Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S KALLTRAUMA Eskilstuna, Mälarsjukhuset Karin Lundberg AT-läkare 081113.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S KALLTRAUMA Eskilstuna, Mälarsjukhuset Karin Lundberg AT-läkare 081113."— Presentationens avskrift:

1

2 S KALLTRAUMA Eskilstuna, Mälarsjukhuset Karin Lundberg AT-läkare 081113

3 V AD SKA VI DÅ PRATA OM ? • Introduktion • Patofysiologi • Olika typer av hematom • Handläggning av trauma • Forskning • SLUT

4 I NTRODUKTION Vanligaste dödsorsaken i åldrar <40 år. Vid olycksfall står skallskador för dödsorsaken i 50% av fallen

5 Patofysiologi ”DET SLUTNA RUMMET ” V tot= V hjärnan+ V blod+ V liqvor+ expansivitet Blodflödet minskar vid expansivitet - om halveras är vävnaden viabel ca 4h - om totalt bortfall inträffar irreversibel skada på 5min

6 K LASSIFIKATION Radiologisk; Normal DT; Utesluter inte primär skada om göres akut Diffus skallskada; Små punktformade blödningar men < 25ml. Medellinjeöverskjutning <5mm Diffus skallskada med ödem; Ödem med komprimerade liqvorrum. Större kontusionsområden men <25 ml. Medellinjeöverskjutning <5mm Fokal expansiv lesion; Medellinjeöverskjutning >5mm. EDH, SDH, ödem el intracerebral blödning. Akta luras om bilaterala fokala lesioner Medellinjeöverskjutning >5mm, reagera!! Klinisk; Lätt; RLS 1+inga neurol.bortfall Måttlig; RLS 2-3 el. vaken+neurol. bortfall Svår; RLS 3B-7 (Medvetslös) ”Terminal skada”; RLS 8 Nedsatt reaktionsgrad, reagera!!

7 EPIDURALHEMATOM RLS 1 Patient 1 Fritt i ntervall ca1h 3B Patient 2 Olycka Akuten • Utgör endast 10 % av alla svåra skallskador. • Barn och unga vuxna, lågenergivåld. • Oftast fraktur temporalt som ger avslitning av a.meningea media, snabbt kliniskt förlopp. • Beläget mellan dura mater och skallben. • Fritt intervall, ”talk and die” (ofta <1h) • DT, akut op behandling! Kraniotomi <2h.

8 Blödningen är linsformad(konvex) för att den respekterar suturerna. Kan gå över medellinjen.

9 SUBDURALHEMATOM AKUT- symtom inom 3 dagar • Kraftigt våld. Intracerebrala kontusioner med venös/artärskada eller avslitning av bryggvener. • Symtom på sekundär hjärnstamsskada uppstår snabbt, nedsatt reaktionsgrad /medvetslös initialt. • DT, akut op behandling! Kraniotomi <4 h • Dålig prognos, hög mortalitet. • Delas in i akut, subakut och kroniskt • Beläget mellan dura mater och arachnoidea.

10 SUBAKUT- symtom inom 2-14 dagar • Symtom av ökat intrakraniellt tryck KRONISKT- symtom inom månader • Äldre. Obetydligt skalltrauma. • Mindre blödning från skadad bryggven som läcker under längre tid. • Efter ca 3v, hemtomnedbrytning samt att färdigbildad vaskulariserad kapsel. • DT- ofta kroniskt koagulerat blod med färska blödningsinslag. • Utrymning med drän. Hög recidivrisk. Subduralhematom forts. Respekterar inte suturer utan ”fläker ut sig”

11 K ONTUSIONSHEMATOM • Accelerations-decelerationsvåld av stor kraft vilket påverkar hjärnstammen. • Medvetslös minuter, timmar eller veckor. • Ofta hjärnödem. • Om blödningen är > 25 ml ska den utrymmas annars konservativ behandling.

12 INKLÄMNING Initialt tecken på ICP; illamående, slöhet, kräkningar, desorientering samt huvudvärk. Staspapiller. ”Neurokirurger behöver bara känna till en kranialnerv - n oculomotorius!” Därefter ipsilateral ljusstel pupill, RLS >3B. Senare bilateralt. Vidare tonsillär inklämning i foramen magnum med tryck mot medulla oblongata, cushing reflex. Därefter andningsstillestånd och cirkulatorisk kollaps. DÖD.

13 H ANDLÄGGNING AV TRAUMA ATLS Anamnes- förändringar i medvetandegrad? Uppskatta kraft i våldet. Om äldre patient söker för balanssvårigheter, huvudvärk, förvirring, falltrauma sista veckorna? Neurologi- Utföres parallellt med ABC. RLS gradering, pupillstorlek och deras reaktioner samt pareser. Kranialnerver. Upprepa! (Om kroniskt- staspapill?) Exponering- Inspektera skalle, finns tecken till skallbasfraktur? Ögonskador? Organskada? Halsryggskada? (4-20%)

14 Sammanfattning handläggning Akut DT visar hematom; 1. Tidig kontakt med neurokirurg för beslut om handläggning och övertransport, neurokirurg tar beslut om mannitol och hyperventilationsbehandling. 2.Respirator,(hyperventilera pCO2 3,5-4 kPa). 3.Syrgas 10-12 L på mask, pO2 10-12 kPa. 4.Om hypotension, ge Ringer med extra NaCl. Systoliskt BT >100mmHg. 5. (Mannitol 1g/kg i.v under 30 min). 6.Vid kramper, 10 mg Stesolid i.v. x3. 7. Paracetamol supp om temp >37 grader. Om väldigt varm patient, kyl ner. 8. Mät glukos och administrera insulin om hyperglykemi. Glu <8mmol/L. 9.KAD 10. Kraniotomi på landsortssjukhus om det krävs annars neurokirurgen. VIKTIGT!

15 Glöm inte bort att en tidigt utförd DT-skalle efter minuter upp till en timme efter traumat kan vara falskt negativ även på en svårt skallskadad patient. Tänk inte att det är lugnt, lägg in och ordinera observation!!!

16 Operation? • Hematomstorlek, medellinjeöverskjutning, liqvorrummens utseende samt RLS gradering. • En intracerebral blödning > 25ml måste tömmas. • Expansiva blödningar åtgärdas alltid ffa om de är lokaliserade lobulärt el i cerebellum.

17 F ORSKNING Procent 100 80 0-2 timmar 2-4 timmar 60 God funktion Död Svåra handikapp /Vegetativt tillstånd 40 N = antal patienter 20 4-6 timmar >6 timmar 0 20 N=11 40 60 N=24 80 100 N =22 N=19 Eng J Med J M Seeling

18 SLUT äntligen…


Ladda ner ppt "S KALLTRAUMA Eskilstuna, Mälarsjukhuset Karin Lundberg AT-läkare 081113."

Liknande presentationer


Google-annonser