Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2 •Kort Vägverkshistorik 3 - Medeltid och Vasatid Skyldigheten att hålla väg låg ligger på de olika jordägarna - År 1666 Statsmakten försöker skapa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2 •Kort Vägverkshistorik 3 - Medeltid och Vasatid Skyldigheten att hålla väg låg ligger på de olika jordägarna - År 1666 Statsmakten försöker skapa."— Presentationens avskrift:

1 1

2 2 •Kort Vägverkshistorik

3 3 - Medeltid och Vasatid Skyldigheten att hålla väg låg ligger på de olika jordägarna - År 1666 Statsmakten försöker skapa en central ledning för väghållningen Den förste och den ende riksvägmästaren utnämndes den 15 dec 1666. Uppgifterna var att röja nya vägar, ombesörja brobyggnader och inspektera allmänna värdshus, krogar och tavernor. I en instruktion för denne framgår vilka regler – "hwar efter Wägemästare uti sin nyss anförtrodde tienst sigh hafwer att regulera och rätta". - År 1922Riksdagen beslutar att införa automobilskatt. Medlen gick till en början oavkortat till väghållningen. Fördelades mellan städer och landsbygd av nyinrättade Väg- och Vattenbyggnads- styrelsen Kort Vägverkshistorik

4 4 - År 1934 Ny väglag antogs (trädde i kraft 1 januari 1937) Naturaväghållningen och vägsynerna upphörde. Väghållningsdistrikten slogs samman till 170 vägdistrikt. Väghållningen kunde nu skötas mer rationellt då möjligheterna till maskinell väghållning ökade. - År 1944 Den 1 jan övergick väghållningen på landsbygden till kronan Vid förstatligandet utökades Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen på central nivå från c:a 60 till c:a 90 ordinarie tjänstemän - År 1967 Den 1 juli 1967 skapades Statens Vägverk År 1967 överfördes Vatten- och Avloppsbyrån till nya Naturvårdsverket. Vägtrafikbyråns uppgifter överfördes 1968 till nyinrättade Statens Trafiksäkerhetsverk. Därmed hade verket blivit ett renodlat väghållningsverk. Kort Vägverkshistorik

5 5 - År 1973 Riksdagsbeslut togs om att flytta Statens vägverk till Borlänge från Stockholm. Flytten genomfördes dock först 1980. - År 1992 Stor omorganisation för Vägverket Verket indelades i en myndighetsdel, Division Väg & Trafik, och en produktionsenhet, Division Produktion. En Beställar – Utförarorganisation skapades Landets Vägförvaltningar och Byggnadsdistrikt upphörde. Trafiksäkerhetsverket upphörde i och med utgången av 1992. Verksamhet och personal överfördes till Vägverket Kort Vägverkshistorik

6 6 •Vägverkets uppgifter

7 7 Se till att de Transportpolitiska målen uppfylls Delmål: •Tillgängligt transportsystem •Hög transportkvalitet •Säker trafik •God miljö •Positiv regional utveckling •Ett jämställt transportsystem

8 8 •Vägverkets Organisation

9 9 Styrelse Huvudkontor Vägverket support Samhälle och trafik Stöd- / utv.enheter Resultatenheter Förarenheten Trafikregistret Väg- och trafikregioner Region Norr Region Mitt Region Stockholm Region Mälardalen Region Sydöst Region Väst Region Skåne Affärsenheter Produktion Färja Konsult VUC General- direktör Vägtrafikinspektionen Internrevision Huvudorganisation 2006-01-01 Dotterbolag Svedab SweRoad

10 10 Regionchef Storstads- projekten Trafik Samhälls- byggnad Regional utveckling Region Stockholm – Organisation from 2006-11-01 Information Specialist Ekonomi Personal Långsiktig Planering, Utredningar mm Vägutredningar Byggande och Investering Sektorsverk- samhet DoU, Förvaltning, Myndighets- frågor, Trafik Sthlm Byggprojekten Norra länken Förbifart Sthlm mfl Teknikansvariga Upphandling mm

