Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A Leading Global Nuclear Services Company Presentation av bokslutsrapport för 2005 den 24 februari 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A Leading Global Nuclear Services Company Presentation av bokslutsrapport för 2005 den 24 februari 2006."— Presentationens avskrift:

1 A Leading Global Nuclear Services Company Presentation av bokslutsrapport för 2005 den 24 februari 2006

2 2 Presentation Magnus Groth, VD och koncernchef Telefon: 0155 22 10 86 Mobil: 0709-67 70 86 e-mail: magnus.groth@studsvik.se Jerry Ericsson, Finanschef och vice VD Telefon : 0155 22 10 32 Mobil : 0709 67 70 32 e-mail: jerry.ericsson@studsvik.se

3 3 Finansiell måluppfyllelse MålUtfall 2005 Rörelsemarginal8%8,3% Organisk tillväxt (*kvarvarande verksamhet) 5%6,1%* Soliditet40%47,9% UtdelningPolicy: 30% av resultat efter skatt 2,00 kr/aktie (Res e. sk 7,48)

4 4 Starkt år efter strukturåtgärder •Stark resultatutveckling efter omstrukturering •Materialprovningsreaktorer stängdes efter 45 år –Personalreduktion ca 90 personer •Förvärv av ingenjörsföretag i England och strålskyddsföretag i Sverige •Genombrottsorder för TTT i USA •Personalminskning i Tyskland, ca 100 personer •Behandling av en 310 tons ånggenerator från Ringhals påbörjades •Utdelning 2,00 kronor per aktie

5 5 2005 i siffror 4Q-054Q-0420052004 Koncernens nettoomsättning, MSEK 297,7255,61 116,51 095,8 Rörelseresultat, MSEK 15,1-165,092,4-119,7 Resultat efter skatt, MSEK -5,7-97,361,1-66,5 Resultat efter skatt per aktie, SEK -0,69-11,847,48-8,19 Rörelsemarginal, % 8,3Neg. Soliditet, % 47,938,5 Eget kapital per aktie, SEK 68,9054,6068,9054,60

6 6 Tjänster till kärnkraftindustrin

7 7 Driftoptimering och säkerhet •Test, undersökning och analys av kärnbränsle och material •Mjukvara för driftoptimering – konsulttjänster •Global marknad och världsledande position

8 8 Driftoptimering och säkerhet 2005 •Starkt år för programvaror för kärnkraftsindustrin –God nyförsäljning –Ökande intäkter från underhållskontrakt •God orderingång och intjäning inom materialteknik •Reaktorverksamheten stängdes enligt plan •Samarbetet med Norska IFE fungerar väl och har mottagits positivt av kunderna

9 9 Framtidsutsikter Driftoptimering och säkerhet Utsikter •Materialteknik –Växande marknad på några års sikt –Starkt erbjudande inom materialtester genom partnerskap med IFE/Halden •Programvaror –Hög marknadsandel –Ledande produkter Utmaningar •Positionera verksamheten inom materialteknik som problemlösare

10 10 Service och underhåll •Dekontaminering, sanering, mekanisk service och processrengöring •Strålskyddstjänster och dosimetriservice •Ledande position i Sverige och Tyskland

11 11 Service och underhåll 2005 •Fler revisionsdygn än 2004 •Organisationsanpassning i den svenska rörelsen påverkade resultatet positivt •Beslut om organisationsanpassning i Tyskland –Minskning med 85 personer –Kostnaderna tagna –Positiv resultateffekt från 2006 •Förvärv av ISS strålskyddsrörelse –Affärsnätverk i Storbritannien och Kanada

12 12 Framtidsutsikter, Service och underhåll Utsikter •Kunderna planerar något färre revisionsdygn 2006 •Nya affärsmöjligheter på ett par års sikt genom omfattande investeringsprogram i Sverige –Livstidsförlängning –Effekthöjningsprogram Utmaningar •Korta revisioner för årligt underhåll och stora säsongsvariationer •Förbättra marginalerna –Mer högförädlade tjänster –Bättre resursutnyttjande

13 13 Avfallshantering •Behandling av låg- och medelaktivt avfall •Egna anläggningar i Studsvik och Erwin, USA

