Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensutvecklingsplan Fortbildning i pedagogik, samt Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regelverk. Uppdatering av tätortsnära skogsbruk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensutvecklingsplan Fortbildning i pedagogik, samt Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regelverk. Uppdatering av tätortsnära skogsbruk."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4

5

6

7 Kompetensutvecklingsplan
Fortbildning i pedagogik, samt Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regelverk. Uppdatering av tätortsnära skogsbruk Utbildning av våra handledare för arbetsförmågebedömning. Hjälp med utbildning hur man hjälper medarbetare med fastställda diagnoser t.ex. diabetes,epilepsi o.s.v. Erfarenhetsutbyten Tätare erfarenhetsutbyte på lednings och arbetsledarenivå inom Af´s arbetsområden.

8 Verksamhetsutvecklingsområden
Säkrare arbetsförmågebedömningar. Samarbetet med IFO, för att undvika att människor behöver leva på försörjningsstöd.

9

10

11

12

13

14 Bollebygds kommun kunde inte motstå erbjudandet att gå med i EU-projektet ”Från Västerhavet till Vätterns strand” när information om projektets syfte, mål och innehåll föredrogs. Av denna anledning så är det inte enbart ”arbetsmarknadsenheten” som har åkt i väg på diskussionsdag på Hjortviken i Hindås Huvudsyftet Få ut människor i arbete (sysselsättning). Vilket skall leda till egen försörjning för den enskilde. Målgrupp: Alla arbetslösa som vill uppnå egen försörjning. Alla kommunala förvaltningar, myndigheter, organisationer etc. skall arbeta förebyggande, samverka och samarbeta för ett optimalt resursutnyttjande så att den enskilda individen skall försörja sig själv.. Viktigt är att se det friska i organisationen/erna istället för att fokusera på problemen.

15 Önskad kompetensutveckling
Certifierad coach ( Ann-Marie) Verktyg för att stötta de personer som står längst från arbetsmarkanden till jobb (Niklas) Verktyg för människor som upplevt trauma (Lena) Alla i gruppen önskade se goda exempel hur man arbetar med denna typ av frågor i andra kommuner/organisationer (studiebesök). Gruppen ser också en fördel att kommuner som är lika storleksmässigt och eller har andra beröringspunkter skall bilda nätverk för att kunna delge varandra kunskap och erfarenheter. Umeå lär vara en framgångskommun, hur man har fångat regionalt, delregionalt arbete till ett lyckosamt resultat.

16

17

18

19

20

21 UTVECKLINGSOMRÅDEN (AME)
ORGANISATORISKA Samverkansmodeller/strategier Praktik- och näringslivssamordning Anpassning för funktionshindrade (Returen) Använda olika kompetenser kommuner emellan Arbetsträning/arbetsprövning Samverkan olika projekt emellan Gemensamma utbildningar för personal med olika huvudmän Fortsätta utveckla Samordningsförbundet Utveckla samarbete mellan IFO och skola Knoppa av viss kommunal verksamhet till socialt kooperativ = ekonomisk vinst

22 PERSONLIGA Samtalsmodeller / coachingmodeller Utbildning i handledning
Utbildning/kunskap i bemötande av personer med olika bakgrund/diagnoser Samtalsmodeller / coachingmodeller Utbildning i handledning Utbildning i ”Skogens sociala värden” Utbilda 1 person i Konsument- och ekonomirådgivning + FK-information TFT-utbildning (tankefältsterapi) Utbildning i arbetsmarknadscoaching Utbildning i sociala kooperativ Utbildning i vissa dataprogram t.ex. Excel, Power Point m.m. Utbildning i interna system som VK, Groupwice mm Utbildning i ledarskap – UGL

23 Verksamhetsutvecklingsområden
Erfarenhetsutbyten Organiserade nätverksträffar med kommuner med samma utvecklingsområden Konferenser med workshops (aktuella teman) Verksamhetsutvecklingsområden Att skapa en ny smartare organisation där individernas behov står i centrum och att man använder befintliga resurser på ett bättre sätt. Förslag på en ny Utförarorganisation, som ska bestå av nuvarande AME + delar av IFO + skolornas kuratorer. Utförarorganisationen ska ledas av 1 chef och alla ska vara anställda under samma huvudman och samma förvaltning.

