Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det nödvändiga provet?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det nödvändiga provet?."— Presentationens avskrift:

1 Det nödvändiga provet?

2 Femfaldig ökning på ett decennium! 1991-2000 Går det att optimera?
Klin Kem Lab i Jokkmokk Femfaldig ökning på ett decennium! Går det att optimera?

3 Citat ”Ta bara klin kem analys om Du vet varför!
Du bör veta vad Du ska göra om det är normalt eller avvikande resultat. Har olika utfall någon konsekvens för patienten? Om inte, avstå från analysen.” Min handledare menade att man kunde inskränka sig till Hb, vikt, urinprov och socker i primärvård! I U-land har jag arbetat helt utan lab och haft alla typer av patienter som vi ändå behandlat.

4 Plan innehåll 1991-2000 våra egna analyser vad beror förändringen på?
Rekommendationer från klin kem spec Fall-diskussion Undersökning 1991 föranleddes av ev förändring i vilket lab vi skulle använda oss av och jag gjorde då en stencil som sammanfattade kostnader och alternativ men även statistik över vilka prover som togs då.

5 Sammanfattning Summa: 11 054 analyser 370 060 kr
Gve ( kr) 1052 Sy ( kr) Summa: analyser kr Det är inte helt lätt att jämföra. Dels ändrar en del analyser namn och innehållet i olika ”paket” kan ändras. Dessutom är data ibland inte helt säkra, jag har hämtat in data från Gve klin kem lab och Sunderbyn och jämfört med indata i VAS. Den som är extra intresserad kan se på ett bifogat Excel-blad där alla använda data samlats. Materialet liksom detta bildspel kommer att ligga i arkivet tillgängligt för alla.

6 Typsituation handledning
”Jag hade en patient och vi tog de här proverna som visade lite patologiska värden. Vad gör jag nu?” Signering! Hantering.

7

8 Sammanfattning

9 Egna analyser 2000 ustix 2025 SR 1385 Hb 2361 G-Glc 2850
Micraltest strep A Trop T F Hb CRP Summa odl 70 st, monospot 19 st Kostnad? Vet vi inte? Det avgörs av vad som räknas in, matrl, personal, utrustning och lokaler. Man kan jämföra med antalet besök på mellan 7 och 8 000/år

10 Patologi/Cytologi Provtyp Antal Pris/st* Kostnad PAD 32 499 15 968
Obduktion Gyncellprovskontroll Vaginalcytologi Summa Notera den höga kostnaden för PAD Obduktion kommer vi väl inte ifrån. Vet barnmorksorna vad som skiler Vad som skiljer Vaginalcytologi från gyncellsprov?

11 Allergi IgE 98 kr RAST 98 kr/st RAST Multicap 149kr/st
S-Phadiatop 149kr vår totalkostnad kr Detta redovisades inte uppdelat av lab då man ändrade en del i Sy under året. Rekommendationen är att sluta med IgE? Först ta översiktligt prov, ev låta pat fylla i allergiformulär. Prevalensen av allergi med milda symtom (hösnuva, konjunktivit) är upp till över 50 % i en del undersökningar. Skulle alla dessa kräva ”undersökning av allt” skulle hela sjukvårdsbudgeten gå åt till bara dessa prover. Vad är indikationen för provtagning? Den bör göras i steg.

12 Mikrobiologen ej besvarat urinodling 97 kr nasofarynx 155 kr
Helicobacter-ak 152 kr Nefropatia ep 345 kr Jag har inte fått något besked därifrån på fyra månader trots flera förfrågning per mail och brev. Det förefaller orimligt och blir helt oacceptabelt om vi faktureras.

13 Det onödiga provet Patientens förväntningar och önskemål
Bristande läkartid Ekonomisk vinning Intern professionell förväntan och ”tryck” Risker för anmälan och skadestånd Sammanställning av Göran Sjönell i Primärvårdens nyheter citat från: Steven Wolf och medarbetare översiktsartikel 1990 ”The heroic Surge for Positive Test”.