14 14 Avfallshantering 2005 •Ökad efterfrågan på avfallshantering •Metodutveckling kring behandling av stora komponenter –Pilotprojekt behandling av Ringhals ånggenerator –Tillfälligt lägre marginaler 2005 •Stabila volymer – tillfälligt lägre marginaler i USA •TTT vann kontrakt för att bygga en anläggning för avfallshantering vid Idaho National Laboratory – överlämnas till kund 2007 •Försäljning av 30% innehav i WTI

15 15 Framtidsutsikter, Avfallshantering Utsikter •Avfallsmarknaden växer –Livstidsförlängningar –Effekthöjningar –Rivning av äldre anläggningar •Stora volymer metalliskt avfall kan komma ut på marknaden i Storbritannien Utmaningar •Produktionskapacitet i anläggningarna •Förbättra marginaler i USA •THOR- tekniken för avfalls- behandling –Kommersiella kärnkraftverk –Äldre avfall från forskning och vapentillverkning •Etablera anläggning i Storbritannien

16 16 Avveckling och rivning Komplett erbjudande av tjänster baserade på 20 års erfarenhet av rivning och nedläggning av nukleära anläggningar – ”decommissioning”

17 17 Avveckling och rivning 2005 •Siemensprojektet avslutat •Tyska avvecklingsmarknaden går in i en fas av tillfälligt lägre aktivitet –Organisationen reducerades med 15 personer •Tre tyska kärnkraftverk väntar på rivningstillstånd •Marknaden i Storbritannien etablerades genom NDA •Förvärv och integration av Environmental Remediation Services Ltd –Viktig plattform i Storbritannien –Växer snabbt organiskt

18 18 Framtidsutsikter, Avveckling och rivning Utsikter •Stabil omsättning under 2006 •NDA påskyndar avvecklings- processen i Storbritannien –Upphandlingar pågår under 2006 •Tyskland –Ett flertal mindre uppdrag –Större upphandlingar mot slutet av 2006 •Växande marknad på medellång sikt Utmaningar •Beredskap för kommande större uppdrag i Tyskland •Stärka positionen i Storbritannien –Bygga upp organisation –Bearbeta marknaden –Vinna upphandlingar –Kompletterande förvärv

19 19 Omsättning per affärsområde Driftoptimering och säkerhet 54,652,7192,1 208,1 Service och underhåll 66,754,6279,7 237,7 Avfallshantering 96,775,2333,7 302,8 Avveckling och rivning 57,062,4242,4 298,1 Avvecklad verksamhet -0,419,928,2 70,4 MSEK 4Q-054Q-0420052004

20 20 Resultat per affärsområde Driftoptimering och säkerhet 10,8-85,028,6 - 80,8 Service och underhåll 3,1-4,111,9 6,8 Avfallshantering 10,210,739,8 49,7 Avveckling och rivning 5,47,323,3 37,7 Avvecklad verksamhet -0,4-84,913,6 -95,4 MSEK 4Q-054Q-0420052004

21 21 Marknad och trender •Kärnkraftsmarknaden växer –Livstidsförlängning och effektivisering av befintliga reaktorer –Avveckling av äldre anläggningar •Stark efterfrågeökning på avfallshantering •Växande servicemarknad på ett par års sikt •Ökad efterfrågan på kvalificerad materialkompetens •Uppstädning efter 50 års forskning och vapenproduktion –USA, Storbritannien –Långa ledtider

22 22 Kursutveckling

23 23 Utsikter för 2006 De allmänna marknadsförutsättningarna för koncernens affärsområden är goda. Kärnkraftsmarknaden växer som helhet, där den starkaste tillväxten i det korta perspektivet är inom området avfallshantering. Den sammantagna bedömningen är att koncernens resultat före skatt 2006 blir i linje med 2005.

