Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför infördes tvång i öppenvård i Sverige? Stefan Sjöström, docent Urban Markström, docent Liv Zetterberg, doktorand Institutionen för socialt arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför infördes tvång i öppenvård i Sverige? Stefan Sjöström, docent Urban Markström, docent Liv Zetterberg, doktorand Institutionen för socialt arbete."— Presentationens avskrift:

1 Varför infördes tvång i öppenvård i Sverige? Stefan Sjöström, docent Urban Markström, docent Liv Zetterberg, doktorand Institutionen för socialt arbete

2

3 Internationell trend •TiÖ har införts i många länder under de senaste 20 åren •Ofta kontroversiellt •Infördes i Sverige september 2008 •Hur förstå ÖPT i sammanhanget av skandinavisk välfärdsstat?

4 Forskningsprojekt •“Tvång i frihet. Tillkomst, implementering och rättstillämpning av öppen psykiatrisk tvångsvård” –2009-2011, –Forskningsrådet för arbetsliv och sociala frågor (FAS) •Tre delstudier 1.Den socialpolitiska bakgrunden parlamentariskt material, expertintervjuer, massmedier (internationell jämförelse) 2.Rättslig tillämpning Statistik om alla domar 1a året, närstudier av 40 fall, intervjuer 3.Implementering i vård- och omsorgssystemet 3 fallstudier: Intervjuer med nyckelpersoner, lokala dokument

5 Teoretiska perspektiv •Vetenskap- ideologi –Vetenskapliga argument? –Vilket slags vetenskap? –Vård-/behandlings- ideologier? –Politiska ideologier •Kontroll-autonomi –Risk? –Farlighet? –“Widening the net”? –Medborgerliga rättigheter? –Rättssäkerhet? –Delaktighet?

6 Delstudie 1: Tillkomsten av ÖPT i Sverige •Forskningsfrågorna –Varför just nu? –Fokus och perspektiv –Viktiga aktörer •Internationell kontrastering: –Norge, England/Wales, New York

7 Teoretiska begrepp •Social kontroll –Från inlåsning till professioner –Från fysisk till internaliserad •Risk –Risk och socialpolitik –Riskbaserad välfärd (Kemshall) –Närsamhället som arena för riskhantering •Moralpanik (Cohen) –Moraliska agenter –Reaktionsmönster

8 Vetenskapssociologi •Ökad tilltro till vetenskap •Ökning av vetenskapliga kontroverser •Vetenskapen politiseras •Vetenskapen kommersialiseras

9 Svensk socialpolitik •Den skandinaviska modellen –Generös välfärdsstat –Generella tjänster och försäkringar –Fokus på behövande grupper –Handikappområdet: •Delaktighet, normalisering •Rättighetsbaserad lagstiftning •Avmedikalisering (?) •Tilltro till den goda staten

10 Material •Officiella dokument –riksdagshandlingar, offentliga utredningar •Intervjuer med nyckelpersoner •(debatt i massmedier) •De andra länderna: expertintervjuer

11 Öppenvårdstvångets historia •Lagen om sluten psykiatrisk tvångsvård (särskilda fall) (LSPV) –1a gången tvång reglerades i lag –Försöksutskrivning –Särskilda villkor •Injektioner •underkasta sig kontroll •etc. •6 månaders tidsgräns, obegränsade förlängningsmöjligheter

12 Avhospitalisering och psykiatrikritik •1970-talet: Socialberedningen –Förslag: Lagen om akut psykiatrisk tvångsvård –Begränsningar av all tvångsvård till två månader –Tvång i öppenvård ej relevant

13 Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1992) •Syfte att minska tvånget •Syfte att stärka rättssäkerheten •Permission till vårdtidens slut –(försöksutskrivning överutnyttjades)