11 11 •Fakta om Vägverket

12 12 Fakta om Vägverket (2005) •Statliga vägar- 98 300 km varav •Europavägar - 4 900 km •Väginvesteringar - 8,1 miljarder kr •Driftkostnader - 7,3 miljarder kr •Underhållskostnader- 3,6 miljarder kr varav underhåll av bro o tunnel inkl utrustning - 1,1 miljarder kr

13 13 Fakta om Vägverket (2005) •Totalt ca 6 500 anställda på Vägverket varav - Myndighetsdelen- 3 150 * - Affärsenheterna - 3 400 * varav Region Stockholm har 250 anställda

14 14 •Bakgrund för införande av Maximo

15 15 ”DENNISPAKETET ” •Dennispaketet för Stockholmregionen beslutades 1991 •Vägverket insåg tidigt att något lämpligt förvaltningssystem för vägtunnlar inte fanns framtaget. Det konstaterades att: - Nya Vägtunnlar innehåller mycket ny teknik och avancerade tekniska installationer - Nya datoriserade komplexa övervakningssystem införs - Mycket stora informationsmängder skall handhas - Säkerhetsrelaterade installationer – brand, trafik

16 16 - Höga tillgänglighetskrav – med få oplanerade stopp - Höga miljökrav på luft- resp vattenkvalitet, renhet - Tillträde för underhåll (FU och AU) kräver planering, tillstånd och samordning - Kvalitetssäkring av D o U-arbeten »1997 skrotades Dennispaketet men bl a Södra Länken skulle få byggstartas som planerat

17 17 Införandet av Maximo i vår verksamhet •År 1999 genomförde Vägverket Region Stockholm en ”Verksamhetsanalys Förvaltningssystem (FS) för Stora byggprojekt” •Hösten 2000 påbörjades upphandling av ett Förvaltningssystem inkl en prekvalificeringsomgång inkl referensbesök. •Maj 2001 skrev VV Region Sthlm kontrakt med MRO Software AB för införande av Maximo 4.1.1 i DoU-verksamheten •År 2002 beslutades om en uppgradering till Mx 5.2 innan en driftsättning i operativ miljö skulle ske

18 18 Driftsättning i Mx 5.2 •Februari 2003 - Maximo 5.2 driftsätts för uh-arbeten av samtliga VV’s Trafiksignaler inom Stockholms län •Oktober 2004 - Södra länkens tunnelsystem öppnas, driftsätts •Under år 2005- Essingeledens trafiksystem driftsätts •Under år 2006 - VA-anläggningar och Kamerasystem driftsätts •Hösten år 2006 - Götatunneln i Göteborg driftsättning pågår

19 19 •Dagsläget

20 20 Dagsläget - Indata •Ca 77 000 komponenter (Placeringar) finns idag inregistrerade •Ca 3 000 FU-planer är manuellt skapade för Stockholm •Ca 5 000 arbetsordrar för AU har hanterats hittills •Ca 7 000 arbetsordrar för FU har hanterats hittills •Ca 110 personer är idag inregistrerade Mx-användare •Systemet används idag operativt för underhållsarbeten av VV’s beställarorg i Stockholm, Driftledare och Uh-Entreprenörer

21 21 •DoU filmen Södra länken

22 22 2006-10-13 Maximo tillämpat för Vägverkets Uh-arbeten

23 23 Maximo – Ett underhållssystem för VV  Skapar, samordnar, planerar och följer upp främst arbetsordrar för FU och AU  Ger underlag att granska och godkänna fakturor  Ger åtkomst till skötselinstruktioner och ritningsdokument  Historik över åtgärder  VV-Beställare och Entreprenörer arbetar samtidigt i systemet  Ger total överblick över vilka arbeten som pågår  Överblick över anlitade entreprenörer

24 24 YYYY Från Ax till Limpa MAXIMO Chaos Relationshandling Bygghandling Arbetsplan Utredning Ms Project XXXX Underhålls Entreprenörer AlarmsOnline