24 24 Fokus 2006 •Storbritannien –Expandera verksamheten –Vinna kontrakt •Tyskland –Belägga organisationen på 2005 års nivå –Positionering för kommande upphandlingar •USA –Förbättra marginalerna –Delta i nästa upphandlingsrunda på den federala marknaden •Europa –Utveckla konceptet ”stora komponenter” –Utökad kapacitet i den svenska anläggningen

25 25 A Leading Global Nuclear Services Company

26 Koncernens resultaträkning 4Q-054Q-0420052004 Nettoomsättning297,7255,61 116,51 095,8 Kostnad för sålda tjänster-216,9-344,5-814,9-985,5 Bruttoresultat80,8-88,9301,6110,3 Försäljningskostnader-13,9-15,1-35,5-41,5 Administrationskostnader-38,0-49,9-148,7-157,1 Forsknings- och utvecklings­kostnader-13,3-11,5-35,5 Övriga rörelseintäkter1,8-0,219,81,7 Övriga rörelsekostnader-2,30,0-2,6-0,1 Resultatandel i intresseföretag–0,6–2,5 Rörelseresultat15,1-165,092,4-119,7 Ränteintäkter och liknande resultatposter2,32,68,57,6 Räntekostnader och liknande resultatposter-5,3-7,0-11,1-15,5 Resultat efter finansiella poster12,1-169,489,8-127,6 Skatt-17,872,1-28,761,1 Periodens resultat-5,7-97,361,1-66,5

27 Koncernens balansräkning 20052004 Tillgångar Goodwill127,4120,8 Övriga immateriella anläggningstillgångar5,07,4 Materiella anläggningstillgångar372,0331,9 Finansiella anläggningstillgångar99,081,5 Varulager m m10,4 Kundfordringar167,3139,9 Övriga kortfristiga fordringar78,8141,0 Kortfristiga placeringar54,8– Likvida medel268,6319,2 Summa tillgångar1 183,31 152,1 Eget kapital och skulder Eget kapital566,6443,4 Avsättningar, långfristiga165,8151,1 Långfristiga skulder199,2186,3 Avsättningar, kortfristiga24,1100,7 Kortfristiga skulder227,6270,6 Summa skulder och eget kapital1 183,31 152,1

28 Koncernens kassaflödesanalys MSEK 20052004 Den löpande verksamheten Rörelseresultat92,4-119,7 Avskrivningar47,178,3 Övriga ej likviditetspåverkande poster-6,5146,4 Finansiella poster, netto-4,8-8,0 Betald inkomstskatt-28,2 -12,5 Förändringar av rörelsekapital-82,019,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,0104,4 Investeringsverksamheten Investeringar-45,0- 52,4 Övriga förändringar från investeringsverksamhet27,62,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten-17,4- 49,8 Finansieringsverksamheten Förändring lån-11,3-34,2 Nyemission6,20,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten-5,1-34,0 Förändring av likvida medel-4,520,6 Likvida medel vid årets början319,2299,9 Kursdifferens likvida medel8,7-1,3 Likvida medel vid periodens slut323,4319,2

29 Nyckeltal i sammandrag MSEK 4Q-054Q-0420052004 Koncernens omsättning, MSEK 297,7255,61 116,51 095,8 Rörelseresultat, MSEK 15,1-165,092,4-119,7 Resultat efter finansnetto, MSEK 12,1-169,489,8-127,6 Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,69-11,997,48-8,19 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,69-11,847,48-8,09 Rörelsemarginal, % 8,3Neg Soliditet, % 47,938,5 Eget kapital per aktie, SEK 68,9054,6068,9054,60 Antal anställda, medeltal 1 2781 353

30 Ägarbild

31 31 Organisation Driftoptimering och säkerhet Studsvik Nuclear AB Studsvik Scandpower Group Service och underhåll Studsvik Stensand AB SINA Industrie- service GmbH & Co IFM Industrie- anlagen GmbH & Co Studsvik UK Ltd Avfalls- hantering Studsvik Nuclear AB Studsvik Processing Facility, LLC THOR Treatment Technologies, LLC Studsvik UK Ltd Avveckling och rivning SINA Industrie- service GmbH & Co IFM Industrie- anlagen GmbH & Co Studsvik UK Ltd Studsvik AB

32 32 Legal struktur


Ladda ner ppt "A Leading Global Nuclear Services Company Presentation av bokslutsrapport för 2005 den 24 februari 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser