702 Simbassänger, plaskdammar och fontäner 703 Basturum 704 Bygg- och rivningsplatser 705 Elinstallationer i jordbruk, trädgårdsmästerier och byggnader för husdjur 706 Trånga ledande utrymmen Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

47 Del 7 Särskilda slag av elinstallationer
708 Elinstallationer inom uppställningsområden för husvagnar och tält 709 Elinstallationer i småbåtshamnar 711 Mässor, utställningar och stånd 712 Kraftförsörjningssystem med fotoelektriska solceller 714 Utomhusbelysning 715 Belysningsinstallationer för SELV 717 Mobila arbetsplatser 740 Tillfälliga installationer för mekaniska anordningar, nöjesattraktioner och bodar på marknadsplatser, nöjesfält, tivolin och cirkusar Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

48 Del 7 Särskilda slag av elinstallationer
750 Torra, icke brandfarliga utrymmen 751 Elinstallationer i fuktiga och i våta utrymmen samt elinstallationer utomhus Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

49 Men del 8 då? 801  SS – Plac. av kopplingsutrustning, driftrum m.m.  SS – Installation av värmekablar och värmefolier 804  715 i Elinstallationsreglerna Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

50 Men del 8 då? 805  SS-EN – Installation av urladdningsrör för > V 807  SS-EN – Uppställning av batterier – ingår i SEK Hb 431 808  SS-EN – Kraftkondensatorer – Anvisningar för installation och användning Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

51 Men del 8 då? 821  SEN 08 04 01 – Läckströmmar och katodiskt skydd
830  Täcks av SS , bilaga 51 ZB och 850  SEK Hb 427 860  Blå Boken gäller fortsättningsvis för bananläggningar. Dessutom finns SS-EN 50119, SS-EN och -2 (Järnvägs- och Bananläggningar) 890  SS – –14, ELSÄK-FS 2004:1 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

52 Elinstallationsregler för lågspänning
Säkerhetsstandarder SS Kontroll före idrifttagning SS Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning SS Installation av golv- och takvärme, värmesystem samt förläggning av värmekabel – SS Rum för medicinskt bruk – Våren 2004 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

53 Elinstallationsregler för lågspänning
Övriga standarder samt handböcker SS Utrymme för el- och teleutrustning i flerbostadshus – Rev. pågår SS Införing av el- och telekablar i byggnader – Rev. pågår SS Uttag och andra anslutningspunkter - Omfattning och placering SS Grundläggande dimensioneringsregler SS Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

54 Elinstallationsregler för lågspänning
Övriga standarder samt handböcker SEK Handbok 413 Potentialutjämning i byggnader – Ny utgåva SEK Handbok 414 Dvärgbrytare (automatsäkringar) 230/400V – Vägledning för val och installation (TK17B) – Rev. pågår SEK Handbok 418 Säkerhetsbrytare – Ett sätt att ordna säker frånskiljning (TK17B) SEK Handbok 419 Dokumentation (TK3) – Kommer ut SEK Handbok 415 Tillfälliga elanläggningar – Planering och utförande (TK17D) – Rev. pågår SEK Handbok 431 Avbrottsfri el – UPS Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

55 Elinstallationsguiden
för dig som använder SS underlättar tillämpning en vägledning till: SS Elinstallationsreglerna SS Kontroll före idrifttagning Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

56 Lär dig mer Se STF Ingenjörsutbildnings kurskatalog på Voltimum
Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

57 Vi ses på Voltimum! Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs


Ladda ner ppt "Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs"

Liknande presentationer


Google-annonser