25 25 2006-10-13

26 26 VV-gemensam Förvaltningsorganisation Central ekonomisk / funktionell förvaltare Central teknisk förvaltare Regionalt Maximoansvarig VST Regionalt Maximoansvarig VMN Regionalt Maximoansvarig VM Regionalt Maximoansvarig VN Regionalt Maximoansvarig VVÄ Regionalt Maximoansvarig VSO Regionalt Maximoansvarig VSK System- administratör VST System- administratör VVÄ MRO Teknisk Support MRO Avtal, licenser mm Samordnare / regional Maximo- ansvarig VST Samordnare / regional Maximo- ansvarig VVÄ

27 27 Förvaltningsområden - Beställarorg. •ITV-system, Övervakningskameror •Styr-, Kommunikation och telesystem •Trafiksignaler, ATK-kameror •VMS, MCS (motorvägskontrollsystem), VM-skyltar •VVIS Väderinformatiksystem •El, Kraft och Belysning •VA, VVS och Ventilationsystem •Väg och övriga vägutrustningar •Tunnel och Berg •Bro och Betong

28 28 FU - Strategi Arbetsprocess: - Arbetsorder AU - Prioritet 1 och 2 - Arbetsorder AU - Prioritet 3 - Arbetsorder FU - Förebyggande underhåll - Arbetsorder TA - Trafikavstängning Regelverk för samverkan Beställare-Entreprenör Process för att etablera entreprenör

29 29 AU - Avhjälpande underhåll  CTS-systemet larmar Trafik Stockholms Driftledare vid fel på anläggning  Operatör skapar arbetsorder i Maximo  Arbetsorder för AU skickas till resp ansvarig entreprenör för planering och utförande  Över visst belopp ska arbetsordern godkännas av Vägverket  Entreprenör återrapporterar direkt i Maximo vad som utförts  Vägverket har överblick över alla AU-arbetsordrar  Vägverket kan följa upp AU-verksamheten för anläggningen

30 30 FU - Förebyggande underhåll  Vad? När? Maximo signalerar  Automatisk arbetsorder riktat direkt till underhållsentreprenör  Entreprenör justerar planering och återkopplar för godkännande.  Vägverket har överblick över alla FU-arbetsordrar som genereras  Vägverket kan följa upp FU- verksamheten för anläggningen

31 31 Trafik Sthlm VST Entreprenör Servicegrupp Aktörer

32 32  Har nära samarbete med Driftledarna på Trafik Sthlm Alltid på plats inom 1 tim.  Prioritet 1: Akuta, omedelbara åtgärder som påbörjas inom 1-2 tim  Prioritet 2: Nästföljande natt  Prioritet 3: Nästa avstängning, skall godkännas först av VV Servicegrupp VST (förebild Öresundsförbindelsen)

33 33 Egenutvecklade funktioner i Maximo • Kontraktsinformation • Koppla FU-mallar till ett kontrakt • Registrera inställelsetider • Koppla funktioner/placeringar till kontrakt • Kontraktsinformation • Koppla FU-mallar till ett kontrakt • Registrera inställelsetider • Koppla funktioner/placeringar till kontrakt Applikation för Kontrakt

34 34 Egenutvecklade funktioner i Maximo Applikation för Administration av arbetsorderstatus • Styr vilka arbetsorderstatus som visas i värdelistan, beroende på föregående status. • Definierar vilka statusar de olika användargrupperna har rätt att ändra till.

35 35 Applikation för att Definiera arbetsprocesser

36 36 Egenutvecklade funktioner i Maximo Applikation för att Lägga till användare • Förenklar registrering av nya användare

37 37 Egenutvecklade funktioner i Maximo Applikation för Grupprestriktioner • Styra vilka arbetsordrar som är åtkomliga för resp. entreprenör • Kontraktsinformation • Personal och kategorikoder • Förrådsartiklar/material

38 38 • Samverkan Beställare - Entreprenör

39 2006-03 STATUS: Nyreg Bered Godk Klar Eklar Fakt Avslutad Driftledare Trafik Sthlm Beställare Entreprenör Skapar AO Planerar Skapar AOAccepterar tid och kostnad Utför o avrappo rterar Godkänner arbete och kostanad Faktur erar Avslutar Skapar AO

