Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFORMATION VID JÄGAREFÖRBUNDETS LÄNSFÖRENINGSSTÄMMOR Agenda/Innehåll Måluppfyllelse Jaktlagsutredningen Medlem Allmänna Uppdraget Nya älgförvaltningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFORMATION VID JÄGAREFÖRBUNDETS LÄNSFÖRENINGSSTÄMMOR Agenda/Innehåll Måluppfyllelse Jaktlagsutredningen Medlem Allmänna Uppdraget Nya älgförvaltningen."— Presentationens avskrift:

1 INFORMATION VID JÄGAREFÖRBUNDETS LÄNSFÖRENINGSSTÄMMOR Agenda/Innehåll Måluppfyllelse Jaktlagsutredningen Medlem Allmänna Uppdraget Nya älgförvaltningen Vildsvinsfrågan Rovdjur Mårdhundsprojekt

2 MÅLUPPFYLLELSE 2013 • Vi har nått våra övergripande mål: – Antal betalande medlemmar  – Vårt arbete med jaktlagsutredningen  • Andra mål: – Mål om att leda utvecklingen av svensk jakt och viltvård har vi nått fem av åtta mål.  ☐☐☐ – Främja utbildning och verksamhets- utveckling har vi nått tre av fyra mål.  ☐ – Effektiv kommunikation och marknadsföring har vi nått fem av sex mål, även om vi har ett stort behov av att fortsätta vårt arbete med kommunikation.  ☐ – Stärka resurser och finansiering har vi nått tre av fyra mål.  ☐

3 UTÖVER MÅLEN HAR VI 2013 • Genomfört en strategisk utvecklingsprocess (Jakten på framtiden), vilket ledde till stämmobeslut med en strategisk målbild 2017.  • Påbörjat implementeringen av den strategiska målbilden, genom organisering och effektivisering av tjänstemannaorganisationen. Medlems- /förtroendeorganisationen har även påbörjat implementeringsarbetet.  • Utvecklat Svensk Jakt och två nya hemsidor.  • Fokuserat arbetat för att få till en långsiktighet och förutsägbarhet i rovdjursförvaltningen. • Genomfört analys och påbörjat upphandling av nytt medlemssystem samt påbörjat analysprocess för att upphandla nytt ekonomisystem.  • Genomfört en besparing omfattande minst 13mkr samtidigt som vi har satsat och effektiviserat vårt arbete. 

4 JAKTLAGSUTREDNINGEN • Jaktlagsutredningen är avgörande för vår framtida jakt. Förbundet har högsta prioritet på att denna utredning. • Några av de punkter som vi driver aktivt i jaktlagsutredningen är att: – Utgå ifrån den svenska jakt- och kultur- traditionen. Där jakten är en förutsättning för en effektiv förvaltning av viltet i Sverige. – Förvaltningen ska ske lokalt. Lokalkännedom och engagemang skapar de bästa förutsättningarna för en adaptiv förvaltning. – Löshundsjakten är ett fundament för en effektiv viltförvaltning. – Lagar och förordningar måste vara enkla, konkreta och lättförståeliga. – Allmänna uppdraget är en garant för genomförandet av svensk viltförvaltning. Ett kostnadseffektivt sätt att nå hög kvalitet i viltförvaltningen.

5 FJÄLLJAKTEN Jaktlagsutredningen • Som läget ser ut nu så kommer utredningen inte att börja arbeta med fjälljaktsfrågorna förrän tidigast kommande höst. Sista dag för slutbetänkande är framflyttad ( 30 december 2015) det har inneburit att utredarens tidsschema har förändrats. Utvärdering • Jordbruksverkets rapport om effekterna av upplåtelsesystemet för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen efter ändringen av 3§ • Slutsatsen är att det inte haft några större negativa konsekvenser på småvilt, rennäring eller naturmiljö. Georgia (Brödtext)00

6 JAKTLAGSUTREDNINGEN • Remiss angående första delbetänkandet besvarad 31/1 (myndighetsfrågan) • Jägareförbundet helt enigt: - Ny myndighet  - En lokalisering (utanför Stockholm)  - INTE Skogsstyrelsen  • Delbetänkande två berör tre vildsvinsfrågor, klart i september: - Arrendatorers jakträtt - Åtelkameror - Utfodring av vilt • Slutbetänkandet klart 30/12 2015

