Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A Leading Global Nuclear Services Company

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A Leading Global Nuclear Services Company"— Presentationens avskrift:

1 A Leading Global Nuclear Services Company
Presentation av bokslutsrapport för 2005 den 24 februari 2006

2 Presentation Magnus Groth, VD och koncernchef
Telefon: Mobil: Jerry Ericsson, Finanschef och vice VD Telefon : Mobil :

3 Finansiell måluppfyllelse
Utfall 2005 Rörelsemarginal 8% 8,3% Organisk tillväxt (*kvarvarande verksamhet) 5% 6,1%* Soliditet 40% 47,9% Utdelning Policy: 30% av resultat efter skatt 2,00 kr/aktie (Res e. sk 7,48)

4 Starkt år efter strukturåtgärder
Stark resultatutveckling efter omstrukturering Materialprovningsreaktorer stängdes efter 45 år Personalreduktion ca 90 personer Förvärv av ingenjörsföretag i England och strålskyddsföretag i Sverige Genombrottsorder för TTT i USA Personalminskning i Tyskland, ca 100 personer Behandling av en 310 tons ånggenerator från Ringhals påbörjades Utdelning 2,00 kronor per aktie

5 2005 i siffror 4Q-05 4Q-04 2005 2004 Koncernens nettoomsättning, MSEK
297,7 255,6 1 116,5 1 095,8 Rörelseresultat, MSEK 15,1 -165,0 92,4 -119,7 Resultat efter skatt, MSEK -5,7 -97,3 61,1 -66,5 Resultat efter skatt per aktie, SEK -0,69 -11,84 7,48 -8,19 Rörelsemarginal, % 8,3 Neg. Soliditet, % 47,9 38,5 Eget kapital per aktie, SEK 68,90 54,60

6 Tjänster till kärnkraftindustrin

7 Driftoptimering och säkerhet
Test, undersökning och analys av kärnbränsle och material Mjukvara för driftoptimering – konsulttjänster Global marknad och världsledande position

8 Driftoptimering och säkerhet 2005
Starkt år för programvaror för kärnkraftsindustrin God nyförsäljning Ökande intäkter från underhållskontrakt God orderingång och intjäning inom materialteknik Reaktorverksamheten stängdes enligt plan Samarbetet med Norska IFE fungerar väl och har mottagits positivt av kunderna

9 Framtidsutsikter Driftoptimering och säkerhet
Materialteknik Växande marknad på några års sikt Starkt erbjudande inom materialtester genom partnerskap med IFE/Halden Programvaror Hög marknadsandel Ledande produkter Utmaningar Positionera verksamheten inom materialteknik som problemlösare

10 Service och underhåll Dekontaminering, sanering, mekanisk service och processrengöring Strålskyddstjänster och dosimetriservice Ledande position i Sverige och Tyskland

11 Service och underhåll 2005 Fler revisionsdygn än 2004
Organisationsanpassning i den svenska rörelsen påverkade resultatet positivt Beslut om organisationsanpassning i Tyskland Minskning med 85 personer Kostnaderna tagna Positiv resultateffekt från 2006 Förvärv av ISS strålskyddsrörelse Affärsnätverk i Storbritannien och Kanada

12 Framtidsutsikter, Service och underhåll
Kunderna planerar något färre revisionsdygn 2006 Nya affärsmöjligheter på ett par års sikt genom omfattande investeringsprogram i Sverige Livstidsförlängning Effekthöjningsprogram Utmaningar Korta revisioner för årligt underhåll och stora säsongsvariationer Förbättra marginalerna Mer högförädlade tjänster Bättre resursutnyttjande

13 Avfallshantering Behandling av låg- och medelaktivt avfall
Egna anläggningar i Studsvik och Erwin, USA

14 Avfallshantering 2005 Ökad efterfrågan på avfallshantering
Metodutveckling kring behandling av stora komponenter Pilotprojekt behandling av Ringhals ånggenerator Tillfälligt lägre marginaler 2005 Stabila volymer – tillfälligt lägre marginaler i USA TTT vann kontrakt för att bygga en anläggning för avfallshantering vid Idaho National Laboratory – överlämnas till kund 2007 Försäljning av 30% innehav i WTI