40 40 ITS - Intelligenta Trafik System • Anläggning som används för att leda och styra trafik, ge information till trafikanter och bidra till trafikanternas säkerhet. • Snabb teknisk utveckling. Utrustning blir inaktuell innan den fysiskt är uttjänad. • Andra namn är Väginformatik och Transporttelematik • ITS handlar om hur man använder IT i trafiken för att effektivisera transportsystemet. Syftet är att öka säkerheten, tillgängligheter, förbättra och minska miljöpåverkan. • Vägverket är värd för ITS världskongress år 2009

41 41 •Hålla reda på de ITS-anläggningar som Vägverket äger, helt eller delvis, och/eller förvaltar. •Hålla reda på utfört och planerat underhåll av dessa. •Följa upp omfattning av oplanerade uh-åtgärder. •Kvalitetsuppföljning på entreprenörer. Hantera problem kring återanskaffning. •Följa upp ITS-anläggningars tillgänglighet och driftsäkerhet. •Ge stöd vid planering. •Underlätta kunskapsöverföring inom/mellan VV-regioner Skäl för ett Vägverksgemensamt uh-system för ITS

42 42 • Klassificering ITS

43 43 -K arensstruktur ( Europeiskt klassificeringsmetod) -T illgänglighet Anläggningsklass Funktionsgrupp Funktionsunder- grupp Anläggningsbetydelse Anläggningskategori Nyttjandebegränsning Tillgänglighetsperiod Dyngstillgänglighet Tillgänglighetsklass

44 44 Applikation: Klassificering

45 45 • Definiera ITS-anläggning • Uppskatta nytt anskaffningsår • Bedöma återanskaffningskostnad • Uppskatta Drifts- och Uh-kostnad • Ange skäl för återanskaffning • Definiera ITS-anläggning • Uppskatta nytt anskaffningsår • Bedöma återanskaffningskostnad • Uppskatta Drifts- och Uh-kostnad • Ange skäl för återanskaffning Applikation för Återanskaffning

46 46 Applikation: Återanskaffning

47 47 • Beräknar Uh-kostnad per anläggning och tidsintervall • Beräknar driftskostnad per anläggning och tidsintervall • Jämför verkligt utfall mot budget för drift • Jämför verkligt utfall mot budgeterad underhållskostnad • Beräknar Uh-kostnad per anläggning och tidsintervall • Beräknar driftskostnad per anläggning och tidsintervall • Jämför verkligt utfall mot budget för drift • Jämför verkligt utfall mot budgeterad underhållskostnad Applikation för Budget

48 48 Applikation: Placeringsbudget

49 49 • Fortsatt arbete med Maximo inom Vägverket

50 50 • Inladdning av anläggningar i Region Väst (Göteborg) • Inladdning av anläggningar i Region Skåne • Ta fram en VV-gemensam Utbildningsplan • Användarutbildningar i Region Väst och Skåne • Klassificering av ITS – anläggningar • Fortsatt arbete med rutiner mm för inladdning av data • Fortsatt arbete med driftsättning av Region Sthlm’s anläggningar inkl med andra upphandlingsformer • Inladdning av anläggningar i Region Väst (Göteborg) • Inladdning av anläggningar i Region Skåne • Ta fram en VV-gemensam Utbildningsplan • Användarutbildningar i Region Väst och Skåne • Klassificering av ITS – anläggningar • Fortsatt arbete med rutiner mm för inladdning av data • Fortsatt arbete med driftsättning av Region Sthlm’s anläggningar inkl med andra upphandlingsformer Höstens arbete

51 51 Frågor eller Funderingar?

52 52


Ladda ner ppt "1. 2 •Kort Vägverkshistorik 3 - Medeltid och Vasatid Skyldigheten att hålla väg låg ligger på de olika jordägarna - År 1666 Statsmakten försöker skapa."

Liknande presentationer


Google-annonser