14 SFKK www.svls.se/sektioner/sfkk/nyckel/sv_index.htm
Svensk förening för klinisk kemi har en hemsida med denna adress för rekommendation om provtagning i primärvård

15 Typ A, Analyser som kan minska i antal
B-,S-Folat / P-Homocystein B-Leukocyter / B-CRP B-Polymono / B-CRP B-SR / antal analyser B-SR / B-CRP Gliadin antikroppar / Endomysium antikroppar Kreatininclearance / Iohexolclearance Pt-Glukosbelastning / antal analyser S-ASAT / S-ALAT S-Bilirubin / S-ALP S-CEA / antal analyser S-Fritt T3 / S-TSH S-Fruktosamin / B-HbA1c S-IgE / Allergianalyser S-Klorider / antal analyser S-Kolesterol / S-HDL-Kolesterol S-Kreatinin / antal analyser S-LD / antal analyser S-Na / S-K S-T3 / S-TSH S-T4 / S-TSH S-Urat / antal analyser S-Urea / S-Kreatinin U-Acetacetat / U-Glukos U-Hb / antal analyser U-Sediment / U-Hb U-stix / antal analyser Hemsidan är upplagd så att man redovisar kvoter. Det är uppdelat i två olika listor dels sådana som ska öka dels sådana som kan minska. När man klickar på analysen får man upp dels en kort förklaring och motivering dels mera utförliga referenser. Ex min tidigare genomgång av TPO vid ”kemisk hypotyreos”.

16 Typ B, analyser som föreslås öka i antal
B-HbA1c / diabetespatienter och totalt antal B-Hemoglobin / antal analyser B/P -Glukos / antal analyser Erc-Retikulocyter / B-Hb Etanol / Alkoholister F-Hb / antal analyser,diabetespatienter Ferritin och järnmättnad i serum / totalt antal Iohexol-clearance / Krom-EDTA-clearance Löslig Transferrin Receptor i serum (S-TfR)/ Totalt antal analyser P-Brain Natriuretic Peptide (BNP)/Totalt antal P-Homocystein / S-Metylmalonsyra P-Homocystein / totalt antal analyser S-ALAT/totalt antal analyser S-ALP/totalt antal analyser S-Ca / antal analyser S-CDT / antal analyser och alkoholister S-Ferritin / S-Järnmättad S-Ferritin / totalt antal analyser S-GT / Alkoholister S-Metylmalonat / S-Kobalaminer S-Prostataspecifikt antigen, PSA / totalt antal S-TG / antal analyser och S-Kolesterol S-TPOAb/S-TSH S-Troponiner/ S-ASAT,LD,CK,CKMB,Myoglobin S-TSH / antal analyser och diabetespatienter U-Albumin / antal analyser U-Albumin / diabetes-patienter U-Glukos / U-Stix

17 Rek SFKK Minska! Na T3 och T4 SR IgE Urea och klorid ASAT Gliadin Krea
Så här blir min bearbetning lokalt av Svensk förening för klinisk kemis rekommendationer för primärvård

18 ÖKA! Diabetes: Glc HBA1C Blod: Reticulocyter, Ferritin, Homocystein
Prostata: PSA Thyroidea: TSH, TPO, (även Calcium) Lever: ALAT, ALP, CDT F-Hb Hjärta: BNP Dessa bör öka. Glc hos personer över 45 år i samband med annnan provtagning Reticulocyter kan underlätta vid anemiutredning Homocystein till utvald, ev demensutredning för säkrare diagnos av B12 brist TPO som jag tidigare framhållit, TSH räcker som screeningprov Kanske bord vi inte ha rutan för Leverstatus? Oftast är det Alat vi vill kontrollera vid ev medicinbiverkan. F-Hb bör öka vid magbesvär spec hos äldre BNP är möjligen en analys som kommer för diagnos av hjärtsvikt. Används i Strömsund där jag arbetat och man har en kardiologisk inriktning.

19 Vår gamla labremiss Med priser Försök med uppdelad i ”egna” och ”sänd”

20 Kostnad för en ordination
En vanlig patient Blodstatus, leverstatus, elektrolyter, krea, thyroideastatus, urinodling. Gissa labkostnaden! =470kr Jag har valt en relativt vanlig konsultation: Gissa kostnaden.