15 Framtidsutsikter, Avfallshantering
Avfallsmarknaden växer Livstidsförlängningar Effekthöjningar Rivning av äldre anläggningar Stora volymer metalliskt avfall kan komma ut på marknaden i Storbritannien Utmaningar Produktionskapacitet i anläggningarna Förbättra marginaler i USA THOR- tekniken för avfalls-behandling Kommersiella kärnkraftverk Äldre avfall från forskning och vapentillverkning Etablera anläggning i Storbritannien

16 Avveckling och rivning
Komplett erbjudande av tjänster baserade på 20 års erfarenhet av rivning och nedläggning av nukleära anläggningar – ”decommissioning”

17 Avveckling och rivning 2005
Siemensprojektet avslutat Tyska avvecklingsmarknaden går in i en fas av tillfälligt lägre aktivitet Organisationen reducerades med 15 personer Tre tyska kärnkraftverk väntar på rivningstillstånd Marknaden i Storbritannien etablerades genom NDA Förvärv och integration av Environmental Remediation Services Ltd Viktig plattform i Storbritannien Växer snabbt organiskt

18 Framtidsutsikter, Avveckling och rivning
Stabil omsättning under 2006 NDA påskyndar avvecklings-processen i Storbritannien Upphandlingar pågår under 2006 Tyskland Ett flertal mindre uppdrag Större upphandlingar mot slutet av 2006 Växande marknad på medellång sikt Utmaningar Beredskap för kommande större uppdrag i Tyskland Stärka positionen i Storbritannien Bygga upp organisation Bearbeta marknaden Vinna upphandlingar Kompletterande förvärv

19 Omsättning per affärsområde
MSEK 4Q-05 4Q Driftoptimering och säkerhet 54,6 52,7 192,1 208,1 Service och underhåll 66,7 54,6 279,7 237,7 Avfallshantering 96,7 75,2 333,7 302,8 Avveckling och rivning 57,0 62,4 242,4 298,1 Avvecklad verksamhet -0,4 19,9 28,2 70,4

20 Resultat per affärsområde
MSEK 4Q-05 4Q Driftoptimering och säkerhet 10,8 -85,0 28,6 -80,8 Service och underhåll 3,1 -4,1 11,9 6,8 Avfallshantering 10,2 10,7 39,8 49,7 Avveckling och rivning 5,4 7,3 23,3 37,7 Avvecklad verksamhet -0,4 -84,9 13,6 -95,4

21 Marknad och trender Kärnkraftsmarknaden växer
Livstidsförlängning och effektivisering av befintliga reaktorer Avveckling av äldre anläggningar Stark efterfrågeökning på avfallshantering Växande servicemarknad på ett par års sikt Ökad efterfrågan på kvalificerad materialkompetens Uppstädning efter 50 års forskning och vapenproduktion USA, Storbritannien Långa ledtider

22 Kursutveckling

23 Utsikter för 2006 De allmänna marknadsförutsättningarna för koncernens affärsområden är goda. Kärnkraftsmarknaden växer som helhet, där den starkaste tillväxten i det korta perspektivet är inom området avfallshantering. Den sammantagna bedömningen är att koncernens resultat före skatt 2006 blir i linje med 2005.