7 MEDLEM • Ökning antal betalande medlemmar per 31/12 2013 146 054 (31/12 2012, 139 046)  • Nytt medlemssystem 2014  • Medlemsservice flyttar närmare medlemmen under 2014  • Att som anställd eller förtroendevald kunna sälja in medlemskap är A och O • Fullt fokus läggs på att behålla och rekrytera nya medlemmar – Jägarskolorna är mycket viktiga för att lyckas rekrytera

8 ALLMÄNNA UPPDRAGET • Sedan 1938 har förbundet haft ett allmänt uppdrag som årligen preciseras. Det ska täcka vissa personalkostnader och omkostnader knutna till uppdraget. För 2014 är beloppet 51,75 miljoner. • De övergripande områdena är: Övergripande information, Information om praktisk jakt och förvaltning av viltarter, Viltövervakning, Älgförvaltning, Vilt och trafik samt Yrkesmässig utbildning. • Dessa områden kompletteras med särskilt aktuella frågor. • Alla anställda rapporterar månadsvis timmar och kostnader knutna till de olika verksamhetsområdena. • Länk till uppdraget för 2014 http://jagareforbundet.se/allmanna- uppdraget/Om-allmanna-uppdraget/allmanna- uppdraget-2014/ Länk till boken http://jagareforbundet.se/Documents/ AllmannaUppdraget/AU75years.pdf

9 ÄLG OCH SKOG • Nytt simuleringsprogram ”ÄLGFRODE” framtaget i samarbete med Sveaskog och Svensk Naturförvaltning  • Viltdata nationellt system för älgobs och forsätter att öka, 22% under 2013  • Fokusprojekt VÖV under 2014. Alla databaser slås ihop till en jättestor • ÄSO fortsätter att öka, nu 83% av jaktarealen  • Fokus på Älgförvaltningsgrupper under 2014 • Vårt långsiktiga mål är att skapa ömsesidig respekt mellan Jägareförbundet och skogens aktörer

10 VILDSVIN • Vi sköt 97 900 vildsvin 2012/2013  • Trafikolyckor med vildsvin har minskat med 30% under 2013 • Prognos för avskjutningen 2013/2014: cirka 70 000 vildsvin  • Fokus under 2014 lokal samverkan och övervakning • ”Vildsvinsbarometern” – med regional rådgivning om avskjutning och utfodring • Lokal samverkan är A och O • Klarar jägarna av vildsvinsutmaningen: JA! 

11 ROVDJUR • Många rovdjursbeslut överklagas och hamnar i domstolar. Statusen på rovdjursläget är därför ofta en dagsnotering. • Vargproblematiken har handlat om biologi, sociologi, ekonomi, genetik – och nu juridik. • Ingen vargjakt i vinter • Lojakt endast i norra Sverige i vinter • Åteljakt på björn? • Etiken i björnjakten

12 MÅRDHUND • Det treåriga EU-projektet som vi lett för att hindra mårdhundens etablering avslutades i augusti 2013.  • Resultatet har varit mycket positiva och mårdhundens utbredning har inte ökat och arbetet är mycket uppmärksammat internationellt.  • Från september 2013 finansieras arbetet helt av Naturvårdsverket Det är inte med medel från jaktkortsavgiften.  • Arbetet leds även fortsättningsvis från Luleå  • De anställda fungerar även som akutgrupp om annat oönskat vilt dyker upp. I fjol togs t ex en tvättbjörn i södra Sverige. 

13 VERKSAMHETSPLANERING • Eftersom Svenska Jägareförbundet har en strategisk målbild måste vi tidigare än förut påbörja verksamhetsplanering för nästkommande år. • Vad vill länsföreningen prioritera inför verksamhetsåret 2015 – som leder mot de strategiska målen?!


Ladda ner ppt "INFORMATION VID JÄGAREFÖRBUNDETS LÄNSFÖRENINGSSTÄMMOR Agenda/Innehåll Måluppfyllelse Jaktlagsutredningen Medlem Allmänna Uppdraget Nya älgförvaltningen."

Liknande presentationer


Google-annonser