24 Vi diskuterade även utveckling av följande områden:
Projektidéer Vi diskuterade även utveckling av följande områden: Frivilligarbete/frivilligcentral i kommunen Integration av kommunplacerade flyktingar Sociala kooperativ Arbetsförmågebedömning Arbetsprövningsplatser

25

26

27

28

29

30 Kompetensutvecklingsplan
MI-utbildning (Motiverande samtal). Kunskap om hälsa och motion, missbruksproblematik inkl kunskap om droger. Bemötande av personer med missbruksproblematik, funktionshinder – olika diagnoser som ADHD, Aspergers, Autism m.m. samt bemötande av personer från andra kulturer. Utbildning i social ekonomi (där även politiker och kommunledning behöver inbjudas), Utbildning om sociala företag, kooperativ mm. Handledning för arbetsledare i speciella ärenden (MI-metoden)

31 Erfarenhetsutbyten Presentera kommunernas verksamhet inom AME på gemensam hemsida. Denna kan användas som inspiration för andra kommuner. Kanske bör en ”spridningskonferens” ordnas där alla kommuner kan presentera sin verksamhet – det man lyckats med. Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte för anställda inom AME. Med olika teman? Studiebesök i andra kommuner och på sociala företag. Studiebesök i andra länder som har haft andra trygghetssystem och ett annat sätt att arbeta med dessa frågor. Eftersom trygghetssystemet i Sverige förändras är det av intresse att studera hur andra länder arbetat med utanförskapet. Sociala företag finns i andra länder som borde vara av intresse att studera.

32 Verksamhetsutvecklingsområden
Undersöka samlokaliseringsmöjligheter för alla verksamheter inom AME i Essunga. Utveckla samarbete med skolan angående uppföljningsansvar för ungdomar. Utveckla samarbetet med IFO och Handikappomsorgen kring daglig sysselsättning/verksamhet. Utveckla Arbetsförmågebedömning som ett redskap för att hitta rätt insats för personer som hamnat mellan olika myndigheter (idag har vi ett projekt BEMA som finansieras av Samordningssförbundet) Näringslivskontakter på ett mer strukturerat sätt.

33 Projektidéer Samlokalisering av AME och en utveckling av verksamheten med fler delar som tex. cafe- del, trädgårdsgrupp, slöjd och hantverk mm. Kan ge sysselsättning för en del personer inom LSS och IFO (daglig verksamhet/daglig sysselsättning). Undersöka möjlighet att starta sociala företag och/eller kooperativ.

34

35

36

37

38

39 Kompetensutvecklingsplan
EU kunskap Kortare utbildning i socialt företagande (Nutek) Arbetsrätt Grund i mångfaldsutbildning (Sensus), kulturvetenskap OCN samt projektkunskap Projektledning Olika utbildningar inom samtalsmetodiker (Högskolekurser) Mångfaldsutbildning Pedagogik, kommunikation, praktisk Känna igen och förhålla oss till olika funktionsnedsättningar Presentationsteknik Mångfaldsutbildning – kulturvetenskap

40 Erfarenhetsutbyten Studiebesök på ett socialt företag typ Basta eller något kommunalt Studiebesök inom den Danska lärlingsmodellen Studiebesök i Bryssel Studiebesök på West Sweden i Göteborg Temadagar runt mångfald med diskrimineringsombudsman samt handikapsombudsman

41 Projektidéer I projektform lära sig en modell, för hur vi kan driva och stötta bildandet av socialt företagande Framtidschansen Praktikhandledar och mångfaldsinspiratör

42

43

44

45

46

47 Kompetensutvecklingsplan
Ökad kunskap om drogmissbruk. Ökad förståelse om skillnader mellan olika kulturer och Religioner. Samtalspedagogik Ökad kunskap om de olika regelverken som berör målgruppen, t.ex. AF-regler, FK-regler, socialtjänstlagen, språk t.ex. engelska, projektledning, vägledning, handledning, gruppsamverkan.

48 Verksamhetsutvecklingsområden
Erfarenhetsutbyten Kommunens samverkanslag, näringslivet, föreningslivet, FINSAM, nätverk inom: AME, Vuxenutbildningen, Integrationen och Dalslands folkhögskola. Verksamhetsutvecklingsområden Inom kommunens förvaltningar och/eller mellan de olika kommunerna inom projektet.

49 Projektidéer Samverkansprojekt som riktar sig till ungdomar inom kommunens uppföljningsansvar (16-20 år). Ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande samt invandrare som fått uppehållstillstånd. Syfte: fånga upp ungdomarna tidigare och att hitta meningsfull sysselsättning för ungdomarna och invandrare.