24 Fokus 2006 Storbritannien Tyskland USA Europa Expandera verksamheten
Vinna kontrakt Tyskland Belägga organisationen på 2005 års nivå Positionering för kommande upphandlingar USA Förbättra marginalerna Delta i nästa upphandlingsrunda på den federala marknaden Europa Utveckla konceptet ”stora komponenter” Utökad kapacitet i den svenska anläggningen

25 A Leading Global Nuclear Services Company

26 Koncernens resultaträkning
4Q-05 4Q Nettoomsättning 297,7 255,6 1 116,5 1 095,8 Kostnad för sålda tjänster -216,9 -344,5 -814,9 -985,5 Bruttoresultat 80,8 -88,9 301,6 110,3 Försäljningskostnader -13,9 -15,1 -35,5 -41,5 Administrationskostnader -38,0 -49,9 -148,7 -157,1 Forsknings- och utvecklings­kostnader -13,3 -11,5 Övriga rörelseintäkter 1,8 -0,2 19,8 1,7 Övriga rörelsekostnader -2,3 0,0 -2,6 -0,1 Resultatandel i intresseföretag 0,6 2,5 Rörelseresultat 15,1 -165,0 92,4 -119,7 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2,3 2,6 8,5 7,6 Räntekostnader och liknande resultatposter -5,3 -7,0 -11,1 -15,5 Resultat efter finansiella poster 12,1 -169,4 89,8 -127,6 Skatt -17,8 72,1 -28,7 61,1 Periodens resultat -5,7 -97,3 -66,5

27 Koncernens balansräkning
Tillgångar Goodwill 127,4 120,8 Övriga immateriella anläggningstillgångar 5,0 7,4 Materiella anläggningstillgångar 372,0 331,9 Finansiella anläggningstillgångar 99,0 81,5 Varulager m m 10,4 Kundfordringar 167,3 139,9 Övriga kortfristiga fordringar 78,8 141,0 Kortfristiga placeringar 54,8 Likvida medel 268,6 319,2 Summa tillgångar 1 183,3 1 152,1 Eget kapital och skulder Eget kapital 566,6 443,4 Avsättningar, långfristiga 165,8 151,1 Långfristiga skulder 199,2 186,3 Avsättningar, kortfristiga 24,1 100,7 Kortfristiga skulder 227,6 270,6 Summa skulder och eget kapital 1 152,1

28 Koncernens kassaflödesanalys
MSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat 92,4 -119,7 Avskrivningar 47,1 78,3 Övriga ej likviditetspåverkande poster -6,5 146,4 Finansiella poster, netto -4,8 -8,0 Betald inkomstskatt -28,2 -12,5 Förändringar av rörelsekapital -82,0 19,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,0 104,4 Investeringsverksamheten Investeringar -45,0 - 52,4 Övriga förändringar från investeringsverksamhet 27,6 2,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten -17,4 - 49,8 Finansieringsverksamheten Förändring lån -11,3 -34,2 Nyemission 6,2 0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5,1 -34,0 Förändring av likvida medel -4,5 20,6 Likvida medel vid årets början 319,2 299,9 Kursdifferens likvida medel 8,7 -1,3 Likvida medel vid periodens slut 323,4

29 Nyckeltal i sammandrag
MSEK 4Q-05 4Q Koncernens omsättning, MSEK 297,7 255,6 1 116,5 1 095,8 Rörelseresultat, MSEK 15,1 -165,0 92,4 -119,7 Resultat efter finansnetto, MSEK 12,1 -169,4 89,8 -127,6 Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,69 -11,99 7,48 -8,19 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -11,84 -8,09 Rörelsemarginal, % 8,3 Neg Soliditet, % 47,9 38,5 Eget kapital per aktie, SEK 68,90 54,60 Antal anställda, medeltal 1 278 1 353

30 Ägarbild

31 Driftoptimering och säkerhet Avveckling och rivning
Organisation Studsvik AB Driftoptimering och säkerhet Studsvik Nuclear AB Studsvik Scandpower Group Service och underhåll Studsvik Stensand AB SINA Industrie-service GmbH & Co IFM Industrie-anlagen GmbH & Co Studsvik UK Ltd Avfalls-hantering Studsvik Nuclear AB Studsvik Processing Facility, LLC THOR Treatment Technologies, LLC Studsvik UK Ltd Avveckling och rivning SINA Industrie-service GmbH & Co IFM Industrie-anlagen GmbH & Co Studsvik UK Ltd

32 Legal struktur


Ladda ner ppt "A Leading Global Nuclear Services Company"

Liknande presentationer


Google-annonser