14 Tvångspsykiatrikommittén •Betänkande 1998 •Oväntat många patienter med långvariga permissioner •Vissa regioner tillämpade reglerna väldigt vidlyftigt •Förslag om ”en ny vårdform”: Öppenvård med särskilda villkor •Regeringen la aldrig fram förslag •Permission till vårdtidens slut slopades (2000) –Ändå ökade bruket av långvariga permissioner

15

16 Nationell psykiatrisamordning •2003 rapporterade medierna om flera våldsdåd utförda av personer med psykisk sjukdom •Debatt om psykiatrireformens brister •En nationell psykiatrisamordnare tillsattes (2003-6) – brett perspektiv •Förslaget om ÖPT bara en liten del av en hel bukett av förslag

17 Det nya förslaget om öppenvårdstvång •”Öppenvård med särskilda villkor” •Fokus: rättspsykiatriska patienter •Samordnad vårdplan •Andelen patienter med långvarig permission ökar –10 år: fördubbling av LPT, nästan tredubbling av LRV –21% av LPT- och 45% av LRV-patienter > 6 månader –Professionens ovilja att följa lagen tolkas nu som ett uttryck för att reglerna är bristfälliga •Ny lag träder i kraft 1 september 2008

18 Observationer om historien •Diskursen om TiÖ: Positiv -> negativ -> positiv •Ständig betoning på TiÖ som undantag •Nya förslag har sällan innehållit inslag som i realiteten minskat psykiatrers handlingsfrihet •I praktiken mycket små skillnader 1966- 2008 •Reglerna om återintagning är uddlösa •Varför har detta varit så kontroversiellt?

19 Analys •Vetenskap •Ideologi •Kontroll •Autonomi

20 Aktörer •Brukarorganisationen negativ •Anhörigorganisationen positiv •Psykiatriker positiva •Jurister positiva (?) •Kommuner skeptiska (finansiering) •Inga oberoende lobbygrupper

21 Treatment Advocacy Center

22 Mental Health Alliance •England •Förenar intressent-grupper –Royal College of Psychiatrists –British Association for Social Workers –The UK Advocacy Network •Motsätter sig CTOs

23 Vetenskap •Allmän diskussion om psykiskt sjukas farlighet (balanserad) •Konsensus om att det inte finns någon evidens för TiÖ •Minoritet i riksdagen betonade avsaknaden av vetenskapligt stöd •Psykiatrikers status och kliniska erfarenhet viktigare än vetenskap

24 Ideologi •Riksdagen: Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot (utan att hänvisa till egen ideologi) •Prop: deltagande, rehabilitering, samverkan •Prop: medicinering tonas ner – eller?

25 Control •Rättspsykiatriska patienter primär målgrupp •Prop: farlighet tonas ner •Vida möjligheter att sätta särskilda villkor

26 Kendra’s law •New York •Lagstiftning samma år som våldsdådet •Inledde trend i USA •Tvång kopplat till radikalt ökade resurser

27 Autonomi •Stor beslutsmakt till psykiatriker •Prop: patienters rättigheter berörs tämligen litet •Brukarorganisationens motstånd baseras på effektivitet snarare än rättigheter •Skandinaviskt perspektiv på autonomi

28 Internationell jämförelse SverigeNorgeEnglandNY StridbartNågotNejJa VåldDirektNejFördröjtDirekt Veten- skap KonsensusNej Kontro- vers Ideologi Inte- gration Be- handling Samhälls- skydd KontrollBred Risk Auto- nomi Pos rättig- heter Neg rättig- heter

29 Slutsatser •Den skandinaviska välfärdsstatens lösning på riskhantering –Våldsdåd orsakar införandet av ÖPT –Men: ÖPT laddas med värden som autonomi och vård –Utformningen av ÖPT anpassas till en typiskt skandinavisk välfärdspolitik Hur blir praktiken: Äka delaktighet eller förklädd kontroll?


Ladda ner ppt "Varför infördes tvång i öppenvård i Sverige? Stefan Sjöström, docent Urban Markström, docent Liv Zetterberg, doktorand Institutionen för socialt arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser