Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Märsta station 1. 2 Märsta station/bytespunkt – den enda ej ombyggda pendeltågstationen under 40 år. Vad kan göras snabbt? Medborgarmöte med Kollektivtrafikgruppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Märsta station 1. 2 Märsta station/bytespunkt – den enda ej ombyggda pendeltågstationen under 40 år. Vad kan göras snabbt? Medborgarmöte med Kollektivtrafikgruppen."— Presentationens avskrift:

1 Märsta station 1

2 2

3 Märsta station/bytespunkt – den enda ej ombyggda pendeltågstationen under 40 år. Vad kan göras snabbt? Medborgarmöte med Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun Den 10 oktober 2011 kl 19 00 – 21 00 på Märsta bibliotek Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 3

4 Temporär upprustning av bytespunkt Märsta Moderator: Lars-Gunnar Bråvander Arbetsgrupp: •Rolf Brunnberg •Anna Holmgren •Barbro Larsson •Björn Lindbergson samt övriga i Kollektivtrafikgruppen 4 Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun (Högt prioriterad omställningsåtgärd för ett uthålligare Sigtuna!).

5 Välkommen och bakgrund •Kollektivtrafikgruppen bildades våren 2010 på ett medborgarmöte “Hur skall vi förbättra kollektivtrafiken till klimatsmart resande? •Kollektivtrafikgruppens uppgift: Bidra till omställning från biltrafik till kollektivt resande •Medborgardrivet •Kommande medborgarmöte “Busslinjedragning för Sigtuna stad – problem och möjligheter” den 10 november, Sigtuna bibliotek Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 5

6 Kollektivtrafikgruppens arbetsuppgifter •Temporär förbättring av Märsta bytespunkt •Utveckling av busslinjer •Direktbuss Sigtuna – Märsta - Stockholm •Utveckling av beteende-/resvaneundersökningar •Program för fördubbling av kollektivtrafiken på 10 år • Samarbetsplan för kommun, SL och Arriva. •Spårbil Arlanda-Märsta-Valsta-Sigtuna •Användarvänlig information Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 6

7 Studentprojektet SMART – Hållbar trafikutveckling i Sigtuna kommun •Från ord till handling •Cykelfrämjande i Sigtuna •Märsta port – bilsamhällets sista andetag? •Direktbuss Sigtuna – Stockholm? •Roslagsbanan – framtidens transportmedel till Sveriges största arbetsplats •Mästa bytespunkt en grön profil för framtiden •Tvärbana Nord – en framtida kapacitetsstark pendlingslösning •Beteendeförändring genom mjuka åtgärder – Är det möjligt? Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 7

8 8 Märsta stationsområde

9 ”Arbetsunderlag” •Översiktsplan (2002), Klimatstrategin (2010), Trafikstrategin (2009), Miljöprogrammet (2009), Ortsanalyser (2010), Sigtuna kommun •Förstudien Märsta bytespunkt med skiss, Trafikverket, (2007) •“Märsta bytespunkt – en grön profil för framtiden”, SMART projektet, Stockholms universitet, dec 2010 •Enkätundersökning bilisters resvanor till/från Märsta station med informationsblad, feb 2011 •Seminariet “Attraktiva stationsområden för enklare resande”, Jernhusen (sept 2011) •Spårbilsseminariet (sept. 2011.) Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 9

10 Kontakter •Kommunen •Trafikverket •SL •Arriva •Bussförare •Spärrvakt •Kommunala pensionärsrådet •Handikapprådet Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 10

11 Utsläppen måste minska! •Kommunens klimatmål för 2020: en minskning på 40% av växthusgaserna jämfört med 1990 •Drygt 90% av alla koldioxidutsläpp kommer från transportsektorn •Biltransporterna från/till Sigtuna 5% högre än länsgenomsnittet •Kollektivtrafikandelen 6-7% lägre än länsgenomsnittet (SL 2009) •Minskning av fossilbränsledrivna transporter inom kommunen borde därför vara högsta prioritet för kommunens ledning och kommunens medborgare Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 11

12 Bilen – dyr bekvämlighet och miljöbov Ett exempel: Resa mellan Märsta station och Stockholm central BilresaKollektivtrafikresa CO2 – utsläpp 9 kg/resa0 kg/resa x 2 resor/dagx220 dagar/år 2000 kg/år0 kg/år Kostnader 140 kr/resa50 kr/resa x 2 resor/dagar x 220 dagar/år 60 000 kr/år10 000 kr/år (med 30 eller 90 dagars biljett) Källa: www.trafiken.nu 12

13 Kommunens yttrande till SL 2010-09-13 (saxat) •”Banverket har i samverkan med SL, Sigtuna kommun och SJ genomfört komplettering av förslag till om – och nybyggnation av Märsta bytespunkt” •”Parterna är i princip överens om ett förslag i befintligt läge ” •”Medel för detta inte i planerna 2010-2021. Sigtuna kommun förutsätter att SL i sin fortsatta planering ger högsta prioritet till om- och tillbyggnad ”. •”Eftersom Märsta station är en stor station med 12 000 dagliga resenärer anser Sigtuna kommun att det finns avgörande skäl för SL att snarast tillskapa en ny bemannad sekundär entré till stationen. Kriteriet för att detta ska övervägas är enligt SL:s vägledande riktlinjer för entreérs etablering och öppethållande 4 500 in- och utpasserande per dag”. Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 11