21 Går det att påverka? Rationellt och optimalt inte säkert billigare!
Framtiden Går det att påverka? Rationellt och optimalt inte säkert billigare!

22

23 Fallbeskrivningar Tänk över vilka prover Du skulle ordinera!
Planerat cirka 20 korta fall

24 Barn uvi? 3-årig flicka med sveda vid vattenkastning. Mamma tycker hon är varm och gnällig. Urinsticka: pos nitrit Odling? CRP! Och temp! Fredag eftermiddag, hur göra?

25 Bröstsmärta 53-årig man, tidigare frisk, inga mediciner, rökare, bröstsmärta senaste veckan som accentuerats för en timme sedan. EKG, puls BT, Trop-T, Uppföljning? Nästa fall

26 Hypertoni Dsk kommer med en lapp: 48-årig kvinna med BT 190/105 puls 76. Frisk. Riskfaktorscreening? Hb Glc, Lipider, Krea, Alat. Röker? Hur plan uppföljning? När behandla?

27 Buksmärtor 60 årig man, misstänker att han haft gallsten i helgen, nu lätta besvär. Prover? Hb, CRP, fullt leverstatus? Annat? Ultraljud.

28 Hosta 67-årig kvinna som haft produktiv hosta sedan 4 veckor.
Egna prover: CRP, Hb. Rtg? När Rökare?

29 Trötthet 35-årig kvinna, uttalad trötthet sedan flera månader. Är det nåt kroppsligt fel, doktorn? Hur mycket prover vid första besöket? Hb, Glc, längd, vikt, status. Nästa steg? TSH, Ca, osv

30 Öra 3-årig gosse, feber och hö-sidigt öronont sedan igår. Aldrig fått antibiotika. Prover? Behandling? Uppföljning Vilken är indikation för NPH-odling?

31 Åldring 87-årig kvinna, kommer från eget hem. Kan inte stå på benen av oklar anledning. Akt med: Daonil, Trombyl, ImDur, Seloken zoc. Du vill lägga in på OBS-avd för observation. Rutinprover? Vad är det? Hb SR (eller CRP) Glc, Vikt, EKG, övrigt avgörs av tidigare prover. Krea, lever, elektrolyter, B12/folat (homocystein), TSH, Ca, urinprov

32 Allergi 5-årig flicka. Tidigare böjveckseksem. Nu haft övergående urticaria. Modern undrar om det går att faställa ”vad hon är allergisk emot?” Allergiformulär? Phadiatop, Rast? Prevalens och kostnader? Remiss?

33 Värk 52-årig kvinna med långvarig värk. Status utan synoviter, hydrops eller felställningar. ”Kan det inte vara reumatism?” Hb SR (CRP) När ta RF, ANA? TSH ENA, kostnad och innehåll

34 Diabetes 42-årig man, BMI 32, BT 160/100, B-Glc efter lunch 7,2.
Två fasteprover Årskontroll läkarbesök Halvårskontroll sköterska Modifierat sjukhem

35 Blodfetter 46-årig man. Hereditet, undrar om prover. Lipider, paket?
Vid behandling: lever ALAT, CK

36 Thyroidea 43-årig kvinna, en vikarie tog prover i förra veckan: TSH 5,0 T4 13. Hur lägga upp kontroll? Anti TPO !

37 Anemi 30-årig kvinna, Hb 110 Analysera orsaken olika åldrar
Blodstatus, fler provtagningstillfällen? Ferritin speglar järndepån, dock AFR Ev homocystein vid tveksamma värden

38 Demens 79-årig man, hustrun tycker han börjar bli glömsk. Undrar om demensutredning. Fullständig lab: Blst, SR Glc, krea, Na, K Ca, TSH, lipider (?), B12/folat mm Likvor knappast primärvård, prosvar ska tolkas. MMT och andra test, ev arbetsterapeut

39 Dålig viktuppgång BVC, 2-årig gosse som tappat 3 kanaler (SD) på tre månader. Anamnes. Jag remitterar oftast till barn för endomysieantikroppar och ev övrig provtagning.


Ladda ner ppt "Det nödvändiga provet?."

Liknande presentationer


Google-annonser