50

51

52

53

54

55 Kompetensutvecklingsplan
MI-utbildning, handledning, kunskap om droger, mångfalds-utbildning, social ekonomi. Presentera kommunernas ame-verksamheter på en gemensam hemsida. Erfarenhetsutbyten Tematiska erfarenhetsutbyten för handläggare Synliggöra ”smörgåsbordet” med aktiviteter Samverkan med andra kommuner Studiebesök i andra länder runt utanförskap och lösningar Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte med andra ame

56 Verksamhetsutvecklingsområden
Missbruk Ungdomar, samarbete med bl.a. skolan Socialt företagande Strukturerade näringslivskontakter Samlokalisering av olika verksamheter, är sårbart idag Handikappverksamhet bättre info Arbetsförmågebedömning

57 Projektidéer ”Främmande länders rätter” Företagsförlagd utbildning

58

59

60

61

62

63 Kompetensutvecklingsplan
Värdegrundsutbildning för alla inom Västra Unionen (absolut nödvändigt) Ledarskapsutbildning Spec kompetensutv, t ex Data (Excel, Databas, PowerPoint) Utb/föreläsning för att se nya vägar, få deltagarna att växa, motiveras etc. (t ex Psykolog Håkan Andersson). Coachning/handledning, kognitivt bemötande, motiveringssamtal, anställningsintervjuer

64 Verksamhetsutvecklingsområden
Erfarenhetsutbyten Nätverk, studiebesök, arbetsledarträffar inom Västra Unionen Mer kontakter med andra Ame i Skaraborg och Västra Götaland Arbetsinriktad rehabilitering på andra Ame Framgångsfaktorer Peppning, coachning, tips Verksamhetsutvecklingsområden Utbildning handledare, verksamma inom kooperativ Ekonomiska föreningar/sociala företag/arbetskooperativ Återkommande föreläsningar (för nyanställda och rep för alla) t ex, droger, sekretess Religion, marknadsföring, coachning, gryppdynamik. På sikt – en dörr in (myndigheter, soc, Af, F-kassa m.fl.)

65 Projektidéer Sociala företag/Kooperativ – starta/bygga upp
Gemensam registrering/redovisning av statistik (program) Arbetsmarknadsutbildningar på distans (t ex certifierad lokalvårdare etc.) Valideringar/kompletteringar av yrkesutbildningar Meritportfölja – integrationsprojekt Gemensamma entreprenörsprojekt (kvinnors företagande) Internationellt utbyte/studiebesök, för att se och lära hur vår ”verksamhet” hanteras i andra länder

66

67

68

69

70

71 Kompetensutvecklingsplan
Nätverksledarutbildning Bedömningsmodell/Arbetsförmåga Sasamkarta Coachningsmetoder Samtalsmetodik Erfarenhetsutbyten Besöka Produktionsskola Danmark. Besöka tex. Sotenäs En dörr in.

72 Verksamhetsutvecklingsområden
Bygga vidare på RESAM samverkan. Projektidéer En dörr in (pilot kommun) Lust till lärande. Produktionsskola år. Vuxengrupp för dom över 30 år.

73

74

75

76

77

78 Kompetensutvecklingsplan
MI-grund, påbyggnad. MOD Mångfall och dialog. Coaching (Rätt coaching till rätt person) Meritportföljutbildning. Marknadsföringskunskaper(PowerPoint, Frontpage/Webbsida, PR etc.). Projektledarutbildning. OCN-utbildning. Dokumentation (Struktur, Referenser). Missbrukskunskap, bemötande utifrån störning/missbruk, trauma. Grundläggande kunskap för att förstå ungdoms-/missbruksproblematik, sociala el psykiska.

79 Verksamhetsutvecklingsområden
Erfarenhetsutbyten Kooperativ, allaktivitetshus, second hand-butiker. Jobbsökerikurser. Studiebesök: Kungälv, Hjortmossen- hur jobba i sociala nätverk för en helhetssyn. Verksamhetsutvecklingsområden Starta nätverk med andra kommuner/second hand mm. Tydliga mål och uppdragsbeskrivning i varje verksamhet.

80 Projektidéer Allaktivitetshus- social nätverk.
Hus för alla- jag, en resurs. Social arbetskooperativ knutet till aktivitetshus/hus för alla.


Ladda ner ppt "Kompetensutvecklingsplan Fortbildning i pedagogik, samt Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regelverk. Uppdatering av tätortsnära skogsbruk."

Liknande presentationer


Google-annonser