14 Problem/möjligheter •Samarbetsplan saknas mellan kommun och SL (modell Norrtälje) •Klimatmål att infria •Svår trängsel •Allvarliga problem för de med funktionshinder •Trafikstörningar •Begränsat väntutrymme vid trafikstörningar •Bristfällig information •Stor halkrisk vinter •Flertal tågförbindelser saknar bussanknytning •Otrivsamt •Bussarna är felvända Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 12

15 Förväntade förändringar •Större andel kollektivtrafikresenärer för att möta klimatmål •Fortsatt växande befolkning (idag 41 000 invånare, 1970 20 000) •Minskad beläggning om direktbussförbindelse till Stockholm införs •Pendeltåg Stockholm – Uppsala via Arlanda 2012 •Fördubbling av kollektivtrafiken, kommande mål för SL? Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 15

16 Enkätundersökning, bilister 1.Varifrån kom du i morse? Sigtuna 26, Märsta 16, landsbygden/Uppsala/Knivsta 12 2.Vilka färdmedel kom du med till Märsta? Pendeltåg 36, SJ tåg 9, bil/buss 2 3.Varifrån?, Stockholm 34, Solna, Kista 10, övriga 2 Får du parkeringsplats på stationssidan? 4.OK för 07.30, mitt på dagen ganska fullt över huvudtaget, några åker till Rosersberg för att parkera 5.Vad skulle få dig att åka kollektivt hela vägen? Tätare och snabbare förbindelser, direktbussar Sigtuna/Märsta till Stockholm, bättre tidspassning mellan tåg och buss, att bussar inväntar tåg 6.Hur ofta kör du bil till slutmålet? Aldrig 28, sällan 7 7.Övriga synpunkter. Trångt i spärrarna, större vänthall, dålig information, planskild korsning, utgång direkt från perrong söderut saknas, avsläpp från bussarna nära tågen. Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 16

17 Trafikverkets förslag, ritning från förstudie 2007 Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 17

18 Kollektivtrafikgruppens förslag Skiss av arkitekt Per Hulten Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 18

19 Ankommande till Märsta 19

20 Alternativet om man ej ska trängas med ankommande till Märsta 20

21 Vänthallen Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun •Nuvarande situation med mötande flöden måste åtgärdas!. Ankommande resenärer viker av till vänster och går längs utsidan av vänthallen. •Byggs ut mot norr (1,5 m) och söder (5,5 m), utrymme för ca 75 personer med en del sittplatser •Befintliga dörrpartier flyttas ut, skärmtak mot norr. •Genomarbetad utformning, (fin färgsättning, bänkar och belysning.) •Användarvänlig information, både skriftligt och muntligt gällande tåg och anslutningsbussar. •Användarvänlig toalett. •Kombinerad askkopp och papperskorg (se bild) 21

22 www.omstallningsigtuna.se

23 Kombinerad askkopp och papperskorg

24 Busstrafiken Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun •Vänd bussarna mot tågen så att bussförarna ser ankommande passagerare. •Alla bussar ska medge avstigning så nära tåganslutningen som möjligt. •Bredda refugerna så att resenärer kan passera en hållplats för att nå en hållplats längre bort •Vid behov utbildning av spärrvakter och bussförarna för att ge fullgod service till trafikanterna. 24

25 Informationssystem Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun •Strategiskt placerad informationstavla för senaste kollektivtrafiknytt med ex Arrivas nyhetsblad, information från kommun, SL resp. Kollektivtrafikgruppen •Lättläst och väl synlig elektronisk skyltning över bussarnas uppställningsplatser och avgångar. Både i vänthall och på vägen mot bussarna. Information om avgångar också vid resp. hållplats. 25

26 Modell för hållplats 26 Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

27 Infartsparkering för cyklar byggs Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 27

28 Vad händer efter detta möte? Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun •Ideer och synpunkter samlas in och presenteras i ett slutgiltigt förslag. Förslag med bakgrundsmaterial finns tillgängligt på www.omställningsigtuna.se/kollektivtrafikgruppen alt www.omstallningsgruppen.se/kollektivtrafikgruppen ?? www.omställningsigtuna.se/kollektivtrafikgruppen www.omstallningsgruppen.se/kollektivtrafikgruppen •Förslaget lämnades till kommun, SL, Trafikverk och Arriva med begäran om ”en reaktion”. •Information om förslag och ”resultat” på hemsidan, anslagstavlorna och via marsta.nu. •Kontaktpersoner Anna Holmgren kampasten2@yahoo.se tel 073 595 14 36 eller till Björn Lindbergson bjorn@lindbergson.se tel 070 633 93 72.kampasten2@yahoo.sebjorn@lindbergson.se 28

29 Till sist….. …. TÄNK OM bilen varken är tidsbesparande, effektiv eller rationell. Läs märstabon Jonas Jonssons funderingar www.omstallningsigtuna.se/kollektivtrafikgruppen www.omstallningsigtuna.se/kollektivtrafikgruppen ….TÄNK PÅ att kollektivresandet måste mångfaldigas varvid personströmmarna måste slimmas, underlättas och göras bekvämare med bättre infomation och fler väntplatser 29 Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

30 30

31 31

32 32


Ladda ner ppt "Märsta station 1. 2 Märsta station/bytespunkt – den enda ej ombyggda pendeltågstationen under 40 år. Vad kan göras snabbt? Medborgarmöte med Kollektivtrafikgruppen."

Liknande presentationer


Google-annonser